Tebliğ

            Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği

(Tarife-Sınıflandırma Kararları)

(Seri No: 6)

             Madde 1 — 21.04.2005 tarih ve 25793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 5)’in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 4 — Bu Tebliğ, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girer.”

             Madde 2 — Bu Tebliğ 21.04.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.