Yönetmelik

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Avrupa Birliği Dokümantasyon,

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Avrupa Birliği Dokümantasyon, Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Süleyman Demirel Üniversitesi Avrupa Birliği Dokümantasyon, Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

             Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Avrupa Birliği Dokümantasyon, Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Görevleri

             Merkezin amaçları

             Madde 5 — Merkezin amacı; Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarınına ilişkin ekonomik, hukuki, bilimsel, sosyo-kültürel ve siyasi işbirliği sürecini ve Avrupa Birliği’ne katılma konusunda izlenecek stratejileri yakından izlemek ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum ve bütünleşme çalışmalarına katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar yapmaktır.

             Merkezin görevleri

             Madde 6 — Merkezin görevleri şunlardır;

             a) Merkezin amaçları arasına giren konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin  iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek,

             b) Merkezin amaçları arasına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak projeler hazırlamak ve geliştirmek, bu yöndeki projelere katkı sağlamak, danışmanlık hizmetleri vermek, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek, kitaplık ve arşiv oluşturmak,

             c) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara Avrupa Birliği konuları ile ilgili uzmanlık kazandırmak amacıyla eğitim ve öğretim programları düzenlemek, öğrencilerin Avrupa Birliği ile ilgili konulara yönelmesini, tezler hazırlamasını özendirmek ve her türlü desteği sağlamak,

             d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Yönetim Organlarının

Görevleri ve Personel İhtiyacı

             Merkezin organları

             Madde 7 — Merkezin organları şunlardır;

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             Madde 8 — Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün dört aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Merkez Müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birine vekalet bırakır.

             Merkez müdürünün görevleri

             Madde 9 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

             c) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

             d) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

             e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

             Yönetim kurulu

             Madde 10 — Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile birlikte sekiz üyeden oluşur. Diğer yedi üye; ilgili fakültelerde ve gerekli görüldüğünde ilgili yüksekokullarda görevli öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             Madde  11 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

             b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

             c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

             d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

             e) Personel ihtiyacını belirlemek.

             Personel ihtiyacı

             Madde 12 — Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 14 —Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.