TBMM Kararı

 

Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik

Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis

Araştırması Komisyonu Kurulmasına

İlişkin Karar

 

        Karar No. 849                                                                      Karar Tarihi : 18/5/2005

             Töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 18/5/2005 tarihli 100 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.