Genelge

             Başbakanlıktan:

          Konu    : Yurt Dışına Yapılan Teknik Yardımların

                         Envanterinin Tutulması ve Uygulamanın

                         Koordinasyonu

 

GENELGE

2005/11

 

             Bakanlıklar ile kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarımızca kalkınmakta olan ülkelere hibe, ayni yardım, proje ve teknik işbirliği desteği ile eğitim gibi çeşitli yöntemlerle önemli miktarda yardım yapılmaktadır. Bu amaçla tahsis edilen kaynakların Ülkemizin dış politika ilke ve gerekleri doğrultusunda etkin kullanılması için kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ile yapılan dış yardımların envanterinin tutulması önem taşımaktadır.

             Yardımlarda mükerrerliklerin önlenmesi, ülkeler ve topluluklar bazında yapılacak yardımların planlanması, yardım miktarının sağlıklı olarak tespiti ve ülkemizin gerçekleştirdiği dış yardımların uluslararası platformlarda gerçek boyutuyla tanıtımının yapılabilmesi, bu faaliyetlerin teknik koordinasyonunun tek elden yapılmasını gerektirmektedir.

             Ülkemizin kalkınmakta olan ülkelere yapacağı teknik yardımları, proje bazında geliştirmek, uygulamak ve koordinasyonunu sağlamak görevi 4668 sayılı Kanun ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına (TİKA) verilmiştir.

             TİKA Başkanlığı, yardım sağladığı ülkelerle işbirliği protokolleri yaparak, bu ülkelerde Program Koordinasyon Ofisleri açmakta, uygulayacağı program ve projelerle ilgili olarak 1173 ve 4009 sayılı Kanunlar uyarınca Dışişleri Bakanlığının görüşünün yanı sıra, ilgili uzman kamu kurum ve kuruluşlarından görüş almak suretiyle yardımların yerine sorunsuz ve daha az maliyetle ulaşması için gerekli tedbirleri almaktadır. Bu durum, herhangi bir bakanlığın, kurum veya kuruluşun, TİKA Başkanlığı ile koordineli olarak veya TİKA Başkanlığı vasıtasıyla yardım yapması hâlinde, ayrıca bir uluslararası anlaşma yapmasına gerek olmaksızın, hem TİKA Başkanlığının yararlandığı muafiyetlerden, hem de ilgili ülkelerdeki TİKA Program Koordinasyon Ofislerinin hizmet ve lojistik imkanlarından yararlanmasına da imkan sağlayacaktır.

             Bu nedenle, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynağı kullanan diğer kuruluşların, kendilerine çeşitli kaynaklardan iletilmiş olan yardım talepleriyle ilgili teknik koordinasyonu gerçekleştirmek amacıyla, TIKA Başkanlığı ile istişare ve koordinasyon içerisinde hareket etmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli görülen hallerde, yardım projelerini TİKA Başkanlığı kanalıyla gerçekleştirmeleri, teknik yardım projelerini kendisi uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarının ise Genelgenin yayımı tarihinden itibaren, yardımlara ilişkin envanter çalışmalarını yaparak TİKA Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

             TİKA Başkanlığınca, kurum ve kuruluşlarımız tarafından yurt dışına yapılan yardım miktarı ve türüne ilişkin olarak toplanacak olan bilgiler, 1173 ve 4009 sayılı Kanunlardan kaynaklanan görevleri çerçevesinde yardımların dış politikamızın ilke ve gerekleri doğrultusunda yönlendirilmesi, gerektiğinde uluslar arası platformlarda ifade edilebilmesi ve ilgili ülkelere iletilmesi amacıyla düzenli olarak Dışişleri Bakanlığına, bilgi için ise Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına bildirilecektir.

             Yurt dışına yapılan insani yardımlarla ilgili olarak 24 Şubat 2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 2004/14 sayılı Genelgenin envanter çalışmaları ve teknik yardımlarla ilgili kısımları yürürlükten kaldırılmıştır.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan