Yönetmelik

Adalet Bakanlığından:

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu uyarınca icra ve iflâs daireleri ile icra mahkemelerinde tutulacak defter, dosyalar ve diğer basılı kâğıtlara ilişkin hususlar ile aciz vesikası sicili, icra dairelerinin teftiş ve denetimi ve malvarlığının terki suretiyle konkordatoda alacaklılar kurulu ile tasfiye memurlarına ilişkin hususları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 14, 26 ve 143 üncü maddesi ile 17/2/2003 tarihli ve 4949 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 104 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM

İcra ve İflâs Dairelerinde Tutulacak Defterler,

Dosyalar, Kartonlar ve Kullanılacak Basılı Kâğıtlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Defterler

Tutulması zorunlu olan defterler

Madde 3 — Her icra ve iflâs dairesinde aşağıda gösterilen defterlerin tutulması zorunludur:

a) Esas defteri, (Örnek No. 1)

b) Talimat defteri, (Örnek No. 2)

c) Disiplin soruşturması defteri, (Örnek No. 3)

d) Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri, (Örnek No. 4)

e) Cezaevi yapı pulları yevmiye defteri, (Örnek No. 5)

f) Zimmet defteri, (Örnek No. 6)

g) İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter, (Örnek No. 7)

h) Posta mutemet defteri, (Örnek No. 8)

ı) Muhabere defteri. (Örnek No. 9)

İKİNCİ BÖLÜM

Defterlerin Düzenlenme Amacı ve Kullanma Biçimi

Esas defteri

Madde 4 — Esas defteri; takip talepleri, ihtiyatî haciz ve tedbire yönelik isteklerin kaydedildiği defterdir.

Bu defterde, sıra numarası; başvurma tarihi; alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi (yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi); borçlunun (bir terekeye karşı söz konusu olan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve soyadı, yerleşim yerindeki adresleri) ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; takibin şekli ve niteliği; alacağın veya teminatın Türk parasıyla tutarı ve faiz miktarı ile faizin işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi; takibin dayanağı olan belgenin niteliği, tarihi, varsa sayısı; alacaklının ve varsa vekilinin uygulamaya elverişli imza veya mührü; alacaklının takip talebinde bulunduğuna ve ibraz ettiği belgelerin talep ve takip giderinin alındığına ilişkin verilen makbuzun tarih ve numarası; İcra ve İflas Kanununun 62 ve 176/a maddelerinin son fıkraları gereğince borçluya verilmesi zorunlu olan belgenin tarih ve numarası; işlem sonuçlandığında bu sonucun neden ibaret olduğunu belirten sütunlar yer alır.

Yıl sonunda sonuçlanmayan takip dosyaları, yeni yıl esas defterine devir suretiyle kaydedilmez.

Yıl sonunda o yıla ait esas defterinin sonuna, gelen işlerden, ne kadarının icra edildiği, ne kadarının takipsiz bırakıldığı ve ne kadarının yeni yıla devredilmiş olduğu yazılarak, devredilen dosyaların sıra numaraları, bir cetvel halinde gösterilir veya bir liste halinde def-tere eklenir.

Talimat defteri

Madde 5 — Talimat defteri; başka yer icra ve iflâs dairelerinin talimat evrakının kaydedildiği defterdir.

Bu deftere, sıra numarası, talimat evrakının geldiği tarih ve gönderen icra dairesi; talimat evrakının tarih ve numarası; alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı ve soyadı, yerleşim yerindeki adresi; borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, yerleşim yerindeki adresi; talimat evrakıyla yapılması istenilen işlem ve sonucunun neden ibaret olduğu kaydedilir.

Bu defterde de, dördüncü maddenin son fıkrası hükmü gereğince yıl sonunda devir işlemi yapılır.

Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri

Madde 6 — Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri; tahsilât ve reddiyat makbuzları karşılığında kasaya giren ve çıkan para miktarının günü gününe olarak kaydedildiği defterdir.

Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinde, tahsilât ve reddiyata ait iki ayrı sayfa açılır. Tahsilât sayfasında sırasıyla, genel toplam; günlük alınan para (lira-kuruş); tahsilât makbuzunun tarih ve numarası; dosya numarası; paranın kimin tarafından ve ne için yatırıldığı; reddolunan paranın miktarı (lira-kuruş); tarih ve numarası ve toplam naklini gösteren sütunlar bulunur. Reddiyat sayfasında genel toplam; günlük reddolunan para (lira-kuruş); reddiyat makbuzunun tarih ve numarası; dosya numarası; tahsilât makbuzunun numarası; kime verildiği; toplam naklini gösteren sütunlar bulunur.

Kasaya giren ve çıkan paraların mutlaka bir tahsilât veya reddiyat makbuzuna dayanması gerekir.

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca alınacak yol giderleri ve tazminatları da bu deftere işlenir.

Günlük tahsilât ve reddiyat toplamları, tahsilât ve reddiyat makbuzları ile karşılaştırılarak mevcut kontrol edilir. Sayfadaki günlük tahsilât ve reddiyat tutarı, sayfa sonunda genel toplama eklenir; diğer sayfadaki (toplam nakil) kelimesinin karşısına her gün mesai saati sonunda aktarılır.

Takvim yılı sonuna kadar bu şekilde işlem yapılır. Yıl sonunda bir önceki yılın devri de dahil olmak üzere, yıllık tahsilât toplamından yıllık reddiyat çıkarılır. Yıl içinde reddedilmeyen ve ertesi yıla kalan paralar, Devlet Muhasebesi Muamelât Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, yeni yıl kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine ayrıntılı olarak yeni tahsil edilmiş bir para gibi eski tahsilât makbuzu, tarih ve numaraları da gösterilmek suretiyle geçirilir. Bir önceki yıla ait kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine de bu paranın devir işlemine tâbi tutulduğu açıklaması yazılır.

Hak sahipleri tarafından on yıl geçmiş olmasına rağmen başvurulup alınmayan paralar, Hazineye intikal ettirilip defterdeki kayıtlarının karşısına açıklama yazılır.

Yıl başında bankaya yatırılan paraların faizleri çekilip, Hazineye intikal ettirilir ve alınan makbuz, ayrı bir kartonda saklanarak yıl sonu cetvelinde bu husus gösterilir.

Cezaevi yapı pulları yevmiye defteri

Madde 7 — Cezaevi yapı pulları yevmiye defteri; icra ve iflâs dairesi tarafından kullanılan cezaevi yapı pullarının günü gününe olarak kaydedildiği defterdir.

Bu defter, yevmiye numarası; tarihi; cezaevi yapı pulunun genel toplamı ve günlük satışı (lira-kuruş); dosya numarası; ilgilinin adı ve soyadı sütunlarını içerir.

Makbuz karşılığı tahsil edilen cezaevi yapı pulu bedeli her gün bu deftere işlenir. Mesai saati sonunda cezaevi yapı pullarının günlük toplamları alınır. Her sayfanın sonunda günlük toplam, genel toplama eklenir. Cezaevi yapı pulu genel toplamı, sonraki sayfanın ilgili sütununa geçirilir. Takvim yılı sonuna kadar bu şekilde işlem yapılır. Yıl sonunda, o yıl içinde kullanılan cezaevi yapı pulları toplam olarak gösterilir.

Cezaevi yapı pulları karşılığı olan paralar, en geç ertesi günü mesai saati sonuna kadar 93 üncü madde uyarınca Adalet Bakanlığınca uygun görülen bankalardaki hesaplara yatırılır.

İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter

Madde 8 — İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter; kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine geçirilmeyen, kıymetli evrak, altın, gümüş ve diğer değerli şeylerin 38 inci maddedeki örneğine uygun makbuz kullanılmak suretiyle kaydedildiği defterdir.

Bu defter, sıra ve dosya numarası; verilen makbuzun tarih ve numarası; kıymetli evrakın ve değerli şeyin cinsi ve niteliği; sahibinin adı ve soyadı; değerli şeyin takdir edilen kıymeti; satılmış veya paraya çevrilmişse bedeli; kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri tahsilât tarih ve numarası; aynen iade olunmuşsa iade tarihi; alanın adı, soyadı ve imzası; nerede saklandığı sütunlarını içerir.

İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca icra dairesinde muhafazası gereken haczedilen kıymetli evrak ve değerli şeylerin de, bu deftere kaydedilmesi zorunludur.

Posta mutemet defteri

Madde 9 — Posta mutemet defteri; icra ve iflâs dairesine posta ile gelen havale veya kolilerin kaydedildiği defterdir.

Bu defter, havale veya kolinin çıkış yeri; numarası; tarihi; değeri, cinsi, miktar veya ağırlığı; gönderenin adı ve soyadı ve açık adresi; dosya numarası ve posta memurunun imza ve mühürü; kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinin kayıt tarihi ve numarası; tahsilât makbuzunun tarih ve numarası sütunlarını içerir.

Posta ve Telgraf Teşkilâtından mutemetlerce havale veya kıymetli koli alındığında, posta memurunun imza ve mühürü sütununa kadar olan sütunlar, mutemet tarafından doldurulur ve ilgili posta memurunun imza ve mührü alınır. Daireye gelinir gelinmez tahsilât makbuzu kesilerek kasa defteri ve ilgili defterlere işlenmesi ve gerek makbuz gerek defterlerdeki tarih ve numaranın da son iki sütuna geçirilmesi gerekir.

Cumhuriyet savcıları, posta merkezinden havale ve kolileri almaya yetkili mutemetlerin adı, soyadı ve memuriyetleri ile uygulamaya elverişli imzalarını, bu kişilerden başkasına ödeme ve teslimat yapılmamasını o yer Posta ve Telgraf Teşkilatı Müdürlüklerine bir yazı ile bildirirler.

Banka havaleleri hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri kıyasen uygulanır.

Muhabere defteri

Madde 10 — Muhabere defteri; icra dairesinden yazılan veya icra dairesine gelen ve yukarıdaki maddelerde isimleri yazılı defterlere kaydı gerekmeyen evrakın kaydedildiği defterdir.

Bu defter, sıra numarası; evrakın tarih ve numarası; gönderilen veya gönderen daire; geliş veya sevk tarihi; evrakın özeti ve düşünceler sütunlarını içerir.

Bir takip dolayısıyla çeşitli mercilere gönderilen yazılarla, onlara verilen cevaplar ve icra talimat defterine kayıtlı işlere ait yazışmalar ayrıca muhabere defterine geçirilmez.

Muhabere defterine kaydı gereken yazıya gelen cevap, ayrı muhabere numarası verilmek suretiyle ayrıca deftere kaydedilmez; böyle bir yazı, cevap teşkil ettiği icra ve iflâs dairesinin ilk yazısının defterde aldığı numaranın sırasındaki sütuna işaret olunur.

Zimmet defteri

Madde 11 — Zimmet defteri; icra ve iflâs dairesinden çeşitli mercilere gönderilen evrakın kaydedildiği defterdir.

Bu defter, sıra ve evrak numarası; gönderildiği yer; alındığı tarih; imza yeri; evrakı alanın adı ve soyadı sütunlarını içerir.

Disiplin soruşturması defteri

Madde 12 — Disiplin soruşturması defteri; icra ve iflâs daireleri görevlileri hakkında yürütülen disiplin soruşturması ile ilgili tutulan defterdir.

Bu defterde, sıra numarası; müşteki veya varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, adresi; başvurma tarihi; hakkında şikâyette bulunulanın adı, soyadı, unvan ve sicil numarası; karar tarih ve numarası yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Defterlere İlişkin Ortak Hükümler

Defterlerin numaralanması ve onaylanması

Madde 13 — İcra ve iflâs dairelerinde tutulan defterlerin her sayfasına kullanılmadan önce sıra ile numara verilir ve sayfaların birleştiği yerin üst kısmına daireye ait mühür basılır. Defterin son sayfasına, kaç sayfadan ibaret olduğu icra ve iflâs müdürü tarafından yazı ile belirtildikten sonra, icra hâkimi tarafından imza ve mühür ile onaylanır. Bir defter dolmadan yenisine geçilemez.

Defterlerin tutulma usulü

Madde 14 — Defterler mavi veya siyah mürekkepli kalemle tutulur. Defterde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilecek şekilde çizilip doğrusu yazılır ve altı imzalanır.

İşler ve işlemler, işlem sütunları takip edilerek defterlere tarih sırası ile yazılır.

Yardımcı defterlerin tutulabilmesi

Madde 15 — İcra hâkimi, icra ve iflâs dairelerinde bu defterlerden başka gerekli görülen yardımcı defterlerin tutulmasını emredebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dosyalar

Dosya usulü

Madde 16 — İcra ve iflâs dairelerinde dosya usulünün uygulanması zorunludur.

Talimat dahil her icra işi için bir dosya açılır. Dosyanın üzerine esas veya talimat defterindeki sıra numarası; alacaklının ve borçlunun veya müflisin ad ve soyadı yazılır.

Bir işe ait olan tutanaklar ile bütün evrak bu dosyaya konulur ve özel yerine, dosyanın içindeki evrak numaralandırılarak dizi listesi yapılır.

Geçici dosya

Madde 17 — Herhangi bir sebeple takip dosyası bir başka makam veya mercie gönderildiğinde bu dosya yerine geçmek üzere geçici bir dosya düzenlenir.

Geçici dosyaya asıl takip dosyasındaki tüm evrakın okunaklı ve icra ve iflâs müdürü tarafından onaylı bir örneği konulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kartonlar

Kartonlar

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca icra ve iflâs dairelerinde aşağıda yazılı kartonlar bulundurulur:

a) Faizlerin çekilip maliyeye yatırıldığına ilişkin makbuz kartonu,

b) Zamanaşımına uğrayan paraların maliyeye teslim edildiğine ilişkin makbuz kartonu,

c) Disiplin soruşturması sonucunda verilen kararlara ilişkin karton,

d) Adalet müfettişlerince yapılan denetimlere ilişkin tavsiyeler kartonu,

e) Cumhuriyet savcılığı teftiş kartonu,

f) İhtiyaç duyulan diğer kartonlar.

ALTINCI BÖLÜM

Basılı Kâğıtlar

Kullanılması zorunlu olan basılı kâğıtlar

Madde 19 — İcra ve iflâs işleri için aşağıda gösterilen basılı kâğıtların kullanılması zorunludur:

a) İcra tutanağı ve takip talebi, (Örnek No.1)

b) Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye ve teslimine ilişkin icra emri, (Örnek No.2)

c) Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emri, (Örnek No.3)

d) Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, bir irtifak hakkının kaldırılmasına veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına veya yükletilmesine ilişkin ilâmların yerine getirilmesinde icra emri, (Örnek No.4)

e) Para borcuna veya teminat verilmesine ilişkin ilâm veya ilâm niteliğindeki belgelere dayanan takiplerde icra emri, (Örnek No.5)

f) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri, (Örnek No.6)

g) İlâmsız takipte ödeme emri, (Örnek No.7)

h) Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri, (Örnek No.8)

ı) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri, (Örnek No.9)

j) Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile takipte ödeme emri, (Örnek No.10)

k) İflâs yolu ile adî takipte ödeme emri, (Örnek No.11)

l) Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü iflâs yolu ile takipte ödeme emri, (Örnek No.12)

m) Adî kira ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emri, (Örnek No.13)

n) Yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emri, (Örnek No.14)

o) Taşınır rehninin paraya çevrilmesinde borçlunun mal beyanında bulunmasına davet kâğıdı, (Örnek No.15)

p) Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu, (m.38) (Örnek No.16)

r) Takip talebinde bulunulduğuna, verilen belgelere ve ödenen giderlere ilişkin verilecek makbuz (Örnek No.17)

s) İtiraz belgesi, (Örnek No.18)

t) Haciz tutanağı, (Örnek No.19)

u) Birinci haciz ihbarnamesi, (Örnek No.20)

v) İkinci haciz ihbarnamesi, (Örnek No.21)

y) Üçüncü haciz ihbarnamesi, (Bildirim) (Örnek No.21a)

z) Davet kâğıdı, (Örnek No.22)

aa) İstihkak iddiasının bildirilmesine ilişkin belge, (Örnek No.23)

bb) Taşınırın açık artırma şartnamesi ve tutanağı, (Örnek No.24)

cc) Taşınırın açık artırma ilânı, (m.48) (Örnek No.25)

dd) Taşınmazın açık artırma şartnamesi ve tutanağı, (Örnek No.26)

ee) Taşınmazın açık artırma ilânı, (Örnek No.27)

ff) Borç ödemeden aciz vesikası, (Örnek No.28)

gg) İlâmın icrası belgesi, (Örnek No.29)

hh) Muvakkat rehin açığı belgesi, (Örnek No.30)

ıı) Rehin açığı belgesi, (Örnek No.31)

jj) İflâsın açılmasına, kapanmasına, kaldırılmasına ilişkin ilân, (Örnek No.32)

kk) Tasfiyenin tatili ilânı, (Örnek No.33)

ll) Basit tasfiyede alacaklıları davet ilânı, (Örnek No.34)

mm) Adî tasfiye ve iflasın açılmasının ilânı, (Örnek No.35)

nn) İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen sıra cetveli, (Örnek No.36)

oo) Sıra cetvelinin ve ikinci alacaklar toplantısının ilânı, (Örnek No.37)

pp) Tahsilât makbuzu, (Örnek No.38)

rr) Reddiyat makbuzu, (Örnek No.39)

ss) Harç tahsil müzekkeresi, (Örnek No.40)

tt) Tebliğ mazbatalı zarf, (Örnek No.41)

uu) Telgrafla tebliğ zarfı, (Örnek No.42)

vv) Postaya verilen taahhütlü maddelerle telgraflara ait tevdi listesi, (Örnek No.43)

yy) Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takipte icra emri. (Örnek No.44)

YEDİNCİ BÖLÜM

Basılı Kâğıtların Düzenlenme Amacı ve Kullanma Biçimi

İcra tutanağı ve takip talebi

Madde 20 — İlâmların ve ilâm niteliğindeki belgelerin icrasına ilişkin işlemler, icra tutanağına tarih sırası ile düzenli olarak geçirilir.

Bu tutanağın ilk sayfası takip talebini içerir. Bu sayfaya ilâmın veya belgenin tarih ve numarası; hangi mahkeme veya makamdan verildiği; alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; yerleşim yerindeki adresi, vergi kimlik numarası; borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı; alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi (yerleşim yeri göstermezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır) ve hükmün veya belgenin özeti; bir terekeye karşı açılan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak olan mirasçıların adı ve soyadı; yerleşim yerindeki adresleri; alacağın veya talep olunan teminatın cins ve Türk parası ile tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi; alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği geçirilir.

İlâmsız takibe ilişkin bütün işlemler, icra tutanağına tarih sırası ile kaydedilir. Bu tutanağın ilk sayfasını teşkil eden takip talebinde birinci fıkrada yazılı hususlara ek olarak, talep senede dayanıyorsa senedin tarih ve özeti ve senet yoksa borcun sebebi de gösterilir.

İbraz edilecek belgeler, ayrıca bildirilecek hususlar

Madde 21 — Takip talebine eklenecek belgeler ve bildirilecek hususlar aşağıda gösterilmiştir.

a) Takip talebi, bir belgeye veya senede dayanmakta ise belgenin veya senedin alacaklı veya kanuni temsilcisi tarafından onaylanmış, borçlu sayısından bir fazla örneği.

b) Takip talebi, taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile yapılmakta ise, alacaklı 20 nci maddede yazılı hususlardan başka, rehnedilen şeyin ne olduğu ve rehin üçüncü kişi tarafından verilmiş veya rehnedilen şeyin mülkiyeti üçüncü kişiye geçmiş ise onun ve rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi.

c) Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) dayalı takip talebinde kambiyo senedinin aslı ve borçlu adedi kadar, alacaklı tarafından onaylı örneği, kısmî ödeme yapılmış olması halinde 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çekin ön ve arka yüzünün bankaca onaylı fotokopisi.

d) İcra ve İflas Kanununun 272 nci maddesi gereğince tahliye istendiğinde, kira sözleşmesinin veya kiracının, kira süresinin bitiminden önce kiralananı tahliye edeceğine ilişkin yazılı taahhüdü varsa bu taahhütnamenin aslı veya kendisi tarafından onaylanmış iki örneği.

e) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte ipotek akit tablosunun tapu sicil müdürlüğünce verilmiş bir örneği ve ipotek, bir cari hesap veya işleyecek kredi vesaire gibi bir sözleşmenin teminatı olarak verilmişse, bu sözleşme ve bununla ilgili diğer belge ve makbuzların aslı veya borçlu adedinden bir fazla onaylı örneği.

Kambiyo senetlerine dayanan takip talebinde, 20 nci maddede yazılı hususlardan başka, alacaklı iflâsa tâbi borçlusu aleyhine haciz ve iflâs yollarından hangisini istediğini, takip talebinde belirtmek zorundadır.

İcra tutanağının teselsülü

Madde 22 — İcra tutanağına birbirini takip eden sayfa numaraları verilmesi ve gerekirse tutanağın sonuna eklenecek sayfalarla birlikte 16 ncı maddede gösterilen dosya içine konulması zorunludur.

Yazı ile veya sözlü olarak yapılan talepler, itirazlar ve her türlü bildirim, derhal ait olduğu tutanağa geçirilir ve bunların altı tarih belirtilerek, ilgilisi ve icra müdürü veya yardımcısı veya kâtibi tarafından imzalanır.

Reddedilen paralar ve bu paralardan yapılan kanunî kesinti miktarı tablo halinde tutanakta gösterilir.

Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye ve teslimine ilişkin icra emri

Madde 23 — İcra emrine;

a) 20 nci maddenin ikinci fıkrasındaki kayıtlar,

b) Yedi gün içinde taşınmazı tahliye veya taşınırı teslim etmesi,

c) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki kayda ek olarak, İcra ve İflas Kanununun 24 ve 26 ncı maddeleri gereğince, ilâm hükmünün zorla yerine getirileceği,

d) Teslimi emredilen mal yedinde bulunmazsa, ilâmda yazılı değerinin; taşınır malın değeri ilâmda yazılı olmadığı halde veya ihtilaf halinde, icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunan değerin alınacağı; bu değer de ödenmediği takdirde ayrıca icra emri tebliğine gerek kalmaksızın haciz yolu ile icra olunacağı ihtarı,

yazılır.

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emri

Madde 24 — İcra emrine;

a) 20 nci maddenin ikinci fıkrasındaki kayıtlar,

b) Çocuğun yedi gün içinde teslim edilmesi,

c) (b) bendindeki süre içinde çocuk teslim edilmediği takdirde İcra ve İflas Kanununun 341 inci maddesi uyarınca cezalandırılacağı ve ilâmın 25 inci maddeye göre zorla yerine getirileceği ihtarı,

d) Çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin takipte ise, lehine hüküm verilen taraf ile çocuğun ilâm hükümleri çerçevesinde kişisel ilişki kurulmasına engel olunmaması; aksi halin İcra ve İflas Kanununun 341 inci maddesindeki cezayı gerektireceği ve ilâmın İcra ve İflas Kanununun 25/a maddesine göre zorla yerine getirileceği ihtarı da,

yazılır.

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, bir irtifak hakkının veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına veya yükletilmesine ilişkin ilâmların yerine getirilmesinde icra emri

Madde 25 — İcra emrine;

a) 20 nci maddenin ikinci fıkrasındaki kayıtlar,

b) Yapılacak veya yapılmayacak işin, kaldırılacak veya yükletilecek irtifak hakkının ve gemi üzerindeki irtifak hakkının veya gemi üzerindeki intifa hakkının neden ibaret olduğu,

c) Yapılacak işin ilâmda gösterilen veya ilâmda tayin edilmemişse icra müdürünce belirtilen süre içinde yapılması; aksi halde İcra ve İflas Kanununun 30 uncu maddesi gereğince zorla yerine getirileceği,

d) Yalnız borçlu tarafından yapılacak bir iş ise, ilâmda gösterilen veya ilâmda tayin edilmemişse icra müdürünce belirtilen süre içinde işin yapılmaması halinin İcra ve İflas Kanununun 343 üncü maddesindeki cezayı gerektireceği,

e) İlâm bir işin yapılmamasına ilişkin ise, ilâmda gösterilen veya ilâmda tayin edilmemişse icra müdürünce belirtilen süre içinde, ilâm hükmüne uyulması; aksi halin İcra ve İflas Kanununun 343 üncü maddesindeki cezayı gerektireceği,

f) Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin olan ilâm hükmü yerine getirildikten sonra, borçlu ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursa, mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmünün tekrar zorla yerine getirileceği,

g) İlâm, bir irtifak hakkının veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına veya yükletilmesine ilişkin ise, yedi gün içinde ilâm hükmünün yerine getirilmesi, aksi halde ilâm hükmünün zorla icra olunacağı; ilâm hükmüne muhalefetin ayrıca İcra ve İflas Kanununun 343 üncü maddesindeki cezayı gerektireceği,

yazılır.

Para borcuna veya teminat verilmesine ilişkin ilâm veya ilâm niteliğindeki belgelere dayanan takiplerde icra emri

Madde 26 — İcra emrine;

a) 20 nci maddenin ikinci fıkrasındaki kayıtlar,

b) Yedi gün içinde borcun ödenmesi veya teminatın verilmesi gereği,

c) (b) bendindeki süre içinde borç ödenmez veya teminat verilmezse icra mahkemesinden, Yargıtay’dan veya yargılanmanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebrî icra yapılacağı,

d) Yine (b) bendindeki süre içinde mal beyanında bulunulması, bulunulmazsa hapisle tazyik olunacağı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulursa hapisle cezalandırılacağı ihtarı,

yazılır.

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri

Madde 27 — İcra emrine;

a) 20 nci maddenin ikinci fıkrasındaki kayıtlar,

b) İpotek üçüncü kişi tarafından verilmiş veya ipotekli taşınmazın mülkiyeti üçüncü kişiye geçmişse bu kişinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi,

c) Borcun otuz gün içinde ödenmesi gerektiği,

d) (c) bendindeki süre içinde borç ödenmez ve icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar getirilmezse, alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtarı,

yazılır.

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takipte icra emri

Madde 28 — İcra emrine;

a) 20 nci maddenin ikinci fıkrasındaki kayıtlar,

b) Rehin üçüncü kişi tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü kişiye geçmişse adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi,

c) Borç yedi gün içinde ödenmez veya icra mahkemesinden veya Yargıtay’dan yahut yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar getirilmezse, alacaklının rehnedilmiş malın satışını isteyebileceği,

yazılır.

İlâmsız takipte ödeme emri

Madde 29 — Ödeme emrine;

a) 20 nci maddedeki kayıtlar,

b) Borcun ve takip giderlerinin yedi gün içinde ödenmesi, teminat verilmesi yükümlülüğüne ilişkin borçlarda teminatın bu süre içinde gösterilmesi,

c) Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse, (b) bendindeki süre içinde bu durumun ayrıca ve açıkça bildirilmesi; aksi halde icra takibinde bu senedin kendisinden sâdır olmuş sayılacağı; imzayı reddettiği takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması; buna uymazsa itirazın geçici kaldırılmasına karar verileceği,

d) (b) bendindeki süre içinde borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının icra takibi yapma hakkına ilişkin bir itirazı varsa bunu da bildirmesi; borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun, itiraz ettiği kısmı ve miktarını açıkça göstermesi; aksi takdirde itiraz etmemiş sayılacağı,

e) Senet veya borca itirazını bildirmediği takdirde, (b) bendindeki süre içinde İcra ve İflas Kanununun 74 üncü maddesine göre mal beyanında bulunması, bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı,

f) Borçlunun, dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendisine ait yurt içinde bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğu; adresini değiştiren borçlunun yurt içinde yeni bir adres bildirmediği ve yeni adresinin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın kendisine yapılmış sayılacağı,

g) Borç ödenmez ve itiraz olunmazsa cebrî icraya devam edileceği, 

ihtarları yazılır.

Ödeme emri iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası borçluya gönderilir, diğeri icra dosyasına konulur. Alacaklı isterse, kendisine ayrıca hiç bir vergi veya harç alınmaksızın onaylı bir nüsha verilir.

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri

 Madde 30 — Ödeme emrine;

a) 20 nci maddedeki kayıtlar ile 21 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki hususlar,

b) Rehin üçüncü kişi tarafından verilmiş veya rehinli malın mülkiyeti üçüncü kişiye geçmiş ise, bu kişinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi,

c) Ödeme süresinin onbeş gün olduğu,

d) Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve onbeş gün içinde borç ödenmezse, rehinli malın satılacağı,

e) Yedi gün içinde rehin hakkına açıkça itiraz edilmezse, alacaklının rehin hakkının bu takipte artık tartışma konusu olamayacağı ihtarı,

f) Sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde, alacaklının rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipten vazgeçerek takibin haciz yolu ile devamını isteyebileceği,

yazılır.

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri

Madde 31 — Ödeme emrine;

a) 20 nci maddedeki kayıtlar ile 21 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki hususlar,

b) Ödeme süresinin otuz gün olduğu,

c) Yedi gün içinde borca itiraz edilmez ve (b) bendinde yazılı süre içinde borç ödenmezse, alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtarı,

d) İpotek hakkına itiraz edilemeyeceği,

yazılır.

Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile takipte ödeme emri

Madde 32 — Ödeme emrine;

a) 20 nci maddedeki kayıtlar,

b) Borcun ve takip giderlerinin on gün içinde ödenmesi,

c) Takibin dayanağı olan senet, kambiyo senedi niteliğini taşımıyorsa, beş gün içinde icra mahkemesine şikâyet edilmesi gereği,

d) Borçlunun, takip dayanağı kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasında ise, bunu beş gün içinde ayrıca ve açıkca bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmesi; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın İcra ve İflas Kanununun kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) hakkındaki özel usuller kısmındaki hükümler gereğince yapılacak icra takibinde kendisinden sâdır sayılacağı ve imzasını haksız yere inkâr ederse sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezası ile mahkûm edileceği,

e) Borçlu olmadığı veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazı varsa, bunu sebepleriyle birlikte beş gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinden itirazın kabulüne dair bir karar getirmedikçe cebrî icraya devam olunacağı,

f) İtiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde on gün içinde İcra ve İflas Kanununun 74 üncü maddesine göre mal beyanında bulunması, bulunmazsa hapisle tazyik edileceği, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursa hapisle cezalandırılacağı ihtarları,

yazılır.

29 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü burada da uygulanır.

İflâs yolu ile adî takipte ödeme emri

Madde 33 — Ödeme emrine;

a) 20 nci maddedeki kayıtlar,

b) Borcun ve takip giderlerinin yedi gün içinde ödenmesi,

c) Bu süre içinde gerek borcu olmadığına ve gerek kendisinin iflâsa tâbi kimselerden bulunmadığına ilişkin itirazı varsa, icra dairesine dilekçe ile bildirmesi gereği ve konkordato teklif edebileceği,

d) Aynı süre içinde borcu ödemediği takdirde, alacaklının ticaret mahkemesinden iflâs kararı isteyebileceği ihtarı,

yazılır.

Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü iflâs yolu ile takipte ödeme emri

Madde 34 — Ödeme emrine;

a) 20 nci maddedeki kayıtlar,

b) Borcun ve takip giderlerinin beş gün içinde ödenmesi,

c) Kambiyo senedi ve borca ait her türlü itiraz ve şikâyeti sebepleri ile birlikte, diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile beş gün içinde icra dairesine bildirilmesi,

d) Beş gün içinde borç ödenmediği, itiraz ve şikâyet edilmediği takdirde, alacaklının ticaret mahkemesinden iflâs isteyebileceği; itiraz ve şikâyet edildiği takdirde alacaklının itiraz ve şikâyetin kaldırılmasını ve iflâs kararı verilmesini ticaret mahkemesinden isteyebileceği ihtarı,

yazılır.

Adî kira ve hasılât kiralarına ilişkin takipte ödeme emri

Madde 35 — Ödeme emrine;

a) 20 nci maddedeki kayıtlar,

b) Alacaklı ayrıca talep ettiğinde 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtar,

c) Ödeme emrine yedi gün içinde itiraz edilebileceği ancak 818 sayılı Kanunun 260 ıncı maddesinin kiralayana altı günlük mühlet sonunda fesih hakkı tanıdığı durumda itiraz müddetinin üç gün olduğu,

d) Kira sözleşmesini veya varsa sözleşmedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, sözleşmeyi kabul etmiş sayılacağı,

e) (c) bendindeki süreler içinde İcra ve İflas Kanununun 62 nci maddesi hükmü çerçevesinde borca itiraz edilmez ve 818 sayılı Kanunun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı süre içinde borç ödenmezse, kesinleşen kira alacağı için alacaklının haciz talep edebileceği ve icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılmasını isteyebileceği,

yazılır.

Yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emri

Madde 36 — Tahliye emrine;

a) Kiralayanın ve kiracının varsa temsilcilerinin adları, soyadları ve yerleşim yerindeki adresleri,

b) Tahliyesi istenen taşınmazın türü ve adresi,

c) Sözleşme tarihine, kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına ilişkin bir itiraz varsa yedi gün içinde bildirilmesi,

d) (c) bendindeki süre içinde itirazda bulunulmaz veya taşınmaz tahliye edilmezse, tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde tahliye ve teslimi, aksi halde taşınmazdan zorla çıkarılacağı ihtarı,

yazılır.

Taşınır rehninin paraya çevrilmesinde borçlunun mal beyanında bulunmasına davet kâğıdı

Madde 37 — Bu davet kâğıdı, 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince, alacaklı takibin haciz yolu ile devamını istediği takdirde, borçluya mal beyanında bulun-ması için gönderilen bir kâğıt olup, buna dosya numarası, alacaklı ve borçlunun varsa vekili veya kanuni temsilcilerinin adı, soyadı ve yerleşim yerleri; borçlunun yedi gün içinde, İcra ve İflas Kanununun 74 üncü maddesine ve 147 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre mal beyanında bulunması; bulunmazsa hapisle tazyik edileceği; hiç mal beyanında bulunmazsa hapisle cezalandırılacağı ihtarı,

yazılır.

Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu

Madde 38 — Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu, dosya numarasını; kıymetli evrakı ve değerli şeyin alındığı kimsenin adını, soyadını; alınan şeyin cinsini, niteliğini, miktarını, takdir edilen kıymetini; kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına özgü defter numarasını, tarihini; icra müdürünün veya yardımcısının adını, soyadını, imzasını ve mührü sütunlarını içeren ve iki nüsha olarak düzenlenen bedava ve pulsuz bir belgedir.

Takip talebinde bulunulduğuna, verilen belgelere ve ödenen giderlere ilişkin verilecek makbuz

Madde 39 — İcra ve İflas Kanununun 58 inci maddesinin son fıkrası gereğince düzenlenen bir makbuz olup, bu makbuz; dosya esas numarası, alacaklının adı ve soyadı, takip talebinde bulunulduğu tarih; verilen belgenin adedi, cinsi ve tarih ve numarası; ödenen takip giderleri sütunlarını içeren, iki nüsha olarak düzenlenen bedava ve pulsuz bir belgedir. İcra müdürü veya yardımcısı yahut bunların yokluklarında kâtip tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra bir nüshası alacaklıya verilir, diğer nüshası dosyaya konur. Ayrıca dosyada saklanacak nüshaya ilgilinin imzası alınır.

İtiraz belgesi

Madde 40 — Ödeme emrine karşı yapılacak her türlü itiraz halinde borçluya dosya numarası; borçlunun adı ve soyadı; itirazın niteliği ve tarihini içeren bedava ve pulsuz bir belge verilir. Bu belge icra müdürü veya yardımcısı tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra diğer nüshası dosyasına konulur. Ayrıca dosyada saklanacak nüshaya ilgilinin imzası alınır.

İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka yer icra dairesine yapıldığı takdirde, bu daire gereken gideri, itirazla birlikte alır; yukarıdaki fıkraya göre düzenlenen belgede bu hususu belirtir ve itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir.

Haciz tutanağı

Madde 41 — Haciz tutanağında, alacaklı ve borçlunun adı ve soyadı; alacağın miktarı; haciz tarihi ve saati; haczin nerede ve kimin huzurunda yapıldığı; haczedilen mallar ve takdir edilen kıymetleri; yediemine teslim edilmişse yedieminin adı ve soyadı, sıfatı ve yerleşim yeri adresi, kendisine takdir edilen ücret miktarı, ücret takdir edilmemişse sebebi; varsa borçlunun ve üçüncü kişilerin iddiaları; başvurulmuşsa kıymeti takdir eden bilirkişinin adı, soyadı, mesleği, adresi, kendisine takdir edilen ücret miktarı; başka alacaklıların iştiraki ve bu sebeple yapılan ilâve hacizler; haciz taşınmaza ilişkin ise cinsi, niteliği, sınırları, kıymeti ve gerekli diğer hususlar yazılır.

Tutanağın altı, haczi yapan memur; hazır bulunan alacaklı, varsa temsilcisi veya vekili; borçlu, varsa temsilcisi, vekili veya haciz sırasında hazır bulunan diğer kişiler; yediemin ve bilirkişi tarafından imzalanır.

Ayrıca, haczedilen mal daha önce ihtiyaten haczedilmişse ihtiyatî haciz sahibinin iştirak hakkı ile haczedilebilen malların değeri alacağı karşılamazsa veya borçlunun haczedilebilir malı bulunmazsa, bu durum tutanağa yazılır.

Birinci haciz ihbarnamesi

Madde 42 — Bu ihbarname, borçlunun hamiline ait olmayan veya ciro edilebilen bir senede dayanmayan alacak veya diğer bir talep hakkının veya üçüncü kişi elindeki taşınır bir malın haczi halinde, üçüncü kişiye gönderilir.

Bu ihbarname, dosya numarasını; üçüncü kişinin adını, soyadını ve adresini; alacaklının, borçlunun, varsa vekillerinin adını, soyadını ve adreslerini; alacak tutarı ile faiz ve giderler; haczin neye ilişkin olduğu; haczin hangi miktar için yapıldığı hakkındaki bilgileri içerir.

Ayrıca, üçüncü kişinin alacak tahsil edilinceye kadar borcunu yalnız icra dairesine ödemesi gerektiği; borçluya yapılan ödemenin geçerli olmayacağı veya hacizli malı ancak icra dairesine teslim edebileceği; malı borçluya vermemesi, aksi halde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağı ihtarını içerir.

Bu ihbarname, üçüncü kişinin borcu olmadığı veya malın elinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş; mal istihlak edilmiş, kusuru olmaksızın telef olmuş, malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiası varsa, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak itirazda bulunabileceği ihtarını da içerir.

Bu ihbarname ile İcra ve İflas Kanununun 89 uncu maddesinin iki, üç, dört ve beşinci fıkraları hükümleri de üçüncü kişiye bildirilir.

İkinci haciz ihbarnamesi

Madde 43 — İkinci haciz ihbarnamesinde bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki bilgiler yer alır. Bunun dışında birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi; yedi gün içinde itiraz edilmemesi nedeniyle borcun üçüncü kişinin zimmetinde ve malın yedinde sayıldığı bildirilir. Ayrıca, üçüncü kişinin ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde birinci haciz ihbarnamesinde bildirilen sebeplerle yazılı veya sözlü olarak icra dairesine itirazda bulunması; itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu aynı yedi gün içinde icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi de ihtar edilir.

Bu ihbarname ile İcra ve İflas Kanununun 89 uncu maddesinin iki, üç, dört ve beşinci fıkraları hükümleri de üçüncü kişiye bildirilir.

Üçüncü haciz ihbarnamesi (bildirim)

Madde 44 — Üçüncü haciz ihbarnamesinde, bu Yönetmeliğin 42 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki bilgiler yer alır. Bunun dışında ikinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi; malın üçüncü kişinin elinde veya borcun zimmetinde sayıldığı; ayrıca üçüncü kişinin bu ihbarnamenin tebliğinden itibaren onbeş gün içinde borcu icra dairesine ödemesi; malı aynı sürede teslim etmesi; ihbarnamenin tebliğinden itibaren onbeş gün içinde takibin yapıldığı veya kendi yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde menfî tespit davası açabileceği ve bu davayı açtığına dair belgeyi, bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde, ilgili icra dairesine vermesi; dava açmaz veya dava açtığını gösterir belgeyi vermezse ihbarnamenin tebliğinden itibaren onbeş gün içinde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya elinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi gereği, aksi halde cebrî icra yolu ile borcun tahsil edileceği veya malın aynen alınacağı ihtarı yazılır.

Bu ihbarname ile İcra ve İflas Kanununun 89 uncu maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları hükümleri de üçüncü kişiye bildirilir.

Davet kâğıdı

Madde 45 — Davet kâğıdı, haciz, alacaklı veya borçlunun veya her ikisinin yokluğunda yapılmış ise, haciz sırasında hazır bulunmayanlara, 41 inci madde uyarınca düzenlenmiş haciz tutanağına karşı diyeceklerini bildirmek üzere yapılan davete ilişkin olup, dosya numarasını; alacaklı ve borçlunun ad ve soyadlarını; varsa vekillerinin ad, soyad ve adreslerini; haczin yapıldığı tarihi içerir; bu davet kâğıdında, üç gün içinde haciz tutanağı incelenerek hacze karşı diyeceklerini bildirmeleri hususu da ihtar olunur.

İstihkak iddiasının bildirilmesine ilişkin belge

Madde 46 — İstihkak iddiasının bildirilmesine ilişkin belgeye, alacaklının, borçlunun, üçüncü kişinin ve istihkak beyan eden kimselerin adları, soyadları ve yerleşim yerindeki adresleri; istihkak beyanı üzerine kime ihbar yapıldığı, istihkak konusu malın neden ibaret olduğu yazılır. Bu belgede, kendisine tebligat yapılan kimsenin üç gün içinde istihkak iddiasına karşı itirazları varsa bildirmesi, aksi takdirde İcra ve İflas Kanununun 96 ve 150/g maddeleri uyarınca istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacağı hususu da ihtar olunur.

Taşınırın açık artırma şartnamesi ve tutanağı

Madde 47 — Taşınırın açık artırma şartnamesi ve tutanağına, dosya numarası; alacaklının ve borçlunun adları ve soyadları; ilânın şekli; artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat; birinci ve ikinci artırma tarihleri; artırma şartları; taşınırın cinsi; takdir edilen kıymeti yazılır ve icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.

İhalede artırılan miktar, artıranların ad ve soyadı; ihalenin sonucu; ihalenin kime ve ne suretle yapıldığı tutanağa yazılır. Tutanak, satışı yapan memur ile tellâl ve alıcı tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Taşınırın açık artırma ilânı

Madde 48 — Taşınırın açık artırma ilânına, dosya numarası; satılacak şeyin cinsi; niteliği; önemli özellikleri; takdir edilen kıymeti; artırmanın yapılacağı yer; birinci ve ikinci artırmanın gün ve saatleri; satış şartnamesinin ve diğer bilgilerin nereden ve ne şekilde öğrenilebileceği belirtilerek gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği yazılır. Taşınırın açık artırma ilânı, icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Taşınmazın açık artırma şartnamesi ve tutanağı

Madde 49 — Taşınmazın açık artırma şartnamesi ve tutanağına, dosya numarası; alacaklı ve borçlunun ad ve soyadları; artırmanın yapılacağı yer, gün, saat; şartnamenin açık bulundurulduğu ilk gün; birinci ve ikinci artırma gün ve saatleri; taşınmazın tapu kaydı ve niteliği; varsa, borçlunun taşınmazla temin edilmiş kişisel borçlarının da alıcıya intikal edeceği; tapu sicilindeki diğer bilgiler ve taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler; takdir olunan kıymet; artırmaya katılacakların, taşınmazın takdir edilen kıymetinin yüzde yirmisi oranında pey akçesi veya banka teminat mektubunu tevdi etmeleri gereği; artırmaya çıkarılan taşınmazın üzerinde hakkı olan alacaklı veya ilgiliden pey akçesi veya teminat mektubu aranıp aranmayacağı; taşınmazın son imar durumu; hangi giderlerin alıcıya ait olacağı ve diğer gerekli bilgiler yazılır. Şartname, icra müdürü tarafından tarih atılarak imzalanır ve mühürlenir. Tutanağa, tellâl ve alıcının da imzası alınır.

Taşınmazın açık artırma ilânı

Madde 50 — İlânda;

a) Dosya numarası,

b) Satışın yapılacağı yer, gün ve saat,

c) Artırma şartnamesinin hangi tarihten itibaren herkes tarafından görülebileceği,

d) Kararlaştırılan zamanda artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde altmışını bulmadığında, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere, artırmanın on gün daha uzatılmış olacağı ve onuncu gün aynı yer ve saatte taşınmazın en çok artırana ihale edileceği,

e) İkinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat,

f) İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını faiz ve giderlere ilişkin olan iddialarını, dayanağı belgeler ile on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri; aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşılmasından hariç kalacakları ihtarı,

yazılır. Taşınmazın açık artırma ilânı, icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Birinci fıkranın (f) bendindeki ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.

Ayrıca 48 inci maddedeki satış ilânına ilişkin kayıtlar burada da uygulanır.

Borç ödemeden aciz vesikası

Madde 51 — Bu vesikaya, dosya numarası; alacaklının ve borçlunun adları, soyadları ve yerleşim yerindeki adresleri; takibin hangi yolla yapıldığı; yapılan işlem sonucu; alacağın faiz ve gideri ile birlikte miktarı; aciz vesikasının ne miktar alacak için verildiği ve kanunî dayanağı; ayrıca takip, iflâs yolu ile yapılmakta ise müflisin alacağı kabul veya reddettiği hususu da İcra ve İflâs Kanununun 251 inci maddesi gereğince yazılır; vesika, icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.

İlâmın icrası belgesi

Madde 52 — İlâmın icrası belgesi, borçlu istediği takdirde, kendisine bedava ve pulsuz olarak verilen bir belge olup bu belgeye, dosya numarası; alacaklının adı, soyadı; ilâm veya ilâm niteliğindeki belgenin verildiği makam veya merciin adı; tarihi; numarası, ilâmın ne derece yerine getirildiği; tamamen veya kısmen yerine getirme tarihi yazılır; icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Muvakkat rehin açığı belgesi

Madde 53 — Alacaklıya, satış talebinden sonra, isteği üzerine verilen bedava ve pulsuz bir belge olup, bu belgeye, dosya numarası; alacaklı ve borçlunun adı ve soyadı; alacağın miktarı, rehnedilenin takdir edilen kıymeti ve kıymete göre açık kalan miktar ve ne için verildiği; bu belgenin kanunî dayanağı yazılır; belge, icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, biri dosyasında saklanır.

Rehin açığı belgesi

Madde 54 — Alacaklıya, rehnedilenin satılıp da satış bedelinin alacağın tamamını karşılamaması veya hiç satılamaması halinde bedava ve pulsuz olarak verilen bir belge olup, bu belgeye, dosya numarası; alacaklı ve borçlunun adı ve soyadı; alacağın miktarı; rehnedilenin takdir edilen kıymeti; satış tutarı; satış yapılamamışsa sebebi; geriye kalan alacak miktarı ve ne için verildiği; kanunî dayanağı yazılır; belge, icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, biri dosyasında saklanır.

İflâsın açılmasına, kapanmasına ve kaldırılmasına ilişkin ilân

Madde 55 — İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesine göre iflâs kararı verildiğinin ilânı ile 254 üncü maddeye göre iflâsın kapanmasına ilişkin kararın ilânında, iflâs dosya numarası, müflisin adı, soyadı, adresi, iflâsın açılması veya kapanması kararının hangi mahkeme tarafından verildiği, kararın tarih ve sayısı ile özeti yazılır.

İcra ve İflas Kanununun 182 nci maddesine göre iflâsın kaldırılmasına ilişkin ilânda, iflâs dosya numarası; müflisin adı, soyadı ve adresi ile iflâsın kaldırılması kararının hangi mahkeme tarafından verildiği; kararın tarih ve sayısı ile özeti yazılır.

İcra ve İflas Kanununun 179/a maddesine göre iflâsın ertelenmesine ilişkin yapılacak ilânda, kararın hangi mahkeme tarafından verildiği, karar tarihi ve sayısı, borçlu şirket veya kooperatifin adı ve adresi ile kararın hüküm fıkrası yazılır.

Tasfiyenin tatili ilânı

Madde 56 — İflâs dairesinin, masaya ait hiç bir mal bulunmadığı takdirde tasfiyenin tatiline dair vereceği karara ilişkin ilânda; dosya numarası, müflisin adı, soyadı, ilândan itibaren alacaklılar tarafından otuz gün içinde iflâsa ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği ve gideri peşin verilmediği takdirde iflâsın kapatılacağı ihtarı yazılır.

Basit tasfiyede alacaklıları davet ilânı

Madde 57 — Bu ilâna; dosya numarası, müflisin adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi ve İcra ve İflâs Kanununun 218 inci maddesi gereğince yirmi günden az ve iki aydan çok olmamak üzere belirtilecek bir süre içinde, alacaklıların alacaklarını ve iddialarını iflâs dairesine bildirmeleri gerektiği, keza bu süre içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek suretiyle adî tasfiye istemediği takdirde basit tasfiye yapılacağı ihtarı yazılır.

Tasfiyenin kapandığı aynı şekilde ilân olunur.

Adî tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı

Madde 58 — Bu ilânda;

a) Dosya numarası,

b) Müflisin adı, soyadı ve adresi,

c) İflâsın açıldığı tarih,

d) Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin, alacak ve istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini ilân tarihinden itibaren bir ay içinde kaydettirmeleri ve tevdi etmeleri,

e) Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezaî sorumluluğu gerektireceği,

f) Müflisin mallarını her ne sıfatla olursa olsun ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki hakları saklı kalmak şartıyla, bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri; geçerli bir mazerete dayanmaksızın vermezlerse İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

g) İlânı takip eden en geç on günü geçmemek üzere belirtilecek gün ve saatte ilk alacaklılar toplantısı yapılacağı; alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya vekil göndermeleri ve bu toplantıya müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin katılmaya hakları bulunduğu,

yazılır.

Birinci fıkranın (d) bendindeki süre alacaklıların yerleşim yerlerinin uzak yerde veya yabancı ülkede olması halinde uzatılabilir.

İcra ve iflâs kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen sıra cetveli

Madde 59 — Bu cetvele; alacaklıların ad ve soyadları, talep edilen, kabul edilen ve reddedilen para miktarları, alacak hakkındaki kararın ne olduğu ve hangi sıraya kabul edildiği yazılır.

Sıra cetvelinin ve ikinci alacaklılar toplantısının ilânı

Madde 60 — Bu ilâna, dosya numarası, müflisin adı, soyadı, adresi; İcra ve İflas Kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenmiş sıra cetvelinin hazır olduğu; alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların on beş gün içinde iflâsa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise yedi gün içinde şikâyet yoluyla icra mahkemesinde ileri sürülebileceği; müflis, konkordato teklif etmişse, bu konunun müzakere edileceği ve toplantının gün ve saati ile bu toplantıda hazır bulunulması veya bir vekil gönderilmesi gereği yazılır.

Tahsilât makbuzu

Madde 61 — Tahsilât makbuzu, kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine işlenecek paralar için düzenlenen makbuzdur. Bu makbuzda dosya, cilt ve sıra numarası; alınan paraların rakam ve yazı ile belirtilecek tutarı; yatırılma sebebi, kim tarafından yatırıldığı sütunları bulunur. Tahsilât makbuzu memur tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Bu makbuz, biri asıl ikisi nüsha olmak üzere üç adet düzenlenir. Aslı parayı yatırana verilir; kopyalarından biri dosyasında saklanır, diğeri makbuz cildinde bırakılır.

İcra ve iflâs dairelerine listeye bağlı olarak topluca gelen paralar on ve daha fazla dosyayı ilgilendirdiği takdirde, toplam miktar için tek tahsilât makbuzu kesilebilir. Bu makbuz, biri asıl ikisi kopya olmak üzere üç adet olarak düzenlenir. Aslı, parayı yatıran kurum veya daireye verilir; bir kopyası söz konusu listelere eklenerek tarih sırasına göre bir dosyada saklanır, diğer kopya makbuz cildinde bırakılır. Makbuz muhteviyatı para, listeler esas alınarak kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine ayrıntılı olarak geçirilir ve ait olduğu dosyalara da işlenir.

Reddiyat makbuzu

Madde 62 — Reddiyat makbuzu, kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine işlenen paraların reddinde doldurulan bir makbuzdur. Bu makbuzda cilt, sıra ve dosya numarası, alacaklının ve borçlunun ad ve soyadı, tahsilât makbuzundaki numara, tarih ve miktar ile reddedilen paraların miktarı, bundan kesilecek tahsil ve cezaevi harcı, verilmesi gereken paranın rakam ve yazı ile belirtilecek miktarı, tarih, müdürün imza ve mühürü, sözü edilen parayı icra veznesinden tamamen aldığına dair şerhle beraber alanın adı, soyadı ve imzası bulunur.

Bu makbuz, biri asıl diğeri kopya olmak üzere iki adet düzenlenir, aslı dosyasına konur, kopyası makbuz cildinde bırakılır.

İcra ve iflâs dairelerinden, başka bir icra ve iflâs dairesine Posta ve Telgraf Teşkilâtı aracılığı ile gönderilmesi gereken toplu para on ve daha fazla dosyayı ilgilendirdiği takdirde bu paraların toplamı için tek bir reddiyat makbuzu kesilebilir. Bu makbuz, biri asıl diğeri kopya olmak üzere iki adet düzenlenir. Aslı, taşraya gidecek paraların postaya verilmesine ilişkin örnek no: 78 sayılı cetvele eklenerek bir dosyada saklanır, kopyası ise makbuz cildinde bırakılır. Reddiyat makbuzu ve cetvelde yer alan paraların çıkışı, usulünce kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinde gösterilir ve ait olduğu dosyalara işlenir.

Tahsilât ve reddiyat makbuzlarının dağıtımı

Madde 63 — Adalet Bakanlığınca tahsilât ve reddiyat makbuzlarının ilgili yerin istek ve gereksinimlerine göre sevki sırasında, ilk ve son sayfalarındaki cilt ve sıra numaraları bordroya geçirilir. Makbuzlar bu bordro ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, gelen makbuzların, cilt ve sıra numaralarının sevk bordrosuna uygunluğunun tespitinden sonra, sevk bordrosunun birinci örneğindeki ihtar-uyarı kısmını onaylayıp Bakanlığa iade eder. Ayrıca her makbuz cildinin son sayfasının arkasına, cildin tam olduğuna ilişkin onay şerhi vererek ilgili icra müdürüne zimmet karşılığında teslim eder.

Kullanılmış makbuzların dip koçanlarının Cumhuriyet Başsavcılıklarına iade edilmesinden sonra, icra müdürlerine yukarıdaki usul uyarınca yeni tahsilât ve reddiyat makbuzları verilir ve dip koçanları Cumhuriyet Başsavcılıklarında saklanır.

Harç tahsil müzekkeresi

Madde 64 — Harç tahsil müzekkeresi 492 sayılı Harçlar Kanununun 28 ve 130 uncu maddeleri uyarınca düzenlenecek bir müzekkeredir. Bu müzekkere, dosya numarası, ilgili icra ve iflâs dairesinin adı, yükümlünün adı, soyadı, son yerleşim yerindeki adresi, harcın kesinleştiği tarih, harcın türü ve niteliği, miktarı, hangi yer maliye dairesine hitaben yazıldığı, harcın kanunî dayanağı, tarih, sütunları ile icra müdürünün imza ve mührünü içerir.

Bu müzekkerenin tarih ve sayısı, esas defterinin, "düşünceler" sütununa işlenir ve müzekkerenin bir örneği dosyasında saklanır; bir örneği özel kartonuna konulur, diğer örneği de zimmet defterine kaydedilerek maliyeye verilir.

Tebliğ mazbatalı zarf

Madde 65 — İcra ve iflâs dairelerince posta ile yapılacak tebliğlerde Tebligat Tüzüğünün 33 ve 75 inci maddelerinde belirtilen esaslara uygun ve sözü edilen Tüzükte örneği gösterilen (Örnek: 7) tebliğ mazbatalı zarfın kullanılması zorunludur.

Telgrafla tebliğ zarfı

Madde 66 — İcra ve iflâs dairelerince telgrafla yapılacak tebligatta Tebligat Tüzüğünün 78 ve 83 üncü maddelerinde belirtilen esaslara uygun ve sözü edilen Tüzükte örneği gösterilen (Örnek : 12) telgrafla tebliğ zarfının kullanılması zorunludur.

Postaya verilen taahhütlü maddelerle, telgraflara ilişkin tevdi listesi

Madde 67 — İcra ve iflâs dairelerinde postaya verilen taahhütlü maddeler ile telgraflar için Adalet dairelerinde kullanılmakta olan postaya verilen taahhütlü maddelere özgü zimmet defteri ve tevdi listesinin kullanılması zorunludur.

İKİNCİ KISIM

İcra Mahkemelerinde Tutulacak Defterler, Dosyalar ve Kullanılacak Basılı Kağıtlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Defterler

Tutulması zorunlu olan defterler

Madde 68 — İcra mahkemesinde aşağıda gösterilen defterlerin tutulması zorunludur:

a) Esas defteri, (Örnek No. 11)

b) Değişik işler ve talimat defteri, (Örnek No.12)

c) Muhabere defteri, (Örnek No.9)

d) Kanun yoluna başvuru defteri, (Örnek No.13)

e) Duruşma günleri defteri, (Örnek No. 14)

f) Zimmet defteri, (Örnek No. 6)

g) Posta mutemet defteri, (Örnek No:8)

h) Disiplin soruşturması defteri, (Örnek No:10)

ı) Ceza infaz defteri, (Örnek No: 15)

j) Diğer defterler.

İKİNCİ BÖLÜM

Defterlerin Düzenlenme Amacı ve Kullanma Biçimi

Esas defteri

Madde 69 — Esas defteri; icra mahkemesine intikal eden her türlü dava, şikâyet, itirazın kaldırılması, konkordato ve bu nitelikteki diğer işlerin kaydedildiği defterdir.

Bu defterde, sıra numarası; icra ve iflâs dairesi veya Cumhuriyet savcılığı esas numarası; alacaklının veya şikâyetçinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi; borçlu veya sanığın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi; evrakın geldiği tarih; davanın türü, hükmün özeti, tarih ve numarası; yoklukta verilen hükmün tebliğ tarihi; dosyanın bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderildiği ve geldiği tarih, istinaf ve temyiz sonucu; ilâm ve fişin Cumhuriyet savcılığına verildiği tarih, ilâmat defter numarası; harç tahsil müzekkeresinin tarih ve numarası ile düşünceler sütunları yer alır.

Sözü edilen defter icra mahkemesinde hukuk ve ceza davaları için ayrı ayrı tutulur. İcra mahkemesinde ceza davaları için tutulacak defterde, her sanık için aynı sıra numarası altında ayrı ayrı sütunlar açılır.

İcra mahkemesine gelen iş miktarını kolayca bilmek ve numara değişikliği yüzünden çıkan karışıklıkları önlemek için, yıl sonunda sonuçlanmamış dosyalar yeni yıl defterine devir suretiyle kaydedilmez.

Yıl sonunda, o yıla ait esas defterinin sonuna gelen işlerden ne kadarının karara bağlandığı ve ne kadarının yeni yıla devredilmiş olduğu toplam olarak yazılmakla beraber, devredilen dosyaların sıra numaraları bir cetvel halinde ayrıca gösterilir.

İcra ceza mahkemelerinden verilip, kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşen ve mahkûmiyete ilişkin ilâmların en fazla bir hafta; temyiz edilen ilâmların Yargıtay’dan onanarak gelmesini izleyen bir hafta içerisinde infaza verilmesi zorunludur. İlâm ve eklerinin infaz için Cumhuriyet savcılığına verildiği tarih, esas defterinin özel sütununa işlenir ve bu sütuna ilâm ve eklerini alan memurun imzası alınır. Cumhuriyet savcılığına her hükümlü için ayrı ayrı ilâm verilmesi zorunlu olduğu gibi, bir hükümlü hem hürriyeti bağlayıcı ceza ve hem para cezasına mahkûm olmuşsa her ceza için ayrı ilâm verilir.

Değişik işler ve talimat defteri

Madde 70 — Değişik işler ve talimat defteri; İcra ve İflas Kanununun 76 ncı maddesi ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca hapsen tazyik kararı verilmesi istemine ilişkin taleplerle başka yer icra mahkemesinden gelen talimatların kaydedildiği defterdir.

Bu defterde, sıra numarası; müracaat veya tevdi tarihi; alacaklı ve varsa vekilinin adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi, borçlunun (mükellefin) varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, talebin niteliği, türü ve miktarı; talimatı veya belgeyi gönderen mahkeme, makam veya merciin adı ve belgenin tarihi, numarası; işlemin sonucu, kararın özeti; hapsen tazyik kararının infaz için tevdi olunduğu tarih ve düşünceler sütunları yer alır.

Bu deftere geçirilen talepler doğrultusunda yazılacak tezkerelere, talebin kayıt numarası verilir. Bu tür yazılar ayrıca muhabere defterine kaydedilmez.

Muhabere defteri

Madde 71 — Muhabere defteri; icra mahkemelerinde kullanılan diğer defterlere kaydı gerekmeyen ancak icra mahkemesince yazılan veya icra mahkemesine gelen evrakın kaydedildiği defterdir.

Bu defterde, sıra numarası; belgenin tarihi ve numarası; gönderilen veya gönderen daire; geliş veya sevki tarihi; belgenin özeti ve düşünceler sütunları yer alır.

Esas, değişik işler ve talimat defterine kayıtlı işlere ait yazışmalar ayrıca bu deftere geçirilmez; zimmet defterine kaydedilmekle yetinilir.

Muhabere defterine kaydı gereken yazıya gelen cevaba ayrı muhabere numarası verilmez; cevap teşkil ettiği merciin ilk yazısının defterde aldığı numaranın sırasındaki haneye yazılır.

Kanun yoluna başvuru defteri

Madde 72 — Kanun yoluna başvuru defteri; kanun yoluna başvurulması halinde, ilgilileri tarafından verilen lâyiha veya dilekçelerin kaydedildiği defterdir.

Bu defterde, sıra numarası; belge numarası, geldiği tarih; dilekçe veya lâyiha tarihi; kanun yoluna başvuranın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi; aleyhine kanun yoluna başvurulanın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi; davanın türü; kanun yoluna başvurulan ilâmın tarihi ve numarası; kanun yoluna başvurma koşullarının yerine getirilip getirilmediği; ilâm ve evrakın gönderilmek üzere Cumhuriyet savcılığına veya ait olduğu mercie tevdi tarihi; ilâmın aleyhine kanun yoluna başvurulana tebliğ tarihi; kanun yolu sonucunun öze-ti ve düşünceler sütunları yer alır.

Duruşma günleri defteri

Madde 73 — Duruşma günleri defteri; dava, hakkında duruşma yapılan itiraz ve şikâyetlerin görüleceği gün ve saatin kaydedildiği defterdir.

Bu defterde, sıra numarası; dosya numarası; alacaklı (müşteki) ve varsa vekilinin, borçlu (sanık) ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı; duruşmanın (veya murafaanın) yapılacağı gün ve saat; ertelendiği gün ve düşünceler sütunları yer alır.

Zimmet defteri

Madde 74 — Zimmet defteri; icra mahkemelerinden, mahkemelere, muhtelif daire ve mercilere gönderilecek evrakın kaydedildiği defterdir.

Bu defterde, sıra numarası; dosya numarası; belgenin nereye gönderildiği ve ne tarihte alındığı; evrakı alanın adı, soyadı, imzası ve düşünceler sütunları yer alır.

Posta mutemet defteri

Madde 75 — Posta mutemet defteri; icra mahkemelerine havale yoluyla gelen paraların kaydedildiği defterdir.

Bu defterde, paranın geldiği yer; havale numarası; tarihi; dosya numarası; gönderenin adı, soyadı; paranın miktarı ile alacak olanın adı ve soyadı sütunları yer alır.

Disiplin soruşturması defteri

Madde 76 — Disiplin soruşturması defteri; icra ve iflas dairelerinde görev yapan personel hakkında, disiplin amiri tarafından yapılan soruşturmaların kaydedildiği defterdir.

Bu defterde, sıra numarası; müşteki veya varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı; haklarında soruşturma yapılan personelin adı, soyadı, görevli olduğu daire; şikâyet tarihi; şikâyetin konusu; karar özeti ve numarası ile düşünceler sütunları yer alır.

Disiplin soruşturması sonucu verilen kararlar, özel bir kartonda sıra numarası altında saklanır.

Ceza infaz defteri

Madde 77 — Ceza infaz defteri; icra mahkemelerinden Cumhuriyet savcılığına gönderilen mahkûmiyeti içeren kararların kaydedildiği defterdir.

Bu defterde, sıra numarası; esas ve karar numarası; sanığın adı, soyadı; karar tarihi ve özeti; hükmü veren hâkimin adı, soyadı ve sicil numarası; kararın kesinleşme tarihi; Cumhuriyet savcılığına verildiği tarih; belgeyi alanın adı, soyadı ve imzası ile düşünceler sütunları yer alır.

Diğer defterler

Madde 78 — İcra mahkemelerinde, 68 inci maddede yazılı defterlerden başka kasa ve yol giderleri ve tazminatı kaydına özgü defter, (kanun yoluna başvuru -sevk giderleri için avans olarak alınan paralar da bu deftere işlenir) ile kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına özgü defter de tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Defterlere Ait Ortak Hükümler

Defter tutma

Madde 79 — İcra mahkemesinde hukuk ve cezaya ilişkin olmak üzere sözü geçen defterler ayrı ayrı tutulur.

Defterlerin numaralanması ve onayı

Madde 80 — İcra mahkemelerinde tutulacak defterler kullanılmadan önce her sayfasına sıra ile numara verilir ve sayfaların birleştiği yerin üst kısmı mühürlenir. Defterin bittiği sayfaya defterin kaç sayfadan ibaret olduğu yazılıp icra hâkimi tarafından imzalanarak mühürle onaylanır. Bir defter dolmadan yenisine geçilemez.

Defter kayıtlarının nasıl işleneceği

Madde 81 — İşler ve işlemler defterlere işlem haneleri izlenerek tarih sırasına göre yazılır.

Defterler mavi veya siyah mürekkepli kalemle tutulur. Defterlerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan sözcükler okunabilecek gibi çizilip, doğrusu yazılır ve altı imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dosyalar

Dosya usulü

Madde 82 — İcra mahkemesinde her iş için bir dosya ve duruşmalar için ayrıca 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre tutanak düzenlenmesi ve gerek şikâyet, gerek itiraz üzerine verilecek kararların anılan Kanunun 388 inci maddesinde yazılı hususları içermesi gerekir. Ayrıca, aynı Kanunun 389, 390, 391, 392 nci maddeleri hükümleri burada da uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Basılı Kâğıtlar

Kullanılması zorunlu olan basılı kâğıtlar

Madde 83 — İcra mahkemesinde aşağıda gösterilen basılı kâğıtların kullanılması zorunludur:

a) Davetiye tebliğ kâğıdı, (Örnek No. 45)

b) Tebliğ mazbatalı zarf, (Davetiyeli), (Örnek No. 41)

c) Telgrafla tebliğ zarfı, (Örnek No. 42)

d) Postaya verilen taahhütlü maddelerle telgraflara ait tevdi listesi, (Örnek No. 43)

e) İhzar müzekkeresi (Tanıklar için), (Örnek No.46)

f) İhzar müzekkeresi (Sanıklar için), (Örnek No.47)

g) Harç tahsil müzekkeresi, (Örnek No. 40)

h) Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu. (Örnek No. 16)

ALTINCI BÖLÜM

Basılı Kâğıtların Düzenlenme Amacı ve Kullanma Biçimi

Davetiye tebliğ kâğıdı

Madde 84 — Davetiye tebliğ kâğıdı, taraflara ve tanıklara, bilirkişilere duruşma gününün bildirilmesine ilişkin bir kâğıt olup, icra mahkemesinin adı; dosya numarası; muhatabın adı, soyadı, açık adresi; tebliğin veya davanın konusu; tebliğ edilecek husus; tebliğ isteyenin adı ve soyadı ve unvanı; kanunlara göre yer alması gereken diğer hususlar ile tebliğ memurunun adı, soyadı, imzası; tebliğin yapılma biçimini belgelendiren mazbata sütunlarını içerir.

İcra mahkemesi hukuk bölümünde taraflar adına çıkarılan davetiye tebliğ kâğıdının her iki sayfasına ayrı ayrı, 1086 sayılı Kanunun 509 ve 510 uncu maddeleri hükümlerinin uygulanacağı yazılır.

Tebliğ mazbatalı zarf

Madde 85 — 65 inci maddede belirtilen tebliğ mazbatalı zarfın icra mahkemesinde de kullanılması zorunludur. Bu zarf ayrıca duruşma günü tebliğ ediliyorsa 1086 sayılı Kanunun 509 ve 510 uncu maddelerindeki kayıtları da içerir.

Telgrafla tebliğ zarfı

Madde 86 — 66 ncı maddede belirtilen telgrafla tebliğ zarfının icra mahkemesinde de kullanılması zorunludur. Zarf taraflara gönderiliyor ve duruşma günü bildiriliyorsa ve 1086 sayılı Kanunun 509 ve 510 uncu maddelerindeki kayıtları da içermelidir.

Postaya verilen taahhütlü maddelerle telgraflara ilişkin tevdi listesi

Madde 87 — İcra mahkemesinde de, 67 nci maddede belirtilen postaya verilen taahhütlü maddeler ile telgraflar için, adalet dairelerinde kullanılmakta olan postaya verilen taahhütlü maddelere özgü zimmet defteri ve tevdi listesinin kullanılması zorunludur.

İhzar müzekkeresi (tanıklar için)

Madde 88 — İhzar müzekkeresi genel olarak, davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesini sağlamak üzere kullanılan bir müzekkere olup, ihzar kararını veren icra mahkemesinin adı; dosya numarası; tanığın adı ve soyadı, yerleşim yeri ve işyeri adresi; çağrıldığı davanın davacısı veya sanığı; suçun türü; ihzar kararı verilmesi sebebi; duruşma günü ve saati; düzenlenme tarihi; hâkim ve kâtibin imzaları ve mahkeme mührü sütunlarını içerir.

İhzar müzekkeresi (sanıklar için)

Madde 89 — İhzar müzekkeresi, genel olarak davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen sanıkların zorla getirilmesini sağlamak üzere kullanılan bir müzekkere olup, ihzar kararını veren icra mahkemesinin adı; sanığın adı, soyadı, yerleşim yeri ve işyeri adresi; dosya numarası; çağrıldığı davanın davacısı; suçun türü; ihzar kararı verilmesi nedeni; duruşma günü ve saati; müzekkerenin düzenlenme tarihi; hâkim ve kâtibin imzaları ve mahkeme mührü sütunlarını içerir.

Harç tahsil müzekkeresi

Madde 90 — Harç tahsil müzekkeresi 492 sayılı Kanunun 28 ve 130 uncu maddeleri uyarınca düzenlenecek bir müzekkeredir. Bu müzekkere, dosya numarası; icra mahkemesinin adı; yükümlünün adı, soyadı, son yerleşim yeri adresi; harcın kesinleştiği tarih; harcın türü ve niteliği, miktarı; hangi yer maliye dairesine hitaben yazıldığı; harcın kanunî dayanağı; tarih ve hâkimin imza ve mührü sütunlarını içerir.

Bu müzekkerenin tarih ve sayısı, esas defterinin "düşünceler" sütununa işlenir ve müzekkerenin bir örneği dosyasında saklanır, bir örneği özel kartonuna konulur, diğer örneği de zimmet defterine kaydedilerek maliyeye verilir.

Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu

Madde 91 — Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı makbuzu hakkındaki 38 inci madde hükmü, icra mahkemesinde de icra müdürü veya yardımcısı ibaresi yerine yazı işleri müdürü ikamesi suretiyle aynen uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Para ve Değerli Şeylerin Tevdii

Para ve değerli şeylerin tevdi edileceği bankalar

Madde 92 — İcra ve İflas Kanunu uyarınca, icra ve iflâs daireleri aldıkları parayı ve değerli şeyleri icra ve iflâs dairelerinin bulunduğu yerler de gözönünde tutularak, ülke çapında teşkilâtlanmış bankalardan Adalet Bakanlığınca uygun görülenlere tevdi ederler.

Bakanlığın izni alınmadıkça, vadeli hesap açtırılamayacağı gibi tahvil de alınamaz.

İcra mahkemesinin aldığı para ve değerli şeyler

Madde 93 — İcra mahkemelerince her ne suretle olursa olsun alınan paraların günlük ihtiyaçtan fazlası 92 nci madde uyarınca belirlenecek bankalara yatırılır.

Değerli şeyler kasada veya bankada muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Aciz Vesikası Sicili

Borç ödemeden aciz vesikası sicili

Madde 94 — İcra daireleri, yapılan takipler sonucunda alacağının tamamını alamayan alacaklılara verdikleri aciz vesikalarının bir nüshasını, bulundukları il merkezinde Adalet Bakanlığınca aciz vesikası sicili tutmakla görevlendirilen icra dairesine derhal gönderir.

Borç ödemeden aciz vesikası sicili alenidir. Menfaati bulunan herkes, gerçek veya tüzel bir kişinin sicilde bir kaydı bulunup bulunmadığı ve varsa kapsamı hakkında sözlü veya yazılı bilgi verilmesini sicili tutan icra dairesinden isteyebilir.

Sicilin tutulması

Madde 95 — Borç ödemeden aciz vesikası sicili, birbirini izleyen numaraları içeren ciltler halinde tutulur. Her cilt aynı sayıda sayfadan oluşan "aciz vesikası sicili defter"lerinden meydana gelir. Her cildin sayfalarına birden başlamak üzere numara konulur.

Aciz vesikası sicil defterinin birinci sütunu sıra numarasını; ikinci sütunu aciz vesikasının düzenleme tarihi ile ilgili icra dairesinin dosya numarasını; üçüncü sütunu borçlunun adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi ile gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını; dördüncü sütunu alacaklının adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi; beşinci sütunu aciz vesikasının hangi tutarda alacak için verildiği; altıncı sütunu kaydın sicilden terkin nedenini; yedinci sütunu açıklamaları içerir.

Sicilde bulunan sütunlar üzerinde silinti, kazıntı, karalama ve çıkıntı yapılamaz.

Aciz vesikası sicil defteri, sicili tutan icra dairesinin İcra ve İflâs Kanununun 4 üncü maddesi gereği bağlı olduğu icra mahkemesince onaylanır.

Fihrist defteri

Madde 96 — Sicili tutan icra dairesi sicil defterine kaydedilen borçluların, gerçek kişiler için soyadını, tüzel kişiler için ticaret unvanını esas alacak şekilde bir fihrist defteri tutar. Bu fihrist defteri de yukarıdaki madde hükmüne göre onaylanır.

Aciz vesikası kartonu

Madde 97 — Aciz vesikası sicilini tutan icra dairesi, kendisine gönderilen aciz vesikalarını geliş tarihine göre aciz vesikası kartonunda saklar.

Sicildeki maddî hataların düzeltilmesi

Madde 98 — Aciz vesikası siciline kayıt düşülürken kayda esas oluşturan aciz vesikasından açıkça anlaşılan bir yazı veya rakam hatası yapılmışsa sicili tutan icra dairesi bu maddî hatayı re’sen veya talep üzerine düzeltir. Düzeltme sırasında yanlış kelime veya rakam, yatay bir çizgi ile kırmızı mürekkepli kalemle okunabilir şekilde çizilerek doğrusu yazılır. Sicil defterinin açıklamalar sütununda düzeltmenin nedeni ve tarihi gösterilir.

Sicildeki değişikliklerin kaydı

Madde 99 — Sicil kaydının terkinini gerektiren haller dışında ödeme, ibra, feragat, mahkeme kararı gibi aciz vesikasının içeriğinde değişiklik yapılmasını zorunlu kılan bir durum ortaya çıktığında, aciz vesikasını düzenleyen icra dairesinin bu durumu bildirmesi üzerine, sicili tutmakla görevli icra dairesi aciz vesikası sicilinde gerekli değişikliği yapar.

Değişiklik, eski sicil kaydının açıklamalar sütununda yeni kaydın cilt ve sıra numarası belirtilerek ve eski kaydın üzeri kırmızı mürekkepli kalemle yatay bir çizgi ile okunabilir şekilde çizilerek yapılır. Yeni kaydın açıklamalar sütununda değişikliğe esas olan belgenin tarih ve numarası ile eski kaydın cilt ve sıra numarası da gösterilir.

Sicildeki kayıtların terkini

Madde 100 — Borç ödemeden aciz vesikası sicilinden bir kaydın terkin edilebilmesi için;

a) Borcun, aciz vesikasını düzenlemiş olan icra dairesine işlemiş faizleriyle birlikte tamamının ödenmesi,

b) Aciz vesikasının dayanağı olan icra takibinin bâtıl olduğuna veya iptal edildiğine dair mahkeme kararı ibraz edilmesi,

c) Hakkında aciz vesikası verilmiş olan borçlunun borçlu olmadığını gösteren mahkeme kararının ibraz edilmesi,

d) Alacaklının icra takibini geri alması,

hallerinden birinin gerçekleşmiş olması gereklidir.

Sicilden bir kaydın terkin edilebilmesi için, aciz vesikasını veren icra dairesine ibraz edilen mahkeme kararı veya icra takibinin geri alınmasına ilişkin alacaklının dilekçesinin bir örneği aciz vesikasını veren icra dairesi tarafından terkin talebiyle birlikte sicilin tutulduğu icra dairesine gönderilir.

Terkin, aciz vesikası sicil defterinde ilgili sütuna terkin sebebi, terkine esas olan belgenin tarih ve numarası yazılarak diğer kayıtlar okunacak şekilde kırmızı mürekkepli kalemle çizilmek suretiyle yapılır.

Aciz vesikası verilen dosyaların saklanması

Madde 101 — Aciz vesikası verilen takip dosyalarının üzerine aciz vesikası verildiğini belirten bir kayıt düşülür. Bu dosyalar yirmi yıl boyunca saklanır.

BEŞİNCİ KISIM

Teftiş ve Denetim

Genel olarak teftiş

Madde 102 — İcra mahkemesinde görev yapan hâkimler, icra ve iflâs dairelerini denetlerler. Bu daireler, ayrıca Cumhuriyet savcılarının da devamlı denetimi altında olup, en az yılda bir kez teftiş olunurlar. Bundan başka icra daireleri, görevlendirilecek Adalet müfettişleri aracılığı ile de sürekli olarak teftişe tâbi tutulurlar.

Birinci teftiş

Madde 103 — Cumhuriyet savcılarınca 102 nci madde gereğince yapılacak ilk teftişin geçen bir yıllık işlemleri kapsamak üzere, her yıl Ocak ayı içinde yapılması ve bu hususta, üç örnek olarak düzenlenecek raporların birer örneğinin icra ve iflâs dairesi ile Cumhuriyet savcılığında saklanması, diğer örneğinin ise en geç Ocak ayı sonuna kadar Adalet Bakanlığına gönderilmesi gereklidir.

Cumhuriyet savcılıklarınca yapılacak teftişte gözönünde bulundurulacak hususlar

Madde 104 — Cumhuriyet savcıları, icra ve iflâs dairelerini teftişleri sırasında:

a) Teftişe başlarken kasaya el koyarak, kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıtları esas alınmak üzere kasada ve bankada bulunması gereken para miktarı ve son tahsilât ve reddiyat makbuzu numaralarını bir tutanakla tespit ettikten sonra, banka ve maliyeden alınacak cevapları tespit tutanağı ile karşılaştırıp, mevcut ile kayıtlar ve cevaplar arasında bir uyumsuzluk bulunduğu takdirde bunun nedeni ve farkın nereden ileri geldiği,

b) Paraların tahsil ve reddinde makbuz kullanılıp kullanılmadığı, makbuz içeriklerinin günü gününe ve aynen kayıtlara geçirilip geçirilmediği, kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinde günlük toplamların bağlanarak sayfa toplamalarının doğru ve düzenli olarak yapılıp yapılmadığı,

c) Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alınmasında 38 inci maddedeki makbuzun kullanılıp kullanılmadığı,

d) İcra dairelerince tahsil olunan para veya alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin bankaya yatırılmasında veya verilmesinde İcra ve İflas Kanununun 9 uncu ve bu Yönetmeliğin 93 üncü maddeleri hükümlerine uyulup uyulmadığı,

e) Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinde yıl sonlarında ayrıntılı devir yapılıp yapılmadığı,

f) Bankadaki para faizleri ile zamanaşımına uğrayan paraların zamanında maliyeye aktarılıp aktarılmadığı, bu hususu belgelendiren makbuzların özel bir kartonda saklanıp saklanmadığı,

g) Posta ve banka aracılığı ile gelen paraların günü gününe defter kayıtlarına geçirilip geçirilmediği,

h) İcra takiplerine ait işlemlerde haciz ve satış işlerinin İcra ve İflas Kanununun hükümlerine uygun şekilde ve kanunî süre içinde yapılmasına dikkat edilip edilmediği,

ı) İş durumuna göre sondaj suretiyle derdest, icra etme/yerine getirme, takipsizlik ve vazgeçmeyle işlemden kaldırılan yeter sayıda dosyanın incelenmesiyle, gerekli harç ve cezaevi yapı pullarının doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığı,

j) Haciz ve satış işlemleri için alınan gider ve ücretlerin kanuna uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı,

k) Diğer icra ve iflâs dairelerinden gelen talimatların kayıt ve dosyalarının düzenli olup olmadığı ve bunlara ait işlemlerde bir gecikme ve yolsuzluk bulunup bulunmadığı, artan para varsa gecikmeksizin iade edilip edilmediği,

l) İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesi ile iflâs dairelerine yükletilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği,

m) Takip dosyaları, tutanaklar ve kartonların tertip ve düzenlenmesi ve basılı kâğıtların kullanılmasında kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı,

n) İcra ve iflâs dairelerinde kullanılması gereken defterlerin usûlüne uygun şekilde tutulup tutulmadığı,

o) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü hükümlerine uyulup uyulmadığı,

p) Devir, gelen ve çıkan iş miktarları gözönünde tutularak, işlerin yığılmasına neden olunup olunmadığı,

r) İcra ve iflâs dairelerinin bulunduğu yerin ekonomik durumu dikkate alınarak büyük meblâğa ilişkin olduğu kanısına varılan reddiyat makbuzları sondaj usulü ile incelenip, içeriklerinin dosya kayıtlarına uygun olup olmadığı ve bankadan para çekilmesini haklı gösterir nedenlerin bulunup bulunmadığı,

s) Yukarıdaki bentler dışında kalıp, teftişinde yarar olduğu düşünülen diğer konularda kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı,

hususlarını gözönünde bulundururlar.

Teftiş raporunun düzenlenme şekli

Madde 105 — Teftiş raporları;

a) Teftişi yapan Cumhuriyet savcısının adı, soyadı, sicil numarası,

b) Teftiş edilen icra ve iflâs dairesinin adı,

c) İcra ve iflâs müdürünün adı, soyadı, sicil numarası,

d) Teftişin başladığı ve bittiği tarih,

e) Teftiş raporunun düzenlenme tarihi,

f) Kadro durumu,

g) Esas ve talimat ayrı ayrı tablo halinde gösterilmek suretiyle iş durumu, (Devir-gelen-toplam-çıkan-kalan)

h) Para hesap durumu, kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterindeki kayıtlarla, devir, tahsilât ve reddiyat miktarları ile kasada ve bankada bulunan ve bulunması gereken miktarlar, fazla veya eksik varsa nedenleri,

ı) Bankaya yatırılan para için tahakkuk ettirilen faiz ve diğer menfaatlerin ve Hazine lehine zamanaşımına uğrayan paraların 492 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca maliyeye aktarılıp aktarılmadığı,

j) İncelenen esas ve talimat dosyalarının numaraları,

k) İcra ve iflâs dairelerinde tutulması gereken defter ve kartonların ve basılı kâğıtların Yönetmeliğin öngördüğü biçimde kullanılıp kullanılmadığı,

l) Yapılacak teftişler sırasında gözönünde bulundurulması gereken hususları belirten 104 üncü maddede belirtilen diğer konuların da incelenip incelenmediği,

m) Dairenin işleyiş tarzı,

n) Yapılan teftişe göre eleştiri konusu olarak tespit edilen hususların nelerden ibaret bulunduğu,

o) Varsa alınması gerekli görülen tedbirlerin niteliği,

gösterilmek suretiyle düzenlenir.

Teftiş raporları, teftişi yapan Cumhuriyet savcısı tarafından imzalanır ve mühürlenir.

İncelenen defter ve kartonlara "görüldü" şerhi verilip tarih konularak imzalanır.

Teftişe başlandığında, 104 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca düzenlenecek olan tespit tutanağının onaylı bir örneği teftiş raporuna eklenmek suretiyle Adalet Bakanlığına gönderilir.

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda alacaklılar kurulu

Madde 106 — Alacaklılar kurulu, konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından, beş kişiyi geçmemek üzere, alacaklılar toplanmasında konkordato metniyle birlikte belirlenir.

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda tasfiye memurları

Madde 107 — Konkordato tasfiye memurları, konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar, alacaklılar temsilcileri veya üçüncü kişiler arasından üç kişiyi geçmemek üzere seçilir. Konkordato komiseri de tasfiye memuru olabilir.

Konkordato tasfiye memurlarının kimler olacağı alacaklılar toplanmasında, konkordato metni ile birlikte yapılacak oylama ile belirlenir.

Konkordatonun mahkemece tasdikinden sonra konkordato metninde isimleri belirlenen tasfiye memurları icra mahkemesinin seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra göreve başlar.

Dosyaların ve defterlerin saklanması

Madde 108 — İcra ve iflâs dairelerinde işlemde olan dosya, defter ve kartonlar, yıllarına ve sıra numaralarına göre tasnif edilmiş şekilde korunur.

Takipsizlik veya yerine getirilmesi (infaz) suretiyle işlemden kaldırılan dosyalarla, kullanılmayan defter ve kartonlar, buna ait bir tevdi ve teslim cetveli düzenlenerek, arşiv işi ile görevlendirilen memura tevdi ve teslim olunur. Tevdi ve teslim cetveli tevdi eden ve teslim alan memurlar tarafından imzalanır.

Para ve pulun kasada ayrı ayrı saklanması

Madde 109 — İcra ve iflâs müdürleri, kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine intikal ettirdikleri paralarla, harç ve cezaevi yapı pulu bedellerini kasada ayrı yerlerde saklarlar.

İcra ve iflâs müdürlüğü görevinin mahkeme yazı işleri müdürü, yazı işleri müdür yardımcısı veya kâtibi tarafından yürütüldüğü yerlerde, bunların diğer görevleri sebebiyle aldıkları ve saklamak zorunda oldukları para, pul ve kıymetli evrak ve değerli şeyler, icra ve iflâs dairesine ait para, pul ve kıymetli evrak ve değerli şeylerle karıştırılmayarak, kasada ayrı ayrı yerlerde saklanır.

Sorumluluk

Madde 110 — Kasa hesaplarının müdür tarafından tutulması zorunludur.

Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri kayıtlarına göre kasada ve bankada bulunması gereken para miktarı ile mevcut para miktarı arasında hesap hatasından kaynaklanmadığı anlaşılan uyumsuzluktan, bu hesapları tutan ve bunları saklamak ile görevli olan müdür sorumludur.

Dosya, defter ve kartonların saklanması ve kaybolmasından icra ve iflâs müdürü, icra mahkemesi işlerinde icra mahkemesi yazı işleri müdürü sorumludur. Ancak, usulen yapılmış bir iş dağılımı mevcutsa, bu işle görevlendirilen kimse sorumlu olup, bu hal, gözetim görevi bakımından icra ve iflâs müdürü ile icra mahkemesi işlerine bakan yazı işleri müdürünü sorumluluktan kurtaramaz.

İcra ve İflas Kanununun 9 uncu ve bu Yönetmeliğin 92 nci maddesi uyarınca, alınan para ve değerli şeylerin Adalet Bakanlığının tespit ettiği bankalardan başka bir bankaya yatırılması halinde, icra ve iflâs müdürü veya sayman sorumludur. Ancak bu sorumluluğun derecesi, yatırılmış para ve değerli şeyin miktarının çokluğuna uygun şekilde artar.

Kasa ve pul fazlası hakkında yapılacak işlem

Madde 111 — Kasanın kontrolü veya yapılan teftiş ve denetim sonucunda kasada bulunduğu anlaşılan fazla para, tek kalem halinde tahsilât makbuzu kesilmeden kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine yazılır ve keyfiyet "düşünceler" sütununa şerh verilir. Her yıl sonu, tespit edilen bu fazlalığın yeni yıla devredilerek adı geçen defterde gösterilmesi ve İcra ve İflas Kanununun 362 ve 492 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde on yıllık zamanaşımı sonuna kadar ilgilinin başvurusunun beklenmesi; zamanaşımı işledikten sonra Hazineye gelir kaydedilmek üzere makbuz karşılığında maliyeye yatırılması ve makbuzun özel kartonunda saklanması zorunludur.

Hukuk ve ticaret mahkemelerinin yazı işleri yönetmeliği hükümlerinin uygulanması

Madde 112 — Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri icra mahkemesinde de uygulanır.

Yönetmeliğin yerine getirilmesini gözetimle görevli olanlar

Madde 113 — Bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde icra mahkemeleri, adalet müfettişleri, Cumhuriyet savcıları gözetimle görevlidirler.

Örnekler

Madde 114 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre, tutulması ve kullanılması zorunlu olan defter ve basılı kâğıtların örnekleri Yönetmeliğin ekinde verilmiştir.

Örneklerdeki esaslar bozulmamak şartıyla icra ve iflâs daireleri veya icra hâkimliklerince, bu örneklere gerekli ilâveler yapılabilir.

İcra ve iflas daireleri veya icra mahkemelerinde mevcut defter ve basılı kağıtlardan bu Yönetmeliğe alınmamış olanlar kullanılamaz.

Elektronik ortamda kayıt tutulması

Madde 115 — Elektronik ortamda veri girişi ve veri saklama uygulamasına geçen birimlerde bu Yönetmelik uyarınca tutulacak defter, dosya, basılı kağıt, sicil ve diğer evrak elektronik ortamda tutulur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 116 — 25/5/1965 tarihli ve 12006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde l — Bu Yönetmelikle değiştirilen defter ve basılı kâğıtlar mümkün olduğu takdirde, Yönetmelik hükümlerine uygun bir biçimde gerekli sütunlar ilave edilmek suretiyle kullanılmaya devam edilir.

Yürürlük

Madde 117 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 118 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Ekler : Örnek 1-47     Örnek Defterler