Tebliğ

            Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2003/10

Sayılı Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ

             MADDE 1 — 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2003/10 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 (otuz) uncu gün yürürlüğe girer.

             MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.