Tebliğ

            Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Avrupa Topluluğu  Menşeli Bazı Tarım Ürünleri  İthalatında

Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

             Madde 1 — 30/10/2004  tarihli ve 25628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Avrupa Topluluğu  Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in  1 inci maddesinin  3 üncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "Ancak, Bakanlar Kurulu’nca tarımsal ürünlerin alımı ve/veya satımı hakkında görevlendirilmiş kurum veya kuruluşlar için bu şartlar aranmaz."

             Madde 2 — Bu Tebliğ 30/10/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.