Kanun

 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun

 

             Kanun No. 5328                                                                            Kabul Tarihi : 31.3.2005

             MADDE 1. — (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Madde 59. — (1) İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir.

             MADDE 2. — (1) Türk Ceza Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "beşte" ibaresi, "altıda" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 85 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki "üç yıldan" ibareleri "iki yıldan” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiş, ikinci fıkrasındaki "iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." İbaresi "şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır." şeklinde değiştirilmiş ve fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

             (2) Kasten yaralama fiilinin kişi  üzerindeki  etkisinin basit  bir  tıbbî  müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

             MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun 87 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki "ikinci" ibaresi "üçüncü" şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 6. — Türk Ceza Kanununun 88 inci maddesi başlığı "Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrası metinden çıkarılmış, ikinci fıkra birinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

             MADDE 7.— Türk Ceza Kanununun 90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             (3) Çocuklar üzerinde bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için ikinci fıkrada aranan koşulların yanı sıra;

             a) Yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların çocuklar üzerinde de yapılmasını gerekli kılması,

             b) Rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra ana ve babasının veya vasisinin yazılı muvafakatinin de alınması,

             c) Deneyle ilgili izin verecek yetkili kurullarda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının bulunması,

             Gerekir,

             MADDE 8. — Türk Ceza Kanununun 116 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             (2) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

             (3) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.

             MADDE 9. — Türk Ceza Kanununun 235 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "ihalelere" ibaresi, "ihaleler ile yapım ihalelerine" şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 10. — 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Madde 12. — Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmi belgede sahtecilik (m, 204), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

             GEÇİCİ MADDE 1 — a) 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun "Yürürlük" başlıklı 55 inci maddesinde geçen "1 Nisan 2005”

             b) 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 22 nci maddesinde geçen "1 Nisan 2005",

             c) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Yürürlük" başlıklı 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “1 Nisan 2005",

             d) 4.11.2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun "Yürürlük" başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen "1 Nisan 2005",

             e) 4.12,2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "Yürürlük" başlıklı 334 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "1 Nisan 2005",

             f) 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun "Yürürlük" başlıklı 123 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen "1 Nisan 2005",

             g) 10.2.2005 tarihli 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun "Yürürlük" başlıklı 40 ıncı maddesinde geçen "1 Nisan 2005",

             h) 2.3.2005 tarihli ve 5308 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 3 üncü maddesinde geçen "1 Nisan 2005",

             i) 2.3.2005 tarihli ve 5311 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinde geçen "1 Nisan 2005”

             j) 23.3.2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun "Yürürlük" başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen “1 Nisan 2005",

             k) 30.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Yürürlük" başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "1 Nisan 2005",

İbareleri " 1 Haziran 2005" olarak değiştirilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 11. — (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12. — (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

31 Mart 2005