Genelge

Başbakanlıktan:

          Konu    : Kamu Mali Yönetiminde

                         Değişim Çalışmaları

GENELGE

2005/10

 

             Kamu mali yönetim ve kontrol sistemimizi yeniden düzenleyen 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Res-mi Gazetede yayımlanmıştır.

             Anılan Kanun kapsamına, Kanuna ekli I sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, II sayılı cetvelde yer alan özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, Kanunun 2'nci maddesinde belirtilen maddelerle sınırlı olarak III sayılı cetvelde yer alan -zenleyici ve denetleyici kurumlar, IV sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları, bele-diyeler ve il özel idareleri ile mahalli idarelerin kurduğu birlik ve idareler girmektedir.

             Diğer taraftan, "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" ile "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" 24.07.2003 tarihli ve 25178 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23.06.2003 tarihli ve 2003/5930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 2'nci maddesinde; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli çalışmaları Ulusal Programda yer alan hedefler doğrultusunda ve belirlenen zamanda gerçekleştirmelerinin esas olduğu, 3'üncü maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarının Avrupa Birliği müktesebatının ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanması için Ulusal Programda yer alan gerekli idari düzenlemeleri ve personelinin hizmet içi eğitimini yapacakları hükme bağlanmıştır.

             Ulusal Programın "Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği" başlıklı IV'üncü kısmının Mali Kontrole ilişkin 28 1.2'nci bölümünde; "Merkezi uyumlaştırma birimi olarak görev yapmak üzere İç Kontrol Uyumlaştırma Birimi kurulması, iç denetim standartlarını belirlemek ve iç denetçilerin çalışmalarını koordine etmek üzere İç Denetim Koordinasyon Kurulu oluşturulması ve bu Kurula destek hizmetleri vermek üzere bir birim kurulması, iç denet-çilerin ve harcama öncesi kontrol sürecinde yer alanların yetiştirilmesi amacıyla, sistemli ve kapsamlı eğitim programlarının uygulamaya konulması, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Maliye Bakanlığı ile harcamacı kuruluşlar arasında bilgi alışverişi, raporların iletimi ve bilgi stoklanması amacıyla bilgisayar ağı kurulması ve Başbakanlık ve ilgili bakanlıklar tarafından yeteri kadar iç denetçi görevlendirilmesi; 11- Ekonomik ve Parasal Birlik ve 29- Mali ve Bütçesel Hükümler başlıkları altında kamu idarelerinde tahakkuk esaslı devlet muhasebesine geçilmesi ve Avrupa Topluluğu Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemine (ESA95) uyum sağlanması" konularında mevzuatın uyumlaştırılması ve gerekli kurumsal yapılanmanın sağlanması takvime bağlanmıştır.

             Ulusal Programda belirtilen Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği çerçevesinde 2003 yılı programında yer verilen "Türk Kamu İç Mali Kontrol Sisteminin Uluslararası Standartlar ve AB Uygulamaları ile Uyumlaştırılması Projesi" Maliye Bakanlığımız ile Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığınca yürütülmeye başlanmıştır.

             30.06.2004 tarihli ve 25508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.03.2004 tarihli ve 2004/7449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Başkan ve üyeleri atanmıştır. Maliye Bakanlığı ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından çalışmalar ve ikincil mevzuat hazırlıkları sürdürülmektedir.

             5018 sayılı Kanunun, bütçe uygulamasına ilişkin hükümleri dışında kalan diğer hükümleri 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, Kanun kapsamında yer alan genel yöne-tim kapsamındaki kamu idareleri, 2006 yılı bütçelerini bu Kanun hükümlerine göre hazırlayacaklar ve bütçe, mali yönetim, muhasebe, mali istatistikler, kontrol ve iç denetimi kapsayan mali yönetim ve kontrol yapılarını 2005 yılı içinde bu Kanuna uygun hale getirmek için mevzuatlarında ve kurumsal yapılarında gerekli değişim çalışmalarını sürdüreceklerdir.

             5018 sayılı Kanun hükümlerine göre, mali işlemleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen idarelerin mali yönetim ve kontrolü ile mali alandaki iç denetim görev, yetki ve sorumlulukları, her idarenin kendi sorumluluğunu gerçekleştirmek amacıyla 01.01.2006 tarihinden başlayarak ilgili idarelere devredilecektir. Bu görev, yetki ve sorumluluk devrinin sağlanabilmesi için kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerini 5018 sayılı Kanuna uygun olarak oluşturmaları ve bu süreçte Maliye Bakanlığınca belirlenen kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

             Bu çerçevede, kamu mali yönetimi ve kontrol yapılarının 5018 sayılı Kanuna uygun ve AB uygulamaları ile uyumlu olarak gecikilmeden kurulması için kamu idareleri ve Maliye Bakanlığınca aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

             1. Mali yönetim ve kontrole ilişkin değişim çalışmaları Maliye Bakanlığınca koordine edilecektir. Bu amaçla; Maliye Bakanlığı Müsteşarının koordinatörlüğünde bakanlık müsteşarları ve Maliye Bakanlığınca yürütülen projede pilot kuruluş olarak yer alan idarelerin üst yöneticilerinin katılımı ile "Değişim Yönlendirme Komisyonu" oluşturulmuştur. Komisyon tarafından Mayıs ayından başlayarak periyodik değerlendirme toplantıları yapılacak ve üst yönetimin bilgisi, yönlendirmesi ve desteği ile kamuda değişim çalışmalarının uyum içinde yürütülmesi sağlanacaktır.

             2. Kanun kapsamında yer alan kamu idareleri, doğrudan üst yöneticilerine bağlı olarak çalışacak "Değişim Yönetimi Ekipleri"ni Nisan ayı sonuna kadar oluşturacaktır. "Değişim Yönetimi Ekibi'nin değişimden etkilenecek idari, mali, kontrol ve denetim birimlerinde çalışan personelden oluşturulması ve geçiş süreci tamamlanana kadar bu görevlerinde veya bu alanla ilgili yeni görevlerde çalışmaları temin edilecektir. Mali yönetim ve kontrol hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen kamu idareleri, "Değişim Yönetimi Ekibi"nde Maliye Bakanlığı çalışanlarına da yer verecektir. "Değişim Yönetimi Ekipleri" ilgili idarenin mevzuatının ve idari yapısının 5018 sayılı Kanuna uygun olarak değiştirilmesi çalışmaları ile mali yönetim ve kontrol yapısının işleyişine ilişkin işlem süreçlerini izleyerek, bu birimlerde çalışacak personelin eğitim ihtiyaçlarını ve uygulamaya ilişkin sorunlarını tespit etmek ve çözmekle sorumlu olacaktır.

             3. "Değişim Yönetimi Ekipleri"nin isim ve unvanları ile kurum temsilcisi bir kişinin, isim, unvan, telefon, faks ve e-mail adresleri en geç 04.05.2005 tarihine kadar Maliye Bakanlığına (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilecektir. Kurumların değişime ilişkin her türlü ihtiyaç ve sorunları kurum temsilcileri tarafından Maliye Bakanlığına iletilecek, böylece kurumun ihtiyaç ve sorunlarına bütünlük içerisinde yaklaşılması sağlanacaktır. Kamu idarelerinin karşılaştığı sorunlar ve çözümleri internet üzerinden diğer idarelerin de bilgisine sunulacaktır.

             4. Maliye Bakanlığı "Değişim Yönetimi Ekipleri" için kapsamlı eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir. Proje kapsamındaki pilot idarelerden ve gerekli görülen diğer idarelerden "Değişim Yönetimi Ekipleri"nde görevlendirilecek kişilerin katılımıyla eğiticilerin eğiticisi olarak yetiştirilmek ve değişim sorunlarını tartışmak ve birlikte çözüm aramak amacıyla Maliye Bakanlığında "Değişim Yönetimi Proje Grubu" oluşturulacaktır.

             5. Değişim çalışmalarının 31.12.2005 tarihine kadar tamamlanması hedeflendiğinden, üst yöneticiler, kurum temsilcisinin ve "Değişim Yönetimi Ekipleri"nin sürekli olarak değişim çalışmalarına katılmalarına imkan sağlayacaktır. İdarelerin yeni mali yönetim ve kontrol yapılarının, idarenin amaç ve faaliyetlerine uygun olarak oluşturulması ilgili Bakan ve üst yöneticilerin sorumluluğunda olduğundan, "Değişim Yönetimi Ekipleri"nin değişim süresince çalışmaları takip edilecek ve gerekli üst yönetim desteği sağlanacaktır. Kamu idarelerinin ilgili bakanları ve üst yöneticileri değişim çalışmalarının aksamaması için oluşturulacak çalışma gruplarında yer alanların değiştirilmemesine özen gösterecektir.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                           Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                         Başbakan