Kanun

 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

          Kanun No. 5348                                                          Kabul Tarihi : 11.5.2005

             MADDE 1. — 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla eklenen geçici 1 inci maddesi geçici 2 nci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve geçici maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

             Geçici Madde 2. — Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

             MADDE 2. — 19.3.1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16/b maddesinde yer alan "ya da keşide edildiği" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 3. — 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde yer alan "resmi belgede sahtecilik (m.204)" ibaresi, "resmi belgede sahtecilik (m.204/2)" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4. — 5235 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 5. — 30.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             EK MADDE 1. — (1) 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi mahkemelerinin görevine ilişkin hükümler saklıdır.

             MADDE  6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE  7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17 Mayıs 2005