Yönetmelik

 

Çevre ve Orman Bakanlığından:

 

Tehlikeli  Atıkların  Kontrolü Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar;

a) İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,

b) Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanmasına,

c) İthalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne,

d) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına,

e) Üretiminin kaynağında en aza indirilmesine,

f) Üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, üretildiği yere en yakın mesafede bertaraf edilmesine,

g) Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan sağlıklı bir şekilde kontrolüne,

h) Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına,

yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları kapsar.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, (EK 7) de tehlikeli atık olarak sınıflandırılan, (EK 5) te listelenmiş olan ve  tehlikeli kabul edilen özelliklerinden birini veya birden fazlasını gösteren ve bu H3 ten H8’e kadar olan keza  H10 ve H 11 bakımından ise (Ek 6) daki eşik konsantrasyonlarının üzerinde bir değere sahip atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, ara depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve teknik sorumlulukları kapsar.

Yerli ve yabancı bayraklı gemilerin ve diğer deniz araçlarının normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların liman kabul tesislerine veya atık toplayıcı gemilere boşaltılması bu Yönetmelik kapsamı dışında olup, bu atıklar için 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümleri uygulanır.

 

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddesi ile 15/5/1994 tarihli ve 21935 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu,

Tehlikeli Atık: Bu Yönetmelikte tehlikeli atık, atık olarak ifade edilecektir. (EK 7) de (A) işareti ile gösterilmiş atıkların herhangi tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girerken, aynı listede (M) işareti ile gösterilmiş atıklar (EK 6) da verilen tehlikeli atıkların eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atıktır. Ayrıca doğal karakterleri yada oluşmalarına neden olan aktiviteye bağlı olarak (EK 3-A) da bulunan veya (EK 3-B) de bulunup (EK 4) de verilen maddeleri içeren atıkların, (EK 5) teki özelliklerden bir veya birkaçına sahip olmaları  ve (EK 6) da verilen tehlikeli özellikleri göstermeleri durumunda tehlikeli atık olarak sınıflandırılan atıkları,

Bertaraf: (Ek 2) de yer alan işlemlerden herhangi birini veya birkaçını,

Bertaraf Tesisi: (Ek 2) de yer alan işlemlerden bir veya birkaçını yapmak üzere kurulmuş tesisi,

Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri,

Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları,

Acil Durum Planı: Tesiste ve taşıma işlemleri esnasında olabilecek kazayı sonuçlarıyla birlikte değerlendirerek kaza oluşumunda tesiste ve civarında yapılacak işlemleri ayrıntılı olarak belirleyen planı,

Üretici: (Ek 7) de yer alan faaliyetler sırasında tehlikeli atık üreten gerçek ve tüzel kişiler, atığı üretenin bilinmemesi durumunda ise bu atıkları zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişileri,

Bertaraf Eden: Atıkların bertaraf işlemini yapan veya yaptıran gerçek ve tüzel kişileri,

İhracatçı: İhracatçı devletin yetkisi altında atıkların ihracatını yürüten gerçek ve tüzel kişileri,

İthalatçı: İthalatçı devletin yetkisi altında atıkların ithalatını yürüten gerçek ve tüzel kişileri,

Transit Devlet: Atıkların sınırlar ötesi hareketi sırasında transit geçtiği veya geçmesini planlandığı devleti,

Yasadışı Trafik: Atıkların 47 nci maddede belirtildiği şekilde sınırlar ötesi hareketini,

Taşıyıcı: Yurtiçi ve yurt dışında atıkların taşınması işleminin tümünü veya bir bölümünü gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

Atıkların Sınırlar Ötesi Hareketi: İhracatçı, ithalatçı ve transit devletlerden en az birinde tehlikeli olarak görülen atıkların bir devletten başka bir devlete sevk edilmesini,

Bildirim: Atıkların sınırlar ötesi hareketinde, Ek 10 da yer alan bilgi, beyan ve formu kullanarak yapılan başvuruyu,

Atık Taşıma Formu: Üretici ve taşıyıcı tarafından ortak doldurulacak, üretim noktasından atık bertaraf tesisine kadar kayıt ve beyanları içeren, (Ek 9 A-B) de yer alan formları,

Atık Beyan Formu: (Ek 8) de yer alan formu,

Kompresibilite (Dpr): Mineral sızdırmazlık tabakasında ince taneli zemin sıklığını,

Ön Lisans: Bu Yönetmelik gereğince, atık bertaraf tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin bakanlıktan almaları gereken kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlara ilişkin tesisin projelendirilmesine ilişkin izni,  

Geçici Çalışma İzni: Atık bertaraf tesisi işletmecisinin lisans başvurusu yaptığında işletme esnasında bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemesi için Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise verilen izni,

Lisans: Bu Yönetmelik gereğince atık taşımacılığı yapmak isteyenlerin valilikten, atık bertaraf tesisi ve ara depolama tesisi kurmak isteyenlerin, konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip olduğunu belirten belgeyi,

İnert Atık: Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozulmaya uğramayan veya temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek şekilde etkilemeyen ve toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzey ve yeraltı suyu kirliliği tehlikesi yaratmayan maddeleri,

Ara Depolama:  Atıkların geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolanmasını,

Geçici Depolama: Atıkların ara depolama, geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan yada tesiste tekrar kullanmadan önce, atık üreticisi tarafından tesis içinde, tesis içinde uygun yer bulunmaması durumunda üreticiye ait uygun bir alanda güvenli bir şekilde depolanmasını,

Meskun Mahal: Üst ölçek planlarına uygun olarak imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alanı,

ifade eder.

 

İlkeler

Madde 5 - Atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır;

a) Her türlü atığın ithali, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla yasaktır,

b) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır,

c) Atık yönetiminin her safhasında sorumlu kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirleri alırlar,

d) Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atık üreticileri, taşıyıcıları, bertaraf edicileri kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen sorumluların, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.

e) Atıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar kirleten öder prensibine göre atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir,

f) Atıkların, Bakanlıktan lisans almış bertaraf tesisleri dışında üçüncü kişiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, satışı ve bertaraf edilmesi, diğer yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır,

g)Atıklar fiziksel, biyolojik ve kimyasal ön işlemler haricinde kesinlikle doğrudan başka bir madde veya atıkla karıştırılamaz ve seyreltilemez,

h) Bertaraf tesislerine tehlikeli atıkla karışık atık gelmesi durumunda öncelikle ayrıştırılmalıdır. Ayrıştırmanın mümkün olmadığı durumda atığın tamamı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.

ı) Atıkların geçici depolanması işleminin atığı üreten tesis içinde yapılması esastır. Ancak tesis içinde uygun yer bulunamaması durumunda üreticiye ait, gerekli koşullara sahip uygun bir alanda geçici depolama yapılması mümkündür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Bakanlığın görev ve yetkileri

Madde 6 - Bakanlık;

a) Kanun gereğince atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları saptamak, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, valiliklerden bölgesel yıllık rapor, izin, tesis kapatma onayı gibi her türlü bildirimi almak ve değerlendirmekle ve gerekli denetimleri yapmakla,

b) Bölgesel boyutta atık yönetim planı yapmak ve halkın bilgilenmesini sağlamakla,

c) Atıkların sınırlar ötesi taşınımı ve bertarafına ilişkin uluslararası çalışmaları yürütmek, ilgili bildirim ve taşımacılık belgelerini değerlendirmek, atık ihracatına ilişkin faaliyetleri onaylamak, uluslararası bilgi değişimini sağlamak, herhangi bir kaza durumunda diğer ülkeleri haberdar etmekle,

d) (EK 3) de ve/veya (EK 7) de (M) işareti ile yer alan, ancak tehlikeli atık olmadığı iddia edilen atıkların tehlikeli özelliklerden bir yada bir kaçını içerip içermediğinin akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmüş  kuruluşlarca yapılan analizlerle üretici tarafından tespitini sağlatmakla,

e)Bertaraf tesisleri yer seçimini onaylamak, bu tesislere ön lisans ve lisans vermek, bu faaliyetleri periyodik olarak denetlemek, bu tesislerde tutulan rapor ve edinilen bilgilere dayanarak ilgili yönetmeliklere aykırılık halinde gerekli cezanın uygulanmasını sağlamak ve lisansı iptal etmekle,

f)Bertaraf tesisine ilave tesislerin planlanması halinde, bertaraf tesisini denetlemek ve izin vermekle,

g) Atık bertaraf tesisleri için acil önlem planlarının hazırlanmasında genel ilke ve prensipleri belirlemekle,

h) Kapatılan bertaraf tesislerinin yirmi yıl boyunca denetlenmesini sağlamakla,

ı) Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimine ilişkin teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla,

yükümlüdür.

 

Mülkü Amirlerce Alınacak Tedbirler

Madde 7 – Mahallin en büyük mülki amiri;

a) İl sınırlarında atık yönetim planlarının mahalli çevre kurullarınca uygulanmasını sağlamakla,

b) Kurulacak bertaraf tesislerinin yer seçimiyle ilgili başvuruları mahalli çevre kurulunun görüşünü alarak Bakanlığa iletmekle,

c) Ayda bin kilogramdan fazla atık üreten Atık üreticisinin atıklarını nihai bertarafa kadar kendi alanlarında gerekli önlemleri alarak altı ayı geçmemek üzere geçici depolamasına izin vermekle ve bu faaliyetleri denetlemekle,

d) Atık taşıma formları ile ilgili olarak bu Yönetmelikle belirlenen işlemleri yerine getirmekle,

e) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ve bu Yönetmelik kapsamına giren tesisleri tespit ederek Bakanlığa bildirmekle ve periyodik olarak denetlemekle,

f) İl sınırları içinde atık taşınması ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ve araçlara taşıma lisansı vermek, bu lisansı kontrol etmek, iptal etmek veya yenilemekle,

g) İl sınırları içinde atık taşıması sırasında meydana gelebilecek kazalarda her türlü acil önlemi almak ve gerekli koordinasyonu sağlamak ve kaza raporlarını yıllık olarak değerlendirerek Bakanlığa bildirmekle,

h) İl sınırları içinde bulunan atık ara depolama, geri kazanım tesisi ve/veya bertaraf tesislerinin Bakanlıkça verilen işletme lisansı belgelerindeki koşullar doğrultusunda işletilmelerini sağlamak, bu amaçla gerekli denetimleri yapmak, tesislerin işletme bilgi, belge ve teknik raporlarını düzenli olarak kontrol etmek, değerlendirmek ve Bakanlığa rapor etmek, tesisin lisans koşullarına uygun çalışmadığının tespiti halinde gerekli yasal işlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermekle,

ı) Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan dışında ise, bu yerin imar planına işlenmesini sağlamakla,

j) Atık üreticisinin tesisinden kaynaklanan atıklara ilişkin hazırlamış olduğu atık yönetim planlarını onaylamakla,

k) Üreticilerin göndermekle yükümlü olduğu bir önceki yılın bilgilerini içeren atık beyan formunu değerlendirerek, ilde oluşan atık miktarı ve bilançosunu belirleyerek her yılın nisan ayında Bakanlığa göndermekle,

l)  Atık üreticisinin ve belediyenin atık yönetim planlarını esas alan üç yıllık il  tehlikeli atık yönetim planını hazırlayarak Bakanlığa rapor halinde sunmakla,

ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

 

Mahalli İdarelerce Alınacak Tedbirler

Madde 8 - Belediyeler, Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediyeleri;

a) Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin plan ve programlarını bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlamakla ve kurulacak sistemi öneri halinde mahalli çevre kuruluna sunmakla,

      b) Atık üreticileri ve bertarafçıları ile beraber veya istemesi durumunda ayrı olarak atık bertaraf tesislerini kurmak veya kurdurmakla,

c) Atıkların bertarafına ilişkin tesisler ile ilgili plan ve projeler hakkında valiliğin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığın onayını almakla,

d) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan atık bertaraf tesislerinin inşası ve işletilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülük çerçevesinde gerekli önlemleri almak veya aldırmakla,

e) Atıkların taşınması ve bertarafı konusunda izin almış kişi ve kuruluşlar ile yapacakları sözleşmelerde bulunduğu ilin valiliğinin uygun görüşünü almak, yapılan faaliyetin söz konusu sözleşmelere uygunluğunu denetlemek ve bu konuda Bakanlığa bilgi vermek üzere bağlı olduğu valiliğe rapor vermekle,

f) Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan içinde ise, bu yerin imar planına işlenmesini sağlamakla,

g) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan ve tehlikeli atık üreten tüm tesislere inşaat ve işletme ruhsatı verilmesi aşamasında, tehlikeli atıkların bertarafının bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlandığının tesis sahibi tarafından belgelenmesini sağlamakla,

h) Gerçek ve tüzel kişilerce kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinin planlanması, inşaatı ve işletilmesi aşamalarında yapılacak çalışmaları desteklemekle,

ilgili tedbirlerin alınmasını sağlar.

 

Atık üreticisinin yükümlülükleri

Madde 9 - Atık üreticisi;

a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

b) Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla,

c) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda  valilikten izin almakla,

d) Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,

e) (Ek 3) ve/veya (EK 7) de (M) işareti ile yer alıp (Ek 6) da belirtilen özellikleri içermediği öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadığını akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmüş  kuruluşlarca yapılan analizlerle Bakanlığa belgelemekle,

f) Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,

g) (Ek 8) de yer alan atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde valiliğe göndermek ve (EK 7) de yer alan atık tanımlama kodunu kullanmakla ve bir yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

h) Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda; (Ek 9 A-B) deki bilgileri içeren taşıma formunu doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla,

ı) Atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymakla,

j) Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise göndermekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini ve bertarafını sağlamakla,

k) Bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak atıkların bertaraf edilmesi amacıyla belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kişilerle ortak atık bertaraf tesisleri kurmak ve gerekli harcamalara katkıda bulunmakla,

l) Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya kurulmuş atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karşılayarak veya belediyelerle yada gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle,

m) Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla,

n) Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin, adını, telefonunu valiliğe bildirmekle,

o) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bertaraf tesislerine gönderilmeden önce kendi atıklarını gerekli önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerle zararsız hale getirmek, bakiye atık oluşuyor ise uygun şekilde bertaraf tesisine götürmekle veya gönderilmesini sağlamakla,

p) Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla,

r) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar sunucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,

s) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar  vuku bulduğunda valiliği bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf  işlemi ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu valiliğe sunmakla, 

t) Faaliyetlerine yönelik inşaat ve işletme ruhsatı alınması aşamasında, tehlikeli atıklarının bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bertarafının sağlandığını belgelemekle,

yükümlüdür.

 

Bertaraf edenin yükümlülükleri

Madde 10 - Bertaraf eden;

a) Bertaraf tesislerini bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak teşkil etmekle ve proje halinde iken ön lisans almakla,

b) Projeye uygun olarak kurulan tesisi işletmek ve kapandıktan sonra kontrollerini yapmak için lisans almakla,

c) Bakanlığın plan değişikliği talep etmesi yada şartlı izin vermesi durumunda bu şartlara uymakla,

d) Personel eğitimini yapmak, acil önlem planlarını hazırlamak, atık yönetimi ile ilgili işletme kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları beş yıl süre ile tesiste bulundurmakla,

e) İşletme planını her yıl Bakanlığa sunmakla,

f) Atığın tesise girişinde bertaraf işleminden önce atığın fiziksel ve kimyasal analizini yapmakla, atığın taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tespit etmekle,

g) Tesisin işletilmesi ile ilgili her bölümün işletme planını yaparak uygulamakla,

h) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamak, altı ayda bir sağlık kontrollerini yaptırmak ve bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle,

ı) Acil önlemlerle ilgili eğitimli personel bulundurmak ve acil durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa bilgi vermekle,

j) Kabul ettiği atığın taşıma formunu imzalamak ve otuz gün içinde üreticiye göndermekle,

k) Atık taşıma formu ile ilgili olarak üretici ile arasında uyuşmazlık çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde, uyuşmazlığı Bakanlığa bildirmekle,

l) Taşıma formu olmaksızın atık kabul etmesi halinde Bakanlığa bilgi vermekle,

m) Tesisin işletilmesi ile ilgili Bakanlığın öngördüğü işleri yapmakla,

n)Tesisin kapatılması için kapatma planı yaparak yüz seksen gün önceden Bakanlığa bildirmekle,

o) Tesisin kapatılmasından sonra 37  ve 40 ıncı maddelerde  öngörülen işleri yapmakla,

p) Atık üreticisi tarafından bertaraf tesislerine ödenecek atık bedelini, atık kategorileri ve bertaraf yöntemlerine göre, bertaraf tesisinin bulunduğu bölgede yer alan illerin sanayi odaları temsilcileri, sanayi odalarının bulunmadığı illerde ticaret ve sanayi odaları temsilcileri ile birlikte belirlemekle,

r) Faaliyetleri hakkında atığın tesise kabul tarihi, atığın kaynağı, miktarı, taşınım türü ve bertaraf/geri kazanım yöntemi gibi bilgileri içeren yıllık raporlarını  valiliğe göndermek ve 5 yıl boyunca saklamakla,

yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma İle İlgili Hükümler

 

Atıkların taşınması

Madde 11 - Atıkların taşınması bu iş için lisans almış kişi ve kuruluşlarca taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap içinde taşınacak atığın kod numarası aynı olmak zorundadır.

 

Araçlarda taşıma formu bulundurma zorunluluğu

Madde 12 - Taşıma işlemi yapılacak araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Taşıma Formları  atık üreticisi tarafından ilgili valilikten temin edilir. (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atık taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşil, (E) formu sarı renktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada (Ek 9-A) da yer alan (A), (B), (C), (D) formları, uluslararası taşımada ise (Ek 9-B) de yer alan (A), (B), (C), (D), (E) formları doldurulur ve valiliğe başvurulur. (A), (C) ve (E) formları iki nüsha olmalıdır.

Bu formlardan;

a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe gönderilir,

b) (A), (B), (C), (E) formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir,

c) (E) formu uluslararası taşımada, taşıyıcı tarafından gümrük çıkışında Bakanlığa bir nüshası gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir,

d) (A) , (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcıda kalır, bir nüshası üreticiye teslim edilir,

e) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra Bakanlığa gönderilir,

f) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir.

Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulmak zorundadır.

 

Atık taşıyıcılarının lisans alma zorunluluğu

Madde 13 - Atık taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tehlikeli atık taşıma lisansı almak üzere (EK 18) de yer alan bilgi ve belgelerle , valiliğe başvurmak zorundadır. Lisans, başvuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin (Ek 4) de yer alan tehlikeli atık işaretlerini araçlarında kullanmak zorundadır. Bu hükümler sadece kara taşıtları için geçerlidir. Deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı için bu amaçla uygulanan ulusal ve uluslar arası kabul görmüş taşımacılık kuralları uygulanır. Taşımanın karayolu ile yapılması halinde, 10/7/2003 tarihli ve  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin hususlar doğrultusunda, ilgili valilikten alınacak taşıma lisansının yanı sıra, şehirler arası taşıma faaliyetlerinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi almak zorundadır. Lisans üç yıl için geçerlidir ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları valilikçe iptal edilir.

 

Lisanslı araçla taşıma muafiyeti

 Madde 14- Kullanılmış lastikler ile (Ek 7) de  09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları başlığı altında  yer alan gümüş içeren sabitleştirme banyolarının ve bu Yönetmelik kapsamında olan ancak toplamı elli kilogramı geçmeyen atıkların taşınmasında bu Yönetmeliğin 11, 12, ve 13 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atıkların Geri Kazanımı ve Bertarafına İlişkin Hükümler

 
Genel esaslar

Madde 15 - Atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması esastır. Atıkların alternatif hammadde olarak kullanılmalarına ilişkin teknik ve idari hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Atıkların geri kazanılmasının ve tekrar kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda atıklar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilir. Bertaraf sistemleri (Ek 5) deki tehlikeli kabul edilen atıkların özelliklerine ve uygun teknolojilere göre seçilir.  (Ek 2) de verilen tüm bertaraf  ve geri kazanım işlemlerini gerçekleştirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan ön lisans ve lisans almakla yükümlüdür.

Bu Yönetmelik hükümlerine uygun  şekilde kurulmuş nihai bertaraf tesisleri kurulduğu zaman meskun mahal dışında ise ve meskun mahale mesafesi bin metreden fazla ise,  valilik/ belediye tarafından imar planlarında değişiklik yaparken meskun mahale olan mesafeyi dikkate almakla yükümlüdür. Ancak ömrü dolmuş tesisler için bu sınır geçerli değildir.

 

 Geri kazanım

Madde 16- Atıkların ekonomiye katkı sağlamak ve nihai bertarafsa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazanılması esastır. Atıkların geri kazanımında (Ek 2-B) de verilen işlemlerden herhangi biri uygulanır. Tehlikeli atık geri kazanım işleminden sonra elde edilen ikincil hammaddenin ürün niteliğinde olduğunun akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmüş  kuruluşlarca yapılan analizlerle belgelenmesi zorunludur.Geri kazanım işlemi sonucunda bakiye atık oluşuyor ise, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde bertarafı sağlanmalıdır.

 

 

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ön işlemler

Madde 17 - Atıklar, değerlendirilmesi, düzenli depolanabilmesi veya çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi için fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlere tabi tutulurlar. Tehlikeli atığın bu işlemler sonucunda inert hale getirildiğinin veya (EK 5) te verilen tehlikeli kabul edilen atıkların özelliklerini taşımadığının veya (Ek 11-A) ya göre tehlikesiz atık olarak depolanabilirliğinin belgelenmesi zorunludur. Bu işlemler sonucunda bakiye atık oluşuyor ise, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde bertarafı sağlanmalıdır.

 

Derine enjeksiyon

Madde 18 – Pompalanabilir nitelikteki sıvı atıklar jeolojik ve hidrojeolojik açıdan uygun olan kuyulara, tuz kayaçlarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyon işlemi ile bertaraf edilebilir. Bu yöntem ile atığı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler alanın uygunluğunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla fizibilite raporu hazırlatıp Bakanlığa sunmak ve izin almakla yükümlüdür. Derine enjeksiyon işlemine ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

 

Sürekli depolama

Madde 19-  Terkedilmiş kapalı maden ocaklarında atıkların konteynırlar içinde depolanması mümkündür. Bu yöntem ile atığı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler ocağın uygunluğunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla üniversite , kurum/ kuruluşa fizibilite raporu hazırlatıp Bakanlığa sunmak ve izin almakla yükümlüdür. Sürekli depolama  işlemine ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

 

Yakma

Madde 20 – (EK 7) de yer alan tehlikeli atıkların yakılması sırasında uyulması gereken esaslar ve limit değerler:

a) Tesislerde yanma odasına bağlı bir son yanma bölümünün bulunması, yakma fırınındaki ilk bölme sıcaklığının en az 900 °C de tutulması, sıcaklığın sürekli kaydedilerek kontrol edilmesi, son yanma bölümünde ek bir brülörün bulunması, sıcaklık alt sınırın altına düşünce brülörün otomatik olarak devreye girmesi, bu bölümde en düşük yakma sıcaklığının 850°C, %1’den fazla halojenli organik içeren maddelerde ise 1100 °C ve alıkoyma süresinin en az iki saniye olması zorunludur. Bu brülörler, yakıcının çalışmaya başlatılması veya durdurulması sırasında yakıcı sıcaklığının düşmesinin neden olacağı tam olmayan yanmayı önlemek amacıyla kullanılır.

Yakma tesisinde;

1) Sistemin işletmeye alınmasında gerekli minimum yakıcı odası sıcaklığına erişinceye kadar,

2) İstenen minimum yakıcı sıcaklığı elde edilinceye kadar,               

3) Yakıcıdan çıkan emisyonların, emisyon limit değerleri altında tutulması için kullanılan ekipmanlarda bir arıza meydana geldiği zaman,

tehlikeli atık beslemesini durdurmak için bir sistemin olması zorunludur. 

Tehlikeli atıkların yakıldığı tesisler, mümkün olduğunca tam yanmanın sağlanabileceği şekilde işletilmelidir. Bunu sağlamak için bazen uygun tekniklerle atık ön işlemlerinin uygulanması gerekebilir. Yakma tesislerinden oluşan ısı mümkün olduğunca geri kazanılmalıdır.                             

b) Yakma tesisinde işletme sırasında yanma gazındaki Karbon monoksit (CO) için aşağıda verilen limit değerler aşılmaz.

1) Yanma gazında günlük ortalama değer olarak; 50 mg/m3,                 

2) Yanma gazında 10 dakikalık ortalama değerler olarak alınan tüm ölçümlerin en az % 95'inde; 150 mg/m3,

3) Yanma gazında herhangi bir 24 saat zaman aralığı içinde yarım saatlik ortalama değerler olarak alınan tüm ölçümlerde; 100 mg/m3.                   

c)Yakma tesisleri, baca gazlarında aşağıdaki emisyon limitlerini geçmeyecek şekilde tasarlanır, donatılır ve işletilir. Yanma gazları kontrollü bir şekilde baca yardımıyla atmosfere atılır. Tesisin baca yüksekliği, 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği göre tasarlanır ve uygulanır. Yakma tesisleri baca gazlarında aşağıdaki emisyon limit değerleri aşılmaz.            

1) Günlük ortalama değerler:                                             

Toplam toz                                                                                                                                10 mg/m3

Toplam organik karbonla ifade edilen

gaz ve buharlı organik maddeler                                                                                           10 mg/m3

Hidrojen Klorür (HCl)                                                                                                             10 mg/m3

Hidrojen Florür (HF)                                                                                                                 1 mg/m3

Kükürt dioksit (SO2)                                                                                                                50 mg/m3

Azot monoksit ve azot dioksit (NO2) olarak                                                                       200 mg/m3

2) Yarım saatlik ortalama değerler:

Toplam toz                                                                                                                                30 mg/m3

Toplam organik karbonla ifade edilen

 gaz ve buhar halinde organik maddeler                                                                              20 mg/m3

Hidrojen Klorür (HCI)                                                                                                             60 mg/m3

Hidrojen Florür (HF)                                                                                                                 4 mg/m3

Kükürt dioksit SO2                                                                                                             200 mg/m3

Azot monoksit ve azot dioksit

(NO2 olarak)                                                                                                                            400 mg/m3

 

3) Minimum yarım saatlik ve maksimum sekiz saatlik bir örnekleme sürecinde tüm ortalama değerler:                                                       

 

Kadmiyum ve bileşikleri (Cd olarak)

Talyum ve bileşikleri (TI olarak)                                                                            Toplam   0.05 mg/Nm3

 

Cıva ve bileşikleri (Hg olarak)                                                                                Toplam  0.05 mg/m3

 

Antimon ve bileşikleri (Sb olarak)  

Arsenik ve bileşikleri (As olarak)                                                                         

Kurşun ve bileşikleri (Pb olarak)  

Krom ve bileşikleri (Cr olarak) 

Kobalt ve bileşikleri (Co olarak)                                                                            Toplam  0.5 mg/ m3

Bakır ve bileşikleri (Cu olarak)                                                                                

Mangan ve bileşikleri (Mn olarak)    

Nikel ve bileşikleri (Ni olarak)   

Vanadyum ve bileşikleri (V olarak)  

Kalay ve bileşikleri (Sn olarak)    

 

 


Aşağıdaki emisyonların sürekli ölçümleri yapılacaktır:

Toplam toz

Karbon monoksit (CO)

Hidrojen Florür (HF)

Hidrojen Klorür (HCL)

Oksijen, basınç ve sıcaklık

 

Bu ortalama değerler, ilgili ağır metal emisyonlarının gaz ve buhar şeklinde olanlarıyla beraber metal bileşiklerini de kapsamaktadır. Ölçümlerle ilgili teknikler (EK 15) de verilmektedir.                                   

d) Dioksin ve furan emisyonları en ileri tekniklerle azaltılır. Minimum altı saat ve maksimum sekiz saatlik örnekleme süresinde ölçülen tüm ortalama değerler 0.1 ng/m3 limit değerini aşmamalıdır.                               

Bu limit değer dioksin ve furan izomerleri konsantrasyonlarının toplamı olarak tarif edilir ve bu toplam (EK 16) da belirtildiği şekilde hesaplanır. 

Baca gazı ölçümlerinin (b), (c) ve (d) bentlerindeki emisyon limit değerlerine uygunluğunu karşılaştırmak için ölçüm sonuçları; sıcaklık 273 °K, basınç 101,3 kPa, % 11 oksijen ve kuru gaza göre standartlaştırılır. 

 

Deneme yakması

Madde 21 - Bir atık yakma tesisinin işleticisi lisans almadan önce, tesiste yakılacak atığı analiz etmek ve atık besleme hızına bağlı olarak ortaya çıkacak emisyonların ve atık suların ilgili standartları sağladığını ispat etmek amacıyla deneme yakması yapmakla yükümlüdür.                                 

Tesis işleticisi deneme yakmasına başlamadan önce, deneme yakması planını hazırlar ve Bakanlık onayına sunar. Deneme yakması, deneme yakması planı Bakanlıkça onaylanmadan başlatılamaz.                                        

Bakanlıkça onaylanan deneme yakması planı doğrultusunda ilgili yönetmeliklerde yer alan standartlar ve esaslara uyulduğunun ispatı amacıyla Bakanlık temsilcilerinin katılımı ile deneme yakması gerçekleştirilir. Yapılan deneme yakması sonunda bir rapor hazırlanarak onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir. Farklı özelliklerdeki atıkların bertarafının yapılacağı ticari yakma tesisleri için deneme yakmasında, yüksek klor bileşeni, yüksek kül bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi en olumsuz koşullar esas alınır.     

Deneme yakması planı ve raporu Bakanlıkça oluşturulacak teknik komisyon tarafından değerlendirilir.Ancak Bakanlık tarafından uygun kriterlere sahip olduğu tespit edilen atıkların, ticari atık yakma tesisleri dışında, gereken yakma sıcaklığına haiz tesislerde, ek yakıt yada alternatif yakıt olarak kullanılmasının talep edilmesi durumunda, bu tesisler için hazırlanacak deneme yakması planları ve raporları Bakanlık tarafından değerlendirilir. Bu tesislerde atıkların alternatif veya ek yakıt olarak kullanılmalarına ilişkin teknik ve idari hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yakma tesislerinde kapasite artırılması veya izin alınan atıkların haricinde atık yakılması söz konusu olduğunda yeni bir deneme yakması yapılması ve deneme yakması raporunun hazırlanarak Bakanlık onayına sunulması zorunludur.                                                                  

 

Düzenli depo tesisleri

Madde 22 - Depolama işlemi sırasında alınan önlemlerin yeterli olduğu veya atığın özelliği sebebi ile depolama işleminde çevrenin olumsuz yönde etkilenmeyeceğinin ispat edilmesi hallerinde, atıklar depolanabilir veya bu amaçla depo tesisi kurulmasına izin verilebilir. Bu durumda da (Ek 11-A) da belirtilen sınır değerler aşılamaz. (Ek 11-A) da belirtilen çeşitli parametrelerin sınır değerlerinin sağlanmaması halinde atıklar, fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlere tabi tutulduktan ve (Ek 11-A)  da belirtilen değerler sağlandıktan sonra düzenli depo tesisinde depolanır. Depo tesisine gidecek olan atıkların % 65'den fazla su içermesi yasaktır.

 Tehlikeli atıklar evsel katı atıklardan ayrı olarak işleme tabi tutulur ve depolanır.

 

Tek tür atık depo tesisleri

Madde 23 - Ön işleme rağmen (Ek 11-A) da belirtilen depolanabilme kriterlerini sağlamayan tek bir atık türü veya birbirine yakın özellikteki atıklar özel depo tesisinde depolanabilir. Bu durumda, atığın çeşidine bağlı olarak, Bakanlık, depo tesisleri için istenen asgari şartların yanında başka şartlar istemeye yetkilidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ara Depolama ve Arıtım Tesisleri ile İlgili Hükümler

 

Ara depolama tesisleri

Madde 24 – Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf / geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi bir yılı aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlık izni ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Bakanlıktan ön lisans ve lisans alınması zorunludur. Ara depolama tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, ( Ek 13) de yer alan bilgi ,belgeler ve diğer dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvurur. 

Ara depolama ve işleme tesislerinde;

a) Giriş, depolama ve çalışma kısımları,

b) Yangın söndürme sistemleri,

c) Boruların, hazne ve kapların temizlenmesi için temizleme sistemleri,

d) Taşan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban, nötralizan,

bulunur.

Herhangi bir kaza halinde derhal müdahale edilebilmesi için atık taşıyan borular ile depolama konteynırlarının yer üstüne tesisi zorunludur. Kirli su kaçağının mümkün olduğu tesis bölgelerinde, kirli suyun yer altına sızmaması ve etrafındaki toprakları kirletmemesi için gerekli sızdırmazlık tedbirleri alınır. 

Bölgeden atılan yıkama ve benzeri atık sular ayrı olarak toplanır ve 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan sınır değerlere uygun şekilde arıtılır. Bu tür arıtma tesislerinde üretilen arıtma katıları ve çamurları bu Yönetmelik kapsamında bertaraf edilir.

Ara depolama tesisi dizaynına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

 

Atıkların tesis içinde taşınması

Madde 25 - Katı veya sıvı haldeki atıklar için atığın ve işletmenin özelliğine göre uygun konteynır ve taşıma şekilleri işletmeler tarafından belirlenir.

Kapların üzerine atığın çeşidi, kaynağı, miktarı ve depolama tarihi ile ilgili bilgiler açık olarak yazılır.

 

Tesis içinde alınacak güvenlik önlemleri

Madde 26 - İşleme tabi tutulacak veya geçici olarak depolanacak atıklar, özel yerlerde kap veya hazneler içinde; uygulanacak fiziksel, kimyasal, biyolojik işlemler ve yakma işlemlerine göre ayrı ayrı ve birbiri ile kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde atık kod numarasına göre depolanır.

Ara depo veya işleme tesislerinin bekletme haznelerinin çürümelere ve aşınmalara dayanıklı olması ve gerekli emniyet ve kontrol sistemlerini ihtiva etmesi zorunludur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

 

Bertaraf tesislerine ön lisans verilmesi

Madde 27 - Atık bertaraf tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvurur.

Bu başvurularda;

a) Çevresel etki değerlendirmesi olumlu belgesi veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararının,

b) Tesisin kanun, yönetmelik ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir fizibilite raporunun,

c) Planlanan tesise ait uygulama ölçeğinde her türlü mühendislik proje ve raporlarının,

d) (Ek 13) de belirtilen bilgi ve belgelerin,

bulunması zorunludur.

Bakanlık projeleri inceler, uygun gördüğü takdirde ön lisans verir. Ancak, ön lisans projeye verildiğinden, ön lisans ile faaliyete başlanamaz ve hiçbir şekilde atık alımı yapılamaz.

 

Bertaraf tesislerine geçici izin ve lisans verilmesi

Madde 28 - Atık bertaraf tesisi kurmak, işletmek ve kontrolünü yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadır. Atık bertaraf tesislerine lisans verilmesi aşamasında (Ek 14) de verilen bilgi ve belgeler talep edilir. Bertaraf tesisinde, birden fazla ünitenin olması halinde, farklı birimler için ayrı ayrı lisans alınır. Birbirini tamamlayan ve benzer teknoloji kullanan kompleks tesis üniteleri, lisans alma açısından tek ünite sayılır.

Atık bertaraf tesisi işletmecisi Bakanlığa lisans başvurusu yaptığında işletme esnasında bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemek amacıyla Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise geçici çalışma izni verilir. Tesis bu izin süresince Bakanlığın denetimi altında faaliyet gösterir. Bu izin bir yılı geçmeyecek şekilde uygulanır. Tesisin geçici çalışma izni süresince ön lisansta belirtilen işletme şartlarını sağlayamaması durumunda, durum düzeltilinceye kadar tesisin faaliyeti durdurulur.

Ön lisans verilen tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığının Bakanlık koordinasyonunda oluşturulacak komisyonca yerinde tespit edilmesi, işletme planının değerlendirilip uygunluğunun tespit edilmesi ve geçici çalışma izni süresinde tesisin işletme koşullarını sağlayabildiğine karar verilmesi halinde Bakanlıkça tesise işletme lisansı verilir.    Bu lisans üç yıl süre ile geçerlidir, gerekli durumlarda uzatılabilir veya şartlı verilir. Lisans devredilecek ise, Bakanlığa başvurulur ve idari izinler yenilenir.

Geçici çalışma izni veya işletme lisansı almış olan bertaraf tesisleri işletmecileri tesisin işletme koşulları, tesisle ilgili ölçümler ve mevzuata uygun çalıştığına ilişkin bilgi ve belgeleri içeren raporları Bakanlığın belirleyeceği periyotlarda  Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

 

Lisans iptali

Madde 29 - Bakanlıkça yapılan denetimlerde, tesisin lisansa uygun olarak çalıştırılmadığının, mevzuatta istenen şartların sağlanmadığının, tesisle ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadığının veya kaydedilmediğinin tespit edilmesi halinde, işletmeciye, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için aksaklığın önemine ve kaynağına göre bir ay ile bir yıl arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ettiği tespit edilirse tesisin faaliyeti geçici olarak durdurulur veya lisansı iptal edilir.

 

Bertaraf tesislerine inşaat ruhsatı verilmesi

Madde 30- Atık bertaraf tesislerine inşaat ruhsatı vermeye;

a) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri,

b) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları içindeki yerlerde belediyeler, Büyükşehir belediyesi olan yerlerde Büyükşehir belediyeleri,

yetkilidir.

Bertaraf tesisine işletme ruhsatı verilmesi için Bakanlığın uygun görüşünün alınması zorunludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Düzenli Depolama Tesisleri İnşaatı ve İşletilmesi

 

Yer seçimi

Madde 31 - Düzenli depolama tesisleri, karstik bölgelerde, içme, kullanma ve sulama suyu temin edilen veya edilecek olan yeraltı suları koruma bölgelerinde, taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde, birinci sınıf tarım arazileri, özel çevre koruma alanları ve milli parklarda kurulmaz, kurulmasına ve işletilmesine izin verilmez.

Depolama tesislerinin yer seçiminde, seçilecek yerin jeolojik, hidrolojik, jeoteknik özellikleri, yeraltı su seviyesi ve yeraltı suyu akış yönleri, mevcut ve planlanan meskun mahal ile diğer yapılaşmalar, akaryakıt, gaz ve içme-kullanma suyu naklinde kullanılan boru hatları, deprem kuşakları ve tektonik koruma bölgeleri ile diğer zemin hareketleri, toprak özellikleri ve kullanım durumu, hakim rüzgar yönü, trafik durumu dikkate alınır. Depolama alanında gerilim hatları bulunamaz. Depolama tesislerinin en yakın meskun mahale mesafesi bin metreden az olamaz. Depolama tesisi yeri seçiminde yer altı suyu akış yönü dikkate alınır.

 

Depo zemini

Madde 32 - Depolama tesisinin oturacağı zemin doğal olarak sıkışmış ve kalınlığı en az üç metre ve kompresibilitesi (Dpr) % 95'den büyük olmak zorundadır ve  maksimum yeraltı su seviyesine mesafesi beş metreden az olamaz.

 

Uzun süreli çevre emniyeti

Madde 33 - Depolama tesislerinin bulunduğu alanlar depo hizmet süresini doldurduktan sonra yirmi yıl süre ile denetlenir ve en az elli yıl süre ile iskana açılamaz.

 

Depo tabanının teşkili

Madde 34- Depo tabanı, sızıntı suyunun yeraltı suyuna karışmasını önleyecek şekilde düzenlenir. Bunun için mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ile  plastik geçirimsizlik tabakası birlikte kullanılır. Bu malzemelerle eşit düzeyde geçirimsizliği sağlayacak diğer malzemeler de bu amaçla kullanılabilir. Bu tabanı oluşturulurken geçirimlilik katsayısı (permeabilitesi) k≤1x10-9 m/sn. ve kalınlığı en az 5 metre olan kil’e eşdeğer geçirimlilik sağlanması gerekmektedir. Mineral sızdırmazlık tabakası ile kullanılacak diğer yapay geçirimsizlik malzemelerinin yeterli teknik kriterlere ve spesifikasyonlara haiz olduğunun ulusal ve uluslar arası standartlara (CE, ISO; DIN,TSE ve benzeri) göre uygun olduğunun ön lisans sürecinde Bakanlığa belgelenmesi zorunludur.

Teşkil edilecek taban için örnek olarak (Ek 12-A) da şematik kesit verilmiştir. Bu örneğe göre tabii zemin üzerine yerleştirilen malzeme kil ise sızdırmazlık tabakasının kalınlığı en az 0.90 metredir. Bu tabaka en fazla 0.30 metre üç tabaka halinde sıkıştırılarak döşenir. Bu tabakanın üstüne serilen plastik geçirimsizlik tabaka kalınlığı (HDPE) en az 0.25 cm.dir. Plastik tabakanın korunması ince kum ve benzeri bir malzeme ile sağlanır. Bu koruyucu kalınlığı en az 0.10 metredir. Depo tabanına balık sırtı şeklinde bir form verilir ve tabanın boyuna eğimi % 3'den, enine eğimi de % 1'den küçük olamaz.

 

Dren sistemi teşkili

Madde 35 - Atık deposunda oluşan sızıntı suları, geçirimsiz tabaka üzerine döşenen drenaj sistemi ile uzaklaştırılır. Nihai geçirimlilik katsayısı k=1.10-4 m/s' den küçük olamaz. Depo tabanında yeteri kadar dren borusu, ana toplayıcılar ve bacalar bulunmalıdır.

Toplanan sızıntı suyu, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde öngörülen deşarj limitlerini sağlayacak şekilde arıtılır.

 

Depo tesislerine dolgu yapılması

Madde 36 - Depo gövdesinde depolanacak atıkların ve çıkan sızıntı sularının birbiri ile çevreye ve ortama zarar verecek reaksiyon meydana getirmemesi ve dolguların bunu temin edecek şekilde yapılması esastır. Bunun için bazik ve asidik reaksiyon gösteren atıkların ayrı hücrelere depolanması ve sızıntı sularının ayrı ayrı toplanması zorunludur.

Atık hücrelerinin üzeri bir örtü malzemesi ile kaplanır, dolgu süresince girebilecek yağmur suyu miktarını azaltacak önlemler alınır ve depo sahasının yağmur suyu ile dolması önlenir. Hücre, atık ile ilk seferde dolmaz ise, ara örtü olarak kil ve plastik örtü ile örtülerek, benzer türden atıklarla depolanacak şekilde hazırlanır. Dolgu çalışmaları sırasında, şev stabilitesini ve araçlarla makinelerin kolayca manevra yapabilmelerini sağlamak için atığın oluşturduğu eğim 1/3 olacak şekilde yapılır. Atığı getiren araçların geçişleri drenaj sistemine zarar vermeyecek şekilde planlanır.

Koku ve toz çıkaran atıkların çevreyi olumsuz yönde etkilemesini önleyecek şekilde önlemler alınır.

Depo tesisi işletmecileri, depo tabanının işlevini yapıp yapmadığını, yüzey ve sızıntı suyunun miktar ve özelliklerindeki değişimleri, depo gövdesi içindeki sıcaklık değişimlerini ve gövdedeki oturmayı devamlı olarak ölçer. Bu konuda hangi kriterlerin hangi aralıkla ölçüleceği ve ölçüm yöntemleri belirlenerek, işletme planı ile birlikte Bakanlığa lisans başvurusu sırasında sunulur. Bakanlık lisans değerlendirmesi sırasında projede bu yönde değişiklik yapabilir, kabul edebilir veya kısmen kaldırabilir.

Yıllık işletme raporlarında bu ölçümler ayrıntılı olarak bulunmak ve istendiğinde işletmeciler tarafından Bakanlığa sunulmak zorundadır.

 

Depo tesisi üst örtüsünün teşkili

Madde 37- Depo tesisine dolgu işlemi tamamlandıktan sonra, dolgu üst depo gövdesi yüzeysel su girmeyecek şekilde sızdırmaz hale getirilir. (Ek 12-B) de yer alan tabakaların özellikleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Atık üstündeki ilk örtü tabakası homojen ve kohezyonsuz zeminden teşkil edilir ve tabaka kalınlığı 0.5 metre den az olamaz,

b) Depo gövdesinden gaz çıkışı söz konusu ise gaz dren sistemleri yerleştirilir,

c) Sızdırmazlık temini için mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ile  plastik geçirimsizlik tabakası birlikte kullanılır. Bu malzemelerle eşit düzeyde geçirimsizliği sağlayacak diğer malzemeler de bu amaçla kullanılabilir. Bu tabanın geçirimlilik katsayısı (permeabilitesi) k═1x10-9 m/s' den büyük olamaz. Mineral sızdırmazlık tabakası ile kullanılacak diğer yapay geçirimsizlik malzemelerinin yeterli teknik kriterlere ve spesifikasyonlara haiz olduğunun ulusal ve uluslar arası standartlara (CE, ISO; DIN,TSE ve benzeri) göre uygun olduğunun ön lisans sürecinde Bakanlığa belgelenmesi zorunludur.

d) Drenaj tabakası geçirimlilik katsayısı k=1x10-4 m/s'den küçük olamaz,

e) Depo üst yüzeyinin nihai eğiminin en az % 5 ve eğer plastik tabaka üzerinde sürtünmeyi artırıcı ilave özellikte maddeler yoksa en fazla % 15 olması zorunludur,

f) Sızdırmaz tabaka üstüne serilen tarım toprağı bitki çeşidine bağlı olarak değişmekle birlikte, kalınlığı bir metreden az olamaz,

g) Tarım toprağında erozyonu önlemek için gerekli önlemler alınır,

h) Kapatılan sahanın civarında yeterli sayıda açılan izleme kuyuları ile gaz ve sızıntı suyu ölçümleri  aylık periyotlarla yapılır. Kayıtlar muhafaza edilir.

 

Atık kabulü

Madde 38- Depo tesisinde uygun bir kayıt tutma, laboratuvar, veri toplama, işletme ünitesi bulunur. Sahaya atık getiren bütün araçların taşıma formları ve atıklarının analiz sertifikaları, gerektiğinde yeniden analiz yapılarak atık kod numaralarına göre kontrol edilir. Hangi atığın hangi hücreye depolanacağı atık taşıma formlarının üzerine yazılır. Kayıt belgelerine atık niteliği de işlenir.

 

Düzenli depo tesislerinin işletilmesi

Madde 39- Depo tesislerine gelen atıkların kontrolünde;

a) Atıkların depo tesislerinde depolanabilmesi için (Ek 11-A) da belirtilen depolanabilme şartları aranır. Bu sınır değerleri aşan atıklar ön işleme tabi tutulduktan sonra depolanır. Ön işleme rağmen bu değerleri sağlayamayan atıklar tek tür atık depo tesisinde depolanır.

Bu atıkların analizi (Ek 11-B) de yer alan TS, DIN ve ISO standartlarına göre yapılır. Depolama tesisinin işletmesi, bertarafçı tarafından hazırlanan işletme planına göre yürütülür. Atık bertarafçısı, tesisteki her bir ünite için ilgili işletme planını, tesisin işletmeye geçebilmesi için Bakanlığa sunar ve uygun görüldüğü takdirde lisans verilir. İşletme planında önerilen bir değişiklik uygulanmadan önce Bakanlığın onayına sunulur.

b) İşletme planında aşağıdaki hususlar yer alır;

1) Tesiste işletme planının uygulanmasından sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, unvanı,

2) Tesise kabul edilecek atıkların türü ve bertaraf kapasitesi,

3) Atıklara uygulanacak ön işlemler ve bertaraf metotları,

4) Atık taşıyan araçların park edileceği, yükleneceği ve boşaltılacağı sahalar ile ilgili bilgiler,

5) Acil durum planları, ilgili sorumlu personel,

6) Tesisin çalışma saatleri.

c) Atık depo alanında aşağıdaki hususlara uyulur;

1) Çalışanlar baret ve tabanı takviyeli ayakkabı giyer,

2) Tesis çalışırken her ay, kapandıktan sonra altı ayda bir izleme kuyularından ölçüm yapılır,

3) Depo sahasındaki araçların tekerlekleri, yıkama banyosundan geçirilir.

 

 Bertaraf tesisinin kapatılması

Madde 40 - Bertaraf eden, tesisin kapatılmasından en az yüz seksen gün önce;

a) Tesisinin kapatılması ile ilgili fizibilite etüdünü,

b) Atıkların, sızıntı sularının yağmur sularına ve yeraltı sularına ve/veya atmosfere olası karışımını kontrol eden ölçüm izleme sistemine ilişkin planını,

c) Tesiste yer alan ünitelerin her birinin ne şekilde kapanacağı ile ilgili planını,

d) Tesisin aktif olduğu süre boyunca saha içinde bulunan atıkların envanterini,

e) Tesiste kalan atıkların, analiz, taşıma ve bertaraflarına ilişkin tüm metotların ve kapatmada kullanılacak yöntemlerin ayrıntılı tanımı ve uygulanabilir planlarını,

f) Araç ve malzemenin temizlenmesi, topraktan alınan numuneler ve test metotlarına ilişkin raporları,

g) Atıklarla kirlenmiş malzemelerin bertaraflarına yönelik planları,

Bakanlığa sunar.

Bertaraf eden, Bakanlıktan kapatma planı onayı almadan ve kapatma sonrası gereken çevre koruma işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütname vermeden tesisi kapatamaz. Kapatma işleminden sonra bertaraf edenin sorumluluğu devam eder, ölçüm izlemeye ilişkin raporlarını yirmi yıl süreyle her yıl sonunda Bakanlığa iletir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımı

 

Atıkların ithali

Madde 41- Atıkların, serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır. Ancak, sektör itibari ile ekonomik değere haiz atıkların ithal izinleri yayımlanacak tebliğler doğrultusunda verilir.

Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıkların geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla bölgede uygun tesis bulunmaması durumunda atık üreticisi firmanın talebi üzerine serbest bölge müdürlüğü başkanlığında valilik, gümrük, gümrük muhafaza müdürlüğü işletici veya bölge kurucu ve işleticisi ve atık üreticisi firma temsilcilerinden oluşan bir komisyonun uygun görüşünü müteakip serbest bölge müdürlüğünce Bakanlıktan alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır. 

Komisyona aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler sunulacaktır.

a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge,

b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atık tür ve miktarı,

c) Atıkların geri kazanımı veya bertarafı amacıyla gönderilecek olan tesisten alınacak valilik onaylı atık kabul yazısı,

d) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilave teknik bilgi ve belgeler isteyebilir.

Kullanılmış lastiklerin karkas niteliğinde olanları Dahilde İşleme Rejimi kapsamında sadece Bakanlıktan lisans almış işletmeler tarafından geri kazanımı amacıyla ülkemize girişinde  bu madde hükümleri uygulanmaz.

 

Atıkların ihracı

Madde 42 - Atıklar;

a) Ülkemizde atıkların bertarafı için gerekli teknik kapasiteye sahip tesislerin bulunmaması halinde,

b) Söz konusu atıkları ithalatçı devletin yetkili otoritesinin kabul etmesi durumunda,

ihraç edilebilir.

Bu durumda, atıkların sınırlar ötesi taşınımına izin verilmeden önce transit devletlerin ve atığı ithal edecek devletin yazılı onayları Bakanlıkça alınır.

 

Bilgi verme yükümlülüğü

Madde 43 - İhraç edilecek atıklar için (Ek 10) da yer alan bildirim formu iki nüsha halinde ihracatçı firma tarafından doldurularak Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça, bildirim formunun ithalatçı devletin ve transit devletlerin yetkili makamlarına gönderildiği tarihten itibaren altmış gün içinde yazılı onay verilmezse ihracat işlemi başlatılamaz.

 

Transit devlete bildirim yükümlülüğü

Madde 44- Ülkemizin transit devlet olması halinde, Bakanlığa (Ek 10) da belirtilen şekilde taşımanın planlandığı tarihten en az altmış gün önce bildirimde bulunulması zorunludur. Bakanlık söz konusu transit taşıma işlemine şartlı veya şartsız izin verebilir, izin vermeyi reddedebilir veya en geç altmış gün içinde bildirimde bulunan taraftan bilgi isteyerek yazılı cevabını bildirir.

Bakanlığın izni alınmadan transit geçiş yapılmaz, ulusal yetki alanımız içinde atık yükü limbo yapılamaz ve aktarılamaz.

 

Atıkların uluslararası taşınımında uygulanacak usul ve esaslar

Madde 45- Atıkların uluslararası taşınımında uygulanacak usul ve esaslar şunlardır;

a) Taşıyıcı, (EK 9-B) de belirtildiği gibi doldurulan taşıma belgesini, atıkların taşınımına başladığı andan itibaren nihai bertaraf yerine kadar, taşıma süresince yanında bulundurmak ve bu belgeyi istendiğinde güvenlik ve taşıma ile ilgili makamların incelemesine sunmak zorundadır,

b) Atıkların sınırlar ötesi taşınımından sorumlu olan şahıslar, söz konusu atıkların teslim edilmesi veya teslim alınması sırasında taşıma belgesini imzalamakla yükümlüdür,

c) Bertaraf eden, söz konusu atıkları teslim almış olduğunu ve işlemin bildirimde belirtildiği şekilde tamamlandığını gösteren belgeyi ihracatçıya ve Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. İhracatçı bu belgeyi alamadığı takdirde Bakanlık kanalıyla bu durumu ithalatçı devlete bildirir,

d) Atıkların sınırlar ötesi taşınımında uluslararası paketleme, etiketleme ve taşıma standartlarına uyulur,

e) Atıkların sınırlar ötesi taşınımının bu Yönetmeliğe göre tamamlanamadığı durumlarda, ihracatçı devlet, ithalatçı devletin bilgi verdiği tarihten itibaren doksan gün içinde veya ilgili devletlerin mutabık kalacakları başka bir süre içinde geri almayı temin eder.

 

Genel bildirim

Madde 46 - İhracatçının bir yıllık süre için genel bir bildirimde bulunmasına izin verilebilmesi için;

a) Sevk edilecek atıkların cinsi, kesin miktarı veya periyodik listesi gibi Bakanlığın isteyeceği bilgilerin bulunması,

b) Atıkların aynı fiziksel ve kimyasal özellikleri taşıması,

c) İhracatçı devletin aynı gümrük giriş-çıkış kapısını kullanması,

d) Atıkların aynı bertaraf tesisine sevk edilmesi,

zorunludur.

 

Yasadışı trafik

Madde 47- Atıkların taşınmasında;

a)Bu Yönetmelik gereğince yapılması gereken bildirimlerde bulunulmaması,

b) Yetkili otoritenin bu Yönetmelik ile belirtilen izninin bulunmaması,

c) Yetkili otoritenin izninin hileli veya yalan beyan sonucu elde edilmesi,

d) Belgelerin içeriğine tümüyle veya kısmen uymadan ülke yetki alanına girilmesi,

e) Uluslararası sözleşmelere ve bu Yönetmeliğe aykırı olarak atıkların bertaraf, boşaltım ve/veya nakil aracıyla birlikte terk edilmesi,

durumlarında atıkların taşınımı yasadışı trafiktir.

İhracatçı, kendisine yasadışı trafik hakkında bilgi verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde veya ilgili devletlerin mutabık kalacağı başka bir süre içinde, atıkların ihracatçı veya üretici ya da ihracatçı devletin kendisi tarafından ülkesine iadesini temin edecektir.

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Özel atıklar

Madde 48- Bu Yönetmeliğin (Ek 7)’de,  (01) başlığı altında yer alan maden atıkları, (13) başlığı altında yer alan yağ ve sıvı yakıt atıkları, (16 06) başlığı altında yer alan kullanılmış pil ve aküler, (18) başlığı altında yer alan insan ve hayvan sağlığı ve/veya bu konulardaki araştırmalardan kaynaklanan atıklar ile kullanılmış lastiklerin toplanması ,taşınması, işlenmesi ve bertarafına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

Cezai hükümler

Madde 49 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen merciler tarafından gerekli işlemler yapılır ve 26 ncı maddedeki yaptırım uygulanır. Kanunun 24 ncü maddesindeki merciler tarafından 20, 21 ve 23 üncü  maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezalar verilir..

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 50 - 27/08/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan yönetmeliğe göre hazırlanmış olan tebliğ ve genelgelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri çıkarılacak olan yeni tebliğ ve genelgelere  kadar geçerlidir.

 

 

 

Geçici Madde 2- Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten önce  Bakanlıktan geri kazanım konusunda lisans almış tesislerin ve valilikten taşıma lisansı almış firma ve araçların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip, bir yıl içinde geri kazanım konusunda Bakanlığa ve taşıma konusunda ise valiliklere tekrar müracaat ederek lisanslarını yenilemeleri zorunludur.

 

Geçici Madde 3- Valilikler bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz ay içinde il tehlikeli atık yönetim planını hazırlayarak Bakanlığa sunar.

 

Yürürlük

Madde 51- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 52 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 1

 

ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER

a) Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları,

b) Standart dışı ürünler,

c) Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler,

d) Dökülmüş, niteliği bozulmuş yada yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (örnek: kaza sonucu kontamine olmuş maddeler ve benzeri),

e) Aktiviteler sonucu kontamine olmuş yada kirlenmiş maddeler (örnek: temizleme işlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynırlar ve benzeri ),

f) Kullanılmayan kısımlar (örnek: atık piller ve katalizörler ve benzeri ),

g) Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örnek: kontamine olmuş asitler, kontamine olmuş çözücüler, bitmiş yumuşatma tuzları ve benzeri),

h) Endüstriyel proses kalıntıları (örnek: cüruflar, dip tortusu ve benzeri),

ı) Kirliliğin önlenmesi  süreçlerinden kaynaklanan kalıntılar (örnek: yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler ve benzeri),

j) Makine/ Yüzey işlemleri kalıntıları (örnek: torna atıkları, frezleme tortuları ve benzeri ),

k) Hammadde çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanan kalıntılar(örnek: petrol slopları, madencilik atıkları ve benzeri ),

l) Saflığı bozulmuş materyaller  (örnek; PCB'lerle kontamine olmuş yağlar, ve benzeri),

m) Yasa ile kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller,

n) Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler (örnek: tarımsal, evsel, ofis, ticari ve market kalıntıları ve benzeri),

o) Arazi ıslahı ve iyileştirilmesi faaliyetleri sonucu kontamine olmuş madde, materyal ve ürünler,

p) Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve ürünler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 2

 

A) BERTARAF  YÖNTEMLERİ

Bu ek uygulamada tehlikeli atık için uygulanan tüm bertaraf işlemlerini kapsamaktadır. 

(D3)    Derine enjeksiyon (örneğin: pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve benzeri),

(D4)    Yüzey doldurma (örneğin: Sıvı yada çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri),

(D5)    Özel mühendislik gerektiren toprağın altında veya üstünde düzenli depolama( çevreden ve her biri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzeri ),

(D8)    (D3) ila (D12) arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler,

(D9)    (D3) ila (D12) arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen fiziksel-kimyasal işlemler (Örneğin: buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri ),

(D10)    Yakma,

(D12)    Sürekli depolama (bir madende konteynırların yerleştirilmesi ve benzeri ),

(D15)   (D3) ila (D12 ) arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atığın üretildiği  alan içinde geçici depolama (ara depolama tesisleri ve toplama işlemi hariç).

 

B) GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ

Bu ek uygulamada karşılaşılan tüm geri kazanım işlemlerini kapsamaktadır.

(R1)    Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma,

(R2)    Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi,

(R3)    Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/ geri dönüşümü ( Kompost ve diğer biyolojik dönüşüm süreçleri dahil),

(R4)    Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,

(R5)    Diğer anorganik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü,

(R6)    Asitlerin veya bazların yeniden üretimi,

(R7)    Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların(bileşenlerin) geri kazanımı,

(R8)    Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı,

(R9)    Kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya  diğer  tekrar kullanımları,

(R10)  Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı,

(R11)   (R1) ila (R10) arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı,

(R12)   Atıkların (R1) ila (R11) arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi,

(R13)  (R1) ila (R12) arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların stoklanması (atığın üretildiği  alan içinde geçici depolama, toplama hariç).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 3

 

DOĞAL KARAKTERLERİNE YA DA ONLARI OLUŞTURAN AKTİVİTE’YE GÖRE  TEHLİKELİ ATIK KATEGORİLERİ (ATIK, SIVI, ÇAMUR YA DA KATI HALDE OLABİLİR)

 

A) (Ek 5) te sıralanan özelliklerden herhangi birini gösteren ve aşağıdakilerden oluşan atıklar;

1) Hastanelerden, tıp merkezlerinden ve kliniklerden kaynaklanan tıbbi atıklar,

2) Farmasotik ürünlerin üretiminden ve hazırlanmasından kaynaklanan atıklar, farmasotik ve ilaç atıkları,

3) Ahşap koruyucuları,

4) Biositler ve fito-farmakolojik maddelerin üretiminden, hazırlanmasından ve kullanımından kaynaklanan atıklar,

5) Solvent(çözücü) olarak kullanılan maddelerin kalıntıları,

6) İnert polimerize malzemeler hariç solvent (çözücü) olarak kullanılmayan halojenli organik maddeler,

7) Siyanür içeren ısıl işlemler ile sertleştirme işlemlerinden kaynaklanan atıklar tuzlar,

8) Hedeflenen kullanıma uygun olmayan mineral yağlar  ve yağlı maddeler,

9) Yağ / su, hidrokarbon / su karışımları, emülsiyonlar,

10) PCB ( Poliklorbubifeniller) ve / veya PCT (Poliklorluterfeniller) ve/veya PBB (Polibromlubifeniller) içeren maddeler,

11) Rafine etme, distilasyon (imbikleme) ve her türlü pirolitik(ısıl) işlem sonucu ortaya çıkan katranlı  maddeler,

12) Mürekkepler, boyalar, pigmentler, boyalar, lakeler, (cilalar) vernikler,

13) Reçineler, lateks, plastize edici maddeler , zamklar / yapıştırıcılar,

14) Tanımlanmamış ve / veya yeni ve insan ve / veya  çevre üzerindeki etkileri bilinmeyen, araştırma ve geliştirme ya da eğitsel aktivitelerden kaynaklanan kimyasal maddeler,

15) Piroteknikler ve diğer patlayıcı malzemeler,

16) Fotoğrafçılık kimyasal malzemeleri ve prosesleme malzemeleri,

17) Poliklorlü dibenzo-furanın herhangi bir türevi ile kirlenmiş her türlü malzeme,

18) Poliklorlü dibenzo–p-dioksinin herhangi bir türevi ile kirlenmiş her türlü malzeme,

 

B) (EK 4) de sıralanan öğelerin herhangi birini içeren ve (EK 5) te sıralanan özelliklerden herhangi birine sahip olan ve aşağıdakilerden oluşan atıklar;

19) Hayvansal veya bitkisel sabunlar, yağlar, balmumları,

20) Solvent olarak kullanılmayan, halojenli olmayan organik maddeler,

21) Metal veya metal bileşikleri içermeyen inorganik maddeler,

22) Küller ve / veya cüruflar, 

23) Tarama atıklarını (spoiller) içeren toprak, kum ve kil,

24) Siyanitsiz ısıl işlem tuzları,

25) Metalik tozlar,

26) Kullanılmış katalist malzemeler,

27) Metal veya  metal bileşikleri içeren sıvı veya çamurlar,

28) (29), (30) ve (33) dışındaki kirlilik kontrol işlemlerinden kalan artıklar (bakiyeler),

29) Islak arıtıcı çamurları,

30) Su arıtma tesisleri çamurları,

31) Dekarbonizasyon artığı(bakiyesi),

32) İyon-değiştirici kolon artığı,

33) Arıtılmamış veya tarımda kullanılmaya uygun olmayan atıksu arıtma çamurları,

34) Tankların ve / veya ekipmanlarının temizliğinden kalan artıklar,

35) Kirlenmiş ekipman,

36) (Ek 4)’de sıralanan bileşiklerin bir yada daha fazlası ile kirlenmiş konteynırlar,

37) Piller ve diğer elektrikli üniteler,

38) Bitkisel yağlar, 

39) Evsel nitelikli ayrı toplama işlemlerinden kaynaklanan ve (Ek 5) te sıralanan özelliklerden herhangi birini gösteren malzemeler,

40) (Ek 4)de sıralanan bileşiklerin herhangi birini ve (Ek 5)te sıralanan özelliklerin herhangi birini içeren diğer herhangi bir atık.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 4

 

(EK- 5) TE AÇIKLANAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLDUĞUNDA  TEHLİKELİ OLAN EK

3-B’DEKİ ATIKLARIN İÇERİKLERİ

 

Atıkların içeriğinde bulunan bileşikler;

(C1) Berilyum ve Berilyum bileşikleri,

(C2) Vanadyum bileşikleri,

(C3) Krom (VI) bileşikleri,

(C4) Kobalt bileşikleri,

(C5) Nikel bileşikleri,

(C6) Bakır bileşikleri,

(C7) Çinko bileşikleri,

(C8) Arsenik ve Arsenik bileşikleri,

(C9) Selenyum ve Selenyum bileşikleri,

(C10) Gümüş bileşikleri,

(C11) Kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri,

(C12) Kalay  bileşikleri,

(C13) Antimuan ve antimuan bileşikleri,

(C14) Tellür ve tellür bileşikleri,

(C15) Baryum sülfat hariç baryum bileşikleri,

(C16) Cıva ve cıva bileşikleri,

(C17) Talyum ve talyum bileşikleri,

(C18) Kurşun ve kurşun bileşikleri,

(C19) İnorganik sülfürler,

(C20) Kalsiyum Florür hariç inorganik flor bileşikleri,

(C21) İnorganik siyanürler,

(C22) Belirtilen alkali veya alkali toprak metalleri : lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum (bileşik halde değil),

(C23) Asitli çözeltiler veya katı haldeki asitler,

(C24) Bazik  çözeltiler veya katı haldeki bazlar,

(C25) Asbest (toz ve lifler),

(C26) Fosfor : mineral fosfatlar hariç fosfor bileşikler,

(C27) Metal karbonilleri,

(C28) Peroksitler,

(C29) Kloratlar,

(C30) Perkloratlar,

(C31) Azidler,

(C32) PCB ve / veya PCT ‘ler,

(C33) Eczacılık veya veterinerlik bileşikleri,

(C34) Biositler ve fito-farmakolojik bileşikler (örneğin.; pestisitler),

(C35) Enfeksiyonel maddeler,

(C36) Kreozotlar,

(C37) İsosiyanatlar; tiyosiyanatlar,

(C38) Organik siyanürler (örneğin; nitriller, ve benzeri.),

(C39) Fenoller;klorofenoller dahil fenol bileşikleri,

(C40) Halojenli çözücüler,

(C41) Halojenli çözücüler haricindeki organik çözücüler,

(C42)  organohalojen bileşikleri (İnert polimerize malzemeler ve bu Ek’te belirtilen diğer maddeler hariç),

(C43) Aromatik bileşikler; polisiklik ve heterosiklik organik bileşikleri,

(C44) Alifatik aminler,

(C45) Aromatik aminler,

(C46) Eterler,

(C47) Patlayıcı karakterdeki maddeler( Bu ekin herhangi bir yerinde listelenenler hariç),

(C48) Kükürt organik bileşikleri,

(C49) Poliklorlu dibenzo furanın herhangi bir türevi,

(C50) Poliklorlu dibenzo para dioksinin herhangi bir türevi,

(C51) Bu listede belirtilen maddelerin haricinde hidrokarbonlar ve oksijenleri, azot ve/veya kükürt bileşikleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 5

TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ

 

H1 Patlayıcı

Alev etkisi altında patlayabilen yada dinitrobenzenden daha fazla şekilde şoklara ve sürtünmeye hassas olan maddeler ve preparatlar, kendi başına kimyasal reaksiyon yolu ile belli bir sıcaklık ve basınçta hızla gaz oluşmasına neden olabilecek madde veya atıklar

                                                                        

H2 Oksitleyici

Diğer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde iken yüksek oranda  egzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve preparatlar

 

H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler

a) 21 0C’nin altında parlama noktasına sahip sıvı maddeler ve preparatlar (aşırı tutuşabilen sıvılar dahil)

b) Herhangi bir enerji kaynağı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklığındaki hava ile temas ettiğinde ısınabilen ve sonuç olarak tutuşabilen maddeler ve preparatlar ,

c) Bir ateşleme kaynağı ile kısa  süre temas ettiğinde kolayca tutuşabilen ve ateşleme kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlar ,

d) Normal basınçta, havada tutuşabilen gazlı maddeler ve preparatlar,

e) Su veya nemli hava ile temas ettiğinde, tehlikeli miktarda yüksek oranda yanıcı gazlara dönüşen maddeler ve preparatlar.

 

H3-B Tutuşabilen

21 0C ye eşit veya daha yüksek yada  55 0C’ye eşit yada daha düşük parlama noktasına sahip olan sıvı maddeler ve preparatlar.

 

H4 Tahriş edici

Deri ile yada balgam membranı  ile ani, uzun süreli yada tekrar eden temaslar halinde yanığa sebebiyet verebilen, korozif olmayan maddeler ve preparatlar.

 

H5 Zararlı

Solunduğu veya yenildiğinde yada deriye nüfuz ettiğinde  belirli bir sağlık riski içeren maddeler ve preparatlar.

 

H6 Toksik

Solunduğunda veya yenildiğinde yada deriye nüfuz ettiğinde, sağlık yönünden ciddi, akut veya kronik risk oluşturan ve hatta ölüme neden olan madde ve preparatlar.

 

H7 Kanserojen

Solunduğunda veya yenildiğinde yada deriye nüfuz ettiğinde, kansere yol açan veya etkisinin artmasına neden olan madde ve preparatlar.

 

H8 Korozif

 Temas halinde canlı dokuları tahrip eden madde ve preparatlar.

 

H9 Enfeksiyon yapıcı

İnsan veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olduğu bilinen veya geçerli nedenler dolayısıyla güvenli olarak inanılan varlığının sürdürebilen mikroorganizmaları veya toksinleri içeren maddeler.

 

H10 Teratojenik

Solunduğunda, yenildiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, doğuştan gelen kalıtımsal olmayan sakatlıklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

 

H11 Mutajenik

Solunduğunda, yendiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, kalıtsal genetik bozukluklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

 

H12

Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde veya preparatlar.

 

H13

Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar.

 

 

 

 

H14 Ekotoksik

Çevrenin  bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme riski taşıyan madde ve preparatlar.

 

Açıklama

 

1)Tehlikeli özelliklere ilişkin etiketlemede kullanılacak işaretler için 11/07/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete ve 20/04/2001 tarihli ve 24379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Değişik Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği  (Ek 4) kullanılacaktır.

 

2)Test Metotları:

 Bu ekte verilen Tehlikelilik özelliklerine belirli bir anlam kazandırmak için kullanılacak metotlar Avrupa Birliği müktesebatında yer alan 67/548/EEC sayılı Direktifin (EK 5) inde açıklanmaktadır. Bu direktifin 84/449/EEC sayılı Direktif ile eklenen hususları kapsayan veya teknik gelişmeleri uyumlaştıran müteakip Komisyon Direktifleri ile güncelleştirilmiş versiyonları geçerlidir. Bu metotlar uluslar arası kuruluşlar ve özellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) çalışmaları ve tavsiyelerine dayanır.

 

Tehlikelilik Özelliklerinin Belirlenmesine ilişkin kılavuz kitaplar Bakanlıkça yayımlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 6

(EK 7) de (M) ile işaretlenmiş atıklar için tehlikeli atık eşik konsantrasyonları

Tehlikeli olarak adlandırılan atıkların, (Ek 5)te  listelenen  özelliklerden bir veya daha fazlasını içermesi ve H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10  ve H11’in de  aşağıdaki özelliklerden birini veya birden fazlasını taşıması gerekir.

a) Parlama noktası <=55 ºC,

b) Toplam konsantrasyon ≥ %0.1 da, yüksek seviyede toksik madde olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla madde,

c) Toplam konsantrasyon  ≥ %3 da, toksik madde olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla madde,

d) Toplam konsantrasyon ≥ %25 da, zararlı madde olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla madde,

e) Toplam konsantrasyon ≥ %1 da,  R35 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla korozif  madde,

f) Toplam konsantrasyon ≥ %5 da, R34 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla korozif madde,

g) Toplam konsantrasyon ≥ %10 da, R41 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla tahriş edici madde,

h) Toplam konsantrasyon ≥ %20 da,  R36, R37 ve R38 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla tahriş edici madde,

ı) Konsantrasyon ≥ %0.1 da, kategori 1 yada 2’de kanserojenik olduğu bilinen bir madde,

j) Konsantrasyon ≥ %1 da, 3’üncü kategori de kanserojenik olduğu bilinen bir madde,

k) Konsantrasyon ≥%0.5 da, 1 yada 2’nci kategori R60, R61 olarak sınıflandırılmış üretimi toksik olan bir madde,

l) Konsantrasyon ≥ %5 da, 3’ncü kategori R62, R63 olarak sınıflandırılmış üretimi toksik olan bir madde,

m) Konsantrasyon ≥ 0.1 da, 1 yada 2’nci kategori R46 olarak sınıflandırılmış bir mütajenik madde,

n) Konsantrasyon ≥ 1 de,  3’ncü kategori  R40 olarak sınıflandırılmış bir mütajenik madde.

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama

 

R kodları (Risk durumu) 11/07/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete ve 20/04/2001 tarihli ve 24379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Değişik Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği  (EK 7) de verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 7

TEHLİKELİ ATIK LİSTESİ

 

Listedeki Ana Başlıklar:

(01)        Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar,

(02)        Tarım, bahçıvanlık, deniz ürünleri üretimi, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda hazırlama ve işleme sonucu ortaya çıkan atıklar,

(03)        Ahşap işleme, sunta ve mobilya üretimi, selüloz, kağıt ve karton üretiminden kaynaklanan atıklar,

(04)        Deri kürk ve tekstil endüstrisi atıkları,

(05)        Petrol arıtma, doğal gaz saflaştırma ve kömürün pirolitik işlenmesinden kaynaklanan atıklar,

(06)        İnorganik (organik olmayan) kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,

(07)        Organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,

(08)        Astarların (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler) yapışkanlar, yalıtıcılar ve baskı mürekkeplerinin üretim, formülasyon tedarik ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan atıklar,

(09)        Fotoğraf endüstrisinin atıkları,

(10)        Isıl işlemlerin atıkları,

(11)        Metal ve diğer materyallerin kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması ve demir madeni dışındaki hidro-metalürjinin yol açtığı atıklar,

(12)        Metallerin ve plastiklerin biçimlenmesi ve fiziki ve mekanik yüzey işlenmesi atıkları,

(13)        Yağ ve sıvı yakıt atıkları (yenebilir yağlar, 05 ve 12 hariç),

(14)        Organik çözücüler, soğutucu ve itici gazların atıkları,

(15)        Aksi belirtilmemiş ise ambalaj maddeleri, absorbanslar, silme bezleri, filtre malzemesi ve koruyucu giysi atıkları,

(16)        Listede belirtilmeyen atıklar,

(17)        İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dahil),

(18)        İnsan ve hayvan sağlığına ve/veya bu konulardaki araştırmalara ilişkin atıklar (doğrudan sağlığa ilişkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç),

(19)        Atık bertaraf tesislerinin atıkları, saha dışı atık su arıtma tesislerinin ve insan tüketimi için ve endüstriyel kullanım için kullanılan su hazırlama tesislerinin atıkları,

(20)        Belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar) ayrı toplanmış kısımlar dahil.

ATIK KODUNUN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

 

a) Eğer (01)den (12)ye yada (17)den (20)ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise, atığı tanımlamak için (13), (14) ve (15)ana başlıkları atlında verilen bölümler incelenmelidir.

b) Eğer atık kodlarından hiç biri uyarlanamıyor ise, atık, (16) ana başlığı altında verilen bölüm uyarınca tanımlanmalıdır.

c) Eğer atık, (16) ana başlığı altında verilen bölümde de bulunamıyor ise (…..99) kodu (başka türlü tanımlanamayan atıklar),  ilk adımda tanımlanan liste bölümündeki aktiviteye uygun olarak kullanılmalıdır.

d) Bu ekte (A) işareti ile belirlenmiş atıklar tehlikeli özelliklerine bakılmaksızın  kesinlikle tehlikeli atıktır. (M) işareti ile belirlenmiş atıklar ise tehlikeli özelliklerinin belirlenmesi için (EK 6)da verilen eşik konsantrasyon değerlerine bakılarak tehlikeli atık olup olmadığına karar verilmesi gereken atıklardır.

LİSTE

(01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ   TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

 

  01 03       Metalik  Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemleri Atıkları

01 03 04

Sülfat cevheri işlenmesinden doğan asit üreten döküntüler

(A)

01 03 05

Tehlikeli madde içeren diğer döküntüler

(M)

01 03 07

Metalik  madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

01 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  01 04            Metalik  Olmayan Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

01 04 07

Metalik olmayan madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

01 04 99 

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

    01 05      Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları

01 05 05

Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları

(M)

01 05 06

Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

(M)

01 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(02) TARIM, BAHÇIVANLIK, DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK,  GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEME SONUCU ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

 

 02 01    Tarım, Bahçıvanlık, Deniz Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar

02 01 05

Tarımsal kimyasal madde atıkları

(A)

02 01 08

Tehlikeli maddeler içeren tarımsal  atıklar

(M)

02 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(03) AĞAÇ İŞLEMEDEN VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

   03 01      Ağaç İşlemeden ve Panel ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01 04

Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, parçacık ve kaplamalar

(M)

03 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

   03 02      Ahşap Koruma Atıkları

03 02 01

Halojenlinize edilmemiş organik ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 02

Organik olarak klorlanmış ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 03

Organik metal ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 04

İnorganik ahşap koruyucu maddeler

(A)

03 02 05

Tehlikeli madde içeren diğer ahşap koruyucuları

(M)

03 02 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları

(M)

 

(04)  DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

    04 01      Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 01 03

Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları

(M)

04 01 04

Krom içeren tabaklama çözeltisi

(M)

04 01 06

Saha içinde özellikle krom içeren atık suların arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

(M)

04 01 08

Krom içeren atık tabaklanmış deri (çivitli yün, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)

(M)

04 01 09

Perdah ve boya atıkları

(M)

04 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  04 02       Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 02 14

Organik çözücüler içeren perdah atıkları

(M)

04 02 16

Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

(M)

04 02 19

Tehlikeli madde içeren atıksuların saha içi arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

(M)

04 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 

 

 

(05) PETROL ARITMA, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN

        KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  05 01        Petrol Rafine Atıkları

05 01 02

Tuz arındırma(tuz giderici) çamuru

(A)

05 01 03

Tank dibi çamuru

(A)

05 01 04

Asit alkil çamuru

(A)

05 01 05

Yağ döküntüsü

(A)

05 01 06

İşletme yada ekipman bakım çalışmalarında oluşan yağlı çamur

(A)

05 01 07

Asit ziftleri (asitli katranlar)

(A)

05 01 08

Diğer ziftler

(A)

05 01 09

Tehlikeli madde içeren saha içi  atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamur

(M)

05 01 11

Yakıtların  bazlar ile temizlemesi  sonucu oluşan atıklar

(A)

05 01 12

Yağ içeren asitler

(M)

05 01 15

Kullanılmış filtre killeri

(A)

05 01 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  05 04       Kullanılmış Filtre Killeri

05 04 01

Kullanılmış filtre killeri

(M)

 

  05 05       Yağ Kükürt Giderme Atıkları

05 05 01

Kükürt içeren atıklar

(M)

05 05 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

  05 06        Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan  Atıklar

05 06 01

Asit ziftleri (asitli katranlar)

(A)

05 06 03

Diğer ziftler(diğer katranlar)

(A)

05 06 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

  05 07        Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar

05 07 01

Cıva içeren atıklar

(M)

05 07 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  05 08       Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

05 08 01

Kullanılmış filtre killeri

(M)

05 08 02

Asitli katranlar

(M)

05 08 03

Diğer katranlar

(M)

05 08 04

Yağın yeniden üretiminden kaynaklanan sulu  çözeltiler

(M)

05 08 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

(06) İNORGANİK (ORGANİK OLMAYAN) KİMYASAL İŞLEMLERDEN  KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  06 01        Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 01 01

Sülfürik asit ve sülfür asidi

(A)

06 01 02

Hidroklorik asit

(A)

06 01 03

Hidroflüorik asit

(A)

06 01 04

Fosforik ve fosfor asidi

(A)

06 01 05

Nitrik asit ve nitröz asit

(A)

06 01 06

Diğer asitler

(A)

06 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 02        Bazların İFTK’sından Kaynaklanan  Atıklar

06 02 01

Kalsiyum hidroksit

(A)

06 02 02

Soda

(M)

06 02 03

Amonyum hidroksit

(A)

06 02 04

Sodyum ve potasyum hidroksit

(A)

06 02 05

Diğer bazlar

(A)

06 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 03       Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İFTK’larından Kaynaklanan  Atıklar

06 03 11

Siyanür içeren katı tuzlar ve  solüsyonlar

(M)

06 03 13

Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar 

(M)

06 03 15

Ağır metal içeren metalik oksitler

(M)

06 03 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 04        06 03’de Bahsedilmeyen  Metal İçeren Atıklar

06 04 02

Metalik tuzlar (06 03 hariç)

(M)

06 04 03

Arsenik içeren atıklar

(M)

06 04 04

Cıva içeren atıklar

(M)

06 04 05

Başka ağır metaller içeren atıklar

(M)

06 04 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

  06 05        Saha İçi Atıksu Arıtma İşlemlerinden Kaynaklanan Çamurlar

06 05 02

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

(M)

 

  06 06            Sülfürlü Kimyasallardan, Sülfür Kimyasal İşlemlerinden ve Sülfürden Arındırma İşlemlerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 06 02

Tehlikeli sülfürler içeren atıklar

(M)

06 06 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

  06 07        Halojenlerin İFTK’larından ve Halojenlerin Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

06 07 01

Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar

(M)

06 07 02

Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon

(A)

06 07 03

Cıva içeren baryum sülfat çamuru

(M)

06 07 04

Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asit

(A)

06 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 08       Silikon ve Silikon Türevlerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 08 02

Zararlı silikonlar içeren atıklar

(M)

06 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 09   Fosforlu Kimyasallardan ve Fosforlu Kimyasalların İşlenmesinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 09 03

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulaşmış kalsiyum tabanlı reaksiyon atıkları

(M)

06 09 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 10            Nitrojen Kimyasallarının İşlenmesi , Gübre Üretimi ve Nitrojen Kimyasalları İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 10 02

Tehlikeli madde içeren atıklar

(M)

06 10 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  06 13            Başka Türlü Tanımlanmamış İnorganik (Organik Olmayan) Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıkları

06 13 01

İnorganik (organik olmayan) bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler (inorganik pestisitler,biyolojik ilaçlar)

(A)

06 13 02

Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)

(A)

06 13 04

Asbest üretimi atıkları

(A)

06 13 05

Kurum

(A)

06 13 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 

(07) ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  07 01       Temel Organik Kimyasal Maddelerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 01 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 01 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 01 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 01 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 01 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 01 09

Halojenli filtre tabakaları, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 01 10

Diğer filtre tabakaları, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 01 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 01 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

 

 

 

 

 

  07 02        Plastiklerin, Sentetik Kauçuğun ve Yapay Elyafların İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 02 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 02 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 02 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 02 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 02 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 02 09

Halojenli filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 02 10

Diğer filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 02 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 02 14

Tehlikeli madde içeren katkı maddelerinin atıkları

(M)

07 02 16

Zararlı silikonlar içeren atıklar

(M)

07 02 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  07 03        Organik Boyaların ve Pigmentlerin  İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 03 01

Sulu yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 03 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 03 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 03 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 03 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 03 09

Halojenli filtre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 03 10

Diğer filtre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar

(A)

07 03 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 03 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  07 04            Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (Pestisitler) (02 01 08 Ve 02 01 09 Hariç) Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 04 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 04 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 04 04

Diğer organik çözücüler,yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 04 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 04 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 04 09

Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 04 10

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 04 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 04 13

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

(M)

07 04 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  07 05        (Farmasotik)Ecza İlaçlarının İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 05 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 05 03

Organik halojenli  çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 05 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 05 07

Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 05 08

Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 05 09

Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 05 10

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 05 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 05 13

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

(M)

07 05 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  07 06        Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 06 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 06 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 06 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 06 07

Halojenli durgun dip tortuları  ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 06 08

Diğer durgun dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 06 09

Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 06 10

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar

(A)

07 06 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 06 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 

 

  07 07            Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Üretiminin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 07 01

Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 07 03

Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 07 04

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

(A)

07 07 07

Halojenli durgun dip tortusu  ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 07 08

Diğer durgun dip tortusu  ve reaksiyon kalıntıları

(A)

07 07 09

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar

(A)

07 07 10

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar

(A)

07 07 11

Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları

(M)

07 07 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(08) ASTARLARIN-KAPLAMA MADDELERİNİN (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER) YAPIŞKANLAR, MACUNLAR-YALITICILAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN  ATIKLAR

 

  08 01       Boya ve Verniğin İFTK’ları ve  Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar

08 01 11

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

(M)

08 01 13

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik çamurları

(M)

08 01 15

İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve verniklerden kaynaklanan akıcı çamurlar

(M)

08 01 17

İçinde organik çözücüler  yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar

(M)

08 01 19

İçinde organik çözücüler  yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan akıcı süspansiyonlar

(M)

08 01 21

Atık boya yada vernik sökücü

(A)

08 01 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  08 03       Baskı Mürekkeplerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

08 03 01

Halojenli çözücüler içeren atık mürekkep

(M)

08 03 02

Halojenli olmayan çözücüler içeren atık mürekkep

(M)

08 03 05

Halojenli çözücüler içeren mürekkep çamurları

(M)

08 03 06

Halojenli olmayan çözücüler içeren mürekkep çamurları

(M)

08 03 10

Temizleme için kullanılan organik çözücü atıkları

(M)

08 03 11

Atık dağlama çözeltileri

(M)

08 03 12

Tehlikeli madde içeren atık mürekkep

(M)

08 03 14

Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları

(M)

08 03 16

Atık asit dağlama solüsyonları

(A)

08 03 17

Tehlikeli madde içeren atık baskı tonerleri

(M)

08 03 19

Kullanılmış yağ

(A)

08 03 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  08 04       Yapışkanlar ve Macunların İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)

08 04 09

Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık  yapışkanlar  ve macunlar

(M)

08 04 11

Organik  çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve  macun çamurları

(M)

08 04 13

Organik  çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve  macunların akışkan çamurları

(M)

08 04 15

Organik  çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macunların akışkan sıvı (sulu)çamurları (atıkları) 

(M)               

08 04 17

Reçine yağı 

(A)

08 04 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  08 05       Başka Şekilde Belirtilmemiş Atıklar

08 05 01

Atık izosiyanatlar

(A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(09) FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  09 01            Fotoğraf Endüstrisi Atıkları

09 09 01

Su bazlı developer (geliştirici)(banyo) ve aktivatör (harekete geçirici)(hassaslaştırma) solüsyonları

(A)

09 01 02

Su bazlı ofset plakası developeri (geliştirici)(banyo) solüsyonu

(A)

09 01 03

Çözücü bazlı developer (banyo) solüsyonları

(A)

09 01 04

Fikser (sabitleyici) solüsyonları

(A)

09 01 05

Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı fikser (sabitleyici)solüsyonları

(A)

09 01 06

Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan ve gümüş içeren atıklar

(M)

09 01 11

16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03’de bahsedilen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

(A)

09 0113

09 01 06’de bahsedilenlerin dışında gümüş geri dönüşümü için yapılan arıtmadan kalan akıcı sıvı atıklar

(A)

09 01 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(10) ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  10 01       (Güç) Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden((19) Hariç) Kaynaklanan Atıklar

10 01 04

Uçucu yağ külü ve  kazan tozu

(A)

10 01 09

Sülfürik asit

(A)

10 01 13

Yakıt olarak kullanılan emülsifiye edilmiş hidrokarbonların uçucu külü 

(A)

10 01 14

Tehlikeli gazlar içeren birlikte-yanma  sonucu çıkan taban külü, cüruf ve  kazan tozu

(M)

10 01 16

Tehlikeli gazlar içeren birlikte-yanma  sonucu çıkan uçucu kül

(M)

10 01 18

Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları

(M)

10 01 20

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtmasının çamurları

(M)

10 01 22

Tehlikeli maddeler içeren  kazan temizlemesi sonucu çıkan akıcı çamurları

(M)

10 01 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 02       Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

10 02 07

Tehlikeli maddeler içeren ve (elektrikli ark fırınlarının) gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

(M)

10 02 11

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 02 13

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamur ve filtre kekleri

(M)

10 02 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 03            Alüminyum Isıl(Termal)  Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 03 01

Anot imalatından kaynaklanan katranlar ve diğer karbon içeren atıklar

(M)

10 03 04

Birincil üretim cürufları

(A)

10 03 07

Kullanılmış pota astarları

(M)

10 03 08

İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları

(A)

10 03 09

İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar

(A)

10 03 10

Tuz cüruflarının ve siyah cürufların arıtılmasından kaynaklanan atıklar

(M)

10 03 15

Parlayabilir yada yayılabilir , suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar çıkaran  köpükler

(M)

10 03 17

Anot üretiminden kalan katran içeren atıklar

(M)

10 03 19

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 03 21

Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar ve tozlar (değirmen topları tozu dahil)

(M)

10 03 23

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları

(M)

10 03 25

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

(M)

10 03 27

Soğutma suyundan kaynaklanan yağ içerikli atıklar

(M)

10 03 29

Tehlikeli maddeler içeren tuz cürufları ve kara cürufların arıtma atıkları

(M)

10 03 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 04       Kurşun Isıl Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 04 01

Birincil ve ikincil işlem cürufları

(A)

10 04 02

Birincil ve ikincil üretim cüruf ve demir hurdaları atıkları

(A)

10 04 03

Kalsiyum arsenat

(A)

10 04 04

Baca gazı tozu

(A)

10 04 05

Diğer parçacıklar ve toz

(A)

10 04 06

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar 

(A)

10 04 07

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

(A)

10 04 09

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 04 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 

  10 05       Çinko Isıl İşlem (Termal) Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 05 03

Baca gazı tozu

(A)

10 05 05

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

10 05 06

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

(A)

10 05 08

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 05 10

Suyla temas halinde parlayabilir yada yayılabilir hurda ve posalar, büyük tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar

(M)

10 05 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 06       Bakır (Isıl İşlem)Termal Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 06 03

Baca gazı tozu

(A)

10 06 06

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

10 06 07

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

(A)

10 06 09

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 07       Gümüş, Altın ve Platin (Isıl)Termal Metalürjisi Atıkları

10 07 07

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 07 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 08       Diğer Demir Olmayan Isıl Metalürji Atıkları

10 08 08

Birincil ve ikincil üretim tuz cürufu

(A)

10 08 10

Suyla temas halinde parlayabilir yada yayılabilir demir hurdaları ve posalar, büyük miktarlarda parlayabilir gazlar

(M)

10 08 12

Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar

(M)

10 08 15

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 08 17

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri

(M)

10 08 19

Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları

(M)

10 08 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 09        Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar

10 09 05

Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları 

(M)

10 09 07

Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 09 09

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 09 11

Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar

(M)

10 09 13

Tehlikeli maddeler içeren çöp kapları

(M)

10 09 15

Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme ajanları

(M)

10 09 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 10                       Demir Olmayan Döküm Atıkları

10 10 05

Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 10 07

Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları

(M)

10 10 09

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

(M)

10 10 11

Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar

(M)

10 10 13

Tehlikeli maddeler içeren çöp kapları

(M)

10 10 15

Tehlikeli maddeler içeren çatlak bildiren atık ajanlar

(M)

10 10 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 11       Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları

10 11 09

Tehlikeli maddeler içeren ve ısıl işlemden önce hazırlanan cam harmanı atığı

(M)

10 11 11

Tehlikeli maddeler içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)

(M)

10 11 13

Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamurları

(M)

10 11 15

Tehlikeli maddeler içeren ve baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(M)

10 11 17

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

(M)

10 11 19

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtma işlemleri katı atıkları

(M)

10 11 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 12       Seramik Ürünler, Tuğlalar, Kiremitler ve İnşaat Malzemelerinin Üretim Atıkları

10 12 09

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları

(M)

10 12 11

Ağır metaller içeren sırlama atıkları

(M)

10 12 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

 10 13                        Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları

10 13 09

Asbest içeren asbestli çimento üretimi atıkları

(M)

10 13 12

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları

(M)

10 13 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  10 14        Kremateryum Atıkları

10 14 01

Civa içeren gaz temizleme atıkları

(M)

 

(11) METAL VE DİĞER MATERYALLERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANMASI VE DEMİR MADENİ DIŞINDAKİ HİDRO-METALÜRJİDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

 11 01             Metal ve Diğer Materyallerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anodizasyon) Oluşan Atıklar

11 01 01

Krom dışında ağır metaller içeren siyanürlü (alkali) atıklar

(M)

11 01 02

Ağır metaller içermeyen siyanürlü (alkali) atıklar

(M)

11 01 03

Krom içeren siyanürsüz atıklar

(M)

11 01 05

Sıyırma asitleri(parlatma asitleri)

(A)

11 01 06

Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler

(A)

11 01 07

Sıyırma bazları

(A)

11 01 08

Fosfatlama çamurları

(A)

11 01 09

Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

(M)

11 01 11

Tehlikeli maddeler içeren akıcı yıkama sıvıları

(M)

11 01 13

Tehlikeli maddeler içeren degresaj atıkları 

(M)

11 01 15

Tehlikeli maddeler içeren zar sistemleri yada iyon değişim sistemlerinin arta kalan eluat ve çamurlar

(M)

11 01 16

Doymuş yada kullanılmış iyon değişim reçineleri

(A)

11 01 98

Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

11 01 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  11 02       Demir Dışındaki Madenlerin Hidro metalürjik İşlenmesinin Atıkları

11 02 02

Çinko hidro metalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları

(A)

11 02 05

Tehlikeli maddeler içeren bakır hidro metalürjisi işlemleri atıkları

(M)

11 02 07

Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

(M)

11 02 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  11 03       Sertleştirme(Tavlama) İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri

11 03 01

Siyanür içeren atıklar

(A)

11 03 02

Diğer atıklar

(A)

 

  11 05       Sıcak Galvaniz İşlemleri Atıkları

11 05 03

Gaz arıtma katı atıkları

(A)

11 05 04

Kullanılmış ayrıştırıcı(flux)

(A)

11 05 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

(12) METALLERİN VE PLASTİKLERİN BİÇİMLENMESİ VE FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY  İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

     12 01             Metallerin ve Plastiklerin Biçimlenmesi ve Fiziki Ve Mekanik Yüzey İşlenmesinden Kaynaklanan   Atıklar(Dövme, Kaynaklama, Presleme, Çekme, Tornalama, Kesme Ve Eğeleme Dahil)

12 01 06

Halojen içeren madeni bazlı makine yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

(A)

12 01 07

Halojen içermeyen madeni bazlı makine yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

(A)

12 01 08

Halojen içeren makine emülsiyon ve solüsyonları

(A)

12 01 09

Halojen içermeyen makine emülsiyon ve solüsyonları

(A)

12 01 10

Sentetik makine yağları

(A)

12 01 12

Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar 

(A)

12 01 14

Tehlikeli maddeler içeren makine çamurları

(M)

12 01 16

Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları

(M)

12 01 18

Yağ içeren metalik çamurlar  (öğütme, bileme ve bindirme tortuları)

(M)

12 01 19

Çözünebilmeye hazır makine yağı

(A)

12 01 20

Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

(M)

12 01 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

 

  12 03       Su ve Buhar Degresaj İşlemleri ((11) Hariç)

12 03 01

Akıcı yıkama sıvıları

(A)

12 03 02

İstim(buhar) azaltıma atıkları

(A)

 

(13) YAĞ VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENEBİLİR YAĞLAR , (05) VE (12) HARİÇ)

 

  13 01       Atık Hidrolik Yağlar

13 01 01

PCB’ler içeren hidrolik yağlar

(A)

13 01 02

Diğer klorlanmış hidrolik yağlar (emülsiyonlar hariç)

(M)

13 01 03

Klorlanmamış hidrolik yağlar (emülsiyonlar hariç)

(M)

13 01 04

Klor içeren emülsiyonlar

(A)

13 01 05

Klor içermeyen emülsiyonlar

(A)

13 01 06

Sadece madeni yağ içeren hidrolik yağlar

(M)

13 01 07

Diğer hidrolik yağlar

(M)

13 01 08

Fren sıvıları

(M)

13 01 09

Mineral bazlı klor içeren hidrolik yağlar

(A)

13 01 10

Mineral bazlı, klor içermeyen hidrolik yağlar

(A)

13 01 11

Sentetik hidrolik yağlar

(A)

13 01 12

Hazır ve çözünebilir hidrolik yağlar

(A)

13 01 13

Diğer hidrolik yağlar

(A)

               

  13 02            Atık Makine Şanzıman ve Yağlama Yağları

13 02 01

Klorlu motor, şanzıman ve yağlama yağları

(M)

13 02 02

Klorlu olmayan motor, şanzıman ve yağlama yağları

(M)

13 02 04

Mineral bazlı klor içeren makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 05

Mineral bazlı klor içermeyen makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 06

Sentetik motor şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 07

Hazır ve çözünebilir makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

13 02 08

Diğer makine, şanzıman ve yağlama yağları

(A)

 

  13 03       Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları

13 03 01

PCB’ler içeren yalıtım yada ısı iletim yağları

(A)

13 03 06

13 03 01 ’de bahsedilenlerin dışındaki mineral bazlı klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

13 03 07

Mineral bazlı klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları 

(A)

13 03 08

Sentetik klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

13 03 09

Hazır ve çözünebilen yalıtma ve ısı iletme yağları

(A)

13 03 10

Diğer yalıtma ve ısı iletme yağları 

(A)

 

  13 04       Sintine Yağları

13 04 01

İç su yolu denizciliğinden kaynaklanan sintine yağları

(A)

13 04 02

İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları

(A)

13 04 03

Diğer denizcilik seferlerinden kaynaklanan sintine yağları

(A)

 

 

13 05                         Yağ/Su Separatörü (Ayırıcısı) İçerikleri

13 05 01

Kum odacığı ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan katı maddeler

(A)

13 05 02

Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan çamurlar

(A)

13 05 03

İnterseptör (yakalayıcı)çamurları

(A)

13 05 04

Tuz  giderici çamurları yada emülsiyonları

(M)

13 05 05

Diğer emülsiyonlar

(M)

13 05 06

Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağ

(A)

13 05 07

Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağlı su

(A)

13 05 08

Kum odacığından ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan karışık atıklar

(A)

 

  13 07       Sıvı Yakıtların Atıkları

13 07 01

Fuel-oil ve mazot

(A)

13 07 02

Benzin(petrol)

(A)

13 07 03

Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)

(A)

 

 

 

 

 

 

(14) ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCU VE İTİCİ GAZLARIN ATIKLARI((07) VE (08) HARİÇ)

 

  14 06        Atık Organik Çözücüler, Soğutucu ve Köpük ve Aerosol İtici Gazlar

14 06 01

Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC

(A)

14 06 02

Diğer halojenli solventler (çözücüler)ve solvent (çözücü) karışımları

(A)

14 06 03

Diğer solventler (çözücüler) ve solvent (çözücü) karışımları

(A)

14 06 04

Halojenli  çözücüler içeren çamurlar ve katı atıklar

(A)

14 06 05

Diğer çözücüler içeren çamurlar ve katı atıklar

(A)

 

(15) AKSİ BELİRTİLMEMİŞ İSE AMBALAJ MADDELERİ , ABSORBANSLAR, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMESİ VE KORUYUCU GİYSİ ATIKLARI

 

  15 01       Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil)

15 01 10

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada tehlikeli maddelerle pislenmiş ambalaj

(M)

15 01 11

Tehlikeli gözenekli kalıplar içeren (örneğin asbest) boş basınçlı konteynırlar içeren metalik ambalajlar

(M)

 

  15 02       Absorbanslar, Filtre Maddeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler

15 02 02

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş absorbanslar, filtre maddeleri (aksi belirtilmemiş ise yağ filtreleri dahil), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

(M)

 

(16) LİSTEDE BELİRTİLMEYEN ATIKLAR

 

 16 01             Çeşitli Taşıtlardan( İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış  Araçların Sökülmesinden ve Araç Bakımından ((13), (14), (16 06) ve (16 08) Hariç) Kaynaklanan Atıklar

16 01 04

Kullanım ömrü dolmuş araçlar

(M)

16 01 07

Yağ filtreleri

(A)

16 01 08

Cıva içeren bileşimler

(M)

16 01 09

PCB’ler içeren bileşimler

(A)

16 01 10

Patlayıcı bileşenler (örneğin hava yastıkları)

(A)

16 01 11

Asbest içeren fren balataları

(M)

16 01 13

Fren sıvıları

(A)

16 01 14

Tehlikeli madde içeren antifriz sıvıları

(M)

16 01 21

16 01 07 den 16 01 11’e ve 19 01 14 ’de bahsedilenlerin dışındaki tehlikeli maddeler içeren bileşenler

(M)

16 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

16 02         Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları

16 02 09

PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler

(M)

16 02 10

16 02 09 ’de bahsedilenlerin dışındaki PCB’ler içeren yada üzerlerine PCB bulaşmış ıskartaya ayrılmış ekipmanlar

(M)

16 02 11

Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar 

(M)

16 02 12

Serbest asbest içeren ıskarta ekipman 

(M)

16 02 13

16 02 09 dan 16 02 12’ye kadar bahsedilenlerin dışında tehlikeli bileşenler içeren ıskarta ekipmanlar[1]

(M)

16 02 15

Iskartaya çıkan parçalardan  çıkartılmış tehlikeli maddeler içeren parçalar 

(A)

 

  16 03        Spesifikasyon (Standart) Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler

16 03 03

Tehlikeli maddeler içeren inorganik (organik olmayan) atıklar 

(M)

16 03 05

Tehlikeli maddeler içeren organik maddeler

(M)

 

  16 04        Atık Patlayıcılar

16 04 01

Atık mühimmat

(A)

16 04 02

Havai fişek atıkları

(A)

16 04 03

Diğer atık patlayıcılar 

(A)

 

 

 

 

 

 

 

  16 05       Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar

16 05 04

Tehlikeli maddeler içeren basınçlı tanklar içindeki (balonlar dahil) gazlar

 (M)

16 05 06

Tehlikeli maddelerden oluşmuş yada tehlikeli maddeler içeren, laboratuvar kimyasalları karışımları da dahil, laboratuvar kimyasalları

 (M)

16 05 07

Tehlikeli maddeler içeren ıskarta inorganik (organik olmayan) kimyasallar

 (M)

16 05 08

Tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar

(M)

 

  16 06       Piller ve Aküler

16 06 01

Kurşun piller

(A)

16 06 02

Nikel kadmiyum piller

(A)

16 06 03

Cıva içeren piller

(A)

16 06 06

Pil ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler

(A)

 

  16 07       Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme ((05) Ve (13) Hariç) Atıkları

16 07 01

Kimyasal maddeler içeren deniz nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 02

Yağ içeren deniz nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 03

Yağ içeren demiryolu ve karayolu nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 04

Kimyasal maddeler içeren demiryolu ve karayolu nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 05

Kimyasal maddeler içeren saklama tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 06

Yağ içeren saklama tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar

(M)

16 07 08

Yağ içeren atıklar

(M)

16 07 09

Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

(M)

16 07 99

Başka şekilde belirtilmemiş atıklar

(M)

                 

  16 08       Kullanılmış Katalizörler

16 08 02

Tehlikeli geçiş metalleri[2] yada tehlikeli bileşenler içeren kullanılmış katalizörler

(M)

16 08 05

Fosforik asit içeren kullanılmış katalizörler

(M)

16 08 06

Katalizör olarak kullanılmış sıvılar

(A)

16 08 07

Tehlikeli maddeler içeren kullanılmış katalizörler 

(M)

 

  16 09            Oksitleme Malzemeleri

16 09 01

Permanganatlar (örn; potasyum permanganat)

(A)

16 09 02

Kromatlar ( örn; potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)

(A)

16 09 03

Peroksitler(örn; hidrojen peroksit)

(A)

16 09 04

Başka şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler

(A)

 

16 10          Saha Dışı Arıtma Amaçlı Sulu Sıvı Atıklar

16 10 01

Tehlikeli madde içeren sulu sıvı atıklar

(M)

16 10 03

Tehlikeli madde içeren sulu konsantrasyonlar

(M)

 

  16 11       Refraktörler ve Astarlama Atıkları

16 11 01

Metalürji proseslerinden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler

(M)

16 11 03

Metalürji proseslerinden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren  diğer astarlar ve refraktörler

(M)

16 11 05

Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren astarlar ve refraktörler

(M)

 

(17) İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL)

 

  17 01        Beton, Tuğla, Karo, Kiremit ve Seramik

17 01 06

Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları yada ayrı parçacıkları

(M)

 

  17 02        Ahşap, Cam ve Plastik

17 02 04

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulaşmış ahşap cam ya da plastik

(M)

               

  17 03       Bitümenli Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler

17 03 01

Kömür ve katran içeren bitümenli karışımlar

(M)

17 03 03

Kömür katranı ve katranlı ürünler 

(A)

 

  17 04       Metaller (Alaşımları Dahil)

17 04 09

Tehlikeli maddeler içeren metal atıkları

(M)

17 04 10

Yağ katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

(M)

 

 17 05    Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Kayalar, ve Tarama İle Denizden Çıkartılan Hafriyat

17 05 03

Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar

(M)

17 05 05

Tehlikeli maddeler içeren tarama atıkları

(M)

17 05 07

Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı

(M)

 

  17 06       Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri

17 06 01

Asbest içeren yalıtım malzemeleri

(M)

17 06 03

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşmuş diğer yalıtım malzemeleri 

(M)

17 06 05

Asbest içeren inşaat malzemeleri

(M)

 

  17 07            Karışık İnşaat ve Yıkım Atıkları

17 07 02

Karma inşaat ve yıkım atıkları yada tehlikeli maddeler içeren ayrılmış kısımları

(M)

 

  17 08       Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri

17 08 01

Tehlikeli maddeler bulaşmış alçı bazlı inşaat malzemeleri

(M)

 

  17 09            Diğer İnşaat ve Yıkım Malzemeleri

17 09 01

Cıva içeren inşaat ve yıkım malzemeleri

(M)

17 09 02

PCB içeren (örneğin PCB içeren yalıtıcılar, PCB içeren reçine bazlı taban malzemeleri, PCB içeren yalıtıcı sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler) inşaat ve yıkım malzemeleri

(M)

17 09 03

Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım malzemeleri

(M)

 

(18) İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINA VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ)

 

  18 01        İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi Yada Hastalık Önleme Çalışmaları Atıkları

18 01 03

Enfeksiyonu engellemek amacı ile toplanmaları ve atılmaları özel işleme tabi olan atıklar

(A)

18 01 06

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

(M)

18 01 08

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar 

(A)

18 01 10

Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları

(A)

 

  18 02            Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi Yada Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar

18 02 02

Enfeksiyonu engellemek amacı ile toplanmaları ve atılmaları özel işleme tabi olan atıklar

(A)

18 02 05

Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

(M)

18 02 07

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

(A)

 

(19) ATIK BERTARAF TESİSLERİNİN ATIKLARI, SAHA DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN VE İNSAN TÜKETİMİ İÇİN VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNİN ATIKLARI

 

  19 01            Atık Yakma veya Piroliz Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar

19 01 05

Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri

(A)

19 01 06

Gaz arıtımından kaynaklanan akıcı atıklar ve diğer akıcı atıklar

(A)

19 01 07

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

(A)

19 01 10

Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon

(A)

19 01 11

Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf

(M)

19 01 13

Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

(M)

19 01 15

Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu

(M)

19 01 17

Tehlikeli maddeler içeren Piroliz atıkları 

(M)

19 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

               

  19 02            Atıkların Fiziki/Kimyasal İşlenmesinden (Dekromizasyon- Krom Giderme, Desiyanürizasyon-Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil) Kaynaklanan Atıklar

19 02 04

En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşan atıklar

(A)

19 02 05

Tehlikeli maddeler içeren fiziki ve kimyasal işlemlerin çamurları

(M)

19 02 07

Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar 

(A)

19 02 08

Tehlikeli maddeler içeren sıvı patlayabilir atıklar

(M)

19 02 09

Tehlikeli maddeler içeren katı patlayabilir atıklar

(M)

19 02 11

Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

(M)

19 02 99 

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

                 

  19 03        Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar[3]

19 03 04

Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen[4] stabilize edilmiş atıklar

(A)

19 03 06

Tehlikeli olarak işaretlenmiş, katılaştırılmış atıklar

(A)

 

  19 04       Sırlamadan Doğan Vitrifiye (Camlaştırılmış) Atıklar

19 04 02

Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları

(A)

19 04 03

Vitrifiye olmamış katı  faz

(A)

 

  19 07            Düzenli Depolama Sızıntı Suları          

19 07 02

Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sızıntı suları

(M)

               

  19 08            Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Bertaraf Tesisi Atıkları

19 08 06

Doymuş yada kullanılmış iyon değişim reçineleri

(A)

19 08 07

İyon değiştiricilerinin yeniden üretimi sırasında ortaya çıkan solüsyonlar (karışımlar)ve çamurlar

(A)

19 08 08

Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları

(M)

19 08 10

Yenilebilir yağ içerenler dışındaki yağ /su ayrışmasından çıkan gres ve sıvı yağ karışımları

(A)

19 08 11

Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar 

(M)

19 08 13

Endüstriyel atık suyun diğer yollarla arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

(M)

19 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  19 10            Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından  Kaynaklanan Atıklar

19 10 03

Tehlikeli maddeler içeren hav kesirleri ve tozlar

(M)

19 10 05

Tehlikeli maddeler içeren diğer kesirler ve tozlar

(M)

 

  19 11            Yağ Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

19 11 01

Kullanılmış filtre killeri

(A)

19 11 02

Asit katranları

(A)

19 11 03

Akıcı sıvı atıklar

(A)

19 11 04

Yakıtları bazlarla temizleme atıkları 

(A)

19 11 05

Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtma çamurları

(M)

19 11 07

Baca gazı temizleme atıkları

(A)

19 11 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

(M)

 

  19 12            Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Bertarafından (Örneğin Sınıflanması, Ezilmesi, Küçültülmesi, Topak Haline  Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar

19 12 06

Tehlikeli maddeler içeren ahşap

(M)

19 12 11

Atıkların mekanik işlenmesinden çıkan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık materyaller dahil)

(M)

 

  19 13            Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Doğan Atıklar

19 13 01