Genelge

          Başbakanlıktan:

          Konu: Açıktan ve Naklen Atamalar.

GENELGE

2005/8

                Kamu kurum ve kuruluşlarınca, açıktan ve naklen yapılacak personel atama işlemlerinde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin olarak 2004/18 sayılı Genelge yayımlanmıştı.

                2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu ve buna ilişkin olarak gerçekleştirilen diğer düzenlemeler sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülecek açıktan ve naklen atama işlemlerinde aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür.

                A) Açıktan atamalar;

                1 - Bütçe ve statü farkı gözetilmeksizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ve 92'nci maddelerine göre yapılacak açıktan atama işlemleri,

                2 - Kurul, üst kurul, kurum, enstitü ve sair adlarla, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak özel kanunlarla kurulmuş olan kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her türlü açıktan atama işlemleri,

                3 - Bütçe Kanunları ve bunlara dayanılarak gerçekleştirilen düzenlemelerin uygulamasına devam edilmekle birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak açıktan atama işlemleri,

                için Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacaktır.

                B) Naklen atamalar;

                1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi profesör ve doçentler dışındaki öğretim elemanlarının, kurum içi başka bir kadroya veya başka bir kamu kurum ve kuruluşuna  naklen atama işlemleri için Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü müteakip, Başbakanlıktan izin alınacaktır.

                Ancak; söz konusu personelin, aynı Kanunun "Öğretim Elemanları" başlığı altında sayılan diğer kadrolara kurum içinde veya diğer üniversitelere nakil yoluyla atanmaları için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

                Bu düzenlemeden önce Başbakanlığa intikal etmiş ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü bulunmayan talepler işleme alınmayacaktır.

                2 - Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar, mahalli idareler ile kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan bir personelin, kurul, üst kurul, kurum, enstitü ve sair adlarla, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak özel kanunlarla kurulmuş olan kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmasında, personelin çalıştığı kuruluş tarafından Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından izin alınmasını müteakip muvafakat işleminin tamamlanması için Başbakanlıktan izin alınacaktır.

                09 Haziran 2004 tarihli ve 25487 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan 2004/18 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

                Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan