Ana Statü

             Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığından:

Türkiye Voleybol Federasyonu

Ana Statüsü

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Ana Statünün amacı, Voleybol Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, Yönetim, Denetim ve Ceza Kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Ana Statü, Voleybol Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Ceza Kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Ana Statü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Ana Statüde geçen;

Bakan                        : Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı, 

Genel Müdürlük     : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

Genel Müdür            : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

Tahkim Kurulu        : Federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları,  kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile Ceza Kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu, 

Federasyon                : Türkiye Voleybol Federasyonunu, 

FIVB                            : Federasyonun üyesi olduğu uluslararası voleybol federasyonu,

CEV                             : Federasyonun üyesi olduğu Avrupa voleybol konfederasyonu,

Federasyon Başkanı : Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanını,

Spor Dalı                     : Voleybol sporunu,

Kanun                         : 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

Federasyonun teşkilatı

Madde 5 — Voleybol Federasyonun merkezi Ankaradadır. Voleybol Federasyonu merkez ve yurt içi teşkilatından oluşur. İdari birimlerin görev yerleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki kurul ve birimlerden oluşur;

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu,

d) Ceza Kurulu,

e) Onur Kurulu,

f) Plaj, Park ve Mini Voleybol Kurulu,

g) Merkez Hakem Kurulu, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık ve doping, teknik, ceza, dış ilişkiler, lig, ARGE ve diğer kurullar,

h) Genel Sekreterlik,

i) İdari ve teknik birimler.

(a), (b), (c) ve (d)  bentlerinde belirtilen kurullar dışındaki kurullar ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla belirlenir.

Federasyonun görevleri

Madde 6 — Voleybol Federasyonunun görevleri şunlardır;

a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak,

b) CEV ve FIVB tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi voleybolla ilgili konularda yurt dışında temsil etmek,

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki voleybolla ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek,  müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

d) Antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak,  başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek, 

e) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak, 

f) Yabancı ülkelerdeki voleybolla ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

g) Voleybol malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek,  bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

h) Kulüpler, bölge ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek, 

i) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

j) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve teknik kadroyu seçmek, (sporcular, menajer, antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor, istatistik ve benzeri elemanlar) seçilen takımları müsabakalara hazırlamak,

k) Voleybol müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

l) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak, 

m) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

n) Voleybol ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak,  bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

o) Voleybolda belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak, 

p) Bölgeler ve illerdeki voleybol temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

Genel kurul

Madde 7 — Genel Kurul, Federasyonun en üst organıdır.

Genel Kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

a)  Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş  üye,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

e) Dünya ve Avrupa (FIVB ve CEV) voleybol federasyonlarının yönetim kurullarında üyelik yapanlar,

f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

g) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı ile Genel Sekreteri,

h) FIVB ve uluslararası kokart sahibi voleybol hakemleri, 

i) Büyükler kategorisinde en az üç yıl (bayan ve erkek) milli takım teknik direktörlüğü ve antrenörlüğü yapanlar ( yabancı uyruklular hariç),

j) Büyükler kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonasında (FIVB ve CEV organizasyonları) ilk üç dereceyi alan ve aktif sporculuk yaşantısı Genel Kurul tarihinden en az bir yıl önce sona ermiş milli takım sporcuları,

k) Genel Kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla, olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceyi alanlar ve büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olanlar (FIVB organizasyonun da),

l) Genel Kurul tarihinden önce biten ve tescil olunan Voleybol en üst ve/veya 1 inci Liginde müsabakalara katılan kulüplerden üçer üye, ilave olarak Genel Kurul tarihinden önce biten ve tescil olunan sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmiş olan kulüplerden birer üye,

m) Genel Kurul tarihinden önce biten ve tescil olunan Voleybol 2 nci Liginde müsabakalara katılan kulüplerden birer üye, ilave olarak 1 inci Lige terfi eden kulüplerden birer üye,

n) Genel Kurul tarihinden önce biten ve tescil olunan Voleybol 3 üncü ve/veya Bölgesel Liginde müsabakalara katılan ve final grubuna katılma hakkını kazanmış ve 2 nci Lige terfi etmiş olan kulüplerden birer üye.

Genel Kurul çağrı tarihinde üyelerin oy kullanma şartları şunlardır;

a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanır.

b) Genel Kurulda vekâleten oy kullanılamaz.

c) Genel Kurulda bayanlar ve erkekler liginde yer alan kulüpler ayrı ayrı oy hakkına sahiptir.

d) Genel Kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

e) Kulüpler bir üst lige terfi hakkını kullanmamış ise delege hakları yerine terfi eden kulübe aittir.

f) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar Genel Kurul üyesi olamazlar.

Genel kurulun görevleri  

Madde 8 — Genel Kurulun görevleri şunlardır;

a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

b) Başkan ile Yönetim,  Denetleme ve Ceza Kurullarının üyelerini seçmek,

c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

d) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması için yetki vermek,

e) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

f) Denetleme Kurulu raporunu ibra etmek,

g) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

h) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

i) Federasyonun bütçe dışı yapacağı harcamalara (primler dahil ) ve yatırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

j) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

(d) ve (h) bentlerindeki konularda, Genel Kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilebilir.

Genel kurul toplantıları  

Madde 9 — Genel Kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

a) Olağan Genel Kurul dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı  ay içerisinde yapılır. Mali Genel Kurul ise; her yıl 30 Haziranı takip eden ilk üç ay içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır.

Mali Genel Kurulda bir önceki yılın bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki yılın bütçesi onaylanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul;

1) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar almak,

2) Yönetim Kurulunun kararı,

3) Toplam delege sayısının en az % 40’ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

üzerine toplanır.

(b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen durumda veya Mali Genel Kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra yapılacak seçim için Olağanüstü Genel Kurula gidilir. Başkanlık ve Yönetim Kurulunun görevlerini ise, Genel Kurula kadar Denetleme Kurulu yürütür.

Ancak, (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, Genel Kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılamaz.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde Yönetim Kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü Genel Kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülemez.

Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

Genel Müdürlük, Genel Kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, Genel Kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan’a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel Kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının tespiti halinde, adli yargıda Genel Kurulun iptali istenilir.

Federasyon başkanı

Madde 10 — Federasyon Başkanı olabilmek için;

a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) Genel Kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak,

c) Üniversite veya yüksekokul mezunu olmak ve en az bir yabancı dil bilmek,

d) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak,

e) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak iki  yıl hak  mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

f) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, basit ve  nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak

gerekmektedir.

Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus Cüzdanı örneği,

b) İkametgah belgesi,

c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

d) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,

e) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

f) Yabancı dil bildiğine dair belge,

g) Üniversite veya yüksekokul mezuniyet belgesi.

Başkan adayları, Genel Kurul tarihinden en az yedi gün önce aday olduğuna dair başvurusunu yapacaktır. 2.000 (ikibin) YTL. adaylık ücretini Federasyon hesabına yatıracaklardır.

Federasyon Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, Genel Kurulda Yönetim Kurulunun on dört üyesinin seçimi ile birlikte yapılır. Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkanın belirleyeceği Başkan vekili yürütür. Yönetim Kurulu içinde en az bir, en çok üç Başkan vekilliği oluşturulur. Başkan vekillerinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi Başkan vekili yürütür. Ancak, Genel Kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle Olağanüstü Genel Kurula gidilmez.

Başkanın görevleri

Madde 11 — Başkanın görevleri şunlardır:

a) Federasyonu temsil etmek, 

b) Federasyonun faaliyetlerini, kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütmek, 

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 

e) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını, Yönetim Kuruluna teklif etmek, 

f) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek, 

g) Yönetim Kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini Başkan vekiline devretmek, 

h) Başkan vekilini veya başkan vekillerini atamak, 

i) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için Yönetim Kuruluna teklif götürmek,

j) Kanun ve Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

Madde 12 — Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı ile Genel Kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üyede Genel Kurulda seçilir.

Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için,

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak,

c) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak

gerekir.

Yönetim Kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

a)  Nüfus Cüzdanı örneği,

b) İkametgah belgesi,

c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

d) Ceza Kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,

e) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

f) Mezuniyet Belgesi.

Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler Yönetim Kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

Yönetim kurulunun görevleri

Madde 13 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Voleybol kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek, 

b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek, 

c) Voleybol ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, 

d) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek, 

e) Kulüplerin voleybol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, kulüplerin voleybol dalı tescillerini yapmak, en üst lig kulüplerinin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek, 

f) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek, 

g) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak, 

h) Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve voleybol faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, 

i) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,  

j) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve voleybol ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek, 

k) Voleybol ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin forma ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek, 

l) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

m) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

n) Kulüpler,  sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile voleybol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak, 

o) Genel Kurul toplantılarını hazırlamak, 

p) Bütçeyi hazırlamak, 

r) Başkan vekillerini belirlemek,

s) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak, 

t) Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

u) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek en fazla beş görevlinin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin huzur haklarını, tazminatlarını, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

v) Genel Kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları Genel Kurulun onayına sunmak ve uygulamak,

y) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Federasyon Başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda Yönetim Kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları

Madde 14 — Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine Yönetim Kurulu karar verir.

Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan tarafından uygulanır.

Denetleme Kurulu

Madde 15 — Denetleme Kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen, üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

Denetleme Kurulu üyesi olabilmek için;

a) T.C.  vatandaşı olmak,

b) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak,

c) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

d) Mali konularda ihtisas sahibi olmak,

e) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,

gerekir.

Kurul üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus Cüzdanı örneği,

b) İkametgah belgesi,

c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

d) Ceza Kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,

e) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

f) Üniversite veya yüksekokul mezuniyet belgesi.

Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.  

Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez. 

Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler.

Denetleme Kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurula sunmakla yükümlüdür.

Denetleme kurulunun görevleri

Madde 16 — Denetleme Kurulu, Federasyonun mali işlemlerini Genel Kurul adına denetler.  Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, Genel Kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır.

Bu denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu Genel Kurul üyelerine toplantıdan on beş gün önce gönderir.

Ceza kurulu

Madde 17 — Ceza kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen bir Başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından Başkan vekili ve bir Raportör seçerler. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

Ceza Kurulu üyesi olabilmek için;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak,

c) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

d) Hukuk konularında bilgi sahibi olmak,

e) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, basit ve  nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak

gerekir.

Kurul adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus Cüzdanı örneği,

b) İkametgah belgesi,

c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

d) Ceza Kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,

e) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

f) Üniversite veya yüksekokul mezuniyet belgesi.

Üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur.

Kurul kararlarını çoğunlukla alır, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.  

Ceza kurulu; kulüpler, voleybol faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar.

Ceza kurulu, en az on beş günde bir toplanır. Toplantı, Başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem Başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Ceza suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar talimatla düzenlenir.

Onur kurulu ve onursal başkanlık

Madde 18 — Türk Voleyboluna en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilecek üyelerin yer alacağı "Onur Kurulu" oluşturulur. En az iki dönem (sekiz yıl) Federasyon Başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten sonra "Onursal Başkan" unvanının verilmesiyle ilgili esaslar, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belirlenir.

Tahkim kurulu

Madde 19 — Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile Ceza Kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

Diğer kurullar

Madde 20 — Organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, ceza, dış ilişkiler, dopingle mücadele ve gerekli görülen diğer yan kurullar Yönetim Kurulunun onayı ile kurulabilir.

Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

Genel sekreter ve idari birimler

Madde 21 — Federasyonun idari birimi; Genel Sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

İdari birim, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelin amiridir.

Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür.   

Taşra teşkilatı

Madde 22 — Yönetim Kurulu, Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde ve bölgelerde voleybol il temsilcisi, bölge temsilcisi, gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan federasyon temsilcilikleri kurar ve görevlendirmeler yapar.  Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulacak yurt içi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri Yönetim Kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim İşleri

Genel kurulun toplantıya çağrılması

Madde 23 —  Genel Kurul toplantıları, Federasyonun merkezi bulunduğu ilde dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

Genel Kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri, toplantı tarihinden en az on beş gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

Genel Kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

Genel kurul üyelerinin listesi

Madde 24 — Genel Kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, Genel Kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra Genel Kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, Divan tarafından çözülür.

Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

Genel Kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek yada kulüpler, fesih yada başka nedenlerle öz varlıklarını yada niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler. Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eskisinin kalan süresini tamamlar. 

Toplantı ve karar yeter sayısı

Madde 25 — Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

Başkan ile Yönetim, Denetim ve Ceza Kurulları üyelerinin seçimi birlikte yapılır. Seçim için Genel Kurula katılan üyelerin geçerli oylarının salt çoğunlunun alınması yeterlidir.

Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması için yetki vermek ve Federasyonun borçlanmasına karar vermek için Genel Kurula katılanların dörtte üçünün kabul oyu gerekmektedir. Diğer konularda salt çoğunluk ile karar alınır.

Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

Madde 26 —Federasyon, Genel Kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına Genel Kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği Başkan vekili veya Yönetim Kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

Madde 27 — Genel Kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği Başkan vekili veya Yönetim Kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur.

Genel Kurul Başkanlık Divanı; Başkan, Başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan Başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık Divanı üyeleri Genel Kurul delegesi olmak zorundadır. 

Genel Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

Başkanlık divanının görev ve yetkileri

Madde 28 — Başkanlık Divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

Toplantı tutanakları, Divan Başkanı ve Divan Kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

Tutanakların birer kopyası Genel Kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

Başkanlık Divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, Genel Kurulun oylamasına başvurabilir.

Genel Kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz. 

Gündemin tespiti ve görüşmeler

Madde 29 — Divan Başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi Genel Kurula açıklar.

Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

Gündem maddesi hakkında söz isteyen Genel Kurul üyeleri, yazılı başvurularını Divan Başkanlığına iletirler. Divan Başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir. 

Divan Başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak Genel Kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri Genel Kurulca belirlenir.

Genel Kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını Yönetim Kurulu yada Denetleme Kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde Divan Başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine yada aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra Genel Kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken yada oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

Kurullara aday olma

Madde 30 — Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulu üyeliği için adayların Genel Kurul üyesi olması şart değildir.

Federasyon Başkanı, Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulu üyeliğine seçilenler ile Başkan vekilliğine veya Hakem Kuruluna atanan üyelerin, varsa kulüpleri ile olan ilişkileri kesilir. 

Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

Madde 31 — Başkanlık ile Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulları üyelerinin seçimi, oy pusulalarının aynı zarfa konulması suretiyle birlikte yapılır.

Başkan adayları ile Yönetim, Denetim ve Ceza Kurulları üyeliğine aday olmak isteyenler, adaylık başvurularını Başkanlık Divanına teslim ederler. Kurullara aday olanlar toplu listeyle de başvuru yapabilirler.

Başkan adayları, Yönetim, Denetim ve  Ceza Kurulları için aday göstereceği kendi tercihine göre sıralanmış asil ve yedek üyelerin isimlerini içeren listeyi Divan Başkanlığına yazılı olarak teslim eder. Kurullara adaylık için başvuru, Başkanlık Divanının oluşumundan itibaren iki saat sonrasına kadar yapılabilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, Başkanlık Divanı inceleyerek karara bağlar.

Kurulların adaylık başvurularının onaylanmasından sonra, Divan Başkanlığında görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler, oy pusulalarını hazırlarlar. Oy pusulalarının basımından önce Başkan adayları arasında kur’a ile renk çekilir. Çekiliş sonucuna göre Başkan, Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulları listeleri renkli kağıtlara basılır. Oy pusulaları aynı yazı karakteri ve büyüklüğünde olmalıdır. Hazırlanan oy pusulaları bütün adayların denetimine açıktır.

Oy pusulalarında yalnızca akademik unvan kullanılabilir.

Başkan adaylarına söz verilmesi

Madde 32 — Divan Başkanı; Başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.   

Bu konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre Genel Kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini Genel Kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

Her sandık başında; başkan adaylarının, adını Divan Başkanına bildirdikleri Genel Kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

Seçimlerin yapılması

Madde 33 — Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır. 

Her üye, Divan Başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Kabinde bulunan renkli pusulaların veya yeniden tasnif edilen listenin zarfa konulması, zarfın seçim sandığına atılması ile oy kullanılmış olur.

Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra Genel Kurul listesini imzalarlar. Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulları üyeliğine ait listelerde değişiklik yaparak oy kullanılabilinir. 

Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

Madde 34 — Genel Kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

Divan Başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır.

Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise Divan Başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki yada daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulları seçimlerinde geçerli oy pusulalarında yer alan tercihler dikkate alınarak tasnif yapılır. Çıkan sıralamaya göre asil ve yedek üyeler belirlenir.  Eşitlik halinde, eşit oy almış adaylar arasında Divan Başkanı gözetiminde kur’a çekilir.

Divan Başkanı seçim sonuçlarını Genel Kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra Divan Başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Federasyon bütçesi

Madde 35 — Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, Genel Kurulun onayından sonra uygulamaya konulur.

Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

Yönetim Kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile Başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin Başkan ve Genel Sekreter veya Başkan vekili ve Genel Sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

Federasyon bütçesinin en az %15’nin kulüplerin altyapı eğitimine ayrılması zorunludur.

Federasyonun gelirleri

Madde 36 — Federasyon'un gelirleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar,

d) Sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

e) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10‘ u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler,

f) Milli ve temsili müsabaka gelirlerinin kesintilerden sonra kalan net meblağ,

g) Sponsorluk gelirleri,

h) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri,

i) Ceza ve itiraz gelirleri,

j)Yardım ve bağışlar,

k) Kira ve işletme gelirleri,

l) Diğer gelirler.

Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Federasyonun giderleri

Madde 37 — Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve Genel Kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye,   işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

Bütçe ile ilgili harcamalar, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulca kabul edilen Bütçe Talimatında belirtilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel müdürlük ile ilişkiler

Madde 38 — Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırk dokuz  yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun 5105 sayılı Kanun ile değişik ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan, yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

Cezalar

Madde 39 — Voleybol müsabaka ve çalışmalarında, kulüpler ve kişilerce yapılan ceza ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla tespit edilir.

Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, yarışmayı seyircisiz oynatma, saha kapatma, para cezası, tescil iptali, puan indirme ve küme düşürmedir.

Uygulanacak para cezası, on beş milyar lirayı geçemez, bu miktar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Cezaları, belirlenecek esaslara göre oluşturulan ceza kurulunca verilir.

Kulüpler

Madde 40 — Voleybol kulüpleri Federasyon tarafından tescil edilir.

Voleybol faaliyetinde bulunan kulüpler, Federasyon Yönetim Kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

Voleybol kulüplerinin devri, şirketleşme

Madde 41 — Voleybol dalında faaliyet gösteren kulüpler, voleybol şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler.  Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz.  Devirlerde voleybolun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve Yönetim Kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

Yayınların düzenlenmesi

Madde 42 —Voleybol müsabakalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Bu yetki kullanılırken, Türk voleybolunun, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. Federasyon tarafından onaylanmayan sözleşmeler, Federasyona karşı hükümsüzdür.

Federasyonca izin verilmeyen voleybol müsabakaları televizyon, radyodan ve internet ortamından yayınlanamaz.

Talimatlar

Madde 43 — Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ve benzeri düzenleyici işlemler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları Genel Kurulun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen ve Genel Kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Bakanlığın gözetim ve denetimi

Madde 44 — Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

İhtilafların çözümü

Madde 45 — Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

Yürürlük

Madde 46 — Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47 — Bu Ana Statü hükümlerini Voleybol Federasyonu Başkanı yürütür.