Yönetmelik

            Devlet Bakanlığından:

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

                Amaç

                Madde 1— Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan özel rehabilitasyon ve eğitim merkezlerinin açılış izni, çalışma şartları, personel istihdamına ilişkin şartlar, merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerinin niteliği, fiziksel durumu, donanımı, ücret tarifesi ile merkezin işleyiş ve denetimi, faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

                Kapsam

                Madde 2 — Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan özel rehabilitasyon ve eğitim merkezlerini kapsar.

                Dayanak

                Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9 uncu maddesinin (g) bendi ile 34 üncü ve 35 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

                Genel Müdürlük: Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

                İl Müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

                Merkez: Özürlü bireylere bireysel, seanslı grup, yarım gün, tam gün rehabilitasyon ve eğitim hizmeti ile ailelerine eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen gündüzlü/yatılı özel rehabilitasyon ve eğitim merkezlerini,

                Kurucu: Özel rehabilitasyon ve eğitim merkezi açmak isteyen gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisini,

                Sorumlu Müdür: Özel rehabilitasyon ve eğitim merkezinin idari, mali, hukuki ve mesleki tüm işleyişinden sorumlu olan yöneticiyi,

                İç Hizmet Yönergesi: Özel rehabilitasyon ve eğitim merkezinin tüm işleyişine ilişkin, idari, mali, hukuki ve mesleki genel ilkelere, Genel Müdürlük mevzuatına uygun olarak kuruluşun işleyişini yetki ve sorumluluklarını belirleyen belgeyi,

                Özürlü Birey: Organik, fonksiyonel, çevresel ve psikolojik nedenlerden dolayı zihinsel, dil ve konuşma, motor, psiko-sosyal, işitsel, görsel gelişim alanlarında, özbakım, akademik ve temel sosyal yaşam becerilerinde, çeşitli derecelerde yetersizliği olan bireyi,

                Rehabilitasyon: Özürlü bireyin fonksiyon kayıplarının giderilmesi veya geriye kalan güç ve yeteneklerinin geliştirilerek fiziksel, psikolojik, eğitimsel, gelişimsel, sosyal ve mesleki yönden mevcut kapasitelerini en üst düzeye çıkarılması için yapılan çalışmaların ve yardımların tümünü,

                Gelişimsel Rehabilitasyon: Doğuştan gelen veya erken yaşta edinilmiş gelişim geriliklerinin, erken çocukluk döneminin özelliği olan uyum ve gelişime yatkınlıktan yararlanılarak, hedefe yönelik uygulamalar aracılığıyla, gelişimsel kapasitelerinin en üst sınırına ulaşmasına yardım etmeyi hedefleyen programların tümünü,

                Bireysel Rehabilitasyon ve Eğitim Planı: Her bir özürlü birey için yazılı olarak mesleki personel tarafından geliştirilmiş olan; bireyin performansını, kısa ve uzun dönemli amaçlarını, bireye sağlanabilecek rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerini içeren planı,

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez Açma, Hizmete Başlama, Devir, Nakil ve Kapatma

 

                Merkeze isim verme

                Madde 5 — Merkezler, resmi ve diğer özel merkezlerde kullanılan veya benzerlik gösteren ad ve unvanlar ile yabancı dildeki kelime ve deyimleri kullanamazlar. Merkez isminde hizmet verilecek özür gurubu belirtilmez.

                Merkez açmak için dosyaların tamamlanma süresi

                Madde 6 — Kurucu, başvuru tarihini takip eden üç ay içinde dosyalarını tamamlayarak il müdürlüğüne teslim eder. Bu süre içinde dosyalarını teslim etmeyen kurucuların başvuruları iptal edilir.

                Başvuru için istenecek belgeler

                Madde 7 — Merkez açmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hizmete açılmak istenen merkezin ismini, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti verilecek özür grubunu/gruplarını ve hizmet verilecek binanın adresini belirten dilekçe ile 8 inci ve 9 uncu maddelerdeki belgelerle birlikte il müdürlüğüne başvururlar. İl müdürlüğü tarafından binanın fiziksel şartlarında ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda iki nüsha halinde tutanak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kurucuya verilir, bir nüshası da il müdürlüğünde saklanır.

                İstenecek belgeler

                Madde 8 — Kurucu olacak gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerin temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir:

                a) Nüfus cüzdanı örneği.

                b) Adli sicil kaydı.

                c) İkametgah ilmühaberi.

                d) Sağlık kurulu raporu.

                e) En az ilkokul mezunu olduğuna dair belge.

                f) Özel hukuk tüzel kişiler için, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri.

                g) Özel hukuk tüzel kişilerin göstereceği temsilciden, sermaye şirketleri için, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği.

                h) Özel hukuk tüzel kişilerinin göstereceği temsilciden dernek ve vakıflar için yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge.

                i) Vergi borcu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna pirim borcu olmadığına dair belge.

                Sorumlu müdürden istenecek belgeler

                Madde 9 — Merkezde Sorumlu Müdür olacak kişiden aşağıdaki belgeler istenir:

                a) Nüfus cüzdanı örneği.

                b) İkametgah belgesi.

                c) Adli sicil kaydı.

                d) Sağlık kurulu raporu.

                e) Bedensel özürlüler rehabilitasyon merkezleri için; tıp (Fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji ve ortopedi uzmanı), sosyal hizmetler, psikoloji, fizyoterapi, çocuk gelişimi ve eğitimi,

                Zihinsel özürlüler rehabilitasyon merkezleri için; çocuk gelişimi ve eğitimi, zihinsel engelliler öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, sosyal hizmetler, psikoloji, İşitme konuşma özürlüler rehabilitasyon merkezleri için; odyoloji, işitme engelliler öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, sosyal hizmetler, psikoloji,

                Görme özürlüler rehabilitasyon merkezleri için; görme engelliler öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, sosyal hizmetler, psikoloji, bölümlerinde lisans öğrenimini veya lisans üstü öğrenimini tamamladığını gösterir belgenin aslı veya üniversiteden/noterden tasdikli örneği veya Genel Müdürlükte en az beş yıl denetim elemanı olarak görev yapmış olduğunu gösterir belge.

                f) Özürlülük alanında en az iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belge veya aynı alanda lisans üstü öğrenim belgesi. (Genel Müdürlük denetim elemanı hariç)

                Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aranan şartlar

                Madde 10 — Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

                a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak.

                b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

                c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

                d) Kurucunun, 8 inci maddenin (e) bendinde, sorumlu müdürün, 9 uncu maddenin (e) bendinde belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak.

                e) Kurum personelinin birinci derece akrabaları ile eşinin birinci derece akrabaları merkez açamazlar.

                Açılış izni için gerekli belgeler

                Madde 11 — Merkezde çalıştırılması zorunlu personel için aşağıdaki belgeler istenir:

                a) Çalıştırılacak personelin görev tanımının belirtildiği dilekçe.

                b) Nüfus cüzdanı örneği.

                c) İkametgah belgesi.

                d) Üniversiteden/noterden tasdikli öğrenim durumunu gösterir belge.

                e) Adli sicil kaydı.

                f) Sağlık kurulu raporu.

                Merkez hizmet binası için istenecek belgeler

                Madde 12 — Merkezin açılacağı binaya ait aşağıdaki belgeler istenir:

                a) Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği.

                b) Merkezin bir apartman katında hizmete açılması durumunda, diğer kat maliklerinin oy birliği ile verecekleri ve apartman yöneticisi tarafından onaylanmış izin belgesi.

                c) Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve binanın bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı.

                d) Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki.

                e) Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren fotoğraflar veya video CD/DVD/fotoğraf CD rom.

                f) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor.

                g) Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor.

                h) Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor.

                i) Binanın deprem güvenliğine dair belge.

                İç hizmet yönergesi

                Madde 13 — Merkezin iç hizmet yönergesi (Ek-1) deki forma göre hazırlanır. İl müdürlüğünce onaylanmak suretiyle yürürlüğe girer.

                Rehabilitasyon ve eğitim programları

                Madde 14 — Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve eğitim programları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakiben üç ay içinde Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönerge çerçevesinde belirlenir.

                Açılış izni için yapılacak işlemler

                Madde 15 — Açılış izni için aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

                a) Açılış izni için gerekli belgeler iki dosya halinde hazırlanarak, incelenmek üzere kurucu tarafından il müdürlüğüne teslim edilir. İl müdürlüğünce görevlendirilen en az iki meslek elemanı (Sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, fizyoterapist, odyolog, özel eğitim öğretmeni) tarafından dosya ve merkezin fiziksel koşulları incelenerek merkez açılış izin raporu düzenlenir.

                b) İki dosya olarak düzenlenen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, merkezin hizmete açılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ile gerçekleşir. İl müdürlüğü tarafından kurucu adına Açılış İzin Belgesi (Ek-2), Sorumlu Müdür Belgesi (Ek-3) düzenlenir.

                c) İl müdürlüğünce onaylanan dosyanın aslı il müdürlüğünde kalır. Diğer sureti imza karşılığı kurucuya verilir. Açılış izin belgesinin, sorumlu müdür belgesinin ve merkez iç hizmet yönergesinin onaylı bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

                d) Açılış izin belgesi ve sorumlu müdür belgesi merkezin görülebilecek bir yerine asılır.

                e) Açılış izin belgesi verilen her merkezin işveren ve iş yerinin ismi ve yaptığı işin niteliği il müdürlüğü tarafından bir ay içinde çalışma müdürlüğü ve defterdarlığa bildirilir.

                Merkezin hizmete başlaması

                Madde 16 — Zorunlu personelini tamamlayan, açılış izin belgesi düzenlenen ve valilikten açılış onayı alan merkez hizmete başlar. Açılış izin belgesi düzenlenmeden merkeze özürlü kabulü yapılmaz.

                Merkeze kabul edilecek özürlüler

                Madde 17 — Merkeze, iç hizmet yönergesinde belirtilen özür grubu/grupları kabul edilir.

                Birden fazla özür grubuna hizmet verecek merkezler

                Madde 18 — İlk kez açılacak ya da devir alınacak merkezde birden fazla özür grubuna hizmet verilmesi halinde:

                a) Hizmet verilecek özür grupları ve yaş grupları başvuru dilekçesinde belirtilir.

                b) Kuruluşun birden fazla özür grubuna hizmet vermesi halinde, bölümlere sorumlu müdür vasıflarını taşıyan bir meslek elemanı asli görevinin yanı sıra bölüm sorumlusu olarak da belirlenir.

                c) Hizmet verilecek her bir özür grubu için rehabilitasyon ve eğitim programı hazırlanır.

                d) Hizmet verilecek özür grubuna uygun çalıştırılması zorunlu personele ait gerekli belgeler hazırlanır.

                e) Merkezin fiziksel şartları ve donanımı hizmet verilecek her bir özür grubuna uygun şekilde düzenlenir.

                Rehabilitasyon ve eğitim programı ilave etme şartları

                Madde 19 — Daha önceden merkez açma izni almış bulunan kurucu veya kurucu temsilcisinin rehabilitasyon ve eğitim programı eklemek istemesi halinde:

                a) Kurucu veya kurucu temsilcisi program ilave etme amacını belirten bir dilekçe, uygulamak istediği rehabilitasyon ve eğitim programı ve merkezin son yerleşimini gösteren kroki ve iç hizmet yönergesinde yaptığı değişiklik taslağı ile birlikte il müdürlüğüne başvurur.

                b) İl müdürlüğünce görevlendirilecek en az iki meslek elemanı (Sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, fizyoterapist, odyolog, özel eğitim öğretmeni) tarafından gerekli incelemeler yapılarak, programın, programı uygulayacak personelin ve merkezin son yerleşim durumunun uygun görülmesi halinde, rehabilitasyon ve eğitim programı, düzenleme yapılan bölüme ait fotoğraflar veya video CD/DVD veya fotoğraf CD iki dosya halinde düzenlenerek il müdürlüğüne teslim edilir.

                c) Tüm belgeleri il müdürlüğünce onaylanan iki dosyadan biri il müdürlüğünde kalır. Diğer dosya merkeze gönderilir. Yeni onaylanan iç hizmet yönergesinin bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

                Personel çalışma izni için gerekli belgeler

                Madde 20 — Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıdaki belgeler istenir:

                a) Çalıştırılacak personelin görev tanımının belirtildiği dilekçe.

                b) Nüfus cüzdanı örneği.

                c) İkametgah belgesi.

                d) Noterden tasdikli öğrenim durumunu gösterir belge.

                e) Adli sicil kaydı.

                f) Sağlık kurulu raporu.

                g) Daha önce bu alanda çalıştığını gösterir belge veya çalışmadığına dair beyanname.

                Yaş haddi

                Madde 21 — Merkezlerde görev alacak personel (sorumlu müdür de dahil olmak üzere) için belgelerinin onaya sunulduğu tarihte İş Kanununda belirtilen yaş haddini aşmamış olma şartı aranır.

                Çalıştırılacak personel için yapılacak işlemler

                Madde 22 — Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

                a) Merkezde çalıştırılacak personel için istenilen belgeler biri asıl olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenerek il müdürlüğüne teslim edilir.

                b) İl müdürlüğü onbeş gün içinde personelin belgelerini üçüncü bölümde belirtilen şartlara uygunluğu açısından değerlendirir ve uygunsa çalışma onayı verir.

                c) Personelin belgeleri ve çalışma onayının bir nüshası il müdürlüğü tarafından merkezin dosyasında saklanır, ikinci nüshası merkeze gönderilir.

                d) Merkez yetkililerince çalışma onayı verilen personel için, il müdürlüğü tarafından onaylanan fotoğraflı kimlik kartı düzenlenir.

                e) İl müdürlüğünce çalışma onayı verilmeyen personel merkezde çalışamaz.

                f) Merkezde çalışacak olan personel ile İş Kanunu hükümlerince iş akdi yapılır.

                Görevden ayrılan personelin bildirimi

                Madde 23 — Merkezden ayrılan veya görevine son verilen personel en geç bir ay içinde il müdürlüğüne bildirilir.

                Sorumlu müdürün izine ayrılması

                Madde 24 — Sorumlu müdürün çeşitli nedenlerle izine ayrılması halinde merkezde çalışan bir meslek elemanı vekil bırakılır, sorumlu müdür izine ayrılmadan önce il müdürlüğüne bilgi verilir.

                Sorumlu müdür değişikliği

                Madde 25 — Sorumlu müdürün ayrılması halinde; durum, il müdürlüğüne bildirilir ve sorumlu müdürün ayrılmasını müteakiben otuz gün içinde yeni sorumlu müdür için il müdürlüğünün teklifi ile valilik onayı alınır.

                Devir işlemleri

                Madde 26 — Merkez kurucusunun veya kurucu temsilcisinin değişmesi halinde, devir alacak gerçek veya tüzel kişi, noterden onaylı devir senedi ile başvuru için 8 inci maddede istenen belgeleri iki nüsha hazırlayarak il müdürlüğüne başvurur. Belirlenen şartlara uygun olması halinde açılış izin belgesi yeniden düzenlenir ve bir nüshası kuruluşa gönderilir, bir nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilir ve bir nüshası da bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

                Merkez açma yetkisi verilen temsilcinin değişmesi

                Madde 27 — Özel hukuk tüzel kişilerince merkez açma yetkisi verilen temsilcinin değişmesi durumunda, özel hukuk tüzel kişisi adına seçilen temsilcinin kurucu olması ile ilgili yönetim kurulu kararının tasdikli örneği ve başvuru için 8 inci maddede istenen belgeler iki nüsha hazırlanarak il müdürlüğüne başvurulur. Yeni temsilcinin niteliklerinin kurucu olmak için belirlenen şartlara uygun olması halinde açılış izin belgesi yeniden düzenlenir ve bir nüshası kuruluşa gönderilir, bir nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilir, bir nüshası da bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

                Habersiz devir

                Madde 28 — İl müdürlüğüne haber vermeden devir yapan, devir alan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin var olan izinleri iptal edilir.

                Nakil işlemleri

                Madde 29 — Merkezin yeni bir binaya taşınmayı istemesi halinde:

                a) Merkezin yeni binasının adresini bildiren bir dilekçe ile il müdürlüğüne başvurulur.

                b) İl müdürlüğünce görevlendirilecek en az iki meslek elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda binanın durumunu belirten tutanak iki nüsha halinde düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kurucuya verilir, bir nüshası da il müdürlüğünce saklanır.

                c) Binanın uygunluğu halinde il müdürlüğü taşınması onaylanan merkeze Geçici Çalışma İzin Belgesi (Ek-4) düzenler. İki ay içinde açılış izin belgesini almayan merkezin nakil işlemi iptal edilir.

                d) Geçici çalışma izin belgesi alan merkez yeni adreste çalışmaya başlar. Bu süre içinde merkez açılış izin belgeleri tamamlanarak iki dosya halinde, incelenmek üzere kurucu tarafından il müdürlüğüne teslim edilir.

                e) İl müdürlüğünce görevlendirilecek en az iki meslek elemanı tarafından merkezin fiziksel koşullarını, donanımını ve genel olarak hizmete uygunluğunu gösterir merkez açılış izin raporu düzenlenir.

                f) Tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, il müdürlüğü tarafından Açılış İzin Belgesi (Ek-2) düzenlenir. Merkezin hizmete açılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ile gerçekleşir.

                g) Tüm belgelerin, il müdürlüğünce onaylanan iki dosyadan aslı il müdürlüğünde kalır. Dosyanın diğer nüshası ve açılış izin belgesi imza karşılığı kurucuya verilir. Açılış onayı ve açılış izin belgesinin tasdikli örneği bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

                Şube açma işlemleri

                Madde 30 — Şube açılış izni için yeni merkez açılışındaki gibi işlem yapılır. Her şube için ayrı sorumlu müdür ve personel istihdamı zorunludur.

                Ek birim açma işlemleri

                Madde 31 — Çok katlı binaların bir veya iki dairesinde hizmet veren merkezin aynı binanın bir başka dairesinde hizmet vermek istemesi halinde:

                a) Kurucu veya kurucu temsilcisi yeni dairenin adresini, verilecek hizmeti belirten bir dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur. İl müdürlüğünce görevlendirilecek en az iki meslek elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda iki nüsha halinde tutanak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kurucuya verilir, bir nüshası da il müdürlüğünde saklanır.

                b) Eklenecek birimlerin uygun bulunması halinde daireye ait tapu senedi veya kira kontratosu örneği, belediye itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor, kroki, tefriş yapıldıktan sonra birimleri gösterir fotoğraflar veya video CD/DVD veya fotoğraf CD rom iki dosya halinde hazırlanarak il müdürlüğüne teslim edilir.

                c) İl müdürlüğü tarafından ek birimin fiziksel koşullarını, donanımını ve genel olarak hizmete uygunluğunu gösterir ek birim açılış izin raporu düzenlenir.

                d) Tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, il müdürlüğü tarafından açılış izin belgesi yenilenir. Ek birimin hizmete açılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ile gerçekleşir.

                e) Tüm belgeleri il müdürlüğünce onaylanan iki dosyadan aslı il müdürlüğünde kalır. Dosyalardan diğeri ve açılış izin belgesi imza karşılığı kurucuya verilir. Açılış izin belgesinin onaylı bir örneği bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

                Merkezin kurucu tarafından kapatılması

                Madde 32 — Merkezin kurucu tarafından kapatılması durumunda:

                a) Kurucu, en az bir ay önceden il müdürlüğüne, personel ve velilere yazılı olarak merkezi kapatma isteğinde olduğunu bildirir.

                b) Merkeze ait açılış izin belgesini il müdürlüğüne teslim eder.

                c) İl müdürlüğü merkezin usulüne uygun olarak kapandığını Genel Müdürlüğe ve o yerin bağlı bulunduğu çalışma müdürlüğüne ve defterdarlığına bildirir.

                d) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen şartları yerine getirmeden merkezini kapatan kurucunun yeniden merkez açmak istemesi halinde izin verilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

                Merkezde çalışacak personel

                Madde 33 — Her merkezde sorumlu müdür, rehabilitasyon ve eğitim programlarında belirtilen mesleki personel, büro görevlisi ve hizmetli istihdam edilir. Tam gün hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezlerinde bakıcı anne, aşçı; yatılı hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezlerinde bakıcı anne, aşçı ve hemşire istihdam edilmesi zorunludur. Merkez, istihdam ettiği personele göreve başlamadan önce bir kez ve göreve başladıktan sonra da en az iki yılda bir hizmet içi eğitim verir.

                Merkezde çalıştırılması zorunlu meslek elemanları

                Madde 34 — Merkezde, aşağıda belirtilmiş meslek elemanlarından en az ikisinin tam zamanlı olarak bulundurması zorunludur.

                a) Bedensel özürlülere hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezinde; fizyoterapist, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, özel eğitim öğretmeni veya zihinsel engelliler öğretmeni.

                b) Zihinsel özürlülere hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezinde; çocuk gelişimi ve eğitimcisi, zihinsel engelliler öğretmeni veya özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni (sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olup en az üç yıllık özel eğitim deneyimi olması) veya rehber öğretmen.

                c) İşitme ve konuşma özürlülere hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezinde; odyolog, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, işitme engelliler öğretmeni veya özel eğitim öğretmeni.

                d) Görme özürlülere hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezinde; görme engelliler öğretmeni, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, sınıf öğretmeni veya rehber öğretmen.

                e) Otistik bireylere hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezlerinde; çocuk gelişimi ve eğitimcisi, özel eğitim öğretmeni, psikolog veya rehber öğretmen.

                f) Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, özgül öğrenme güçlüğü, okul uyum problemleri olan bireylere hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezlerinde; özel eğitim öğretmeni veya zihinsel engelliler öğretmeni, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, sınıf öğretmeni, psikolog veya rehber öğretmen.

                g) 21 yaş üzeri özürlülere mesleki rehabilitasyon alanında hizmet veren rehabilitasyon merkezlerinde; mesleki eğitim fakültesi mezunları, ev ekonomisi yüksek okulu mezunları, fizyoterapist, rehber öğretmen veya psikolog.

                Zorunlu eleman çalıştırılması

                Madde 35 — Merkezde 34 üncü maddede belirtilen zorunlu meslek elemanlarının haricinde rehabilitasyon ve eğitim programları çerçevesinde sosyal hizmet uzmanı, psikolog, fizyoterapist, okul öncesi öğretmeni, branş öğretmenleri, dil ve konuşma terapisti, çocuk eğiticisi, diyetisyen, tabip, hemşire, usta öğretici part-time veya tam zamanlı istihdam edilebilir. İki zorunlu ve iki part-time olmak üzere en az dört meslek elemanı çalıştırılması zorunludur.

                Merkezde çalışacak personelin görev, yetki ve sorumlulukları

                Madde 36 — Merkezde çalışacak personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

                a) Sorumlu müdür; merkezin idari, mali, hukuki, mesleki ve diğer tüm işlerini hizmetin amacına ve mevzuata uygun olarak yürütür. Merkezde hizmet verilen özürlülerin değerlendirilmesi, rehabilitasyon ve eğitim planının hazırlanması ve programının izlenmesinden birinci derecede sorumludur. Sorumlu müdür, il müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlara karşı merkezi temsil eder. Mesleği ile ilgili programların uygulanmasında görev alır. Bir kişi birden fazla merkezin sorumlu müdürü olamaz. Başka bir işte çalışamaz.

                b) Merkezde sorumlu müdürün haricinde çalışacak diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakiben üç ay içinde çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

                Stajyer öğrenci uygulaması

                Madde 37 — Üniversitelerin psikoloji, fizyoterapi, çocuk gelişimi ve eğitimi, sosyal hizmetler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, özel eğitim öğretmenliği ve alanla ilgili diğer bölümlerde lisans veya lisans üstü öğrenim gören öğrenciler ile kız meslek liselerinin çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin merkezde staj yapabilmeleri için, bölümlerinden/okullarından alınan staj yapacakları alanı ve süreyi belirten bir yazı ile merkeze başvurmaları istenir. Stajyer öğrencilerin mesleki personel ile birlikte gözlem ve uygulama yapmalarına izin verilir. Stajyer öğrenciler tek başına uygulama yapamazlar, merkezde meslek elemanlarının yerine istihdam edilemezler. Kabul edilen stajyerlerin listesi il müdürlüğüne bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezde Uygulanacak Rehabilitasyon ve Eğitim Hizmetleri ve Programları

 

                Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri

                Madde 38 — Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri aşağıda tanımlandığı gibidir:

                Merkezde gelişimsel tanılama ve değerlendirme, bireysel eğitim, seanslı grup eğitimi, yarım gün grup eğitimi, tam gün grup eğitimi, aile eğitimi, aile danışmanlığı ve yatılı hizmetlerden hangileri verilecekse iç hizmet yönergesi (Ek-1) formunda belirtilir.

                Gelişimsel tanılama ve değerlendirme: Formal ve informal testlerle bireyin zihinsel, dil, duygusal, sosyal ve motor beceri düzeylerine ilişkin bilgilerin toplanarak bir karara varılması sürecidir. Gelişimsel tanılama ve değerlendirmedeki amaç, bireyin gereksinimlerini saptamak, belirlenen gelişim alanlarındaki performans düzeyine uygun rehabilitasyon ve eğitim programlarına veya gereksinimlerine uygun kurumlara yönlendirilmesini sağlamaktır. Gelişimsel tanılama ve değerlendirme en az üç farklı meslek elemanının yer aldığı ekip tarafından yapılır ve rapor edilir.

                Bireysel eğitim: Özürlü birey için hazırlanmış rehabilitasyon ve eğitim planı doğrultusunda bir mesleki personel ile bire bir yapılan ve özürlü bireyin tüm gelişim alanlarının bir bütün olarak desteklendiği en az bir saatlik çalışmadır.

                Seanslı grup eğitimi: Gruptaki her birey İçin belirlenen gereksinimler doğrultusunda bir mesleki personel ile yaş ve gelişim özellikleri birbirine yakın olan, en fazla sekiz çocuk ile yapılan en az bir saatlik çalışmadır.

                Yarım günlük grup eğitimi: Gruptaki her birey için belirlenen gereksinimler doğrultusunda bir mesleki personel ile yaş ve gelişim özellikleri birbirine yakın olan, en fazla oniki çocuk ile yapılan en az üç saatlik çalışmadır.

                Tam günlük grup eğitimi: Gruptaki her birey için belirlenen gereksinimler doğrultusunda bir mesleki personel ile yaş ve gelişim özellikleri birbirine yakın olan, en fazla oniki çocuk ile yapılan en az altı saatlik çalışmadır.

                Aile eğitimi: Anne-babaların çocuklarının özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri, çocuklarına beceri öğretebilmeleri, var olan problem davranışlarla başa çıkabilmeleri, çocuğu daha iyi kontrol edebilmeleri ve çocukla ilişkilerini olumlu yönde geliştirebilmeleri hedeflenen bireysel ve/veya grup olarak yapılan çalışmalardır.

                Aile danışmanlığı: Anne-babaların kendilerinin ve çocuğun duygu, düşünce ve tepkilerini anlayabilmeleri, kendi duygularıyla yüz yüze gelmeleri, çocuklarıyla ilgili beklenti ve duygularını paylaşarak problemlerine gerçekçi çözümler üretebilmeleri hedeflenen bireysel ve/veya grup olarak yapılan çalışmalardır.

                Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve eğitim programları ve içeriklerine ilişkin esaslar

                Madde 39 — Merkezlerde uygulanacak rehabilitasyon ve eğitim programları ve içeriklerine ilişkin esaslar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakiben en geç üç ay içinde çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

                Rehabilitasyon ve eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması

                Madde 40 — Merkezde rehabilitasyon ve eğitim programlarının uygulanması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

                a) Bu Yönetmelik, yürürlüğe girdikten sonra en geç bir yıl içinde merkezlerde uygulanacak rehabilitasyon ve eğitim programlarını Genel Müdürlük hazırlar ve il müdürlüklerine bildirir. Daha sonra gerek görmesi halinde rehabilitasyon ve eğitim programları üzerine değişiklikler ve ilaveler yapar ve il müdürlüğüne bildirir. Ancak, Genel Müdürlük rehabilitasyon ve eğitim programlarını hazırlayıncaya kadar; 39 uncu madde hükmü çerçevesinde merkezlerin hazırlayacağı rehabilitasyon ve eğitim programları il müdürlüklerince değerlendirilir ve kabul edilir.

                b) Rehabilitasyon ve eğitim programlarının uygulanmasında her birey için bireysel rehabilitasyon ve eğitim planı geliştirilir. Bireysel rehabilitasyon ve eğitim planının içeriği ve düzenlenme esasları bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra en geç üç ay içinde genelge ile belirlenir.

                c) Rehabilitasyon ve eğitim programlarının uygulanmasında mümkün olduğunca bireysel eğitimden grup eğitimine doğru yönelme esastır. Programların uygulanmasında özürlünün grup ortamında sosyal hayata uyumuna ilişkin çalışmalara özen gösterilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fiziksel Koşullar ve Donanım

 

                Merkezin iskan durumu

                Madde 41 — Merkez çocuklar için tehlike yaratmayacak, ulaşıma elverişli bir yerde kurulmalıdır. Merkez binası özürlüleri rahatsız edecek derecede gürültülü yerlerden veya havayı kirletecek sınai kuruluşlarından uzak, İmar Kanunu hükümlerine göre yapılmış ve kullanma izni almış olmalıdır.

                Emniyet ve trafik güvenliği

                Madde 42 — Merkez binasının bulunduğu yer, çocukların geliş-gidişlerinde trafik yönünden uygun ve emniyetli olmalıdır.

                Yangından korunma ve ısıtma

                Madde 43 — Merkezde yangından korunma için yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve malzemesi ile sesli ve ışıklı alarm sistemi bulunmalı, yangın için gerekli önlemler alınmalıdır. Merkezin müstakil binada veya çok katlı binaların ikinci ve daha üst katlarında açılması durumunda özürlülerin kullanımına uygun yangın tahliye sistemi bulundurulması zorunludur.

                Merkezde ısıtma kaloriferle yapılmalıdır. Ancak, bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak kalorifer sisteminin olmadığı yerlerde ısıtma, özürlüye risk oluşturmayacak elektrikli araçlarla veya merkezi ısıtma sistemi ile yapılmalıdır. Isıtmanın elektrikli araçlarla yapılması halinde il elektrik idaresinden elektrik tesisatının uygunluğuna dair belge alınması zorunludur.

                Deprem güvenliği

                Madde 44 — Merkezin açılacağı binanın deprem güvenliğine ilişkin bayındırlık il müdürlüğü/belediye/üniversiteler/inşaat mühendisleri odalarının herhangi birinden binanın depreme dayanıklı olduğuna dair belge kurucu veya sorumlu müdür tarafından alınır ve il müdürlüğüne teslim edilir.

                Merkezin fiziksel koşulları

                Madde 45 — Merkezin fiziksel koşulları aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

                a) Merkez müstakil bir binada veya çok katlı bir binanın zemin ile bağlantılı birinci katında olmalıdır.

                b) Aynı binanın diğer katlarında ek birim açılması halinde, yangın merdiveni ve asansör şartı aranır.

                c) Merkezin bireysel eğitim ve grup eğitimi odaları gün ışığı almalı ve elektrik ışığı ile eğitime uygun teknoloji kullanılarak iyi aydınlatılmalıdır.

                d) Bireysel eğitim ve grup eğitimi odalarının tabanı sağlığa zarar vermeyecek, kolay temizlenen bir malzeme ile kaplanmalıdır.

                e) Merkezde merdiven varsa merdivenlerin genişliği ve yüksekliği iniş ve çıkışlarda kolaylık sağlayacak şekilde olmalı, emniyet korkulukları bulunmalıdır.

                f) Tuvaletlerin tabanları ve duvarlarının tamamı veya belli bir yüksekliğe kadar olan bölümü yıkanmaya, temizliğe uygun olmalıdır, bedensel engellilere hizmet verilen merkezlerin tuvaletlerinde tutamak olmalıdır.

                g) Merkezin her bölümü havalandırmaya uygun olmalı, gerektiğinde merkezin havalandırılması için ek önlemler alınmalıdır.

                h) Panel radyatörler dışındaki radyatörler, ısıyı engellemeyecek şekilde korunmalıdır.

                i) Merkezde gerekli ilaç ve sağlık malzemesinin konulacağı bir dolap olmalı ve bu dolap özürlülerin ulaşamayacağı konumda olmalıdır.

                j) Merkezin her türlü tesisatı genel hijyenik şartları bozmayacak şekilde temiz ve düzenli olmalıdır.

                Merkezin bölümleri

                Madde 46 — Merkezlerde düzenlenmesi zorunlu olan bölümler;

                a) Sorumlu müdür odası,

                b) Büro,

                c) Bekleme odası,

                d) Personel odası,

                e) Bireysel eğitim odası,

                f) Grup eğitim odası,

                g) Bedensel ve zihinsel özürlülere hizmet verecek merkezlerde fiziksel rehabilitasyon salonu,

                h) Zihinsel özürlülere hizmet verecek merkezlerde fiziksel rehabilitasyon odası,

                i) İşitme özürlülere hizmet verecek merkezlerde odyoloji ünitesi,

                j) Oyun salonu,

                k) Bahçe,

                l) Tam gün rehabilitasyon ve eğitim hizmeti veren merkezlerde yemekhane ve mutfak, 

                m) Yatılı hizmet verilen merkezlerde yatakhane,

                olmalıdır.

                Donanım

                Madde 47 — Merkezlerde düzenlenmesi zorunlu olan bölümlerin donanımı için istenecek araç ve gereçler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakiben üç ay içinde çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

                Merkez binasının kullanımı

                Madde 48 — Merkezde özürlülere ayrılan bölümlerde kurucu ve personel ikamet edemez ve konut olarak kullanamaz. Merkez binası hiçbir şekilde asli amacı dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

 

ALTINCI BÖLÜM

Merkezin İşleyişine İlişkin Esaslar

                Merkeze özürlü kabulü

                Madde 49 — Merkeze özürlü kabulü esasları;

                a) Merkeze kabul edilecek özürlüden istenecek belgeler şunlardır:

                1. Dilekçe,

                2. Özürlüye ait nüfus cüzdanı örneği,

                3. Veliye ait ikametgah belgesi,

                4. Sağlık kurulu raporu,

                5. 2 adet fotoğraf,

                istenir.

                b) Merkeze müracaat eden özürlü ve ailesi hakkında ayrıntılı ilk görüşme formu düzenlenir.

                c) Merkeze müracaat eden özürlü mesleki personel tarafından değerlendirilir, değerlendirme sonucuna göre özürlü kabul edilir, sıraya alınır veya reddedilir.

                d) Merkeze kabul edilen her özürlü için bir dosya açılır, belgeleri saklanır.

                Merkeze ücretsiz özürlü kabulü

                Madde 50 — Merkez hizmetlerinden yararlanmak üzere ücretsiz özürlü kabul edilebilir. Merkezlere ücretsiz özürlü kabulüne ilişkin esaslar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakiben üç ay içinde çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

                Merkezden özürlünün ayrılması

                Madde 51— Merkezden özürlünün ayrılması aşağıdaki durumlarda gerçekleşir;

                a) Ailenin isteği,

                b) Rehabilitasyon ve eğitim programının tamamlanması,

                c) Merkez müdürlüğü tarafından kabule esas bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğunun tespiti veya merkezin işleyiş ve düzenine aykırı hareket edilmesi halinde

                özürlünün ilişiği kesilir.

                Merkezin çalışma gün ve saatleri

                Madde 52 — Merkezde iç hizmet yönergesinde belirtilen gün ve saatlerde hizmet verilir. Merkez çalışma gün ve saatlerinde değişiklik yapmak istediğinde değişiklik yapma gerekçesi ile il müdürlüğüne başvurur. İl müdürlüğünün uygun görmesi durumunda valilik onayı ile iç hizmet yönergesi değiştirilir.

                Merkezin tatil edilmesi

                Madde 53 — Merkez, bulunduğu yörenin iklim koşulları ve tadilat nedeniyle en çok bir ay tatil edilir. Kurucu gerekçelerini içeren dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur. Merkezin tatil edilmesi il müdürlüğünün onayına bağlıdır.

                Ücret tespiti

                Madde 54 — Ücretlere ilişkin uygulama aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirilir:

                a) Merkezlerde uygulanacak rehabilitasyon ve eğitim taban ücretleri, valinin ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında il sosyal hizmetler müdürü, defterdar, il ticaret odası temsilcisi, belediye başkanlığı temsilcisi, il dahilinde özel rehabilitasyon merkezlerinin kendi aralarında seçecekleri temsilciden oluşan komisyon tarafından yılda bir kez tespit edilir. Ancak, yıllık TEFE'nin %50 yi geçmesi halinde yılda iki kez ücret tespit edilebilir.

                b) Komisyon, her yıl Aralık ayının ilk haftasında toplanır.

                c) Taban ücretler, geçinme endeksi ile toptan eşya fiyat endekslerindeki artış oranları esas olmak üzere, sosyo-ekonomik koşullar, merkezlerin personel, kira, ısıtma, onarım, diğer cari giderleri amortismanları ve kâr oranları dikkate alınarak belirlenir.

                d) Komisyon değerlendirme, bireysel eğitim, seanslı grup eğitimi, yarım gün grup eğitimi, tam gün grup eğitimi, aile danışmanlığı ve eğitimi, yatılı hizmet taban ücretlerini tespit eder.

                e) Komisyon tarafından tespit edilen taban ücretler vali tarafından onaylanarak Ocak ayından başlayarak geçerli olur.

                f) Komisyon tarafından onaylanan taban ücretlerinin altında olmamak koşuluyla merkezler, verecekleri hizmet türlerine göre uygulayacakları ücretleri, kendi maliyet hesaplarına göre belirler ve il müdürlüklerine bildirirler.

                Ücret tahsili

                Madde 55 — Ücretler, uygulanan rehabilitasyon ve eğitim programına göre programların uygulanmasını müteakiben aylık olarak alınır.

                Merkezde bulunması gereken defter ve dosyalar

                Madde 56 — Merkezde aşağıdaki defter ve dosyaların bulundurulması zorunludur:

                a) Gelen evrak kayıt defteri.

                b) Giden evrak kayıt defteri.

                c) Zimmet defteri.

                d) Özürlülere ait kütük defteri.

                e) Teftiş defteri.

                f) Denetleme defteri.

                g) Her özürlü için, içinde ilk kabul belgeleri ile özürlünün rehabilitasyon ve eğitim planının ve gelişmelerine ait bilgilerin bulunduğu dosya.

                h) Özürlünün devam çizelgesi ve personelin çalışma programını gösteren çizelge.

                i) Personelin özlük ve sağlık dosyaları.

                Merkez, hizmet verilmeye başlanmasından itibaren tutulan kayıtlar ve özürlülere ait dosyaları muhafaza etmek zorundadır. Merkezin yazışmalarında antetli kağıt ve kaşe kullanılması zorunludur.

                İl müdürlüklerine gönderilecek belgeler

                Madde 57 — Her ayın ikinci haftasında özürlü listesinin, personel listesinin, aylık SSK prim bildirgesinin bir örneği ve merkezde özürlü bireylere yemek veriliyorsa, aylık yemek listesinin birer örneği il müdürlüğüne gönderilir. Uyarılara rağmen istenilen bilgi ve belgeleri göndermeyen merkeze, bu Yönetmeliğin 61 inci maddesindeki hükümler uygulanır.

                Sivil savunma planı

                Madde 58 — Açılış izin belgesinin düzenlenmesinden sonra iki ay içinde merkezin yangın, sabotaj ve depremde uygulanacak sivil savunma planı hazırlanarak il müdürlüğüne teslim edilir.

                Genel müdürlüğe gönderilecek belgeler

                Madde 59 — Merkezde çalışan personel sayısı ve niteliği ile merkeze devam eden özürlüler hakkındaki bilgiler Genel Müdürlükçe tespit edilecek normlarda il müdürlüğü tarafından istenilen sürede Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Teftiş ve Denetim

 

                Teftiş ve denetim

                Madde 60 — Merkezin işleyişinde karşılaşılan sorunları, özel eğitim ve rehabilitasyon uygulamalarında aksayan yönleri tespit etmek, çözüm yolları bulmak, sunulan hizmetin kalitesini artırmak ve hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu tespit etmek amacıyla teftiş ve denetim yapılır.

                Merkezde özürlülere yönelik hizmetlerin teftişinin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen müfettişler tarafından yapılması esastır.

                Merkezin teftiş ve denetimleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

                a) Merkez il müdürlüklerince yılda en az iki kez denetlenir. Denetleme meslek elemanlarından en az iki kişinin oluşturduğu ekip tarafından yapılır. Denetleme sonucu tespit edilen hususlar il müdürlüğünce her sayfası onaylanmış denetleme defterine yazılır. Denetleme esnasında defterin yazılmaması durumunda il müdürlüğü tarafından denetleme raporu gönderilir. Bu rapor denetleme defterine yapıştırılır.

                b) Merkez, Genel Müdürlük Müfettişleri tarafından da denetlenir. Teftiş sonucu tespit edilen hususlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca her sayfası onaylanmış teftiş defterine yazılır.

                c) Merkez yetkilileri denetleyicilere teftiş ve denetim esnasında istendiği takdirde her türlü belgeyi sunmak ve göstermekle yükümlüdürler.

                d) Denetim ve teftiş sonucu tespit edilen aksaklıklar il müdürlüğünce yazılı olarak merkeze bildirilir. Merkez bir ay içinde belirtilen aksaklıkları düzeltmek ve gidermek zorundadır.

                e) Verilen süre içerisinde aksaklıklarını gidermeyen merkezin faaliyeti il müdürlüğünün teklifi ve valilik makamının onayı ile kolluk kuvvetlerince geçici veya sürekli olarak durdurulur.

                Merkezin faaliyetinin geçici olarak durdurulması

                Madde 61 — Merkezin faaliyetinin beş iş günü geçici olarak durdurulması, aşağıda belirtilen hususlardan birisinin il müdürlüğünce tespiti halinde yerine getirilir:

                a) Mevzuat hükümlerine aykırı harekette bulunulduğunda.

                b) Merkezin iç hizmet yönergesi ve çalışma programında yer almayan özür grubu kabul edildiğinde.

                c) Personel için çalışma izni alınmadığında.

                d) Eksik personel çalıştırıldığında.

                e) Tespit edilen taban ücretten düşük ücret alındığında.

                f) Verilen süre içerisinde belirlenen aksaklıklar giderilmediğinde.

                g) İl müdürlüğünce istenen bilgi ve belgeler gönderilmediğinde.

                h) Sorumlu müdürün görevden ayrılmasının bildirilmediği ve otuz gün içinde yeni sorumlu müdür görevlendirilmesi teklif edilmediğinde.

                Merkezin geçici kapatılması

                Madde 62 — Merkezin geçici olarak kapatılması halinde yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

                Merkezin 61 inci madde gereğince kapatılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ile gerçekleşir. Merkezin, geçici olarak kapatılmasını gerektiren fiil işlendiğinde, ilk ceza beş iş günü, fiilin tekrarında ise on günden az olmamak üzere geçici kapatma cezası uygulanır. Geçici kapatma kararı en az üç iş günü öncesi merkeze bildirilerek velilere bilgi verilmesi sağlanır. Kapatma ve açılma işlemi kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilir. Kapatılan merkezler il çalışma müdürlüğü ve defterdarlığa bildirilir.

                Merkezin faaliyetinin sürekli durdurulması

                Madde 63 — Merkezin faaliyetinin sürekli olarak durdurulması aşağıdaki koşullarda gerçekleşir:

                a) Uyarılara rağmen tespit edilen hususları gidermeyen ve iki kez geçici kapatma cezası almasına rağmen aynı konularda eksikliği tespit edilen,

                b) Açılış izin onayı olmadan hizmete başlayan,

                c) İzinsiz devir ve nakil işlemi yapan

                merkezlerin faaliyetleri sürekli olarak durdurulur.

                Merkezin faaliyetinin sürekli durdurulmasında yapılacak işlemler

                Madde 64 — Merkezin faaliyetinin sürekli durdurulmasında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

                63 üncü madde gereğince il müdürlüğünün teklifi valilik onayı ile merkezin faaliyetleri sürekli olarak durdurulur ve merkeze tebliğ edilir. Merkez açılış izin onayının ve açılış izin belgesinin aslını onbeş günlük süre içinde il müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Faaliyetin durdurulduğu tebliğ edilen merkez faaliyetini durdurmadığı, yukarıda istenen belgeleri il müdürlüğüne teslim etmediği taktirde kolluk kuvvetlerince kapatılır.

                Belgelerini teslim etmeyen kurucu ve sorumlu müdür hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem başlatılır. Faaliyeti sürekli durdurulan merkezlerin kurucuları yeni bir merkez açamaz.

                Merkezin faaliyetinin durdurulduğu Genel Müdürlüğe, il çalışma müdürlüğüne ve defterdarlığa bildirilir.

                Suç işleyen merkez personeli

                Madde 65 — Merkeze kabul edilen özürlülere karşı ihmal ve istismarı görülen veya suç işleyen merkez personeli hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümlerine ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 27 nci maddesine göre işlem yapılır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

                Yürürlükten kaldırılan mevzuat

                Madde 66 — a) 21.3.1986 tarihli ve 19034 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Spastik Çocuklar Özel Rehabilitasyon Merkezleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik",

                b) 13.2.1988 tarihli ve 19724 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği",

                c) 6.2.1994 tarihli ve 21841 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İşitme ve Konuşma Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği",

                yürürlükten kaldırılmıştır.

                Geçici Hükümler

                Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte açılış izin belgesi alan ve faaliyetlerini sürdüren merkezler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve yaptığı düzenlemeleri ve yapılan çalışmaları bir raporla il müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

                Geçici Madde 2 — İl müdürlüğünce merkezlerin bu Yönetmeliğe uyumuna ilişkin yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere kurulacak meslek elemanlarından oluşan en az iki kişilik komisyon her merkez için genel değerlendirme raporu hazırlar. Değerlendirme raporu sonucuna göre yapılan işlemler bir yıllık sürenin bitiminden itibaren altı ay içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

                Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kurucuların kazanılmış hakları, merkezlerin hizmete devam ettiği sürece saklıdır. Ancak, diğer hükümlere esas olmak üzere merkezlerde gerekli düzenlemeleri yapmaları zorunludur.

                Geçici Madde 4 — Bir yıllık süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan ve il müdürlüğüne bilgi vermeyen merkezlerin faaliyetleri sürekli olarak durdurulur.

                Yürürlük

                Madde 67 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 68 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

 

EKLER İÇİN BKNZ.