Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/8681

             Ekli “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 12/03/2005 tarihli ve 4299 sayılı yazısı üzerine, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

M. V.GÖNÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ATALAY

Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

G. AKŞİT

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K.UNAKITAN

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

Z. ERGEZEN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. KOÇ

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARAR

 

Madde 1 - Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak tutara, ekli cetvelde yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerleşim yerlerine göre belirlenen oranların uygulanması sonucu bulunacak miktarda geliştirme ödeneği ödenir.

Bu ödenek, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Bu Karar hükümleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları hakkında uygulanmaz.

Madde 2 - Geliştirme ödeneği;

a) Bu ödeneğin verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kurumunda fiilen çalışanlara,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi ve 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası ile 41 inci maddesi uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilenlere,

c) Kadrosu başka bir yükseköğretim kurumunda olmakla birlikte, geliştirme ödeneği verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına rektör veya dekan olarak usulüne uygun şekilde atananlara,

 görevin yapıldığı yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerler için bu Karara ekli cetvelde öngörülen oranlar üzerinden fiilen görev yaptıkları sürece ödenir.

2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (a) fıkrasına dayanılarak yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına, kadrolarının yer aldığı yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerler için ekli cetvelde öngörülen oranlar üzerinden geliştirme ödeneği ödenir.

Bu Karara ekli cetvelde geliştirme ödeneği ödenmesi öngörülen yerlerde yeni kurulan yükseköğretim kurumlarının fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olması durumunda bu yerlerdeki yükseköğretim kurumları için belirlenmiş geliştirme ödeneği, söz konusu yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretime başlaması konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından izin verilmiş olması kaydıyla ve fiilen eğitim-öğretime başlanıncaya kadar sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödenir.

Madde 3 - Geliştirme ödeneği, çalışmayı izleyen aybaşında ödenir. Bu ödeneğe, ödeneğin verilmesi gereken yükseköğretim kurumlarında fiilen göreve başlanıldığı tarihten itibaren hak kazanılır. Görevden ayrılma halinde, o ay içinde çalışılan günler itibarıyla hesap edilerek ödenir. Daha yüksek veya daha düşük geliştirme ödeneğine hak kazanacak şekilde görev yerleri değişenler hakkında da aynı usule göre işlem yapılır.

Madde 4 - Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlisi dışındaki kadrolara atanmış öğretim elemanlarına, bu Karar hükümlerine göre hesaplanacak geliştirme ödeneği miktarının yarısı ödenir.

Madde 5 – Geliştirme ödeneği, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre öğretim elemanlarının döner sermaye gelirlerinden alabilecekleri payın tespitinde dikkate alınmaz.

Madde 6 - Geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için görevin ilgili yükseköğretim kurumlarında fiilen yapılması şarttır.

Ancak;

a) Yıllık izin süresince,

b) Bir takvim yılında toplam 15 günü aşmayan mazeret izni süresince,

c) Hastalık izni kullanılması, tedavi kurum veya kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi görülmesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20 nci maddesine göre refakatçi izni verilmesi hallerinde (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez),

d) 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile mevzuatı uyarınca yurt içi veya yurt dışında geçici görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne kadar olan süreler için (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez),

fiilen çalışma şartı aranmaz.

Madde 7 - Geliştirme ödeneği;

a) 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilenlere,

b) 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilenlere,

c) Özel kanunlardaki hükümlere dayanılarak yükseköğretim kurumları dışında görevlendirilenlere,

d) Kısmi statüde çalışanlara,

ödenmez.

Madde 8 -  Bu Kararın yayımı tarihinden sonra;

a) İl belediyelerinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesi halinde, büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil olan veya bu sınırlar içerisinde yeni kurulan ilçelerdeki yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, değişikliği takip eden aybaşından itibaren verilecek geliştirme ödeneği için, ekli cetvelde büyükşehir belediyesine dönüştürülmeden önceki yerleşim yerleri için belirlenen oranlar esas alınır.

b) Karara ekli cetveldeki mevcut büyükşehir belediyesi sınırlarına katılan yerleşim yerlerindeki yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile bu Kararın yayımından önce 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince büyükşehir belediyesi sınırlarına katılmış olan yerleşim yerlerindeki yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına ödenecek geliştirme ödeneğinde, katıldığı büyükşehir için belirlenen oran dikkate alınmaksızın ekli cetvelde bu yerleşim yerleri için belirlenmiş oranlar esas alınır.

c) Ekli cetvelde yer alan ilçelerin il’e dönüştürülmesi veya ilçelerin bağlı olduğu illerin değişmesi, yeni ilçelerin kurulması veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki yerleşim yerlerinin büyükşehir belediyesi sınırları dışına çıkarılması ya da cetvelde yer alan yerleşim yerlerinde bu maddede sayılan hallerin dışında herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu yerleşim yerlerindeki yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenip ödenmemesi ile ödenecekse hangi oranlar üzerinden ödeme yapılacağına söz konusu değişikliğin ilgili olduğu önceki ve/veya yeni il kapsamındaki yerleşim yerleri için öngörülen en yüksek oranı geçmemek üzere ve emsali yerleşim yerleri dikkate alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından karar verilir. Bu şekilde belirlenen geliştirme ödeneği net tutarının, aynı yerdeki aynı yükseköğretim kurumunda aylık derece ve kademesi ile unvanı itibarıyla aynı durumda bulunan bir öğretim elemanına bu Karar hükümlerine göre değişiklikten önce belirlenmiş olan oranlar ve değişiklik tarihinde uygulanan memur aylık katsayısı esas alınarak hesaplanan aylık geliştirme ödeneği net tutarından az olması halinde, bu farkın; değişikliğin yapıldığı takvim yılı içerisinde yapılacak ödemelerde %100’ü, izleyen ilk yıl içerisinde yapılacak ödemelerde %75’i, izleyen ikinci yıl içerisinde yapılacak ödemelerde %50’si, izleyen üçüncü yıl içerisinde yapılacak ödemelerde ise %25’i damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenmeye devam olunur. Ancak bu şekilde yapılacak fark ödemesi, 9 uncu ve geçici 2 nci maddede belirtilen süreleri hiçbir şekilde aşamaz.

Madde 9 – Bu Kararın yürürlük tarihinden sonra fiilen eğitim-öğretime başlayan yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına ödenen geliştirme ödeneğine, fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren onbeşinci yılın sonunda son verilir.

Madde 10 - Bu Kararın uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Madde 11 – Bu Kararın yayımını takip eden aybaşında, 18/1/1995 tarihli ve 95/6509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Karar” yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1 - Bu Karar uyarınca aylık olarak ödenecek geliştirme ödeneği net tutarının, aynı yerdeki aynı yükseköğretim kurumunda aylık derece ve kademesi ile unvanı itibarıyla aynı durumda bulunan bir öğretim elemanına 18/1/1995 tarihli ve 95/6509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Karar” hükümleri ve 15/1/2005 tarihinde geçerli olan memur aylık katsayısı esas alınarak hesaplanan aylık geliştirme ödeneği net tutarından az olması halinde, bu farkın; 2005 ve 2006 yılı içerisinde yapılacak ödemelerde %100’ü, 2007 yılı içerisinde yapılacak ödemelerde %75’i, 2008 yılı içerisinde yapılacak ödemelerde %50’si, 2009 yılı içerisinde yapılacak ödemelerde ise %25’i damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenmeye devam olunur.

 

Geçici Madde 2 - Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ekli cetvelde belirtilen yerlerde eğitim-öğretime devam eden yükseköğretim kurumları ile bu yükseköğretim kurumlarından Kararın yürürlük tarihinden sonra yerleşim yerleri değişen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, geliştirme ödeneği ödenmesine 15/12/2014 tarihinde son verilir. Ancak, anılan tarih itibarıyla fiilen eğitim-öğretime başlanıldığı tarihten itibaren onbeş yılı doldurmayan yükseköğretim kurumlarında, onbeşinci yılın sonuna kadar bu ödeneğin ödenmesine devam edilir.

 

Madde 12 - Bu Karar hükümleri; 18/1/1995 tarihli ve 95/6509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirleme yapılmamış yükseköğretim kurumları için 15/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer yükseköğretim kurumları için yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer.

 

Madde 13  - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ CETVELİ

 

İL

İLÇE

Uygulanacak Ödenek Oranları

(%)

 

ADANA

 

 

 

 

Büyükşehir

0

 

 

Ceyhan

15

 

 

Pozantı

15

 

 

İmamoğlu

20

 

 

Karataş

20

 

 

Kozan

20

 

 

Yumurtalık

20

 

 

Karaisalı

25

 

 

Feke

60

 

 

Aladağ

65

 

 

Saimbeyli

65

 

 

Tufanbeyli

75

 

ADIYAMAN

 

 

 

 

Merkez

230

 

 

Besni

230

 

 

Gölbaşı

230

 

 

Çelikhan

240

 

 

Kahta

240

 

 

Samsat

240

 

 

Tut

240

 

 

Gerger

260

 

 

Sincik

260

 

 

AFYONKARAHİSAR

 

 

 

 

Merkez

25

 

 

Başmakçı

30

 

 

Bolvadin

30

 

 

Çay

30

 

 

Dazkırı

30

 

 

Dinar

30

 

 

Emirdağ

30

 

AFYONKARAHİSAR

 

İscehisar

30

 

 

Sandıklı

30

 

 

Bayat

35

 

 

Çobanlar

35

 

 

Evciler

35

 

 

İhsaniye

35

 

 

Kızılören

35

 

 

Sinanpaşa

35

 

 

Sultandağı

35

 

 

Şuhut

35

 

 

Hocalar

40

 

AĞRI

 

 

 

 

Merkez

350

 

 

Doğubeyazıt

360

 

 

Eleşkirt

360

 

 

Hamur

360

 

 

Patnos

360

 

 

Taşlıçay

360

 

 

Tutak

360

 

 

Diyadin

370

 

 

 

 

 

AKSARAY

 

 

Merkez

40

 

 

Ortaköy

50

 

 

Sarıyahşi

50

 

 

Güzelyurt

60

 

 

Eskil

70

 

 

Ağaçören

80

 

 

Gülağaç

80

 

 

 

 

 

AMASYA

 

 

Merkez

90

 

 

Merzifon

90

 

 

Suluova

90

 

 

Gümüşhacıköy

100

 

 

Hamamözü

100

 

 

Taşova

100

 

 

Göynücek

110

 

 

 

 

 

ANKARA

 

 

Büyükşehir

0

 

 

Akyurt

0

 

 

Çubuk

0

 

ANKARA

 

Elmadağ

0

 

 

Kazan

0

 

 

Polatlı

15

 

 

Ayaş

20

 

 

Beypazarı

20

 

 

Kızılcahamam

20

 

 

Çamlıdere

25

 

 

Güdül

25

 

 

Evren

30

 

 

Haymana

30

 

 

Kalecik

30

 

 

Nallıhan

30

 

 

Şereflikoçhisar

30

 

 

Bala

35

 

 

 

 

 

ANTALYA

 

 

Büyükşehir

0

 

 

Alanya

0

 

 

Kemer

0

 

 

Manavgat

0

 

 

Serik

0

 

 

Finike

10

 

 

Kumluca

10

 

 

İbradı

15

 

 

Demre

15

 

 

Kaş

15

 

 

Korkuteli

15

 

 

Akseki

20

 

 

Elmalı

20

 

 

Gazipaşa

20

 

 

Gündoğmuş

30

 

 

 

 

 

ARDAHAN

 

 

Merkez

350

 

 

Göle

360

 

 

Posof

360

 

 

Çıldır

370

 

 

Damal

370

 

 

Hanak

370

 

 

 

 

 

ARTVİN

 

 

Merkez

200

 

 

Arhavi

180

 

ARTVİN

 

Hopa

180

 

 

Borçka

210

 

 

Murgul

230

 

 

Ardanuç

240

 

 

Yusufeli

250

 

 

Şavşat

270

 

 

 

 

 

AYDIN

 

 

Merkez

15

 

 

Yenihisar (Didim)

10

 

 

Germencik

15

 

 

İncirliova

15

 

 

Kuşadası

15

 

 

Nazilli

15

 

 

Söke

15

 

 

Bozdoğan

20

 

 

Buharkent

20

 

 

Çine

20

 

 

Karacasu

20

 

 

Karpuzlu

20

 

 

Koçarlı

20

 

 

Köşk

20

 

 

Kuyucak

20

 

 

Sultanhisar

20

 

 

Yenipazar

20

 

 

 

 

 

BALIKESİR

 

 

Merkez

15

 

 

Ayvalık

15

 

 

Bandırma

15

 

 

Burhaniye

15

 

 

Edremit

15

 

 

Erdek

15

 

 

Gömeç

15

 

 

Gönen

15

 

 

Havran

15

 

 

İvrindi

15

 

 

Susurluk

15

 

 

Bigadiç

20

 

 

Kepsut

20

 

 

Manyas

20

 

 

Savaştepe

20

 

 

Sındırgı

25

 

BALIKESİR

 

Balya

30

 

 

Dursunbey

30

 

 

Marmara

30

 

 

 

 

 

BARTIN

 

 

Merkez

50

 

 

Amasra

50

 

 

Kurucaşile

60

 

 

Ulus

60

 

BATMAN

 

 

 

 

Merkez

280

 

 

Hasankeyf

300

 

 

Beşiri

330

 

 

Gercüş

330

 

 

Kozluk

340

 

 

Sason

340

 

 

 

 

 

BAYBURT

 

 

Merkez

240

 

 

Aydıntepe

250

 

 

Demirözü

260

 

 

 

 

 

BİLECİK

 

 

Merkez

30

 

 

Bozüyük

20

 

 

Osmaneli

20

 

 

Pazaryeri

20

 

 

Söğüt

20

 

 

Gölpazarı

25

 

 

İnhisar

30

 

 

Yenipazar

35

 

 

 

 

 

BİNGÖL

 

 

Merkez

330

 

 

Kığı

340

 

 

Yayladere

340

 

 

Adaklı

350

 

 

Genç

350

 

 

Karlıova

350

 

 

Solhan

350

 

 

Yedisu

350

 

 

 

 

 

BİTLİS

 

 

Merkez

330

 

 

Adilcevaz

330

 

 

Ahlat

330

 

 

Tatvan

330

 

 

Güroymak

340

 

 

Mutki

340

 

 

Hizan

350

 

BOLU

 

 

 

 

Merkez

20

 

 

Dörtdivan

25

 

 

Gerede

25

 

 

Göynük

25

 

 

Mengen

25

 

 

Mudurnu

25

 

 

Seben

25

 

 

Yeniçağa

25

 

 

Kıbrıscık

30

 

 

 

 

 

BURDUR

 

 

Merkez

20

 

 

Ağlasun

25

 

 

Altınyayla

25

 

 

Bucak

25

 

 

Çeltikçi

25

 

 

Gölhisar

25

 

 

Tefenni

25

 

 

Yeşilova

25

 

 

Çavdır

30

 

 

Karamanlı

30

 

 

Kemer

30

 

 

 

 

 

BURSA

 

 

Büyükşehir

0

 

 

Gemlik

15

 

 

Gürsu

15

 

 

İnegöl

15

 

 

İznik

15

 

 

Karacabey

15

 

 

Kestel

15

 

 

Mudanya

15

 

 

Mustafakemalpaşa

15

 

 

Orhangazi

15

 

BURSA

 

Yenişehir

15

 

 

Keles

20

 

 

Orhaneli

20

 

 

Büyükorhan

25

 

 

Harmancık

30

 

 

 

 

 

ÇANAKKALE

 

 

Merkez

20

 

 

Ayvacık

20

 

 

Bayramiç

20

 

 

Biga

20

 

 

Çan

20

 

 

Eceabat

20

 

 

Ezine

20

 

 

Gelibolu

20

 

 

Lapseki

20

 

 

Bozcaada

25

 

 

Gökçeada

25

 

 

Yenice

25

 

ÇANKIRI

 

 

 

 

Merkez

60

 

 

Çerkeş

60

 

 

Korgun

60

 

 

Şabanözü

60

 

 

Atkaracalar

65

 

 

Eldivan

65

 

 

Kurşunlu

65

 

 

Bayramören

70

 

 

Ilgaz

70

 

 

Orta

70

 

 

Yapraklı

70

 

 

Kızılırmak

75

 

ÇORUM

 

 

 

 

Merkez

50

 

 

İskilip

60

 

 

Sungurlu

60

 

 

Dodurga

70

 

 

Kargı

70

 

 

Oğuzlar

70

 

 

Osmancık

70

 

 

Uğurludağ

70

 

 

Alaca

80

 

ÇORUM

 

Laçin

80

 

 

Bayat

90

 

 

Boğazkale

90

 

 

Mecitözü

90

 

 

Ortaköy

90

 

 

 

 

 

DENİZLİ

 

 

Merkez

15

 

 

Babadağ

15

 

 

Honaz

15

 

 

Sarayköy

15

 

 

Akköy

20

 

 

Bozkurt

20

 

 

Buldan

20

 

 

Çal

20

 

 

Çardak

20

 

 

Çivril

20

 

 

Serinhisar

20

 

 

Acıpayam

25

 

 

Baklan

25

 

 

Beyağaç

25

 

 

Güney

25

 

 

Kale

25

 

 

Tavas

25

 

 

Bekilli

30

 

 

Çameli

30

 

 

 

 

 

DİYARBAKIR

 

 

Büyükşehir

250

 

 

Bismil

260

 

 

Ergani

260

 

 

Çermik

270

 

 

Çüngüş

270

 

 

Dicle

270

 

 

Lice

270

 

 

Çınar

280

 

 

Eğil

280

 

 

Hani

280

 

 

Hazro

280

 

 

Kocaköy

280

 

 

Kulp

280

 

 

Silvan

280

 

 

 

 

 

DÜZCE

 

 

Merkez

20

 

 

Akçakoca

25

 

 

Cumayeri

25

 

 

Çilimli

25

 

 

Gölyaka

25

 

 

Gümüşova

25

 

 

Kaynaşlı

25

 

 

Yığılca

30

 

 

 

 

 

EDİRNE

 

 

Merkez

20

 

 

Havsa

25

 

 

Keşan

25

 

 

Uzunköprü

25

 

 

Enez

30

 

 

İpsala

30

 

 

Lalapaşa

30

 

 

Meriç

30

 

 

Süloğlu

30

 

 

 

 

 

ELAZIĞ

 

 

Merkez

200

 

 

Keban

220

 

 

Ağın

230

 

 

Palu

240

 

 

Sivrice

230

 

 

Kovancılar

240

 

 

Alacakaya

250

 

 

Baskil

250

 

 

Karakoçan

250

 

 

Maden

250

 

 

Arıcak

260

 

 

 

 

 

ERZİNCAN

 

 

Merkez

230

 

 

Refahiye

240

 

 

Üzümlü

240

 

 

Kemah

250

 

 

Kemaliye

250

 

 

Tercan

250

 

 

İliç

260

 

 

Otlukbeli

260

 

 

Çayırlı

270

 

 

 

 

 

ERZURUM

 

 

Büyükşehir

200

 

 

Ilıca

200

 

 

Pasinler

210

 

 

Aşkale

220

 

 

Tortum

220

 

 

Uzundere

220

 

 

İspir

230

 

 

Köprüköy

230

 

 

Pazaryolu

230

 

 

Hınıs

250

 

 

Horasan

250

 

 

Narman

250

 

 

Oltu

250

 

 

Çat

260

 

 

Tekman

260

 

 

Olur

270

 

 

Karaçoban

280

 

 

Karayazı

280

 

 

Şenkaya

280

 

ESKİŞEHİR

 

 

 

 

Büyükşehir

0

 

 

Alpu

20

 

 

Beylikova

20

 

 

Çifteler

20

 

 

İnönü

20

 

 

Mahmudiye

20

 

 

Mihalgazi

20

 

 

Mihalıççık

20

 

 

Sarıcakaya

20

 

 

Seyitgazi

20

 

 

Sivrihisar

20

 

 

Günyüzü

30

 

 

Han

35

 

GAZİANTEP

 

 

 

 

Büyükşehir

50

 

 

İslahiye

70

 

 

Nurdağı

70

 

 

Oğuzeli

70

 

 

Nizip

90

 

 

Karkamış

130

 

GAZİANTEP

 

Yavuzeli

130

 

 

Araban

150

 

GİRESUN

 

 

 

 

Merkez

50

 

 

Bulancak

50

 

 

Espiye

60

 

 

Eynesil

60

 

 

Görele

60

 

 

Keşap

60

 

 

Piraziz

60

 

 

Tirebolu

60

 

 

Çanakçı

70

 

 

Dereli

70

 

 

Doğankent

70

 

 

Güce

70

 

 

Yağlıdere

70

 

 

Şebinkarahisar

80

 

 

Alucra

90

 

 

Çamoluk

100

 

GÜMÜŞHANE

 

 

 

 

Merkez

200

 

 

Torul

220

 

 

Kelkit

230

 

 

Köse

230

 

 

Kürtün

230

 

 

Şiran

230

 

HAKKARİ

 

 

 

 

Merkez

350

 

 

Çukurca

360

 

 

Yüksekova

360

 

 

Şemdinli

370

 

HATAY

 

 

 

 

Merkez

40

 

 

İskenderun

40

 

 

Belen

50

 

 

Dörtyol

50

 

 

Erzin

50

 

 

Kırıkhan

60

 

 

Kumlu

60

 

HATAY

 

Reyhanlı

60

 

 

Altınözü

70

 

 

Samandağ

70

 

 

Hassa

80

 

 

Yayladağı

80

 

IĞDIR

 

 

 

 

Merkez

330

 

 

Karakoyunlu

340

 

 

Aralık

350

 

 

Tuzluca

350

 

ISPARTA

 

 

 

 

Merkez

20

 

 

Atabey

20

 

 

Eğirdir

20

 

 

Gönen

20

 

 

Keçiborlu

20

 

 

Senirkent

20

 

 

Uluborlu

20

 

 

Aksu

25

 

 

Gelendost

25

 

 

Sütçüler

25

 

 

Şarkikaraağaç

25

 

 

Yalvaç

25

 

 

Yenişarbademli

25

 

İSTANBUL

 

 

 

 

Büyükşehir

0

 

 

Çatalca

0

 

 

Silivri

0

 

 

Şile

0

 

İZMİR

 

 

 

 

Büyükşehir

0

 

 

Aliağa

0

 

 

Çeşme

0

 

 

Urla

0

 

 

Bayındır

10

 

 

Bergama

10

 

 

Dikili

10

 

 

Foça

10

 

 

Karaburun

10

 

İZMİR

 

Kemalpaşa

10

 

 

Menderes

10

 

 

Menemen

10

 

 

Ödemiş

10

 

 

Seferihisar

10

 

 

Selçuk

10

 

 

Tire

10

 

 

Torbalı

10

 

 

Beydağ

20

 

 

Kınık

20

 

 

Kiraz

20

 

K.MARAŞ

 

 

 

 

Merkez

140

 

 

Elbistan

150

 

 

Afşin

160

 

 

Göksun

160

 

 

Türkoğlu

160

 

 

Andırın

170

 

 

Ekinözü

170

 

 

Nurhak

170

 

 

Pazarcık

170

 

 

Çağlıyancerit

180

 

KARABÜK

 

 

 

 

Merkez

50

 

 

Safranbolu

50

 

 

Eskipazar

60

 

 

Yenice

60

 

 

Eflani

70

 

 

Ovacık

70

 

KARAMAN

 

 

 

 

Merkez

40

 

 

Kazımkarabekir

45

 

 

Ermenek

55

 

 

Ayrancı

60

 

 

Başyayla

60

 

 

Sarıveliler

60

 

KARS

 

 

 

 

Merkez

350

 

 

Sarıkamış

350

 

KARS

 

Selim

350

 

 

Arpaçay

360

 

 

Kağızman

360

 

 

Susuz

360

 

 

Akyaka

370

 

 

Digor

370

 

 

 

 

 

KASTAMONU

 

 

 

 

Merkez

80

 

 

Abana

80

 

 

Bozkurt

85

 

 

İnebolu

85

 

 

Seydiler

85

 

 

Taşköprü

85

 

 

Tosya

85

 

 

Ağlı

90

 

 

Araç

90

 

 

Devrekani

90

 

 

Cide

95

 

 

Çatalzeytin

95

 

 

Daday

95

 

 

Küre

95

 

 

Azdavay

100

 

 

Doğanyurt

100

 

 

Hanönü

100

 

 

İhsangazi

100

 

 

Pınarbaşı

100

 

 

Şenpazar

100

 

 

 

 

 

KAYSERİ

 

 

 

 

Büyükşehir

25

 

 

Hacılar

25

 

 

Talas

25

 

 

Develi

30

 

 

İncesu

30

 

 

Yeşilhisar

30

 

 

Bünyan

35

 

 

Pınarbaşı

35

 

 

Felahiye

40

 

 

Özvatan

40

 

 

Tomarza

40

 

KAYSERİ

 

Yahyalı

40

 

 

Akkışla

50

 

 

Sarıoğlan

50

 

 

Sarız

50

 

KİLİS

 

 

 

 

Merkez

90

 

 

Musabeyli

110

 

 

Polateli

110

 

 

Elbeyli

120

 

KIRIKKALE

 

 

 

 

Merkez

25

 

 

Yahşihan

25

 

 

Bahşili

30

 

 

Karakeçili

30

 

 

Keskin

30

 

 

Balışeyh

40

 

 

Çelebi

40

 

 

Delice

40

 

 

Sulakyurt

50

 

KIRKLARELİ

 

 

 

 

Merkez

25

 

 

Babaeski

25

 

 

Lüleburgaz

25

 

 

Pınarhisar

30

 

 

Vize

30

 

 

Demirköy

35

 

 

Pehlivanköy

35

 

 

Kofçaz

40

 

KIRŞEHİR

 

 

 

 

Merkez

50

 

 

Mucur

55

 

 

Boztepe

60

 

 

Kaman

60

 

 

Akpınar

70

 

 

Akçakent

90

 

 

Çiçekdağı

90

 

 

 

 

 

 

 

 

KOCAELİ

 

 

 

Büyükşehir

15

 

 

Derince

15

 

 

Gebze

15

 

 

Körfez

15

 

 

Gölcük

20

 

 

Karamürsel

20

 

 

Kandıra

25

 

 

 

 

 

KONYA

 

 

 

 

Büyükşehir

20

 

 

Akören

30

 

 

Akşehir

30

 

 

Beyşehir

30

 

 

Cihanbeyli

30

 

 

Çumra

30

 

 

Ereğli

30

 

 

Hüyük

30

 

 

Ilgın

30

 

 

Kulu

30

 

 

Sarayönü

30

 

 

Seydişehir

30

 

 

Yalıhüyük

30

 

 

Derebucak

35

 

 

Doğanhisar

35

 

 

Güneysınır

35

 

 

Kadınhanı

35

 

 

Karapınar

35

 

 

Tuzlukçu

35

 

 

Ahırlı

40

 

 

Altınekin

40

 

 

Bozkır

40

 

 

Çeltik

40

 

 

Derbent

40

 

 

Hadim

40

 

 

Halkapınar

40

 

 

Taşkent

40

 

 

Yunak

40

 

 

Emirgazi

45

 

KÜTAHYA

 

 

 

 

Merkez

30

 

 

Gediz

35

 

 

Simav

35

 

KÜTAHYA

 

Tavşanlı

35

 

 

Altıntaş

40

 

 

Aslanapa

40

 

 

Çavdarhisar

40

 

 

Domaniç

40

 

 

Dumlupınar

40

 

 

Emet

40

 

 

Hisarcık

40

 

 

Pazarlar

40

 

 

Şaphane

40

 

MALATYA

 

 

 

 

Merkez

190

 

 

Yeşilyurt

190

 

 

Battalgazi

200

 

 

Akçadağ

220

 

 

Arapgir

220

 

 

Darende

220

 

 

Doğanşehir

220

 

 

Kuluncak

220

 

 

Yazıhan

220

 

 

Arguvan

230

 

 

Hekimhan

230

 

 

Kale

230

 

 

Doğanyol

240

 

 

Pütürge

240

 

 

 

 

 

MANİSA

 

 

 

 

Merkez

15

 

 

Akhisar

20

 

 

Salihli

20

 

 

Soma

20

 

 

Turgutlu

20

 

 

Ahmetli

25

 

 

Alaşehir

25

 

 

Gölmarmara

25

 

 

Kırkağaç

25

 

 

Kula

25

 

 

Saruhanlı

25

 

 

Gördes

30

 

 

Köprübaşı

30

 

 

Sarıgöl

30

 

 

Selendi

30

 

 

Demirci

35

 

 

 

 

 

MARDİN

 

 

Merkez

300

 

 

Yeşilli

300

 

 

Kızıltepe

320

 

 

Nusaybin

320

 

 

Midyat

330

 

 

Ömerli

330

 

 

Dargeçit

340

 

 

Derik

340

 

 

Mazıdağı

340

 

 

Savur

340

 

 

 

 

 

MERSİN

 

 

 

 

Büyükşehir

15

 

 

Erdemli

15

 

 

Silifke

15

 

 

Tarsus

15

 

 

Anamur

20

 

 

Aydıncık

20

 

 

Bozyazı

20

 

 

Çamlıyayla

35

 

 

Gülnar

35

 

 

Mut

35

 

 

 

 

 

MUĞLA

 

 

Merkez

20

 

 

Bodrum

0

 

 

Marmaris

0

 

 

Datça

10

 

 

Dalaman

20

 

 

Fethiye

20

 

 

Köyceğiz

20

 

 

Milas

20

 

 

Ortaca

20

 

 

Ula

20

 

 

Yatağan

20

 

 

Kavaklıdere

30

 

MUŞ

 

 

 

 

Merkez

330

 

 

Hasköy

340

 

 

Bulanık

350

 

 

Korkut

350

 

 

Malazgirt

350

 

MUŞ

 

Varto

350

 

 

 

 

 

NEVŞEHİR

 

 

Merkez

40

 

 

Avanos

50

 

 

Ürgüp

50

 

 

Derinkuyu

60

 

 

Hacıbektaş

60

 

 

Gülşehir

70

 

 

Kozaklı

70

 

 

Acıgöl

80

 

 

 

 

 

NİĞDE

 

 

Merkez

40

 

 

Bor

40

 

 

Ulukışla

50

 

 

Çamardı

60

 

 

Altunhisar

70

 

 

Çiftlik

70

 

 

 

 

 

 

ORDU

 

 

 

 

Merkez

50

 

 

Fatsa

50

 

 

Perşembe

50

 

 

Ünye

50

 

 

Çamaş

60

 

 

Çatalpınar

60

 

 

Gülyalı

60

 

 

Kabadüz

60

 

 

Ulubey

60

 

 

Çaybaşı

70

 

 

Gölköy

70

 

 

Gürgentepe

70

 

 

İkizce

70

 

 

Kabataş

70

 

 

Korgan

70

 

 

Kumru

70

 

 

Akkuş

80

 

 

Aybastı

80

 

 

Mesudiye

80

 

 

 

 

 

 

OSMANİYE

 

 

 

Merkez

40

 

 

Toprakkale

40

 

 

Bahçe

50

 

 

Düziçi

50

 

 

Hasanbeyli

50

 

 

Kadirli

50

 

 

Sumbas

70

 

 

 

 

 

RİZE

 

 

Merkez

120

 

 

Derepazarı

130

 

 

İyidere

130

 

 

Çayeli

150

 

 

Ardeşen

160

 

 

Güneysu

160

 

 

Hemşin

160

 

 

Kalkandere

160

 

 

Pazar

160

 

 

Fındıklı

170

 

 

Çamlıhemşin

180

 

 

İkizdere

180

 

 

 

 

 

SAKARYA

 

 

Büyükşehir

15

 

 

Sapanca

15

 

 

Akyazı

20

 

 

Geyve

20

 

 

Hendek

20

 

 

Pamukova

20

 

 

Karapürçek

25

 

 

Karasu

25

 

 

Kaynarca

25

 

 

Kocaali

25

 

 

Taraklı

35

 

 

 

 

 

SAMSUN

 

 

Büyükşehir

30

 

 

Bafra

30

 

 

Çarşamba

30

 

 

Ondokuzmayıs

30

 

 

Tekkeköy

30

 

 

Kavak

40

 

SAMSUN

 

Terme

40

 

 

Alaçam

50

 

 

Havza

50

 

 

Ladik

50

 

 

Salıpazarı

50

 

 

Vezirköprü

50

 

 

Yakakent

50

 

 

Asarcık

60

 

 

Ayvacık

60

 

SİİRT

 

 

 

 

Merkez

330

 

 

Aydınlar

330

 

 

Kurtalan

340

 

 

Baykan

350

 

 

Şirvan

350

 

 

Eruh

360

 

 

Pervari

360

 

SİNOP

 

 

 

 

Merkez

60

 

 

Ayancık

70

 

 

Boyabat

70

 

 

Dikmen

70

 

 

Erfelek

70

 

 

Gerze

70

 

 

Durağan

80

 

 

Saraydüzü

80

 

 

Türkeli

80

 

SİVAS

 

 

 

 

Merkez

150

 

 

Gemerek

160

 

 

Şarkışla

160

 

 

Ulaş

160

 

 

Zara

160

 

 

Hafik

170

 

 

Suşehri

170

 

 

Akıncılar

180

 

 

Altınyayla

180

 

 

İmranlı

180

 

 

Yıldızeli

180

 

 

Doğanşar

190

 

 

Gölova

190

 

 

Gürün

190

 

 

Kangal

190

 

SİVAS

 

Koyulhisar

190

 

 

Divriği

200

 

 

 

 

 

ŞANLIURFA

 

 

Merkez

230

 

 

Birecik

230

 

 

Bozova

240

 

 

Suruç

240

 

 

Viranşehir

240

 

 

Ceylanpınar

250

 

 

Halfeti

250

 

 

Hilvan

250

 

 

Siverek

250

 

 

Akçakale

260

 

 

Harran

260

 

 

 

 

 

 

ŞIRNAK

 

 

 

 

Merkez

350

 

 

Cizre

350

 

 

Silopi

350

 

 

Beytüşşebap

360

 

 

Güçlükonak

360

 

 

İdil

360

 

 

Uludere

360

 

 

 

 

 

TEKİRDAĞ

 

 

Merkez

20

 

 

Çerkezköy

20

 

 

Çorlu

20

 

 

M.Ereğlisi

20

 

 

Muratlı

20

 

 

Şarköy

20

 

 

Hayrabolu

25

 

 

Malkara

25

 

 

Saray

30

 

 

 

 

 

 

 

TOKAT

 

 

Merkez

100

 

 

Turhal

100

 

 

Niksar

110

 

 

Zile

110

 

TOKAT

 

Erbaa

120

 

 

Başçiftlik

130

 

 

Almus

140

 

 

Artova

140

 

 

Pazar

140

 

 

Reşadiye

140

 

 

Sulusaray

150

 

 

Yeşilyurt

150

 

 

 

 

 

TRABZON

 

 

Merkez

50

 

 

Akçaabat

50

 

 

Araklı

60

 

 

Arsin

60

 

 

Beşikdüzü

60

 

 

Çarşıbaşı

60

 

 

Sürmene

60

 

 

Vakfıkebir

60

 

 

Yomra

60

 

 

Düzköy

70

 

 

Maçka

70

 

 

Şalpazarı

70

 

 

Tonya

70

 

 

Çaykara

80

 

 

Dernekpazarı

80

 

 

Hayrat

80

 

 

Köprübaşı

80

 

 

Of

80

 

 

 

 

 

TUNCELİ

 

 

Merkez

300

 

 

Hozat

320

 

 

Ovacık

330

 

 

Çemişgezek

340

 

 

Nazımiye

340

 

 

Pertek

340

 

 

Pülümür

340

 

 

Mazgirt

350

 

 

 

 

 

UŞAK

 

 

Merkez

25

 

 

Banaz

35

 

 

Eşme

35

 

UŞAK

 

Karahallı

40

 

 

Sivaslı

40

 

 

Ulubey

40

 

 

 

 

 

VAN

 

 

Merkez

330

 

 

Edremit

330

 

 

Erciş

340

 

 

Gevaş

350

 

 

Muradiye

350

 

 

Çatak

360

 

 

Gürpınar

360

 

 

Özalp

360

 

 

Başkale

370

 

 

Çaldıran

370

 

 

Saray

370

 

 

Bahçesaray

380

 

 

 

 

 

YALOVA

 

 

Merkez

15

 

 

Çınarcık

15

 

 

Altınova

20

 

 

Armutlu

20

 

 

Çiftlikköy

20

 

 

Termal

20

 

 

 

 

 

YOZGAT

 

 

Merkez

90

 

 

Yerköy

95

 

 

Boğazlıyan

100

 

 

Çandır

100

 

 

Sorgun

100

 

 

Yenifakılı

100

 

 

Çayıralan

120

 

 

Şefaatli

120

 

 

Sarıkaya

130

 

 

Akdağmadeni

150

 

 

Aydıncık

150

 

 

Çekerek

150

 

 

Kadışehri

150

 

 

Saraykent

150

 

 

 

 

 

 

ZONGULDAK

 

 

 

Merkez

50

 

 

Alaplı

40

 

 

Ereğli

40

 

 

Çaycuma

60

 

 

Devrek

60

 

 

Gökçebey

60