Tebliğ

            Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/6

Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

             MADDE 1 — 18/4/2004 tarihli ve 25437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/6 sayılı Tebliğ’in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Gözetim uygulaması

             Madde 4 — Gözetim uygulaması, EK I’de G.T.İ.P.’ları ve adları belirtilen maddelerden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında yapılacaktır. Gözetim uygulaması kapsamına alınan maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Müsteşarlık) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 50 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır."

             MADDE 2 — Anılan Tebliğ’in EK I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

                                                                                                                                                     Birim CIF Kıymet

        G.T.İ.P.                                                             Madde Adı                                                (ABD Doları/Adet)

8509.10.10.00.00                         Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar                                           35,00

8509.10.90.00.19                         Diğerleri                                                                                              15,00

8509.40.00.00.12                         Mikserler                                                                                            10,00

8509.40.00.00.14                         Meyva ve sebze presleri                                                                    10,00

8509.40.00.00.15                         Komple setler                                                                                     15,00

8509.40.00.00.19                         Diğerleri                                                                                              15,00

8516.10.11.00.00                         Anında su ısıtıcılar                                                                              10,00

8516.10.19.00.00                         Diğerleri                                                                                              10,00

8516.10.90.00.00                         Daldırma tipi ısıtıcılar                                                                         10,00

8516.31.10.00.00                         Kurutma başlıkları                                                                              10,00

8516.31.90.00.00                         Diğerleri                                                                                              10,00

8516.40.10.00.00                         Buharlı ütüler                                                                                      15,00

8516.60.70.00.00                         Izgaralar ve kızartma cihazları                                                            15,00

8516.60.90.00.11                         Tost makinaları                                                                                   15,00

8516.60.90.00.19                         Diğerleri                                                                                              15,00

8516.71.00.00.00                         Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar                                        15,00

8516.72.00.00.00                         Ekmek kızartma makinaları                                                                10,00

 

             MADDE 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 (otuz) uncu gün yürürlüğe girer.

             MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.