Tebliğ

 

Maliye Bakanlığından:

Devlet Memurları Kanunu

Genel Tebliği

( Seri No: 159 )

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, 2005 yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 14/2/2005 tarihli ve 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eki cetveller 24/2/2005 tarihli ve 25737 sayılı  (III Sayılı Cetvel 27/2/2005 tarihli ve 25740 sayılı) Resmî Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli I Sayılı Cetvel İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zamlarını; II Sayılı Cetvel Özel Hizmet Tazminatını; III Sayılı Cetvel ise Diğer Tazminatları kapsamaktadır.

 

A- I SAYILI CETVELE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Kararın 4 üncü maddesinin (B) bendinde "Bu Karar kapsamına dahil personelin ödemeye esas alınacak İş Güçlüğü Zammı, kadro unvanlarının I Sayılı Cetvelde yer alıp almadığına bakılmaksızın (500) puandan az olamaz (ilave olarak verilen İş Güçlüğü Zammı puanları hariç)." hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün amacı, kadro (görev) unvanları I Sayılı Cetvelin bölümlerinin sıra ve dip notlarında bulunsun ya da bulunmasın, bu Karar kapsamına dahil personele kadro veya görevlerinin karşılığı olarak verilebilecek "asli" nitelikteki İş Güçlüğü Zammı puanlarının "asgari" sınırını tespit etmektir.

Buna göre, I Sayılı Cetvelin bölümlerinin sıra veya dip notlarında kadro (görev) unvanları sayılanlar ile sayılmayanlardan, sadece tek bir iş güçlüğü zammından faydalananların bu zamlarının (500) puandan az olmaması, az olanların bu puanlara yükseltilmesi; birden fazla iş güçlüğü zammı alanların "ilave" nitelikteki puanlarının ise, bu "asgari" sınır hesaplamasında dikkate alınmadan "ayrıca" ödenmesi gerekmektedir.

2- Bu Cetvel esas itibarıyla tüm kurumlardaki ortak unvanlar dikkate alınarak hazırlanmış olmakla beraber, bazı kurumların veya bu kurumlardaki bazı görevlerin özellikleri dikkate alınarak kurumsal (özel) listeler düzenlenmiştir. Kurumsal (özel) listelerdeki zamların, unvanlar benzer olsa dahi başka kuruluşlardaki görevlilere uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

3- Kararın 4 üncü maddesinin (D) bendi uyarınca, asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre "ikinci görev" verilenlere, her iki göreve ait aynı cins zamlardan miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki zamlar ödenecektir.

4- Karara ekli I Sayılı Cetvelin (A) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 16 ncı sırası "Bilgi İşlem" ile ilgili işlerde çalışanlar için düzenlenmiş olup, bu sırada sayılan personele 16 ncı sıra ile Dip Not 3/a ve c sıralarında sayılan zamlar verilebilecektir.

Ancak, BİM Müdürü ve BİM Şube Müdürü ile BİM Müdür Yardımcılarına söz konusu zamların ödenebilmesi için, usulüne göre oluşturulmuş Bilgi İşlem Merkezlerinin kurulmuş olması şartı aranacaktır. Bilgi İşlem Merkezi niteliği taşımayan diğer müdürlüklerde, bilgisayar kullanılsa dahi, Müdür ve Müdür Yardımcılarına söz konusu zamlar ödenmeyecektir.

5- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerine 17 inci sıradan iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı ile yine Dip Not 3/b sırasından ek temininde güçlük zammı, 3/c sırasından ise iş riski zammı verilmesi öngörülmüştür. Bu zamların ödenebilmesi için söz konusu personelin, kadrolarının gerektirdiği işlerde (bilgisayar, kelime işlem makinası, daktilo gibi araçları kullanarak veri hazırlama ve yazım işlerinde) fiilen çalışmaları gerekmekte, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda bulunmakla birlikte Memur, Sekreter gibi farklı işlerde görev yapan personele ise söz konusu sıralardan ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

6- Karara ekli l Sayılı Cetvelin (A) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün Dip Not 3/d sırasında, Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef ve Amir kadrolarında bulunanlardan daha önce 16/c, d ve e sıraları ile 17 nci sırada sayılan kadrolarda olup aynı görevi yapmaya devam edenlere belirtilen sıralar ile dipnotun (a), (b) ve (c) sıralarında sayılan puanların verilebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu hüküm uyarınca, sadece "uzman, uzman yardımcısı, şef veya amir" kadrolarında bulunanlara, daha önce anılan sıralarda belirtilen "çözümleyici, programcı, çözümleyici yardımcısı, programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni" kadrolarında bulunmuş olmaları ve halen aynı görevleri yapmaya devam etmeleri şartıyla, söz konusu puanlar verilebilecektir.

7- Karara ekli I Sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün Dip Not l inci sırasında, temininde güçlük zamlarının ödenmesinde teknik personelin "kendi ihtisas dallarında geçen hizmet süresi"nin belirlenmesinde, (31/12/2003 tarihi itibariyle "5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar" sırasından faydalananlar hariç) teknik hizmetler sınıfında geçirilen sürelerin esas alınacağı ve söz konusu Cetvelin (H) Kurumsal Bölümünden hizmet yılı esasına göre ödenen temininde güçlük zamları hakkında da bu hükmün uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre. "kendi ihtisas dallarında geçen hizmet süresi"nin hesabında, kamu ve özel sektörde geçen teknik hizmetin 657 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgililerin intibaklarında değerlendirilip değerlendirilmediğine bakılmaksızın yalnızca teknik hizmetler sınıfında geçirilen süreler dikkate alınacak; 31/12/2003 tarihi itibarıyla, 98/10548 sayılı Karar hükümleri ve 151 Seri No'lu Tebliğdeki açıklamalar uyarınca "5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar" sırasından faydalananlar ise aynı sıradan yararlanmaya devam edeceklerdir.

8- Karara ekli I Sayılı Cetvelin (B)Teknik Hizmetler Bölümünün Dip Not 2 nci sırasında düzenlenen iş riski zamları, sadece kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlara ödenecektir.

9- Karara ekli I Sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün Dip Not 3/b sırası ile aynı Cetvelin (C) Sağlık Hizmetleri Bölümünün Dip Not l/b sırası hükmü gereğince, teknik kariyeri haiz (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeolog, Fizikçi, Tekniker v.b.) personelden, Karara ekli IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı kadrolarına sürekli görevle atananlar ile Veteriner kökenli personelden, IV Sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı kadrolarına sürekli görevle atananlara, bölge ayırımı yapılmaksızın (1250) puan temininde güçlük zammı ek olarak ödenebilecektir.

Ancak bu ek puanlar, kurumların sosyal işler, idari ve mali işler, personel, özlük, dış ilişkiler, donatım, bilgi işlem (C-Sağlık Hizmetleri bölümü için), levazım ve benzeri destek ve yardımcı hizmet birimlerinde görevli olan personele ödenmeyecektir.

10- Karara ekli I sayılı Cetvelin (C) Sağlık Hizmetleri Bölümünün Dip Not 2/A sırası uyarınca, tabip veya bu sırada belirtilen tabip kökenli personelden, Karara ekli IV Sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara (1600) ila (3000) puan arasında ek temininde güçlük zammı verilebilecektir.

Aynı Bölümün Dip Not 2/B sırasına göre ise, yukarıda belirtilen personelden IV sayılı Cetvelde sayılmayan kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlara (1500) puan ek temininde güçlük zammı verilebilecektir.

Örnek: Kırşehir İli Boztepe İlçesinde görev yapan bir tabip, bu İlçe Karar eki IV sayılı Cetvelde 1 inci bölge kapsamında sayıldığından; (1600) puan ek temininde güçlük zammı alabilecektir.

Örnek: Kırşehir İli Akçakent İlçesinde görev yapan bir tabip, bu İlçe Karara ekli IV sayılı Cetvelde 2 nci bölge kapsamında sayıldığından (2000) puan ilave temininde güçlük zammı alabilecek; aynı İlin Mucur İlçesinde görev yapan bir tabip ise, bu İlçe Karara ekli IV sayılı Cetvel kapsamında sayılmamasına rağmen Kırşehir İlinin 19/10/2004 tarihli ve 25618 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15/10/2004 tarihli ve 2004/7978 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" ekinde yer alan "Kalkınmada Öncelikli Yöreler Listesi” kapsamında bulunması nedeniyle (1500) puan ek temininde güçlük zammından yararlanabilecektir.

Örnek: Bolu İlinde görev yapan bir tabip, bu İlin gerek Karara ekli IV sayılı Cetveldeki yerleşim birimleri arasında sayılmaması, gerekse Kalkınmada Öncelikli Yöreler Listesi kapsamında bulunmaması nedeniyle Dip Not 2/A ve 2/B sıralarında öngörülen ek temininde güçlük zammından yararlanamayacak, ancak söz konusu ilin “Kalkınmada Öncelikli Yöreler Listesi” kapsamına alınması halinde (1500) puan ek temininde güçlük zammı alabilecektir.

 

B- II SAYILI CETVELE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Kararın 2 nci maddesinin (B) bendinde de belirtildiği üzere, II ve III Sayılı Cetvellere göre ödemeye esas olacak tazminatların oranları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinde sınıf, derece, unvan ve öğrenim durumu itibarıyla belirlenen üst sınırları hiçbir şekilde geçmeyecektir.

2- Kararın 11 inci maddesinin (B) fıkrasının (1) numaralı bendine göre, asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre "ikinci görev" verilenlere, ikinci göreve ilişkin özel hizmet tazminatı ödenmeyecektir.

Örnek: Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında bulunan bir öğretmen, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinin Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan Müdür Yardımcılığını ikinci görev olarak yürütmesi halinde, Müdür Yardımcılığı için öngörülen Özel Hizmet Tazminatından yararlanamayacaktır.

3- Kararın 11 inci maddesinin (C) fıkrası hükmüne göre, III Sayılı Cetvelde öngörülen eğitim öğretim tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı ve adalet hizmetleri tazminatı alanlara hiçbir şekilde II Sayılı Cetvelde yer alan özel hizmet tazminatı ödenmeyecektir.

Ancak, III Sayılı Cetvelin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün 2 nci sırasına göre adalet hizmetleri tazminatı alan teknik, sağlık, eğitim öğretim ve din hizmetleri sınıfı personeli, ayrıca II Sayılı Cetvelde unvan, kariyer ve sınıflarının sayıldığı bölüm ve sıralara göre özel hizmet tazminatından da yararlanacaktır.

4- Karara ekli II Sayılı Cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 17 nci Grubunda öngörülen %55 oranındaki özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için ilgililerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında l, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atanmış  olmaları ve kadro unvanlarının söz konusu bölümün l ila 16 ncı gruplarında sayılmamış olması gerekmektedir.

Buna göre, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5 ve daha aşağı dereceli Memur, Daktilograf v.b. kadrolarda olup, kazanılmış hak aylıkları çeşitli intibak hükümleri uyarınca 4 ve daha yukarı derecelere yükseltilenlerin (Kararın 10 uncu maddesinde belirtilen durumlar hariç) söz konusu %55 oranındaki tazminattan yararlanmasına imkan bulunmamaktadır.

 5- Karara ekli II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 5 inci sırasında; bazı personele belirli şartlara bağlı olarak %20 ve %30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenebileceği öngörülmüştür. Bu ödemenin yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:

a) Bu ödeme, Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olup, l, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlara yapılabilecektir.

b) Bu ödemenin oranı, söz konusu kariyerleri haiz olanlardan; Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar için %30'u, diğerleri için %20'yi geçmemek üzere kurumlarınca tespit edilecektir.

c) Ödeme, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara ilgili Bakan, Rektör, Vali ve Belediye Başkanından adlarına onay alınmak şartıyla yapılabilecektir.

d) Bu ödemeden yararlanacakların toplam sayısı, kurum kadrolarında söz konusu kariyerlere sahip olarak fiilen görev yapan toplam personel sayısının %l0'unu geçmeyecektir. Fiilen görev yapan personel sayısı 1/1/2005 tarihi itibarıyla tespit edilecek ve vize cetvellerinde ödeme yapılacak unvanlar ve sayıları gösterilecektir. Yıl içinde söz konusu personel sayısındaki artış ve eksilişler dikkate alınmayacak, diğer bir ifadeyle yıl içinde ödeme yapılacak personel sayısı vize edilen sayıyı geçmeyecektir.

e) Gerek Kanunda, gerekse Bakanlar Kurulu Kararında herhangi bir ölçü öngörülmediğinden, hangi projelerin "büyük yatırım projesi" sayılacağı kurumlarca belirlenecektir.

f) Bu tazminat, mehil müddeti, her türlü izin, büyük yatırım projeleriyle ilgili olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer gibi nedenlerle hizmete ara verenlere, ara verdikleri günler için ödenmeyecektir.

Ancak, büyük yatırım projelerinde görev alan personelin bu projelerle ilgili olarak geçici görevlendirilmeleri ve görevlendirme onaylarında bu projeler kapsamında görevlendirildiklerinin belirtilmesi halinde, ilgili personelin büyük yatırım projelerinde fiilen çalışmamaları ve dolayısıyla büyük yatırım projelerine ilişkin hizmete ara vermeleri söz konusu olmayacağından, bu şekilde yürütülecek geçici görevler süresince de anılan ek özel hizmet tazminatının ödenmesine devam edilecektir.

6- Karara ekli II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasında, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için %2.0, %1.4 ve %0.8 oranlarında ek özel hizmet tazminatı ödeneceği; bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminatı toplamının üçer aylık dönemler itibarıyla %45, %30 ve %18 oranlarını aşamayacağı, bu ilave tazminatın kimlere ödeneceğinin ise iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler halinde, ilgili birim amirlerince belirleneceği ve ödemelerin görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, kadroları Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılanlara, söz konusu ek özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için;

a) Bu personelin büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları gibi "kapalı mahaller" dışında arazi, park, bahçe, şantiye, inşaat, maden, yol, tünel, demiryolu, büyük içme suyu, köprü, kıyı yapıları, baraj v.b. açık çalışma mahallerinde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları,

b) Söz konusu görevlendirmelere ilişkin olarak ilgili birim amirlerince belirlenen görev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazı,

yeterli olacaktır.

Söz konusu ek oranlar vize cetvellerinde gösterilmeyecektir.

Bu ödeme ilgililerin kadroları esas alınarak görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacaktır.

Söz konusu listeler programlanmış ve önceden bilinebilen işler dikkate alınarak hazırlanacak, muhtemel işler söz konusu listelerde yer almayacaktır.

İlgili birim amirlerince hazırlanan listelerde yer almamakla birlikte, yukarıda belirtilen açık çalışma mahallerinde fiilen çalıştığını tevsik edenlere, birim amirlerinin onayı ile söz konusu ödeme yapılabilecektir.

Birim amirleri, iş programlarını ve personelin bir önceki üç aylık dönemlerindeki büro içi ve büro dışı çalışmalarını dikkate alarak her üç ayda bir ek özel hizmet tazminatı ödemesi yapılacak personel listelerini yeniden gözden geçireceklerdir. Birim amirlerince düzenlenecek listelerde personelin unvanı, adı-soyadı ve görevlendirildiği işler ayrıntılı olarak yer alacaktır.

Üç aylık görevlendirme listeleri hazırlanırken önceki dönemler ve önceki yıllardaki iş programları ve personelin çalışma mahalleri gözönünde bulundurulacaktır.

Örnek: Teknik Hizmetler Sınıfında teknisyen kadrosunda görev yapan ve yukarıda belirtilen tüm koşullara uygun olarak açık çalışma mahallerinde üç aylık dönemin birinci ayında 5, ikinci ayında 2, üçüncü ayında 8 gün çalışmış olduğu dönem sonunda tespit edilen bir personele, çalışılan toplam gün sayısı (5 + 2 + 8 = 15) ile günlük ek tazminat oranının (%0,8) çarpımı sonucu bulunacak (15 x %0,8) %12 oranında (Kararda teknisyenler için belirlenmiş üst limit olan %18 oranını aşmadığı da dikkate alınarak) ek özel hizmet tazminatı ödenecektir.

Örnek: Teknik Hizmetler Sınıfında mühendis kadrosunda görev yapan ve yukarıda belirtilen tüm koşullara uygun olarak açık çalışma mahallerinde üç aylık dönemin birinci ayında 22, ikinci ayında 3, üçüncü ayında 8 gün çalışmış olduğu dönem sonunda tespit edilen bir personele, çalışılan toplam gün sayısı (22 + 3 + 8 = 33) ile günlük ek tazminat oranının (%2) çarpımı sonucu bulunacak (33 x %2) %66 oranının, Kararda mühendisler için belirlenmiş üst limit olan %45 oranını aşması nedeniyle, hesaplanan %66 oranında değil, üst limit olan %45 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenecektir.

Örnek: Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil “Şube Müdürü” kadrosuna atanan “Mimar” kariyerine sahip olan personel, Kararname ve Tebliğ ile belirtilen şartlar kapsamında açık çalışma mahallerinde fiilen çalışsa dahi, kadrosunun Teknik Hizmetler Sınıfında yer almaması nedeniyle ek özel hizmet tazminatından yararlanamayacaktır.

Örnek: “Mühendis” kariyerine sahip olmakla birlikte Teknik Hizmetler Sınıfında “Tekniker” kadrosunda görev yapmakta olan personele, açık çalışma mahallerinde fiilen çalışması halinde, ek özel hizmet tazminatı kadro unvanı esas alınarak her gün için %1,4 oranında ödenecektir.

7- Karara ekli II Sayılı Cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Bölümünün l ila 7 nci sıralarında, sağlık personeline, kadro unvanları ve öğrenimleri itibarıyla verilecek özel hizmet tazminatları belirlenmiş; ayrıca bunlara Karara ekli IV Sayılı Cetvelde yer alan bölgelere sürekli görevle atanmaları halinde, bölgeler itibarıyla verilecek ek özel hizmet tazminatları düzenlenmiştir.

Bu bölümün 8 inci sırasına göre ise;

a) Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistan ve Uzman Tabiplerin dışında kalan Tabipler ile Diş Tabiplerinden;

- IV Sayılı Cetvelde sayılan il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara %25,

- Bu Cetvelin dışında kalan il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara %15 oranında,

b) Sağlık alanında mesleki öğrenim görmüş personelden;

- IV Sayılı Cetvelde sayılan il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara %10,

- Bu Cetvelin dışında kalan il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara %5 oranında,

ek özel hizmet tazminatı, kadrolarının karşılığı olarak verilen özel hizmet tazminatı ile bölgeler itibarıyla ödenecek ek özel hizmet tazminatından ayrı olarak ödenecektir.

Diğer yandan, bir yerleşim biriminin bu kapsamda değerlendirilebilmesi için, en yakın il ve ilçe merkezine uzaklığının en az 10 km olması gerekmektedir. Üniversite kampus alanları ile hava alanları köy ve diğer yerleşim birimi sayılmayacaktır.

Örnek: Van İli Bahçesaray İlçesine bağlı olup, uzaklığı 15 km olan (X) köyünde bulunan bir sağlık ocağına sürekli görevle atanan ve burada fiilen görev yapan lise dengi mesleki öğrenim görmüş 6 ncı dereceden aylık alan bir hemşireye, kadro unvanının karşılığı olarak %70. Van Bahçesaray IV sayılı Cetveldeki 7 nci Bölgeye girdiğinden bu bölgenin karşılığı olarak %20 ve köyde çalışmasının karşılığı olarak da %10 olmak üzere toplam (%70+%20+%10=) %100 oranında özel hizmet tazminatı ödenecektir.

Örnek: Konya İli Akşehir İlçesine bağlı olup. uzaklığı 13 km olan (Y) köyünde bulunan bir sağlık ocağına sürekli görevle atanan ve burada fiilen görev yapan yine lise dengi mesleki öğrenim görmüş 6 ncı dereceden aylık alan bir hemşireye, kadro unvanının karşılığı olarak %70, bu köy ekli IV sayılı Cetvelin dışında bir il ve ilçeye bağlı bulunduğundan %5 olmak üzere toplam (%70+%5=) %75 oranında özel hizmet tazminatı ödenecektir.

 

C- III SAYILI CETVELE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Karara ekli III Sayılı Cetvelin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünün (II) nci sırasında öngörülen tazminattan yararlanabilmek için;

- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda bulunmak.

- Karara ekli V Sayılı Cetvelde sayılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmış olmak,

- Söz konusu okul ve kurumlarda görev yapmak,

- Branşlarında fiilen derse girmek,

şartlarının bir arada bulunması gerekmektedir.

Bu dört şartı bir arada taşıyan öğretmenlere, branşlarına ve öğrenim durumlarına göre. Karara ekli III Sayılı Cetvelin (A-II/a, b, c, d, e) sıralarında belirtilen ilave tazminatlar ödenecektir.

2- Karara ekli III Sayılı Cetvelin (G) bölümünde düzenlenen tazminat, II Sayılı Cetvele göre ödenen özel hizmet tazminatı ile III Sayılı Cetvele göre ödenen eğitim öğretim tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı ve adalet hizmetleri tazminatından yararlanamayan personel için öngörülmüş olup. bu tazminatların herhangi birinden faydalanan personele (III Sayılı Cetvelin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün 2 nci sırasına göre adalet hizmetleri tazminatı alanlar hariç) söz konusu (G) bölümünde düzenlenen tazminatın ödenmesi hiçbir şekilde mümkün bulunmamaktadır.

3- Adalet Hizmetleri Tazminatının ödenmesinde, III Sayılı Cetvelin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün (l/f) ve (l/g) sıralarında "1-4 üncü derece kadrolara atanmış olanlar" sıraları hariç olmak üzere, esas itibarıyla ilgililerin aylıklarının ödendiği dereceler (aylık derecesi) dikkate alınacak; "1-4 üncü derece kadrolara atanmış olanlar" sıralarından yapılacak ödemelerde ise l, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolara atanmış olmak (kadro derecesi) şartı aranacaktır.

Kararın 10 uncu maddesinde, kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatlarının ödenmesinde, "bulundukları kurumda yükselinen derecede kendi kadro unvanları ile aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranların" esas alınacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, kurumlarında yükselinen derecede kendi kadro unvanları ile aynı adı taşıyan kadro bulunanlara yükseldikleri derecenin, bulunmayanlara ise işgal ettikleri kadro derecesinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, III Sayılı Cetvelin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün (l/f) ve (l/g) sıralarında "1-4 üncü derecelerden aylık alanlar" sıralarına yer verilmiş olması ile yukarıdaki genel hükme bir istisna getirilmiştir. Böylece, yükselinen derecede "kendi kadro unvanları ile aynı adı taşıyan kadro bulunmaması" halinde dahi, söz konusu sıralar kapsamına giren personele, aylıklarının yükseltildiği derecelerin karşılığı olarak bu sıralarda daha yüksek oranda belirlenmiş olan adalet hizmetleri tazminatı ödenmesi imkanı sağlanmıştır.

Diğer bir ifadeyle, anılan sıralarda "1-4 üncü derece kadrolara atanmış olanlar" sıralarının altında, "1-4 üncü derecelerden aylık alanlar" için ayrı tazminat oranlarının belirlenmiş olması, kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerine yükseltilmekle birlikte, kurumlarında, yükseltildikleri derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro bulunmayanlara daha yüksek oranda tazminat verilebilmesi amacını taşımakta olup; söz konusu belirleme, kurumlarında yükseltildikleri derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro bulunanlar hakkında Kararın 10 uncu maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Örnek: Ceza infaz kurumlarında 5 inci dereceli İnfaz ve Koruma Başmemuru kadrosuna atanmış ve kazanılmış hak aylığı 4 üncü dereceye yükseltilmiş olan personele, III Sayılı Cetvelin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün (l/f) sırasında "1-4 üncü derecelerden aylık alanlar" için öngörülen (%75) oranı yerine, kurumunda yükseldiği derecede İnfaz ve Koruma Başmemuru kadrosu bulunduğundan, Kararın 10 uncu maddesi uyarınca "1-4 üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar" sırasından (%100) oranında adalet hizmetleri tazminatı ödenecektir.

Örnek: 5 inci derece Memur kadrosunda bulunan ve aylığı 4 üncü dereceye yükseltilen bir personele, kurumunda 4 üncü derecede Memur kadrosu bulunmaması halinde III Sayılı Cetvelin (F) bölümünün (l/g) sırasında "1-4 üncü derecelerden aylık alanlar" için öngörülen (%58) oranında adalet hizmetleri tazminatı ödenecek; kurumunda 4 üncü derecede Memur kadrosu bulunması halinde ise, Kararın 10 uncu maddesi uyarınca "1-4 üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar" sırasından (%100) oranında adalet hizmetleri tazminatı ödenecektir.

Örnek: Adalet Bakanlığında 5 inci derece Cezaevi Katibi kadrosunda bulunan ve aylığı 4 üncü dereceye yükseltilen bir personele, Adalet Bakanlığında 4 üncü derecede Cezaevi Katibi kadrosu bulunmadığından III Sayılı Cetvelin (F) bölümünün (1/g) sırasında “1-4 üncü derecelerden aylık alanlar” için öngörülen (%58) oranında adalet hizmetleri tazminatı ödenecektir.

 

D- UYGULAMA İLE İLGİLİ ORTAK AÇIKLAMALAR

l- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünde, kurumların hizmetin gereklerini ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Bakanlar Kurulunca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeme yapabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm çerçevesinde Kararın 4 üncü maddesinin (H) bendinde de, kurumların mali imkanlarını, hizmetin gereklerini ve personelin görevi yerine getirmesindeki başarı derecesini göz önünde bulundurarak, bu Karara ekli cetvellerde gösterilenlerin altında bir puan veya oran tespit etmeye yetkili oldukları; ancak, bu şekilde ödeme yapılabilmesi için tespit edilecek puan ve oranların, bu Kararın 5 inci maddesine göre düzenlenecek vize cetvellerinde, gerekçesiyle beraber gösterilmesinin zorunlu olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, özellikle mali durumları iyi olmayan, ödenekleri yeterli bulunmayan kurumların, Karara ekli cetvellerde öngörülen zam ve tazminatlardan daha düşük oran ve puanlar üzerinden ödeme yapmaları, bu düşük oran ve puanları Kararın 5 inci maddesine göre düzenlenecek vize cetvellerinde gerekçesiyle beraber göstermeleri ve anılan madde uyarınca vize ettirmeleri şartıyla mümkün bulunmaktadır.

Örnek: Bir belediyede görevli ve 3 üncü dereceden aylık alan bir Mühendise, Kararnameye göre %125 oranında özel hizmet tazminatı ödenmesi mümkün iken, bu tazminat, Belediye Başkanınca onaylanan ve Valilikçe vize edilen vize cetvelinde mali imkanlarının sınırlı olması nedeniyle %100 oranı üzerinden; 7 nci dereceli Memur kadrosunda görev yapan bir personel için de %49 oranı yerine, %40 gibi daha düşük oranlar üzerinden tespit edilebilecektir. Aynı şekilde ilgili belediye tüm personeli için de mali imkanlarını gözönünde tutarak daha düşük oranlar tespit etmeye yetkili bulunmaktadır.

2- Kararın 5 inci maddesinde yer alan hükümlere göre her kurum I, II ve III Sayılı Cetvelleri ayrı ayrı ve bölümler halinde bu Tebliğe ekli Formlara uygun şekilde üç nüsha olarak düzenleyip, Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda Bakan, Üniversitelerde Rektör, İl Özel İdarelerinde Vali ve Belediyelerde Belediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra, vize edilmek üzere, Kararın yayım tarihi olan 24/2/2005 tarihinden itibaren üç ay içinde; Belediyeler ile İl Özel İdareleri ve bağlı kuruluşları Valiliklere, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Devlet Personel Başkanlığına, diğer kurum ve kuruluşlar ilgili Maliye Başkanlığına, Maliye Başkanlığının bulunmadığı kurum ve kuruluşlar ise Bütçe Dairesi Başkanlığına (bağlı ve ilgili kuruluşlar bağlı veya ilgili oldukları Bakanlık Maliye Başkanlığı veya Bütçe Dairesi Başkanlığına) gönderecektir.

Üç nüsha olarak vize edilen cetvellerden bir nüshası vizeyi yapan kurumda kalacak, iki nüshası vizesi yapılan kuruma verilecektir. Maliye Başkanlığı veya Bütçe Dairesi Başkanlıkları, Tebliğ ekinde yer alan Formları (Yük ve Kadro Formu I, II ve III), vizesi yapılan her bir kurum için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili kurumun merkez ve taşra teşkilatına ait zam ve tazminatlar ile personel sayılarına ilişkin icmal bilgilerini kapsayacak şekilde doldurarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderecektir.

Kurumlar, toplam kadro üzerinden vize ettirdikleri ana cetvelleri esas alarak; kurumun teşkilat yapısına göre birimlerin, bölgelerin, illerin ve ilçelerin personel durumunu (sınıf, kadro, sayı, kariyer ve dereceler itibarıyla) göz önünde tutarak her birim, bölge, il ve ilçe için ayrı ayrı dağılım listeleri düzenleyecek ve bu listeleri, vize edilen ana cetveller ile birlikte teşkilat yapılarına uygun olarak birimlerine, bölgelerine, il ve ilçelere, ilgili Saymanlıklara, ilgisine göre Sayıştay Başkanlığına veya Yüksek Denetleme Kuruluna vize işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir ay içinde göndereceklerdir.

Mahalli idareler için özel Formlar hazırlanmış olup uygulama birliği ve kontrol kolaylığı sağlamak amacıyla ekteki bu Formlar kullanılacaktır.

3- Vize Cetvelleri Karara ekli I, II ve III Sayılı Cetvellerdeki bölümlere uygun olarak düzenlenecek, diğer bir ifade ile I Sayılı Cetvelin (A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü, (B) Teknik Hizmetler Bölümü, (C) Sağlık Hizmetleri Bölümü ...., II Sayılı Cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümü, (B) Denetim Hizmetleri Bölümü, (E) Teknik Hizmetler Bölümü, (F) Sağlık Hizmetleri Bölümü ..., Kararnamedeki sıraya uygun olarak cetvellerde yer alacak, her personel zam ve tazminat aldığı bölümde, yine o bölümün içindeki sıraya uygun olarak gösterilecektir. Her bölümün sonunda bölüm toplamı alınacak, sonra takip eden bölüme geçilecektir.

Vize işlemi serbest kadro (dolu ve boş kadro toplamı) üzerinden ve yılda bir defa yapılacak, yeni ihdas edilen kadrolar hariç, yıl içindeki değişiklikler vizeye tabi tutulmayacaktır.

I Sayılı Cetvelin bölümler itibarıyla vize edilen serbest ve dolu kadro sayılarının nihai toplamı, II ve III Sayılı Cetveller itibarıyla vize edilen serbest ve dolu kadro sayılarının nihai toplamına eşit olacaktır. Diğer bir ifadeyle, "I Sayılı Cetveldeki serbest kadro toplamı  II ve III Sayılı Cetvellerdeki serbest kadro toplamı" ile "I Sayılı Cetveldeki dolu kadro toplamı = II ve III Sayılı Cetvellerdeki dolu kadro toplamı" denklikleri sağlanacaktır.

Vize cetvellerinde personel, tahsil durumları itibarıyla ayırıma tabi tutularak aynı tahsil seviyesine sahip olup, aynı oranda zam ve tazminat alacak olanlardan aynı kadro unvanım taşıyanlar bir arada gösterilecektir. Örneğin, aynı oranda zam ve tazminat alan "memurlar" tek kalemde, "şefler" tek kalemde, "zabıta memurları" tek kalemde toplu olarak gösterilecektir.

4- Gerek vize cetvellerinin hazırlanması ve gerekse vize edilmesi esnasında, Başkan, Müdür v.b. kadroların kariyerlerine dikkat edilecek, bunlardan Mühendis, Mimar, Jeolog, Şehir Plancısı, Matematikçi v.b. teknik kariyeri haiz olanlarla, Tabip, Eczacı, Veteriner v.b. sağlık kariyerini haiz olanlar, bu kariyerleri haiz olmayanlardan ayrı tutularak, örneğin "Müdür (Mühendis)" şeklinde gösterilecek ve vize edilecektir.

5- Kurumlar kadro cetvellerinde yer alan "Araştırmacı (1-13)" kadrolarını vize cetvellerinde toplu olarak değil, halen dolu olanlarla birlikte yıl içerisinde bu kadrolara atanabilecek personelin dereceler itibarıyla muhtemel dağılımına göre alacakları zam ve tazminatları dikkate alarak serbest-dolu dereceler bazında dağıtılmış halde göstereceklerdir.

6- Kararın 4/F maddesinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde vize işlemi yapılmayacaktır.

Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun  43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu Kararlarına istinaden tespit edilecektir.

Örnek: Lise dengi mesleki sağlık öğrenimi görmüş olup, Sağlık Hizmetleri Sınıfında “hemşire” kadrosunda görev yapan ve A. Ü. Açıköğretim Fakültesine bağlı “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı”ndan mezun olan bir personel, anılan programın Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlık personeli önlisans programları statüsünde kabul edilmemesi nedeniyle, mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş olanlar için öngörülen zam ve tazminatlarından yararlandırılmayacaktır.

7- Kararın 6 ncı maddesinde, zam ve tazminatların ödenebilmesi için, Karara ekli I, II ve III Sayılı Cetvellerde gösterilen personelin kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmeti kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, kanunların öngördüğü saklı durumlar gereğince;

a) Yıllık, mazeret ve hastalık izinlerinde,

b) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda yeni göreve başlamak üzere verilen sürede (mehil müddeti),

c) Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerde,

d) Hizmet içi eğitim, seminer ve kurslarda,

e) Süresi ne olursa olsun görevden uzaklaştırılan ve herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan; kovuşturmaya yer olmadığına, yargılamanın men'ine veya beraatına ve her ne sebeple olursa olsun kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin, görevden uzakta, tutuklulukta veya gözaltında geçirdikleri sürelerde,

görevin fiilen yapılması şartı aranmayacaktır.

Ancak,

- Karara ekli IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine sürekli görevle atanan teknik ve sağlık hizmetleri sınıfı personeline bölgeler itibarıyla,

- II sayılı Cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Bölümünün 8 inci sırasında belirtilen sağlık personeline "köy ve diğer yerleşim birimleri" itibarıyla,

ödenecek olan ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde bu açıklamalara değil, Kararın 7 nci maddesinde belirtilen esaslara uyulacaktır.

Buna göre, teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personele, IV Sayılı Cetvelde ve II Sayılı Cetvelin (F) Bölümünün 8 inci sırasında sayılan yerleşim birimleri için öngörülen ek özel hizmet tazminatı peşin olarak ödenecek, Kararın 7 nci maddesindeki hallerin meydana gelmesi halinde de, gün hesabı ile hesaplanarak geri alınacaktır. Ayrıca bir aydan uzun süreli kesinti yapılmasını gerektiren bir durumun, aylık ödenmeden önce belli olması halinde, peşin ödemenin yapılmayacağı tabiidir.

8- Kararın 8 inci maddesi uyarınca, Sağlık Kurulu Raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri ile şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatına bağlı olarak görülen tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenecektir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesi uyarınca kadın memura doğumdan önce ve doğumdan sonra verilen sekizer haftalık "mazeret izinleri", yukarıda belirtilen "hastalık izinleri" kapsamına girmediğinden bu süre içinde zam ve tazminatlar kesilmeden tam olarak ödenecektir.

Örnek: Toplam 2200 puan yan ödeme ve %125 oranında özel hizmet tazminatından yararlanan bir mühendise;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine aldığı hastalık izinleri, kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalanması halinde kullandığı hastalık izinleri ve hastalığı sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördüğü tedavi sürelerinde yan ödeme ve tazminatının tamamı,

b) (a)'da sayılanlar dışında bir yıl içinde toplam 27 gün hastalık izni kullanması halinde, kullandığı hastalık izninin 7 günü için yan ödeme ve tazminatın tam olarak, aşan kısım olan 20 günlüğü için ise %25 eksik olarak,

ödenecektir.

III Sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde de bu açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

9- Kararın 9 uncu maddesinde, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca kurumlarınca bir göreve kurum içinden, diğer kurumlardan veya açıktan vekalet ettirilenlere ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Buna göre:

657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

a) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

b) Vekaletin, Bakanlar Kurulu Kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

c) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,

kaydıyla, vekalet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar (1/3 ve 2/3) dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenecektir.

Yukarıda belirtilen tüm şartları bir arada taşımadıkları için tedviren görevlendirildikleri kabul edilecek olanlara ise bu ödemelerin yapılmasına imkan bulunmamaktadır.

Örnek: Bir Bakanlıkta boş bulunan ve müşterek kararname ile atama yapılması gereken l inci derece kadrolu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten yürüten aynı yerdeki bir Şube Müdürüne, zam ve tazminat farkı ödenebilmesi için, (diğer şartları da taşıması kaydıyla) vekaleten atama onayının ilgili Bakan tarafından verilmesi gerekmektedir.

Örnek: (X) Genel Müdürlüğü atama ve görevde yükselme yönetmeliği uyarınca asaleten atanmada belli bir hizmet bölgesinde belli bir süreyle görev yapmış olma şartı öngörülmüş Şube Müdürlüğü kadro görevini vekaleten yürüten bir memura zam ve tazminat farkı ödenebilmesi için, (diğer şartları da taşıması kaydıyla) bu memurun söz konusu hizmet bölgesinde aynı süreyle görev yapmış olması şartı aranacaktır.

Örnek: Yukarıda belirtilen şartları taşıyarak l inci derece Şube Müdürü kadrosuna vekalet eden l inci derece Mühendis kadrosunda çalışan bir Devlet memuruna;

-l inci derece Mühendis kadrosu için, I Sayılı Cetvelin (B) bölümünün 2 nci sırasından (800) puan iş güçlüğü zammı ile (1400) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (2200) puan yan ödeme ve II Sayılı Cetvelin (E) bölümünden (normal bölge için) %125 oranında özel hizmet tazminatı,

-l inci derece Şube Müdürlüğü kadrosu için. I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 25 inci sırasından (600) puan iş güçlüğü zammı, (500) puan temininde güçlük zammı ile (B) bölümünün Dip Not 3 üncü sırasından (1400) puan (Ancak Kararın 4 üncü maddesi gereği, istisnalar hariç temininde güçlük zammı toplamı 1800 puanı geçemeyeceğinden 1300 puan olarak dikkate alınacaktır) temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (2400) puan yan ödeme ve vekalet eden memur mühendis kariyerine haiz olduğundan, II Sayılı Cetvelin (A) bölümünün 9 uncu grubundan %145 oranında özel hizmet tazminatı,

öngörüldüğü dikkate alınarak, vekalet nedeniyle verilecek zam ve tazminatların hesabı (YTL olarak) şu şekilde yapılacaktır.

 

 

               

MÜHENDIS

(asli kadro)

ŞUBE MÜDÜRÜ

(vekalet edilen kadro)

Hakedişler

 

 

  Zam Tutarı

 2.200 x 0,0126= 27,72

 2.400 x 0,0126 = 30,24

  Tazminat Tutarı

 9.500 x 0,0401 x %125  =  476,19

 9500 x 0,0401 x %145  = 552,38

Zam ve Tazm. Toplamı 

 503,91

 582,62

Kesintiler

 

 

  Damga Vergisi

 503,91 x %006 = 3,02

 582,62 x %006 = 3,50

  Gelir Vergisi

 27,72 x %15  = 4,16

 30,24 x %15 = 4,54

Kesinti Toplamı

 7,18

 8,04

Net Tutar

 (503,91 – 7,18) = 496,73

 (582,62 – 8,04) =  574,59

Fark

 574,59 – 496,73 =  77,86

 

Buna göre; vekil memura, vekalet edilen Şube Müdürlüğü için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının (574,59 YTL), asli kadro ve görevi karşılığında fiilen alınan zam ve tazminatların toplam net tutarından (496,73 YTL) fazla olması nedeniyle, aradaki fark (77,86 YTL), 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenecektir. (Ancak, burada sosyal işler, idari ve mali işler, personel, özlük, dış ilişkiler, donatım, levazım ve benzeri destek hizmeti yürüten bir Şube Müdürlüğüne vekalet halinde, Şube Müdürlüğü için Teknik Hizmetler Bölümünün Dip Not 3 üncü sırasında öngörülen 1400 puan temininde güçlük zammı hesaplamaya dahil edilmeyecek ve ödenmeyecektir)

Ayrıca, aynı maddede belirtildiği üzere;

a) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara,

b) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere,

c) Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için),

d) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere,

e) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde kadrosu bulunmayan okul müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevlerini yürütenlere,

f) Bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüden sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç),

vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmeyecektir.

2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 9/A maddesinde yer alan “Tazminat aldıkları derecelerinden daha alt dereceli bir kadroya vekalet edenlere; ....vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.” hükmüne 2005/8501 sayılı Kararda yer verilmediğinden, tazminat aldıkları derecelerinden daha alt dereceli kadrolara vekalet eden personele diğer şartları da taşımaları halinde vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminat  farkları ödenecektir.

Bir göreve açıktan vekalet edenlere ise, bu göreve ait zam ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ödenecektir.

10- Karar'ın 10 uncu maddesi uyarınca, kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bir derece verilenler ile kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatları; bulundukları kurumda, yükselinen derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenecek, aylıklarının yükseltildiği derecede, 190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli kurumlarına ait cetvellerde kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro unvanı bulunmayanlara ise bulundukları kadro derecelerinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesine devam olunacaktır.

Kazanılmış hak aylıkları bulundukları kadro derecelerinin üstündeki derecelere yükseltilenlerden, yükseltildikleri derecenin yan ödeme ve özel hizmet tazminatından yararlananlar vize cetvellerinde ayrı bir bölümde gösterilecektir.

Örnek: 3 üncü dereceli kadroda Sayman olarak görev yapan ve kazanılmış hak aylığı 2 nci derecenin l inci kademesine yükseltilen bir personele, kurumunda 2 nci dereceli Sayman kadrosu bulunması halinde %100, kurumunda 2 nci dereceli Sayman kadrosu bulunmaması halinde ise %80 oranında özel hizmet tazminatı ödenecektir.

Örnek: Maliye Bakanlığında 5 inci derece Memur kadrosunda çalışan ve yüksekokul mezunu olan bir personel, kazanılmış hak aylığı 4 üncü dereceye yükseltilmiş olsa dahi, söz konusu Bakanlıkta 4 üncü derece Memur kadrosu bulunmadığından %55 oranında özel hizmet tazminatından faydalanamayacak, kendisine kadro derecesinin karşılığı olan %49 oranında tazminat verilecektir.

11- Kararın 12 inci maddesinin (A) fıkrasına göre, yeniden teşkilatlanma ve kadro düzenlemeleri sonucunda Şahsa Bağlı Kadro Cetvellerinde unvanları gösterilenlere, anılan Karara ekli cetvellerde unvanları için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödeme yapılacaktır.

Bu durumda bulunanlar vize cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilecektir.

Örnek: İki Bakanlığın birleşmesi sonucunda şahsa bağlı kadrolar arasında gösterilen Müsteşara (1800 iş güçlüğü +2200 temininde güçlük = 4000) puan üzerinden yan ödeme ve % 340 oranında özel hizmet tazminatı ödenecektir.

12- Kararın 12 nci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden teşkilatlanma ve özelleştirmeye ilişkin Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince şahsa bağlı haktan yararlananlara, ilgili mevzuatları uyarınca şahsa bağlı hak uygulaması sona erinceye kadar, bulundukları yeni kadrolarına ait zam ve tazminatlar ödenmeyecektir.

Bu durumda bulunanlar da vize cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilecektir.

Örnek: 179 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler sonucu İl Milli Eğitim Müdürü kadrosunda iken 1984 yılında şahsa bağlı hak uygulamasına tabi olarak öğretmen kadrosuna atanan ilgiliye, eski kadrosuna ait yan ödeme puanı (700+700) ile özel hizmet tazminatı (%210) ödenecek, yeni kadrosuna ait yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve eğitim-öğretim tazminatı ödenmeyecektir.

Örnek: Aynı düzenlemeler sonucu 4 üncü dereceli Uzman kadrosunda bulunmakta iken, öğretmen kadrosuna atanan ve yeni kadrosunun maaşı daha yüksek olan ilgiliye yeni kadrosuna ait yan ödeme (500+250) ve bulunduğu derecesine göre eğitim-öğretim tazminatı ödenecek, eski kadrosuna ait yan ödeme ve özel hizmet tazminatı ödenmeyecektir.

Bu uygulama, kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle yapılan düzenlemeler ve özelleştirme uygulamaları sonucu "şahsa bağlı hak'"tan faydalanan personel için söz konusu olup, normal atamalar için uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek: 2005 yılı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosundan öğretmen kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde atanan personele, yeni görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren "öğretmen" kadrosunun hakları ödenecektir.

13- Kararın 14 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, Karar ve eki cetvellerde yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli Cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmek amacıyla; mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla, diğer kurum veya kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alındıktan sonra Bakanlığımıza başvurulacaktır.

14- Kararın 15 inci maddesi ile getirilen hükme göre zam ve tazminatlar; vekalet ve ikinci görev halleri, teknik personele büyük proje ve açık çalışma mahallerinde çalışmanın karşılığı yapılan ödemeler ile kıst olarak yapılması gereken ödemeler hariç, aybaşında aylıkla birlikte peşin ödenecek, zam ve tazminatların hak edilmesinde ve ödenmesinde, Karar ve eki Cetvellerde hüküm bulunmayan hallerde aylığa ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Bu nedenle;

a) 657 sayılı Kanunun 165 inci maddesine göre, bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlara aylıkları, göreve başladıkları tarihten itibaren gün hesabıyla ay sonunda ödendiğinden, zam ve tazminatlarının da buna göre ödenmesi,

b) 657 sayılı Kanunun 164 üncü maddesine göre memurların aylıkları peşin ödendiğinden ve emekliye ayrılma ile ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylıklar geri alınmadığından zam ve tazminatların da geri alınmaması; istifa halinde ise istifa tarihi ile ay sonuna kadar olan süreye isabet eden zam ve tazminatların, aylıklarda olduğu gibi geri alınması,

c) Üst derece ile alt derecelere yapılan atamalarda ve görev değişikliğinde memur, atandığı göreve başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren atandığı derecenin aylığına hak kazandığından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatlarının da buna göre ödenmesi, ancak 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre atananların aylık ve diğer hakları atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödendiğinden, bu kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da anılan Kanunun 165 inci maddesinde olduğu gibi göreve başladıkları günden itibaren ödenmesi,

d) 657 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinde, naklen atamalarda ilgililerin yeni görev yerlerinde göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanacakları belirtilmiş olup, mehil müddetini kullanmakta iken rapor veya zorunlu nedenlerle yeni görev yerlerinde göreve başlayamayanların aylıklarının ve aylıklarla birlikte peşin ödenen zam ve tazminatlarının, yeni görev yerlerinde ödenmesi ve anılan maddede eski görev yerinden alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmamasının öngörülmüş olması nedeniyle de, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar ile 217 sayılı KHK'nin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlar arasındaki memur nakillerinde eski kurumlarınca aylıklarla birlikte peşin ödenen zam ve tazminatlar için de hesaplaşma yapılmaması,

gerekmektedir.

15- 657 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca 5, 6 ve 7 nci dereceler karşılık gösterilmek üzere bu kadrolara atanan ve aylıklarını 8 ve daha aşağı derecelerden alan Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan ve bunların yardımcılarına, II Sayılı Cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün 16 nci Grup 4 üncü sırasına göre özel hizmet tazminatı ödenmeyecek, bunlara yalnızca III Sayılı Cetvelin (G) bölümünün (b/1) sırasına göre %50 oranında tazminat ödenecektir.

16- Muhasip veya Muhasebecilerden l, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolara atanmış bulunanlara II Sayılı Cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün 15 inci Grubun 3 üncü sırasına göre; 5, 6 ve 7 nci derece kadrolardan aylık alanlara ise 16 nci Grubun 4 üncü sırasına göre özel hizmet tazminatı ödenecektir. Bunlardan 8 ve daha aşağı derecelerden aylık alanlara ise sadece III Sayılı Cetvelin (G) bölümünün (b/1) sırasına göre %50 tazminat ödenecektir.

17- Karara ekli I ve II Sayılı Cetvellerin bazı bölümlerinde "Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda, bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda doktora yapmış olanlar"ın alacakları zam ve tazminatlar belirlenmiştir.

Bu sıralardan zam ve tazminat ödenebilmesi için 14/5/2002 tarihli ve 2002/4198 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallardan birinde, bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi almış veya aynı dallarda doktora öğrenimini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Bu nedenle adı geçen Tüzükte yer almayan dallarda doktora yapanların veya Tüzükte belirtilen dallarda olmakla birlikte sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim görenlerin, hiçbir şekilde bu sıralardan yararlanmasına imkan bulunmamaktadır.

 

E. MAHALLİ İDARELERİN VİZE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İl Özel İdareleri ve Belediyelerin yukarıda yapılan açıklamalara ilaveten uyacakları diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, vize cetvellerini hazırlarken mutlaka Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen kadroları esas alacak, Valilik ise bu cetvelleri vize ederken kadro Kararnamelerini isteyecek ve kontrol edecektir.

2- Vize cetvelleri Tebliğ ekinde bulunan ve mahalli idareler için geliştirilmiş bulunan Örnek Cetveller gibi düzenlenecek, cetvellere ayrıca bir sütun ilavesi yapılmayacaktır.

3- Kararın 10 uncu maddesinde hüküm altına alındığı ve Tebliğin "D- Uygulama ile İlgili Ortak Açıklama" kısmının 10 uncu sırasında da açıklandığı üzere, kazanılmış hak aylıkları bir üst dereceye yükseltilen personel için her belediye, her bağlı kurum ve kuruluş kendi kadroları arasında yükseltilen derecede "aynı adı taşıyan" bir kadro olup olmadığına bakacak (benzer kadro unvanı emsal teşkil etmeyecektir); eğer "aynı adı taşıyan kadro unvanı" yoksa kazanılmış hak aylığının yükseltildiği derece için öngörülen zam ve tazminat ödenmeyecektir.

Örnek: (X) Belediyesinde 5 inci derece kadroda bulunan ve kazanılmış hak aylığı 4 üncü dereceye yükseltilen bir Zabıta Memuru'na, eğer söz konusu belediyede 4 üncü derecede Zabıta Memuru kadrosu yoksa 4 üncü derecenin zam ve tazminatı ödenmeyecek, kendisine kadrosunun bulunduğu 5 inci derece esas alınarak ödeme yapılacaktır.

4- Valiliklerce vize işlemleri Kararın yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde tamamlanacak, vize tarihini takip eden l ay içinde vizenin birer nüshası Kararın 5 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca; mahalli idarelerce Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir. Anılan cetveller Bakanlığımıza gönderilmeyecektir.

Bilindiği üzere, yan ödemelere ilişkin Kararlar 657 sayılı Kanunun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca yıllık olarak yürürlüğe konulduğundan ve 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı da 1/1/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden, söz konusu Kararın ve bu Tebliğ'in 1/1/2005 tarihinden önceki dönemler için uygulanması mümkün değildir.

27/6/2004 tarihli ve 25505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 157 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

 

 

 

 

Kemal UNAKITAN

    Maliye Bakanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkadım Cad. 06100 Dikmen ANKARA                             Ayrıntılı bilgi için irtibat: D.KESTANE Dev.Büt.Uzm.

Telefon: (0 312) 415 14 66  Faks: (0 312) 415 26 95

e-posta:dogan@bumko.gov.tr    Elektronik Ağ:  www.bumko.gov.tr

 

 

 

Forumlar

 

Form 1

Yük ve Kadro Formu I

Form 2

Yük ve Kadro Formu II

Form 3

Yük ve Kadro Formu III

Form 4

 

Form 5

 

Form 6

 

Form 7