Tebliğ

 

                Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine

İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(BİK-TPE : 2005/3)

                MADDE 1 — 09/01/2005 tarih ve 25695 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ" (BİK-TPE 2005/1) eki (2) sayılı cetvel aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 

"2 SAYILI CETVEL

                   MARKA

                   Hizmetin Türü                                                                                                                                       Tutar

2.01.01       Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti                                                                                                  57,29 YTL

2.01.02       Marka Yenileme Ücreti                                                                                                                 352,71 YTL

2.01.03       Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti                                                                  473,14 YTL

2.01.04       Başvurunun Geri Çekilmesi veya Sınırlandırılması Ücreti                                                         84,75 YTL

2.01.05       Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti                                                                                    289,83 YTL

2.01.06       Devir İşlemi Kayıt Ücreti                                                                                                              269,24 YTL

2.01.07       Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti                                                                                    329,07 YTL

2.01.08       Miras Yolu ile İntikal İşlemi Kayıt Ücreti                                                                                   177,03 YTL

2.01.09       Rehin İşlemi Kayıt Ücreti                                                                                                             275,85 YTL

2.01.10       Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti                                                                                                     84,75 YTL

2.01.11       Adres Değişikliği Kayıt Ücreti                                                                                                      25,42 YTL

2.01.12       Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti                                                                                                       296,61 YTL

2.01.13       Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti                                                                                                            46,69 YTL

2.01.14       Marka Tescil Belgesi Sureti ve Sicil Sureti Düzenleme Ücreti                                                  57,29 YTL

2.01.15       Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti                                                                                        93,22 YTL

2.01.16       Marka Hakkından Vazgeçme (Kısmen ya da Tamamen) Ücreti                                                84,75 YTL

2.01.17       Menşe Memleket Belgesi Düzenleme Ücreti                                                                             118,64 YTL

2.01.18       Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti                                                                                    84,75 YTL

2.01.19       Birleşme Kayıt Ücreti                                                                                                                    296,61 YTL

2.01.20       Teminat Gösterme Ücreti                                                                                                              296,61 YTL

2.01.21       Lisans İptali/Teminat Kaldırma ve Rehin Terkini Ücreti                                                            50,85 YTL

2.01.22       Resmi Marka Bülteninde Yayınlanan Marka Başvurularına İtiraz İnceleme Ücreti               84,75 YTL

2.01.23       Marka Başvurusu Ön yazı Düzenleme Ücreti                                                                             25,42 YTL

2.01.24       Hızlandırılmış İnceleme Ücreti                                                                                                  2.203,05 YTL

2.01.25       Madrid Protokolü Başvuruları ile İlgili İşlem Ücreti                                                                 137,80 YTL

2.01.26       Uluslar arası Tescilin Ulusal Tescil ya da Başvuruya Dönüştürülmesi Ücreti                    156,78 YTL

2.01.27       İki Sınıflı Marka Başvuru Ücreti                                                                                                  142,03 YTL

2.01.28       Üç Sınıflı Marka Başvuru Ücreti                                                                                                 226,78 YTL

2.01.29       Üç Sınıftan Fazla her Sınıf için                                                                                                     137,80 YTL

2.01.30       Bölünme Ücreti                                                                                                                              338,98 YTL

2.01.31       Hataların Düzeltilmesi Ücreti (Yönetmeliğin 24. maddesine göre)                                             25,42 YTL"

 

                MADDE 2 — Aynı tebliğin eki 3 sayılı cetvelin sonuna  entegre devre topografyalarına ilişkin ücretleri içeren cetvel eklenmiştir.

 

                ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYA

                   "Hizmetin Türü                                                                                                                                  Tutar

3.02.01       Entegre Devre Topografya Başvuru Ücreti                                                                              296,61 YTL

3.02.02       Enstitü Karalarına İtiraz İnceleme Ücreti                                                                                    635,59 YTL

3.02.03       Entegre Devre Topografya Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti                                                932,20 YTL

3.02.04       Adres Değişikliği Kayıt ve Yayın Ücreti                                                                                      25,42 YTL

3.02.05       Unvan Değişikliği Kayıt ve Yayın Ücreti                                                                                     59,32 YTL

3.02.06       Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayın Ücreti                                                                                      296,61 YTL

3.02.07       Devir İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti                                                                                             322,03 YTL

3.02.08       Birleşme İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti                                                                                        296,61 YTL

3.02.09       Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti                                                                        211,86 YTL

3.02.10       Lisans İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti                                                                                           423,73 YTL

3.02.11       Rehin İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti                                                                                             330,51 YTL

3.02.12       Entegre Devre Topografya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti                                 932,20 YTL

3.02.13       Entegre Devre Topografya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti                                       84,75 YTL

3.02.14       Entegre Devre Topografya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti                                                        84,75 YTL

3.02.15       Entegre Devre Topografyası Başvuru ve Tescil Hakkından Vazgeçme Ücreti                      16,95 YTL

3.02.16       Entegre Devre Topografya Zorunlu Lisans Talep Ücreti                                                           84,75 YTL"

                   MADDE 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                   MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.