5 Mayıs 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25806
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5340   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5342  Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5343  Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Tüzük

2005/8741 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/8748  4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2005/8767  Kemer Yat Limanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespiti  Hak-kında Karar

2005/8771  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin  Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

—  Dışişleri  Bakanlığı  ve  Başbakan  Yardımcılığına,  Devlet  Bakanı  Kürşad  TÜZMEN’in   Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet  Bakanı  Beşir  ATALAY’a,  Devlet  Bakanı  ve  Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

—  Devlet, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

2005/8718  Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2005/8720 Yataklı  Tedavi  Kurumları  İşletme  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair Yönetmelik

2005/8722  Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılma-sına Dair Yönetmelik

—  İhracatçı Birlikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanunun  Uygulanmasına  İlişkin  Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliği

—  Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Gazi   Üniversitesi   Transplantasyon   Merkezi   Yönetmeliğinde   Değişiklik   Yapılmasına   Dair Yönetmelik

—  İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İzmir  Yüksek  Teknoloji  Enstitüsü  Öğretim  Elemanlarının  Teknoloji  Geliştirme  Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Yönetmeliği

 

Tebliğ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/23)