Tebliğ

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

Tebliğ No: (2005/14)

                Madde 1- İthal edilecek kişisel koruyucu donanım ürünlerinin, 9/2/2004 tarih ve 25368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun ve güvenli olması zorunludur.

                Madde 2- Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kurulan Gümrük Birliği’nin gümrük bölgesi dışındaki ülkelerden gelen ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan ekli listedeki (Ek 1) ürünlerin söz konusu Yönetmeliğe uygun olup olmadığına dair denetimler Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.

                Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) itibarıyla ekli listede (Ek 1) bulunmakla birlikte, “Madde Adı” itibarıyla söz konusu liste kapsamındaki eşyadan olmadığı ilgili gümrük memurunca anlaşılan ürünün ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

                Madde 3 - Ekli listede yer alan kişisel koruyucu donanım ürünlerinin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formunu (Ek 2) tanzim ederek, ekli listede (Ek 3) belirtilen ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na başvurur.

                Madde 4 - Ürünün ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere, uygunluk belgesi verilir.

                Ürünün teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde keyfiyet, red sebeplerini içeren bir yazıyla firmaya ve gümrük idaresine bildirilir ve söz konusu ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.

Madde 5- İthalatçı, ithal ettiği ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun ve/veya güvenli olmasından 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik  Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.

Madde 6- Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Madde 7- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 8- Bu Tebliğ 16/5/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

 

Ek 1

 

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamındaki

Ürün Listesi

 

G.T.İ.P.

Ürün Tanımı

Madde Adı

3926.90.99.80.19

Diğerleri

Kulaklık ve kulak tıkaçları

4015.19.10.00.00

Ev işlerinde kullanılan eldivenler

Ev işlerinde kullanılan eldivenler

4015.90.00.00.00

Diğerleri

Diğer koruyucu eldivenler

4015.19.90.00.00

Diğerleri

Alçak gerilim için yalıtkan lastik eldivenler

4203.29.10.00.11

Tabii deri ve köseleden olanlar

Tabii deri ve köseleden olan koruyucu eldivenler

4203.29.10.00.12

Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar

Suni deri ve köseleden olan koruyucu eldivenler

4823.20.00.00.00

Filtre kağıt ve kartonu

Toz filtresi kağıt ve kartonu

5603.14.90.00.00

Diğerleri (text 96)

Kulak koruyucusu (emici malzemelerden)

5911.90.90.00.12

Filtre torbaları (text 114)

Toz filtresi (dokumaya elverişli maddelerden)

6203.23.10.00.00

Mesleki kıyafetler (text 76)

Sentetik liflerden mesleki kıyafetler

6210.40.00.00.11

Dalgıç elbisesi (text 78)

Dalgıç elbisesi (erkekler için)

6210.40.00.00.12

Radyasyona karşı koruyucu elbiseler (text 78)

Radyasyona karşı koruyucu elbiseler (erkekler için)

6210.40.00.00.19

Diğerleri (text 78)

Diğer koruyucu elbiseler (erkekler için)

6210.50.00.00.11

Dalgıç elbisesi (text 78)

Dalgıç elbisesi (kadınlar için)

6210.50.00.00.12

Radyasyona karşı koruyucu elbiseler (text 78)

Radyasyona karşı koruyucu elbiseler (kadınlar için)

6210.50.00.00.19

Diğerleri (text 78)

Diğer koruyucu elbiseler (kadınlar için)

6211.33.10.00.12

Koruyucu elbiseler (text 76)

Sentetik ve suni liflerden koruyucu elbiseler

6307.20.00.00.00

Cankurtaran yelekleri ve cankurtaran kemerleri (text 112)

Cankurtaran yelekleri ve emniyet kemerleri

6307.90.99.10.19

Diğerleri

Toz maskesi

6401.10.10.00.00

Yüzü kauçuktan olanlar

Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar (dış tabanı ve yüzü kauçuktan olanlar-su geçirmez ayakkabılar)

6401.10.90.00.00

Yüzü plastik maddeden olanlar

Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar (dış tabanı ve yüzü plastik maddeden olanlar-su geçirmez ayakkabılar)

6402.30.00.00.00

Diğer ayakkabılar (metalden koruyucu burunlu olanlar)

Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar

6403.40.00.00.13

Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar

Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar (dış tabanı kauçuk veya plastik maddelerden ayakkabılar)

6406.99.10.00.00

Getrler ve tozluklar, bacak koruyucular ve benzeri eşya ve bunların aksamı

Getrler ve tozluklar, bacak koruyucuları ve benzeri eşya ve bunların aksamı

6506.10.10.10.00

Madenci başlıkları

Plastikten madenci başlıkları

6506.10.80.10.00

Metalden madenci başlıkları

Metalden madenci başlıkları

6506.10.80.90.00

Diğerleri

Baret

7015.90.00.10.11

Güneş gözlüğü camları

Güneş gözlüğü camları

7015.90.00.10.12

Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları

Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları

7019.59.00.00.00

Diğerleri

Cam liflerden (cam yünü dahil) dokunmuş mensucat

8421.39.30.00.00

Havanın filtre edilmesi veya arıtılması için makine ve cihazlar

Havanın filtre edilmesi için makine ve cihazlar

8518.30.80.90.19

Diğerleri

Kulaklık

9001.40.20.00.00

Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar

Görme kusuruna mahsus olmayan gözlük camları

9004.10.10.00.00

Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar

Optik tarzda işlenmiş olanlar

9004.10.91.00.00

Plastik camlı olanlar

Plastik camlı güneş gözlükleri

9004.10.99.00.00

Diğerleri

Genel kullanım amaçlı güneş gözlükleri ve güneşe karşı koruyucu filtreler

9004.90.10.00.12

Röntgen gözlükleri

Plastik camlı röntgen gözlükleri

9004.90.90.00.12

Röntgen gözlükleri

Diğer röntgen gözlükleri

9004.90.90.00.19

Diğerleri

Koruyucu gözlükler (diğerleri)

9020.00.10.00.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılan teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (aksam ve parçaları hariç)

Sivil hava taşıtlarında kullanılan teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (aksam ve parçaları hariç)

9020.00.90.00.11

Teneffüs cihazları

Teneffüs cihazları

9020.00.90.00.12

Gaz maskeleri

Gaz maskeleri

9020.00.90.00.15

Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı

Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarları

9020.00.90.00.18

Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı

Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarları

 

 

 

 

Ek 2

 

Başvuru Formu

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

..................... DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına                                                                            ..... / ...... / 2005

 

 

                İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

                                                                                                                                                        Firma Unvanı

                                                                                                                                                          Yetkili İmza

 

Ekleri:

-         Tescil edilen gümrük beyannamesi

-         Fatura veya proforma fatura fotokopisi

-         İngilizce veya Fransızca veya Almanca AT Uygunluk Beyanı Formu (Ek 4) ve Türkçe tercümesinin onaylı örnekleri

-         Türkçe kullanım kılavuzu

-         İmza sirküleri veya vekaletname sureti

 

İthalatçının

-      Vergi No

-      Unvanı

-      Adresi (il, ilçe, posta kodu)

-      Telefon, telefaks, e-posta, internet adresi

 

İthalatçı Temsilcisinin

-      Vergi No

-      Unvanı

-      Adresi (il, ilçe, posta kodu)

-      Telefon, telefaks, e-posta, internet adresi

 

Üretici veya İhracatçının

-      Unvanı

-      Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu)

-      Telefon, telefaks, e-posta, internet adresi

 

İthal edilecek ürünün:

-      Gümrük beyannamesi tarihi ve no’su

-      Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve adı

-      İthalatının yapılacağı gümrük idaresi

-      Menşei ve markası    

-      Cinsi, sınıfı, modeli

-      Miktarı

-      Ürünün gümrük bölgesine geliş tarihi

 

 

Ek 3

 

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları ve

Gümrük Başmüdürlükleri İtibarıyla

Görev Alanlarındaki Gümrük İdareleri

 

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Bölge Müdürlükleri

 

DTS Grup Başkanlıkları

 

 

Gümrük Başmüdürlükleri

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü (Ankara)

Ankara

Ankara

Marmara Bölge Müdürlüğü

(İstanbul)

İstanbul

İstanbul

İzmit

Bursa

Bursa

Edirne

Edirne

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü (İzmir)

İzmir

Denizli

İzmir

Antalya

Antalya

Balıkesir

Bursa

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü (Mersin)

Mersin

Mersin

Antakya

İskenderun

Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

(Gaziantep)

Gaziantep

Şanlıurfa

Malatya

Gaziantep

Habur

Hakkari

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü (Samsun)

Samsun

Samsun

Sinop

Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü (Trabzon)

Trabzon

Trabzon

Gürbulak

Hopa

 

 

 

 

Ek 4

 

EC Declaration of Conformity

 

The manufacturer or his authorized representative established in the Community:( 1)

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

declares that the new PPE described hereafter (2)

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

is in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/EEC and, where such is the case, with the national standard transposing harmonized standard No ............ (for the PPE referred to in Article 8 (3))

is identical to the PPE which is the subject of EC certificate of conformity No ............ issued by (3) (%).....................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

is subject to the procedure set out in Article 11 point A or point B  of Directive 89/686/EEC under the supervision of the notified body (3)  ............................................................ .............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Done at ............................................, on .....................................................................

 

 

......................................................

                                                                                                                                                                                     Signature (4)

 

                              

 

 

 

                                                            

1 Business name and full address; authorized representatives must also give the business name and address of the manufacturer.

2 Description of the PPE (make, type, serial number, etc.).

3 Name and address of the approved body.

% Delete whichever is inapplicable.

4 Name and position of the person empowered to sign on behalf of the manufacturer or his authorized representative.

 

 

 

 

 

La Déclaration De Conformité

 

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ( 1):

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

déclare que l'EPI neuf décrit ci-après (2)

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et, le cas échéant, à la norme nationale transposant la norme harmonisée N° ............ (pour les EPI visés à l'article 8 paragraphe 3)

 

est identique à l'EPI ayant fait l'objet de l'attestation «CE» de type N° .......... délivrée par  (3) (%)

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

est soumis à la procédure visée à l'article 11 partie A/partie B  de la directive 89/686/CEE, sous le contrôle de l'organisme notifié (3) ........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 

Fait à ............................................., le .

......................................................

                                                                                                                                                                                     Signature (4)

 

                              

 

 

 

                                                            

1 Raison sociale, adresse complète; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant.

2 Description de l'EPI (marque, type, numéro de série, etc.).

3 Nom et adresse de l'organisme notifié désigné.

% Biffer la mention inutile.

4 Nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire.

 

 

 

 

 

Der Eg-Konformıtätserklärung

 

Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter ( 1):

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

erklärt hiermit, daß die nachstehend beschriebene neue PSA (2)

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und - gegebenenfalls - übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm, durch die die harmonisierte Norm Nr. ........... umgesetzt wird (für die PSA gemäß Artikel 8 Absatz 3)

identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von (3) (%)

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr................... war,

dem Verfahren nach Artikel 11 Buchstabe A/Buchstabe B (%) der Richtlinie 89/686/EWG unter Kontrolle der gemeldeten Stelle (3) unterliegt den

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 

 

 

(Ort) ............................................, den (Datum) .....................................................................

 

 

......................................................

                                                                                                                                                                                   Unterschrift (4)

 

                              

 

 

 

 

1 Firma, vollständige Anschrift; bei Bevollmächtigten ebenfalls Angabe der Firma und der Anschrift des Herstellers.

2 Beschreibung der PSA (Fabrikat, Typ, Seriennummer usw.).

3 Name und Anschrift der benannten gemeldeten Stelle.

% Nichtzutreffendes streichen.

4 Name und Funktion des Unterzeichners, der bevollmächtigt ist, die Erklärung für den Hersteller oder seinen Bevollmächtigten rechtsverbindlich zu unterzeichnen.