Yönetmelik

          Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 17/11/2003 tarihli ve 25292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Okul: İş günlerinde çalışma saati bitiminden sonra, gerektiğinde çalışma saati bitiminden önce veya cumartesi/pazar günleri de öğretim yapılan özel akşam liselerini”

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 5 —Bu okulların amacı, gündüz orta öğretim kurumlarına devam edemeyenler ile orta öğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim-öğretim imkânı sağlamaktır.”

             MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 8 —Bu okullarda öğretime, çalışma saati bitiminde başlanması esastır. Gerektiğinde çalışma saati bitiminden önce veya cumartesi/pazar günleri de öğretim yapılabilir.

             Günlük ve haftalık çalışma saatleri, bölgenin ve okulun özellikleri de dikkate alınarak okul müdürlüğünce hazırlanan il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan çalışma saatleri çizelgesine göre düzenlenir.”

             MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 9 —Bu okullara kayıt-kabulde öğrencilerde; ilköğretim okullarını bitirmiş veya orta öğretim kurumlarından ayrılmış olma şartları aranır.”

             MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 12 —Bu okullara kayıt için başvuran adaylardan;

             a) Öğrenim belgesinin aslı,

             b) İki adet vesikalık fotoğraf,

             c) Nüfus cüzdanı örneği,

             d) Askerlik çağındaki adayların askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair belge,

             e) 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi

             istenir.”

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 13 — Öğrenci başarısının tespitinde; Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

             MADDE 7 —Aynı Yönetmeliğin 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 8 —Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 —Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.