Kanun

 

Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama

Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun

 

          Kanun No. 5347                                                          Kabul Tarihi : 11.5.2005

 

             MADDE 1. — 23.3.2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1 Nisan 2005" ibareleri "1 Haziran 2005" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2. — 5320 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yazılı suçlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 3. — 5320 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ceza mahkemelerinde açılmış bulunan davalardaki şahsi hak talepleri, görevsizlik kararı verilmeyerek bu mahkemelerce sonuçlandırılır.

             MADDE  4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE  5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17 Mayıs 2005