Yönetmelik

                İçişleri Bakanlığından:

Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

                MADDE 1 — 28/2/1998 tarihli ve 23272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                "Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı şehir içinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulmasına dair esas ve usulleri belirlemektir."

                MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                "Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, şehir içinde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi otomobili, dolmuş otomobili, kiralık otomobil, kiralık minibüs, minibüs, otobüs ve kapalı kasa kamyonet araçlarını kapsar."

                MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki tanım eklenmiştir.

                "Sektör: Reklam yapılan mal veya hizmet kolunu,"

                MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                "Madde 6 — Bir kampanya kapsamında bir ilin merkezi ve ilçelerinde birlikte veya bir kaç ilçesinde reklam işi yapacak şirket, o ilin merkezindeki yetkili trafik kuruluşuna müracaat etmek zorundadır.  

                Yetki belgesi için trafik kuruluşlarına intikal eden müracaatların incelenmesi tamamlandıktan sonra reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerine üç iş günü içerisinde bu Yönetmelik ekinde yer alan yetki belgesi onaylanarak teslim edilir. (Ek-1)

                Bu şekilde yetkilendirilen reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri, ticari araçlarında reklam bulunduracak araç sahipleri veya işletenleri ile yapacakları noter sözleşmesinden sonra, izin belgesi almak için trafik kuruluşlarına müracaat ederler.

                Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin trafik kuruluşlarından alacakları yetki belgesi, verilen süre ve sadece belirtilen tek bir reklam için geçerlidir. Her kampanya için ayrı bir yetki belgesi alınması zorunludur. Ancak, aynı kampanya içerisinde sadece bir sektöre ait çeşitli reklamlar değişik sürelerde yapılabilir. Bu durumda kampanya bir kampanya sayılır ve süresi bir yılı geçemez.

                Tek kampanya içerisinde bir ticari kuruluşun değişik marka ve ürünlerinin reklamı yapılabilir.

                Ticari araçların reklam bulundurulabilecek alanları, aracı kurum ve kuruluşlar ve odalara kiralanamaz.

                Yetki belgesinin düzenlenebilmesi için her bir reklam kampanyasında kullanılacak en az araç sayısının; taksi otomobillerinde 30, dolmuş, minibüs ve kamyonetlerde 20, otobüslerde 10 adet olması zorunludur. Aynı kampanya içerisinde araç yeter sayısı farklı türdeki araçlardan tamamlanabilir. Bu durumda araç toplam sayısı en az 30 adet olmak zorundadır. Aynı kampanya için yeterli araç sayısı il veya aynı ile bağlı ilçelerdeki araçlardan karşılanabilir. Bu araç sayılarından az talepler dikkate alınmaz ve yetki belgesi düzenlenmez. Devam eden bir kampanya içerisinde reklam şirketi Maliyeye ve belediyeye ilan ve reklam vergisini yatırmak şartıyla kampanyanın süresi içerisinde araç artırımına gidebilir veya araç değiştirebilir.

                Yetki belgesinin verilmesinde aranacak diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir."

                MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                "Madde 7 — Yetki belgesine sahip reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri, izin belgesi alabilmek için trafik kuruluşlarına yapacakları başvuru esnasında;

                a) Reklamın mahiyetini,

                b) Reklamın süresini,

                c) Araç başına düşen reklam bedelini,

                d) Reklam bulundurulacak araçların cinsini,

                e) Reklam bulundurulacak araçların plaka numaralarını,

                f) Reklam bulundurulacak araçların sayısını,

                g) Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin unvanını,

                belirten noter tasdikli sözleşmeyi ibraz etmek zorundadırlar.

                Ayrıca, müracaat esnasında reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri ile araç sahipleri veya işletenleri arasında yapılmış noter tasdikli sözleşmede yer alan araç başına düşen reklam bedelinin % 25’ine tekabül eden miktarın mal sandıklarına bütçe geliri olarak yatırıldığına dair banka dekontu ile reklam şirketinin belediyeye ödediği ilan ve reklam vergisi makbuzunun ibrazı zorunludur.

                Ancak, reklam şirketinin bedelsiz ve kamu yararına yapmış olduğu reklam kampanyalarında şirketin bunu resmi bir belge ile belgelendirmesi halinde, araç başına düşen reklam bedelinin % 25’ine tekabül eden miktarı ücret alınmaz."

                MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                "Araç sahiplerinin izin belgelerini araçlarında sürekli olarak bulundurmaları, sürücülerin de bu belgeleri trafik görevlilerinin her isteyişinde ibraz etmeleri zorunludur. İzin belgesi bulunan ve reklam takan araçlar, üzerlerinde reklam bulunduğu halde şehir dışına da çıkabilirler."             

                MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                "Madde 9 — Reklam bulundurulmasında ve takılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

                a) Reklam alanı, araç karoserinin tamamıdır.

                b) Araçların ön ve yan camları reklam alanı olarak kullanılmaz. Araçların arka camlarına ise dışarıdan bakıldığı zaman içerisi, içerden bakıldığı zaman dışarısı görünecek şekilde reklam takılabilir.

                c) Reklamlarda kullanılacak pano, tabela ve benzerleri; ticari aracın güzergah yazısını, yan kapılarda ve araç üzerinde bulunan plaka numaraları ile diğer bulundurulması zorunlu yazı ve işaretleri kapatamaz. Araca komple reklam giydirildiğinde veya reklam renkleriyle aracın güzergah ve plaka yazılarının aynı renkte olması halinde, yazı ve plakalar aynı ebatta yazılması koşulu ile başka renklerde yazılabilir.

                d) Araç üzerinde bir ticari kuruluşun değişik markalarına ya da ürünlerine ilişkin reklamlar bulunabilir.

                e) Araç üzerinde bulundurulan reklamın uygun bir yerinde yetki belgesi sahibini belirtir bir ibarenin bulunması zorunludur. Söz konusu kuruluş kampanya sahibi olarak addolunmaz.

                f) Kullanılacak reklam tabelası, panosu veya benzerlerinin, araç karoserinden ayrı olarak, araç boyutlarını aşacak şekilde bulundurulması ve kullanılması yasaktır. Ancak taksi ve dolmuş otomobillerinin tavanı üstüne yüksekliği 40 cm’yi geçmeyecek, taksi ve dolmuş levhasını kapatmayacak ve tavanda bulunan plakayı örtmeyecek şekilde reklam panosu takılabilir. Reklam panosunun plakayı örtmesi halinde, panonun üzerine veya araç tavanının diğer bölümüne aynı ebatta ve renkte plaka yazısı yazılır.

                g) Araçlarda bulundurulacak reklamlar; çevirmeli veya sabit tabela, pano, bant ve benzerlerinin kullanımı usulü ile yapılabileceği gibi, araçların boyanması ya da reflektörlü folye giydirilmesi suretiyle de yapılabilir.

                h) Araç içerisine sürücünün göremeyeceği bir alana görüntülü reklam cihazları konulabilir.   

                i) Araç üzerinde bulundurulan reklamlar, silinme, zedelenme ve benzeri sebeplerle görüntü kirliliğine neden olmamalıdır.

                j) Reklam kampanyası bitiminde, araçların iç ve dış kısımlarındaki reklamlar beş gün içerisinde kaldırılır. Araç sahipleri veya işletenleri, kaldırılan reklamların araç üzerinde meydana getirdiği renk değişikliğini ve diğer değişiklikleri reklam süresinin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde önceki haline getirmekle yükümlüdürler.

                k) Tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin tanıtılmasını amaçlayan reklamlar araçlarda bulundurulamaz.

                l) Reklamlarda yer alacak yazı, resim, sembol ve benzeri işaretler, Anayasal rejimimize, Cumhuriyete, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, milli ve manevi değerlere, dine, ahlaka ve adaba, demokratik rejimimize, milletin ve devletin bölünmez bütünlüğüne ve Reklam Kurulu tarafından belirlenen ilkelere aykırı olamaz.

                m) Belediye sınırları dahilinde, 7/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin  birinci fıkrasının (f) bendine göre belediyelerce veya belediyelerin iştirak edeceği şirketlerce işletilen ya da kiralanmak yahut da imtiyazın devri suretiyle gerçek ve tüzel kişilerce işletilen otobüs ve toplu taşıma araçlarında bulunacak reklamlar, 5272 sayılı Belediye Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve bu kanunlara bağlı mevzuat çerçevesinde tespit edilecek ilke ve esaslar dahilinde ilgili belediye tarafından belirlenir. Belediyelerce reklam giydirilecek otobüslerde, bu Yönetmelik hükümleri  uygulanmaz.

                n) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara aykırı olmamak kaydıyla Trafik komisyonları ve UKOME’ler, ticari araçlarda bulundurulacak ayırıcı işaret ve benzerleri hakkında karar alabilirler."

                Yürürlük

                MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.