Yönetmelik

             Gümrük Müsteşarlığından:

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat

 Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin

Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2/6/1994 tarihli ve 21948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi"nin ve 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Geçici İthalat Sözleşmesi" ve konteynerlerle ilgili hükümleri içeren eki Ek B3’ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespit edilmesidir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi ve Geçici İthalat Sözleşmesi eki Ek B3 deki şartları taşıyan konteynerlerle ilgili olarak gümrük idarelerinde uygulanan gümrük işlemlerini, buna ilişkin usul ve esasları ve bu sözleşme hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerinin uygulanmasını kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2/12/1993 tarihli ve 3930 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi" ve 31/03/2004 tarihli ve 5108 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Geçici İthalat Sözleşmesi" ve eki Ek B3 gereğince hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığı,

             b) Başmüdürlük: Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri,

             c) Sözleşme: 2/12/1993 tarihli ve 3930 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi" ve 31/03/2004 tarihli ve 5108 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Geçici İthalat Sözleşmesi" ile bu sözleşmenin eki EK B3,

             d) İthalat vergileri: Eşyanın ithalatıyla ilgili olarak alınması gereken gümrük vergileri ve gümrük vergisine eş etkili bütün mali yükler,

             e) Geçici ithalat rejimi: Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim,

             f) Konteyner: 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin 4 No.lu Ekinde yer alan teknik şartlara uygun olarak imal edilmiş, yine bu Sözleşmenin 5 No.lu Ekinde gösterilen yöntemlerden birine göre onaylanmış, iç hacmi en az bir metreküp olan ve taşıma işlerinde kullanılan büyük sandık, müteharrik sarnıç veya benzerleri ile,

             1) İçerisine eşya koymak için kompartıman oluşturacak şekilde tamamen veya kısmen kapatılmış,

             2) Sürekli kullanım özelliğine sahip ve buna uygun olarak defalarca kullanılacak kadar sağlam,

             3) Taşıma türü veya vasıta değişmesini gerektiren hallerde içindeki eşyanın boşaltılıp yüklenmesine yol açmayacak şekilde özel olarak imal edilmiş,

             4) Özellikle bir taşımacılık türünden diğerine transfer hallerinde, pratik kullanım özelliğine sahip biçimde yapılmış,

             5) Kolayca doldurulup boşaltılabilecek şekilde imal edilmiş bir taşıma aracı,

             (Üzerinde taşınması koşulu ile tipine uygun çıkarılıp takılabilen özellikte olan aksam, parça ve teçhizat, konteyner kapsamında işlem görür. Taşıma araçları, bunların aksamı, yedek parçaları, ambalajlar ile paletler konteyner tanımı içinde değerlendirilemez.)

             g) Kısmen kapalı konteyner: Kapalı konteynere benzer bir taban ve üst çatıdan oluşan ve yükleme yeri vazifesi gören tertibatla ilgili olan, üst çatısı genel olarak bir konteynerin çerçevesini oluşturan metal unsurlardan yapılmış, aynı zamanda bir ya da daha fazla yan ve ön duvarlar içeren, bazı durumlarda, sadece tabana direklerle bağlı bir tavandan oluşan ve özellikle havaleli eşyanın (örneğin; motorlu taşıtlar) taşınmasında kullanılan konteyner,

             h) Aksam, parça ve teçhizat: Çıkarılabilir olmalarına rağmen özellikle aşağıdakileri kapsayan,

             1) Konteynerin içindeki ısıyı kontrol ve muhafaza eden veya değiştiren aletler,

             2) Çevre şartlarındaki değişmeleri ve çarpmaları kaydedecek veya gösterecek şekilde yapılmış ısı veya çarpma kaydedici küçük aletler,

             3) Konteyner içindeki bölmeler, paletler, raflar, destekler, çengeller ve eşyayı istiflemede kullanılan benzer aletler,

             ı) Dahili taşıma: Tekrar ihraç edilmeden önce ülke sınırları içinde bir mahalde yüklenilen ve yine ülke sınırları içinde boşaltılan eşyanın taşınması,

             j) Kişi: Gerçek veya tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığı,

             k) Konteyner işletmecisi: Sahibi olsun veya olmasın ülke sınırları içinde konteynerin kullanımı üzerinde her türlü tasarruf hakkı bulunan ve gümrük idarelerine karşı yükümlü olan kişiler,

             l) Yükümlü: Gümrük yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler,

             m) Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu: Geçici olarak girecek konteynerlerin hareketinin takibi amacıyla sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcileri tarafından düzenlenen ve bu Yönetmeliğin 1 No.lu Ekinde yer alan örneğe uygun belge,

             n) Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formu: Geçici olarak çıkacak konteynerler için sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcileri tarafından düzenlenen ve bu Yönetmeliğin 2 No.lu Ekinde yer alan örneğe uygun belge,

             o) Taahhütname: Sözleşme koşulları altında sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından geçici olarak ithal edilecek veya geçici çıkışı yapılacak konteynerlerin  giriş veya çıkışı  esnasında ilgililer tarafından imzalanarak, Sözleşme şartlarına uyulacağını beyan ettiğini gösteren Giriş veya Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formunun arka yüzünde yer alan belge,

             anlamına gelir.

             Konteynerlerin İşaretlenmesi ile İlgili Hükümler

             Madde 5 — Konteynerlerin görülebilen uygun bir yerine, çıkarılamayacak şekilde;

             a) Sahibinin veya ana işletmecinin kimliği,

             b) Sahibi veya işletmecisi tarafından verilen konteyner tanıtma, marka ve numaraları,

             c) Sabitleştirilmiş teçhizatı dahil konteynerin dara ağırlığı,

             d) "Geçici İthalat Sözleşmesi" eki Ek B3’ün 2 No.lu Ekinin 2 nci  maddesinde bahsi geçen ülke rumuzu,

             e) Gümrük mührü altına taşımacılık için onaylanmış konteynerler için, 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin 5 No.lu Ekine uygun olarak düzenlenen ve bu Yönetmeliğin 5 No.lu Ekinde gösterilen şekle uygun onay plakası üzerine ayrıca;

             1) İmalatçının seri numarası (İmalatçı numarası),

             2) Konteyner tipine göre onaylanması halinde, tipin kimlik numarası ve harflerinin,

             bulunması gerekir.

             f) 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin 4, 5 ve 6 nolu eklerinde belirtilen teknik şartları ve özellikleri taşıyan konteynerlerle gümrük mührü altında taşımacılık yapılması için "Onay Plakası" vermeye Başmüdürlükler yetkilidir.

 

İKİNCİ KISIM

Konteynerlerle İlgili Olarak Tanınan Kolaylıklar

 

             Geçici İthalat Rejimine İlişkin Kolaylıklar

             Madde 6 — Yüklü olup olmadıklarına bakılmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan konteynerin yurda girişine gümrük idareleri tarafından "Geçici İthalat Rejimi" hükümlerine göre izin verilir.

             Türkiye’de yerleşik veya ikamet eden bir kişi tarafından satın alınan, satın alma amacıyla kiralanan, finansal kiralama (leasing) veya benzeri bir anlaşma yoluyla getirilen konteynerlere, ilgili kuruluşların görüşü alınarak geçici ithalat izni vermeye Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

             Süre

             Madde 7 — Bir konteynerin, buna ilişkin Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun tescil tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde ihracı zorunludur.

             Ancak, taahhütnamede belirtilen 6 (altı) aylık sürenin bitiminden önce ilgili firma tarafından yazılı olarak yapılacak süre uzatımı taleplerinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın dilekçelerinde belirtilen gerekçeler dikkate alınarak giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresince yapılacak değerlendirme sonucunda, belirtilen gerekçenin uygun ve yerinde görülmesi halinde 6 (altı)  ayı geçmemek şartıyla Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (B) ve (C) parçalarının ilgili bölümlerine işlenmek koşuluyla bu süre uzatılır.

             Bundan sonraki süre uzatımı talepleri Başmüdürlüklerce  karşılanır.

             Hasara Uğrayan Konteynerler

             Madde 8 —  Konteynerin kaza veya mücbir sebep sonucu ciddi olarak hasar görmesi halinde, geçici ithalat rejiminin sona ermesi amacıyla konteyner, gümrük idaresinin uygun görmesi durumunda;

             a) Hasarlı olarak gümrük idaresine sunulduğu tarihte ödenmesi gereken ithalat vergilerine tabi tutulabilir.

             b) Ödenmesi gereken ithalat vergileri aranmadan ve Hazine’ye hiçbir masraf getirmeksizin gümrük idaresine terk edilebilir.

             c) Masrafı geçici ithalat rejiminden yararlanan şahsa ait olmak kaydı ile gümrük gözetimi altında imha edilmesine; imhadan sonra geriye kalan artık ve döküntülerin bunların kaza veya mücbir sebepten sonra gümrük idaresine sunuldukları durumlarında ve o anda ödenmesi gereken ithalat vergilerine tabi tutulabilir.

             Konteynerin kaza veya mücbir sebep nedeniyle tümüyle kullanılamaz hale geldiğinin veya tamamen kaybolduğunun 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 186 ncı maddesi çerçevesinde kanıtlanması halinde, geçici ithalat rejimi sona erer ve ithalat vergileri aranmaz.

             Geçici ithal iznine istinaden Türkiye’ye giren ve adli veya idari bir işlemden dolayı el konulan konteyner ihraç edilemez ise bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen ihraç etme yükümlülüğü, el koyma süresi boyunca ertelenmek suretiyle işlem yapılır.

             Geçici İthalat İzni

             Madde 9 — Sözleşme koşulları altında sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından geçici olarak ithal edilecek konteynerlerin ithali veya ithal edilenlerin ihracı esnasında gümrük idareleri, başka bir belge ve teminat aramaksızın sahipleri, işletmecileri veya bunların temsilcileri tarafından bu Yönetmeliğin 1 No.lu Ekinde yer alan şekle uygun sıra no.lu olarak düzenlenen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerine işlem yapar.

             Geçici İthalat İzni ile Gelen Konteynerlerin Dahili Taşımacılıkta Kullanım Şartları

             Madde 10 — Sözleşme hükümleri çerçevesinde, geçici ithalat yoluyla yurda girişine izin verilen konteynerlerin, giriş veya varış gümrük idare amirinin izniyle Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun A, B ve C parçalarına (varış gümrük idare amirince bu iznin verilmesi halinde formun sadece B ve C parçalarına) işlenmek ve en yakın güzergahı takip etmek koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere dahilde taşınmasına izin verilir. Ancak, izin verilen konteynerleri dahilde taşıyan veya çeken araçlar, mutlaka Türk plakalı ya da bayraklı olmak zorundadır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Gümrük İdareleri ve Müsteşarlık Merkez Birimlerince Yapılacak İşlemler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Gümrük İdareleri Tarafından Yapılacak İşlemler

 

             Giriş Gümrüğünce Yapılacak İşlemler

             Madde 11 —  Giriş gümrüğünce aşağıdaki işlemler yapılır.

             a) Türkiye’ye girişi yapılacak konteynerin işletmecisi, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun ilgili bölümlerini doldurarak giriş gümrüğüne ibraz eder ve konteynere ilişkin işlem ve denetimler; Sözleşme, bu Yönetmelik ve gümrük mevzuatı hükümlerine göre yapılır.

             b) İlgili gümrük memuru, ibraz edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerindeki bilgilerin doğruluğunu inceler ve eksiksiz olarak düzenlendiğinin anlaşılması üzerine, varış gümrüğü başka bir gümrük idaresi ise güzergah tespit eder ve Giriş Konteyner Tescil Defterine kaydederek (Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunda yer alan asgari bilgiyi ihtiva edecek şekilde) tescil tarih ve sayısını Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun üzerindeki (A) ve (B) parçalarına işler.

             c) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki şartlara uygun olarak ek süre talepleri incelenir ve talebin uygun bulunması halinde Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (B) ve (C) parçalarına işlenir.

             d) Tescil edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu, gümrük idare amirince görevlendirilen muayene ile görevli memura ismen havale edilir. Kendisine havale edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunu alan muayene ile görevli memur; formda kayıtlı konteynerin evsafına uygun olup olmadığını ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartlara uygun olarak işaretlenip işaretlenmediğini kontrol eder. Bu kontrol olumlu sonuç verdiği takdirde, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun ilgili sütunlarına gerekli meşruhat verilir, mühür ve imza tatbik edildikten sonra giriş parçası koparılır ve konteynerin (Konteyner içinde yer alan eşya ile ilgili gümrük işlemleri saklı tutulmak kaydıyla) gümrüklü sahadan ayrılmasına izin verilir.

             e) Memurlar tarafından görevli oldukları sürece işlem gördükten sonra koparılarak biriktirilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formlarının giriş (A) parçaları, nöbet sonunda imza karşılığında ilgili servise teslim edilir.

             f) Mesai bitimine kadar işlem gören ve ilgili serviste toplanan Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formları, Konteyner Tescil Defteri ile karşılaştırılarak noksansız olduğu anlaşıldığı takdirde, gerekli vergi ve diğer yasal takipler yapılmak üzere düzenlenecek takip defterine tescil sırasına göre kayıt edilerek (A) parçaları düzenli olarak saklanır.

             g) Varış veya çıkış gümrüğünden gönderilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu çıkış (C) parçaları giriş parçalarına göre tasnif edilerek çıkış parçaları ile çakıştırılır ve çakıştırılan bu parçalar giriş tarihine göre bir örneği Ek 3’de yer alan şekle uygun olarak bordrolanarak arşivlenir. Çakıştırma işlemlerinin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi halinde ise, mezkur giriş ve çıkış parçaları ayrı ayrı bordrolanarak arşivlenir.

             h) Süresi geçtiği halde varış veya çıkış gümrüğünden konteynerlerin çıkışlarının yapıldığına dair çıkış parçası gelmeyen konteynerler için yurtta kalma süresi bittikten sonra takibata geçilerek, aşağıdaki işlemler yapılır.

             1) En geç 15 (onbeş) gün içerisinde konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisine iadeli taahhütlü tebligatta bulunularak, tebliğ tarihinden itibaren verilecek 30 (otuz) günlük sürenin bitimine kadar konteynerin yurt dışı edildiğinin tevsiki istenir.

             2) Tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde konteynerin süresi içinde yurt dışı edildiği tevsik edilemediği takdirde, konteynere tereddübeden vergi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesi uyarınca tahakkuk ettirilecek para cezası ve aynı Kanunun 207 nci maddesinin (b) bendi uyarınca hesaplanacak faizin tahsili için konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisine tebligatta bulunulur.

             3) Ayrıca bu süre içinde çıkışı ispat edilemeyen konteynerlerin yakalanıp en yakın gümrük idaresine teslim edilmesi hususunda da İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulur.

             4) Tahsilatın takibi ve kontrolünün izlenmesi açısından yurt dışı edilmeyen veya süresi dışında yurt dışı edilen konteynerler hakkında gümrük vergileri ile para cezası ve faize ilişkin olarak düzenlenerek ilgili firmaya tebliğ edilen ayrıntılı tahakkuk evrakı ve bunlara ait tahsilat evrakının birer örneği Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne) gönderilir.

             ı) Bu maddenin (h) bendinde yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesini müteakip daha önce çıkış evrakı ibraz edilemeyen konteynerler için, bunların süresi içinde yurt dışı edildiği hususu yabancı memleketlerdeki gümrük idaresince verilen müfredatlı belgeler (bu belgelerin noterden tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte) ile tevsik edildiği takdirde Müsteşarlığın (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) onayı alınarak kayıtları kapatılır ve tahsil edilmiş olan vergi, ceza ve faiz 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince iade edilir.

             j) Bu maddenin (h) ve (ı) bendlerinde yer alan takibat işlemleri sona eren Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu giriş (A) parçası ile çıkış (C) parçası arşivdeki ilgili klasörde giriş gümrüklerince muhafaza edilir.

             Varış Gümrüğünce Yapılacak İşlemler

             Madde 12 — Varış gümrüğüne gelen konteynerin boşaltılmasını müteakiben, ilgili gümrük memuru tarafından Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formuna meşruhat düşülerek ilgilisine verilir.

             Çıkış Gümrüğünce Yapılacak İşlemler

             Madde 13 —  Çıkış gümrüğünce aşağıdaki işlemler yapılır.

             a) Geçici ithalat rejiminden yararlanan konteynerler, giriş ayniyetine uygun olmak şartıyla yetkili herhangi bir gümrük idaresi tarafından ihraç edilebilir.Türkiyeden çıkışı yapılacak konteynerin sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunu çıkış gümrüğüne ibraz eder. Konteyner çıkışına ilişkin işlem ve denetimler; Sözleşme, bu Yönetmelik ve gümrük mevzuatına göre yapılır.

             b) İlgili gümrük memuru, ibraz edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun üzerindeki bilgilerin doğruluğunu inceler ve Konteyner Tescil Defterine kayıt ederek, tescil tarih ve sayısını (B) ve (C) parçalarına işler.

             c) Tescil edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (C) parçası üzerine idare amirince muayene ile görevlendirilen memur ismen belirtilerek havale verilir. Kendisine havale edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (B) ve (C) parçasını alan muayene ile görevli memur; formda kayıtlı konteynerin giriş ayniyetine uygunluğunu ve süresini kontrol eder. Bu kontrol olumlu sonuç verdiği takdirde, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun ilgili sütunlarına gerekli meşruhatı verir, mühür ve imza tatbik ettikten sonra (C) parçasını koparır, konteynerin yurt dışına çıkışına izin verir.

             d) Memurlar tarafından görevli oldukları sürece koparılıp biriktirilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formları çıkış (C) parçaları, nöbet sonunda imza karşılığında ilgili servise teslim edilir.

             e) Mesai bitimine kadar işlem gören ve ilgili serviste toplanan Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formları, Konteyner Tescil Defteri ile karşılaştırılarak, noksansız olduğunun anlaşılması halinde o günün tarihini taşıyan ve bir örneği Ek 4 te yer alan şekle uygun 2 nüsha Konteyner Kayıt ve Takip Formu Çıkış Bordrolarına tescil sıra numarasına göre kaydedilir. En geç 7 (yedi) iş günü içerisinde 1 inci nüsha bordrolar ile Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (C) parçası ilgili giriş gümrüğüne gönderilir.

             Bordrolar hazırlanmasını müteakip, Gümrük Müdürü veya yetkili Müdür Yardımcısı tarafından kontrol ve tasdik edilerek imzalanır.

             Bordronun 2 nci nüshası (açılacak dosyada) düzenli olarak çıkış gümrük idaresince saklanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Gümrük Müsteşarlığınca Yapılacak İşlemler

 

             Gümrük Müsteşarlığınca Yapılacak İşlemler

             Madde 14 — Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü);

             a) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (h) bendinin (4) numaralı alt bendi hükümlerine istinaden düzenlenerek Müsteşarlığa gönderilen tahakkuk ve tahsilat evrakının ve yapılan işlemlerin gümrük mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun olup olmadığını inceleyerek tespit ettiği hatalı uygulamaların düzeltilmesini sağlar.

             b) Tahakkuk ve tahsilata ilişkin takiplerin süresi içinde ve usulüne uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini izler ve kontrol eder.

             c) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (ı) bendi uyarınca gönderilen belgeleri inceleyerek, yeterli görülmesi halinde takibatın sona erdirilmesi ve kayıtların kapatılması ile yapılan tahsilatın iadesi hususunda gerekli talimatı verir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Özel Durumlar ve Çeşitli Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Özel Durumlar

             Konteynerlerin Tamiri için Getirilen Parçalara İlişkin Yapılacak İşlemler

             Madde 15 — Geçici olarak girişine izin verilmiş konteynerlerin tamiri için kullanılacak parçalara, bu Yönetmeliğin 1 No.lu Ekindeki şekle uygun olarak mükellefince düzenlenen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerinde işlem yapılması suretiyle geçici ithal izni verilir.

             Bu kapsamda değiştirilmiş parçaların ihracı zorunlu değildir. Bu durumda bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, değiştirilmiş parçalar gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihteki ithalat vergilerine tabi olacaktır.

             Aksam, Parça ve Teçhizat için Yapılacak İşlemler

             Madde 16 — Konteynerlerin, konteyner ile birlikte ithal edilip, ayrı olarak ihraç edilecek veya ayrı olarak ithal edilip, konteynerlerle birlikte ihraç edilecek aksam, parça ve teçhizatı için teminat aranmaksızın geçici ithal izni verilir.

             Ancak, her ne maksatla gelecek olursa olsun, konteynerden bağımsız olarak gelen aksam, parça ve teçhizat için bu Yönetmeliğin 1 No.lu Ekindeki şekle uygun olarak yükümlü tarafından düzenlenen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerinde işlem yapılır.

             Konteynerlerin aksam, parça ve teçhizatına, bu Yönetmeliğin diğer madde hükümleri aynen uygulanır.

             1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin Teknik Şartlarını Taşıyan ve Taşımayan Konteynerlere Uygulanacak İşlemler

             Madde 17 — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin 4 No.lu Ekinde belirtilen kural ve şartlara uygun bulunması nedeniyle 5 No.lu Ekinde gösterilen yöntemlerden birine göre ilgili ülkelerce gümrük mührü altında taşımacılık için onaylanmış konteynerlerin geçici girişine gümrük idarelerince izin verilir.

             1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin 4 No.lu Ekinde belirtilen teknik şartları taşımadığı anlaşılan konteynerlerin ilgili ülkelerce verilmiş gümrük mührü altında eşya taşımasına dair onay plakası olsa dahi geçici girişine izin verilmez. Ancak, konteyner içindeki eşyanın tam tespiti yapılarak, teknik şartları taşıyan ve uygunluk belgesini haiz bir başka konteynere gümrüğün gözetiminde aktarılmasına izin verilebilir.

             Sözleşme Kapsamında Yer Almayan Konteynerler için Uygulanacak İşlemler

             Madde 18 — Sözleşme kapsamında yer almayan konteynerlerin geçici ithaline ilişkin talepler, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 133 üncü maddesi uyarınca kısmi muafiyet yoluyla geçici ithalat rejimine tabi tutularak karşılanır.

             Geçici Çıkışa İlişkin Yapılacak İşlemler

             Madde 19 — Yurt dışına dolu veya boş olarak geçici çıkarılacak konteynerlerin çıkışı sırasında gümrük idareleri; konteyner sahipleri, işletmecileri veya bunların temsilcileri tarafından bu Yönetmeliğin 2 No.lu Ekinde yer alan şekle uygun olarak düzenlenen Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerine işlem yapar.

             Geçici Çıkışta Süre ve Süre Uzatımı

             Madde 20 — Geçici olarak çıkarılacak konteynerlerin yurt dışında kalma süresi 3 (üç) yıldır. Geçerli mücbir sebep belgesi ile birlikte süresi içerisinde müracaat edilmesi kaydıyla süre uzatım talepleri, gümrük mevzuatı çerçevesinde ilgili çıkış gümrük idaresince incelenerek, sonuçlandırılır.

             Süresi Geçirilerek Getirilen Konteynerlere ve Geri Getirilmeyen Konteynerlere Uygulanacak İşlemler

             Madde 21 — 20 nci  maddede yazılı süre ve ilgili gümrük idaresince uzatılan süreler geçtikten sonra geri getirilen ve hiç getirilmeyen konteynerler hakkında, Gümrük Yönetmeliği’nin 567 nci maddesi hükümleri uygulanır.

             Geçici Olarak Yurt Dışına Çıkartılan Konteynerlerin Tamiri için Kullanılacak Parçalar

             Madde 22 — Geçici olarak yurt dışına çıkartılan konteynerlerin tamiri için kullanılacak parçaların geçici çıkış ve girişinde bu Yönetmelikteki esaslar doğrultusunda işlem yapılır.

             Geçici Çıkışı Yapılacak Aksam, Parça ve Teçhizat İçin Uygulanacak İşlemler

             Madde 23 — Geçici çıkışı yapılan konteynerlerin, konteynerle birlikte çıkarılıp ayrı olarak getirilecek veya ayrı olarak çıkarılıp konteynerle birlikte yeniden girişi yapılacak aksam, parça ve teçhizatı için bu Yönetmelik esasları doğrultusunda işlem yapılır.

             Geçici Çıkışı Yapılan Konteynerlere İlişkin Çıkış ve Giriş Gümrük Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

             Madde 24 — Geçici çıkışı yapılan konteynerlere ilişkin düzenlenen Geçici Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formlarının takibi, çıkış ve giriş gümrük müdürlüklerince bu Yönetmeliğin geçici ithalat rejimi hükümlerine göre yapılır.

             İbraz Edilen Belgeler ve Konteynerlerin İşlem ve Denetimi

             Madde 25 — İbraz edilen belgeler ve konteynerlerin işlem ve denetimi; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, ilgili mevzuat ve Sözleşme hükümlerine göre yapılır.

             Sözleşme veya Bu Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Harekette Bulunanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

             Madde 26 — Sözleşme veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırı harekette bulunanlar hakkında, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca yasal işlem yapılır.

             Diğer Gümrük Rejimlerinin, Sözleşmede ve Bu Yönetmelikte Belirtilen Hususlara Aykırı Olmayan Hükümlerinin Uygulanması

             Madde 27 — Sözleşmede ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara aykırı olmayan diğer gümrük rejimleri hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

             Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

             Madde 28 — 25/08/2000 tarihli ve 24151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 29 — Bu Yönetmelik 15/03/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 30 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

(x) Sadece yapım tipine göre onay durumunda

 

NOT : Plastik film kullanıldığı zaman konteyner üzerindeki tanıtım marka ve numaralarının uzun süreli dayanacak şekilde yerleştirilmesi için aşağıda istenilen şartlara uyulması gereklidir.

 

(a) İyi kalite yapıştırıcı kullanılacaktır.Film bir kere kullanılacak ve son yapışmasında filmin zarar görmeden kaldırılmasını imkansız kılmak için gerilme direnci düşük olacaktır. Bu şartları döküm metodu ile üretilen film karşılar. Silindir metodu ile üretilen film kullanılmayacaktır.

 

(b) Tanıtım marka ve numaralarının değiştirilmesi gerektiğinde, yeni film yapıştırılmadan önce daha evvel yapıştırılmış olan film tamamen kaldırılır; mevcut filmin üzerine yeni film yapıştırılmasına izin verilmez. Bu açıklayıcı notta belirtilen konteynerlerin markalanmasında plastik film kullanılması hususundaki özellikler diğer uzun süreli dayanacak markalama yöntemlerini kullanma imkanını engellemez.

 

Ekleri için Tıklayınız