Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin İthalat: (2005/12) Sayılı

Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Madde 1 - 31/12/2004 tarihli ve 25687 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: 2005/12 sayılı “Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ”in 1 inci maddesinde yer alan tablodan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve Ek I Sayılı Liste ile Ek II Sayılı Liste ilave edilmiştir.

“Ancak, Ek-I’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelere ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan madeni yağ lisansı almış veya lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahibi kişiler ile Ek-II’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelere ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan ihrakiye teslim lisansı almış veya lisansına ihrakiye teslim faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahibi kişiler (bayiler hariç)  geçerli lisansını veya bu lisansın noter tasdikli bir örneğini ilgili gümrük idarelerine ibraz etmeleri halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde ayrıca uygunluk yazısı aranmaz. Geçerli lisansın noter tasdikli bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.”

Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

 EK I

 

 GTİP                    Madde İsmi

2710.19.81.00.11

Benzinli motor yağları

2710.19.81.00.12

Deniz diesel motor yağları

2710.19.81.00.13

Kompresör yağlama yağları

2710.19.81.00.14

Türbin yağlama yağları

2710.19.81.00.19

Diğer yağlar

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

2710.19.85.00.11

Beyaz yağlar

2710.19.85.00.12

Sıvı parafin (pirinç yağı)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

2710.19.99.00.11

Kızak yağları

2710.19.99.00.12

Soğutma yağları

2710.19.99.00.13

Otomatik şanzuman yağları

2710.19.99.00.14

Diğer şanzuman yağları

2710.19.99.00.15

Diferansiyel yağları

34.03

Yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus, esası yağ olan yağlama müstahzarları, civata veya somun gevşetme müstahzar-ları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm kalıplarına mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli maddele-rin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle  % 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç)

 

 

 EK II

 GTİP                     Madde İsmi

2710.19.81.00.11

Benzinli motor yağları

2710.19.81.00.12

Deniz diesel motor yağları

2710.19.81.00.13

Kompresör yağlama yağları

2710.19.81.00.14

Türbin yağlama yağları

2710.19.81.00.19

Diğer yağlar

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

2710.19.85.00.11

Beyaz yağlar

2710.19.85.00.12

Sıvı parafin (pirinç yağı)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

2710.19.99.00.11

Kızak yağları

2710.19.99.00.12

Soğutma yağları

2710.19.99.00.13

Otomatik şanzuman yağları

2710.19.99.00.14

Diğer şanzuman yağları

2710.19.99.00.15

Diferansiyel yağları