Yönetmelik

             Devlet Bakanlığından:

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel

Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 3/6/2001 tarihli ve 24421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Teftiş Kurulu Başkanlığına, Kurulda Müfettişlik yeterlik sınavını kazanmış ve Başmüfettiş olarak görev yapanlar arasından Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile atama yapılır."

             MADDE 2 — Aynı  Yönetmeliğin  21 inci  maddesi  aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 21 — Genel Müdürlük Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için, 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak eleme sınavına katıldıktan sonra, ilanlarda Genel Müdürlüğün belirttiği şartlara uygun olanlar arasından yapılacak Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.

             Giriş sınavlarının yapılacağı tarih Genel Müdürlükçe belirlenir. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

             Ancak giriş sınavı, Genel Müdürlük Makamınca uygun görülen hallerde ayrıca yazılı sınav yapılmaksızın, Kamu Personeli Seçme Sınavı  sonuçlarına göre sınav ilanında kurum tarafından belirtilen asgari taban puan esas alınarak, atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere Genel Müdürlükçe belirlenen sayıda aday arasından, mesleki bilgi ve genel kültür bilgileri, muhakeme ve konuşma yetenekleri değerlendirilerek sözlü sınav olarak da uygulanabilir."

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 23 — Genel Müdürlük Müfettişlik Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir;

             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında yazılı nitelikleri haiz olmak,

             b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını, askerliğini yapmış olanlar için 32 yaşını doldurmamış bulunmak,

             c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Sosyal Hizmetler, Psikoloji ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında en az dört yıl eğitim veren ve denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

             d) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,

             e) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavında yeterli puanı almış olmak.

             Yeterli puan, her sınav dönemi için Genel Müdürlükçe tespit ve ilan edilecek puanı ifade eder. Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına; Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre belirlenen adaylardan açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere Genel Müdürlükçe belirlenen sayıda aday çağrılır. Giriş sınavına çağrılacak adaylardan en son sırada bulunan aday ile aynı puanı alan aday bulunduğu taktirde bunların tamamı giriş sınavına çağrılır. Ancak hiç bir şekilde Genel Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen sınır aşılamaz. Adayların aynı puanı alması nedeniyle bu sınırın aşılması söz konusu olur ise, giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı bir üst puanı almış olan aday esas alınarak belirlenir."

             MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 24 — Giriş sınavının yapılacağı tarih, yer ve giriş şartları en az bir kez Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az ikisinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur.

             Son ilan, sınav tarihinden en az 30 gün önce yapılır.

             Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en az 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur."

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkındaki Yönetmelik" ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 28 — Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

             a) Hukuk,

             1) Anayasa Hukuku ve TC Anayasası,

             2) İdari Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı,

             3) Ceza Hukukunun Genel Esasları ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler,

             4) Medeni Hukuk,

             5) Borçlar Hukuku.

             b) İktisat,

             1) İktisat Teorileri, Mikro-Makro Ekonomi,

             2) Güncel Ekonomik Sorunlar.

             c) Maliye,

             1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,

             2) Kamu Gelir ve Giderleri,

             3) Bütçe,

             4) Kamu Borçları.

             d) Genel Muhasebe,

             e) Sosyal Hizmetler,

             1) Türkiye'de sosyal hizmet sistemi, politikaları ve kurumlar,

             2) Sosyal hizmetin esasları.

             Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süresi Sınav Kurulunca saptanır. Hazırlanan sorular Sınav Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü bir zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına sunulur."

             MADDE  7 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 30 — Sınav sorularına verilecek notlar ile sınavın süresi soru kağıdında belirtilir. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında tam not 100 dür. Yazılı sınavda başarılı olmak için, alınacak notun en az 70 olması ve yazılı sınav puan sonuçlarına göre yapılan başarı sıralamasında açıktan atama izni alınmış kadro sayısının 3 katını geçmeyecek sayıda aday içerisinde bulunmak gerekir.

             Sınav kağıtları Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı veya birlikte ancak her halükarda kapalı bölümleri açılmadan değerlendirilir. Sınav kağıtlarındaki cevaplar ile, cevap anahtarlarının karşılaştırılması sonucu verilen notlar sınav kağıdının üst kısmına yazılır. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, Sınav Komisyonu tarafından kapalı olan kimlik bölümü açılarak en yüksek nottan başlamak üzere başarı sırasını gösteren bir tutanak düzenlenir. Notların eşitliği halinde Kamu Personel Seçme Sınavı notu esas alınır."

             MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen "KMS" ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kamu Personel Seçme Sınavı" 

             MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             "İlan edilen atama izni alınmış kadro sayısı kadar aday, başarı sırasına göre asil olarak tespit edilir. Ayrıca, süresi içinde göreve başlamayan adayların yerine atanmak üzere, ilan edilen atama izni alınmış kadro sayısı kadar aday yedek olarak belirlenir."

             MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesine, dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, Teftiş Kuruluna naklen atananların, kurumlarında çalıştıkları süreler yukarıdaki esaslar dahilinde kıdemlerinde dikkate alınır."

             MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde 2 eklenmiştir.

             "Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, altı aylık süre içerisinde, Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki şartları taşımak kaydıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Başmüfettiş olarak görev yapanlar arasından,

             21 inci maddesindeki şartları taşımak kaydıyla, Müfettiş veya Başmüfettişliğe, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Müfettiş veya Başmüfettiş olarak görev yapanlar arasından,

             atama yapılabilir."

             Yürürlük

             MADDE 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.