Tebliğ

 

          Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2005/6)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

             Soruşturma

             Madde 1 — Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Petlas) ve Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. (Pirelli) tarafından yapılan ve Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Brisa) tarafından desteklenen başvuru üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli  "kauçuktan yeni dış lastikler" için 20/08/2004 tarihli ve 25559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/18 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturmasında geçici karar aşamasına gelinmiştir. Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile 02/05/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonucunda alınan karara esas teşkil edecek geçici bilgi ve bulguları içermektedir.

             Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

             Madde 3 — Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen ihracatçılarına ve ayrıca tüm ihracatçılara erişilebilmesini teminen ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliği’ne soru formları gönderilmiştir.

             Başvuru sahibi ve başvuruyu destekleyen yerli üretici firmalar soru formuna usulüne uygun şekilde cevap vermişlerdir. Söz konusu firmalar ayrıca, soruşturma sırasında Müsteşarlığımız ile işbirliği içinde olmuşlar ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmişlerdir. Ayrıca, Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması soruşturmayı desteklediği yönünde görüş bildirmiştir.

             ÇHC’de yerleşik firmalardan doğrudan soru formu gönderilen Triangle Tyre Co., Ltd. (Triangle) firmasından, ayrıca, Aelous Tyre Co., Ltd. (Aelous), Hangzhou Zhongce Rubber Co., Ltd. (Hangzhou) ve Quingdao Taifa Group Corporation (Taifa) firmalarından soru formuna cevap alınmıştır.

             Adı geçen firmaların tamamı, soru formunun yanıtlanması konusunda kendilerine tanınan sürenin uzatılması için talepte bulunmuş ve söz konusu makul talepler mümkün olduğu ölçüde karşılanarak soru formuna cevap süresi uzatılmıştır.

             Hangzhou ve Taifa firmalarının cevaplarının bazı önemli eksiklikler içermesi nedeniyle adı geçen firmalara anılan eksikliklerin nedenini açıklama imkânı tanınmış, ancak, Taifa firması’ndan süresi içinde cevap alınamamıştır. Aelous ve Tiangle firmalarının cevaplarının incelenmesine devam edilmektedir.

             Soruşturma sürecinde, ÇHC menşeli kauçuktan yeni dış lastikler ithal ettiği belirlenen 44 ithalatçı firmaya ithalatçı soru formu gönderilmiş olup, 27 firmadan yanıt alınmıştır. Söz konusu yanıtlar içerisinde yer alan nesnel görüşlerin değerlendirilmesine devam edilmektedir.

             Ayrıca, soruşturma ile ilgili bilgi ve belge sunma talebinde bulunan ilgili taraflar ile de muhtelif görüşmeler yapılmış olup, kendileri tarafından sunulan nesnel bilgilerin incelenmesi devam etmektedir.

             İlgili tarafların bilgilendirilmesi

             Madde 4 — Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği’ne ve bilinen ihracatçı firmalara şikayetin gizli olmayan metni gönderilmiştir.

             Soruşturma Dönemi

             Madde 5 — Damping belirlemesi için 01/01/2003 - 31/12/2003 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlenmesinde ise veri toplama ve analiz için 01/01/2001 - 31/12/2003 arasındaki dönem esas alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

             Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

             Madde 6 — Soruşturma konusu ürün olan kauçuktan yeni dış lastikler, içerisinde doğal ve/veya sentetik kauçuklar, karbon siyahı, tekstil ve/veya çelik kordlar, pişirme amaçlı kimyasallar ve lastiğe UV ve Ozon direnci kazandırmak için yine çeşitli kimyasallar içeren komposit bir üründür. Lastiğin temel işlevi, araç ve yer arasındaki güç iletişimini sağlaması, hareketi başlatması veya durdurması, yük taşıması, araçla zemin arasında süspansiyon oluşturarak konforlu bir sürüş sağlamasıdır.

             Soruşturma konusu ürünler kullanıldıkları alanlar itibariyle, 4011.10.00.10.00, 4011.10.00.90.11, 4011.10.00.90.12, 4011.10.00.90.13, 4011.10.00.90.19 GTİP’te yer alan  tekstil-çelik kuşaklı radyal ve konvansiyonel otomobil dış lastikleri ve diğerleri (otomobil dış lastikleri); 4011.10.00.90.14, 4011.10.00.90.15 GTİP’te yer alan minibüs, kamyonet ve hafif kamyon radyal dış lastikleri ve konvansiyonel dış lastikleri (hafif ticari araç dış lastikleri); 4011.20.10.00.11, 4011.20.10.00.12, 4011.20.10.00.19, 4011.20.90.00.11, 4011.20.90.00.12, 4011.20.90.00.19 GTİP’te yer alan otobüslerde ve kamyonlarda kullanılan dış lastikler (ağır vasıta dış lastikleri); 4011.61.00.00.00, 4011.92.00.00.00 GTİP’te yer alan tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde dış lastikler (zirai araç dış lastikleri) ve 4011.62.00.00.00, 4011.63.00.00.00, 4011.69.00.00.00, 4011.93.00.00.00, 4011.94.00.00.00, 4011.99.00.00.00 GTİP’te yer alan yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde dış lastikler ve diğerleridir (iş makineleri dış lastikleri).

             Yönetmelik’in 4 üncü maddesi çerçevesinde, yerli üreticiler tarafından üretilen kauçuktan dış lastikler ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen kauçuktan dış lastikler arasında işlevsel özellikler, fiziksel özellikler, kullanım amaçları, dağıtım kanalları ve birbirini ikame edebilmeleri açısından bir fark bulunmadığı tespit edildiğinden, ÇHC’den ithal edilen soruşturma konusu madde ile yerli üretim dalı tarafından üretilen soruşturma konusu maddenin benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

             Soruşturma konusu ürünle ilgili bu maddede belirtilen açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

             Genel

             Madde 7 — ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmaların soru formuna verdikleri cevaplar ve piyasa ekonomisi şartlarında faaliyet gösterdiklerinin kabulüne yönelik talepleri halen incelenmektedir.

             Normal değerin belirlenmesi

             Madde 8 — Normal değer, Yönetmelik’in 7 nci maddesi çerçevesinde, benzer ürünün birim maliyetine genel idari ve satış giderleri ve makul bir kârın eklenmesi yoluyla belirlenmiş, bu belirlemede ÇHC’deki koşullar dikkate alınmıştır.

             İhraç fiyatı

             Madde 9 — İhraç fiyatı hesabında, üretici/ihracatçı firmaların cevaplarından edinilen bilgiye göre normal değer belirlemesinde kullanılan ürün tipleri ile aynı tipteki ürünler dikkate alınmıştır. İhraç fiyatlarının CIF bazda olanlarında ihracatçı ve ithalatçıların beyannameleri çerçevesinde navlun, sigorta ve diğer satış giderleri düşülmek suretiyle ayarlama yapılmış ve böylece ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.

             Fiyat karşılaştırması ve damping marjı

             Madde 10 — Damping marjı hesabında aynı tipte yer alan ürünler dikkate alınmış ve aynı ticari aşamada karşılaştırılmayı teminen fabrika çıkış aşamasında ihraç fiyatı ile normal değer karşılaştırılmıştır. Damping marjı, ağırlıklı ortalama normal değer ile ağırlıklı ortalama ihraç fiyatının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.

             Buna göre, damping marjı tüm grupların ağırlıklı ortalaması olan CIF değerin %33,4’ü olarak belirlenmiş ve bu oran ÇHC geneli için geçerli kabul edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarar ve Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalatın Gelişimi

             Genel açıklama

             Madde 11 — Soruşturma konusu ürünün zarar incelemesi, yerli üretim dalının durumunun ayrıntılı bir şekilde ortaya konulması amacıyla beş farklı grupta yapılmıştır.

             Maddenin genel ithalatı

             Madde 12 — Soruşturma konusu maddenin genel ithalatı ürün grupları itibariyle şu şekildedir:

             a) Otomobil Dış Lastikleri: Bu grupta, miktar bazında 2001 yılında 1.264.128 adet olan genel ithalat, 2002 yılında %41’lik artışla 1.782.991 adet, 2003 yılında ise bir önceki yıla göre % 62,9’luk artış ile 2.905.524 adet olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu grupta genel ithalatın miktar bazında 2001-2003 dönemindeki artış oranı %129,8 olmuştur.

             Otomobil dış lastikleri grubunda genel ithalatın 2001-2003 döneminde değer bazında artış oranı ise %113,8’dir.

             b) Hafif Ticari Araç Dış Lastikleri: Hafif ticari araç dış lastikleri grubunda genel ithalat miktar bazında 2001 yılında 172.289 adettir. Bu rakam 2002 yılında %132,8’lik artış ile 401.231 adede, 2003 yılında ise bir önceki yıla göre %103,6’lık artış ile 817.299 adede yükselmiştir. Söz konusu grupta 2001-2003 dönemi miktar artış oranı ise %374,4’tür.

             Hafif ticari araç dış lastikleri grubunda genel ithalatın 2001-2003 döneminde değer bazında artış oranı da %309,3’tür.

             c) Ağır Vasıta Dış Lastikleri: Bu grupta genel ithalat miktar bazında 2001 yılında 284.711 adet iken bu rakam 2002’de %103,4’lük artışla 579.256 adet, 2003’te ise bir önceki yıla göre %56,9’luk artışla 909.057 adet seviyesine çıkmıştır. Genel ithalatın 2001-2003 dönemi miktar artış oranı ise %219,3’tür.

             Ağır vasıta dış lastikleri grubunda genel ithalatın 2001-2003 döneminde değer bazında artış oranı %163,4’tür.

             d) Zirai Araç Dış Lastikleri: Zirai araç dış lastikleri genel ithalatı miktar bazında 2001 yılında 47.729 adet, 2002’de 93.019 adet ve 2003’te 254.335 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar, bir önceki yıllara göre 2002 yılında %94,8’lik, 2003 yılında ise %173,4’lük artışı göstermektedir. Söz konusu grupta 2001-2003 dönemi miktar artış oranı ise %432,9’dur.

             Zirai araç dış lastikleri grubunda genel ithalatın 2001-2003 döneminde değer bazında artış oranı da %469,5 olmuştur.

             e) İş Makineleri Dış Lastikleri: Bu grupta genel ithalat miktar bazında 2001 yılında 69.334 adet iken, bu rakam 2002 yılında %180,1’lik artışla 194.205 adede, 2003 yılında ise bir önceki yıla göre %41,1’lik artışla 274.090 adede yükselmiştir. Genel ithalatın 2001-2003 dönemi miktar artış oranı ise %295,3’tür.

             İş makineleri dış lastikleri grubunda genel ithalatın 2001-2003 döneminde değer bazında artış oranı %37,1’dir.

             Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı

             Madde 13 — Soruşturma konusu maddenin ÇHC’den ithalatı madde grupları itibariyle şu şekildedir:

             a) Otomobil Dış Lastikleri: Bu grupta ÇHC’den ithalat miktar bazında 2001 yılında 18.726 adet iken, 2002 yılında %133,3’lük artış ile 43.695 adet, 2003 yılında ise bir önceki yıla göre %578,5’lik artışla 296.480 adet seviyesine çıkmıştır. ÇHC’den ithalatın 2001-2003 dönemi miktar artış oranı ise %1.483,3’tür.

             Otomobil dış lastikleri grubunda ÇHC’den ithalatın 2001-2003 döneminde değer bazında artış oranı %1.837,4’tür.

             Bu grupta, soruşturma konusu maddenin ÇHC’den ithalatının toplam ithalat içindeki payı 2001 yılında %1,48 iken, bu pay 2002 yılında %2,45, 2003’te ise %10,2 olarak gerçekleşmiştir.

             b) Hafif Ticari Araç Dış Lastikleri: Hafif ticari araç dış lastikleri grubunda ÇHC’den ithalat miktar bazında 2001 yılında 31.117 adet, 2002’de 97.290 adet ve 2003 yılında ise 460.751 adet olmuştur. 2002 yılında artış oranı bir önceki yıla göre %212,6 iken, 2003’teki artış oranı 2002’ye göre %373,5’tir. ÇHC’den ithalatın 2001-2003 dönemi miktar artış oranı ise %1.380,7’dir.

             Hafif ticari araç dış lastikleri grubunda ÇHC’den ithalatın 2001-2003 döneminde değer bazında artış oranı %1.311,1’dir.

             Söz konusu grupta, soruşturma konusu maddenin ÇHC’den ithalatının toplam ithalat içindeki payı 2001 yılında %18,06 iken, bu pay 2002 yılında %24,25, 2003’te ise %56,37 olarak gerçekleşmiştir.

             c) Ağır Vasıta Dış Lastikleri: Bu grupta ÇHC’den ithalat miktar bazında 2001 yılında 70.224 adettir. Söz konusu ithalat 2002 yılında %167,6’lık artış ile 187,951 adet seviyesine yükselmiş, 2003 yılında ise bir önceki yıla göre %123,8’lik artış ile 420.642 adet seviyesine çıkmıştır. ÇHC’den ithalatın 2001-2003 dönemi miktar artış oranı ise %499’dur.

             Ağır vasıta dış lastikleri grubunda ÇHC’den ithalatın 2001-2003 döneminde değer bazında artış oranı %512,9’dur.

             Anılan grupta, soruşturma konusu maddenin ÇHC’den ithalatının toplam ithalat içindeki payı 2001 yılında %24,67 iken, bu pay 2002 yılında %32,45, 2003’te ise %46,27 olarak gerçekleşmiştir.

             d) Zirai Araç Dış Lastikleri: Zirai araç dış lastiklerinin ÇHC’den ithalatı miktar bazında 2001 yılında 5.078 adet, 2002’de 29.372 adet ve 2003’te 150.326 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar, bir önceki yıllara göre 2002 yılında %478,4, 2003 yılında ise %411,8’lik artışı göstermektedir. Söz konusu grupta 2001-2003 dönemi miktar artış oranı ise %2.860,3’tür.

             Zirai araç dış lastikleri grubunda ÇHC’den ithalatın 2001-2003 döneminde değer bazında artış oranı %1.393,6 olmuştur.

             Bu grupta, soruşturma konusu maddenin ÇHC’den ithalatının toplam ithalat içindeki payı 2001 yılında %10,64 iken, bu pay 2002 yılında %31,58, 2003’te ise %59,11 olarak gerçekleşmiştir.

             e) İş Makineleri Dış Lastikleri: Bu grupta ÇHC menşeli ithalat miktar bazında 2001 yılında 4.885 adet iken, bu rakam 2002 yılında %1.009,1’lik artışla 54.180 adede, 2003 yılında ise bir önceki yıla göre %144,2’lik artışla 132.351 adede yükselmiştir. Genel ithalatın 2001-2003 dönemi miktar artış oranı ise %2.609,3’tür.

             İş makineleri dış lastikleri grubunda ÇHC’den ithalatın 2001-2003 döneminde değer bazında artış oranı %776,4’tür.

             Söz konusu grupta, soruşturma konusu maddenin ÇHC’den ithalatının toplam ithalat içindeki payı 2001 yılında %7,05 iken, bu pay 2002 yılında %27,9, 2003’te ise %48,29 olarak gerçekleşmiştir.

             Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı

             Madde 14 — Soruşturma konusu maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı ise madde grupları itibariyle şu şekildedir:

             a) Otomobil Dış Lastikleri: Bu grupta üçüncü ülkelerden ithalat miktar bazında 2001 yılında 1.245.402 adet iken, 2002 yılında %39,6’lık artış ile 1.739.296 adet, 2003 yılında ise bir önceki yıla göre %50’lik artışla 2.609.044 adet seviyesine çıkmıştır. Üçüncü ülkelerden ithalatın 2001-2003 dönemi miktar artış oranı ise %109,5’tir.

             Otomobil dış lastikleri grubunda üçüncü ülkelerden ithalatın 2001-2003 döneminde değer bazında artış oranı %102’dir.

             Bu grupta, soruşturma konusu maddenin üçüncü ülkelerden ithalatının toplam ithalat içindeki payı 2001 yılında %98,52 iken, bu pay 2002 yılında %97,55, 2003’te ise %89,8 olarak gerçekleşmiştir.

             b) Hafif Ticari Araç Dış Lastikleri: Hafif ticari araç dış lastikleri grubunda üçüncü ülkelerden ithalat miktar bazında 2001 yılında 141.172 adet, 2002’de 303.941 adet ve 2003 yılında ise 356.548 adet olmuştur. 2002 yılında artış oranı bir önceki yıla göre %115,2 iken, 2003’teki artış oranı 2002’ye göre %17,3’tür. Üçüncü ülkelerden ithalatın 2001-2003 dönemi miktar artış oranı ise %152,6’dır.

             Hafif ticari araç dış lastikleri grubunda üçüncü ülkelerden ithalatın 2001-2003 döneminde değer bazında artış oranı %162,1’dir.

             Söz konusu grupta, soruşturma konusu maddenin üçüncü ülkelerden ithalatının toplam ithalat içindeki payı 2001 yılında %81,94 iken, bu pay 2002 yılında %75,75, 2003’te ise %43,63 olarak gerçekleşmiştir.

             c) Ağır Vasıta Dış Lastikleri: Bu grupta üçüncü ülkelerden ithalat miktar bazında 2001 yılında 214.487 adettir. Söz konusu ithalat 2002 yılında %82,4’lük artış ile 391.305 adet seviyesine yükselmiş, 2003 yılında ise bir önceki yıla göre %24,8’lik artış ile 488.415 adet seviyesine çıkmıştır. Üçüncü ülkelerden ithalatın 2001-2003 dönemi miktar artış oranı ise %127,7’dir.

             Ağır vasıta dış lastikleri grubunda üçüncü ülkelerden ithalatın 2001-2003 döneminde değer bazında artış oranı %125,5’tir.

             Anılan grupta, soruşturma konusu maddenin üçüncü ülkelerden ithalatının toplam ithalat içindeki payı 2001 yılında %75,33 iken, bu pay 2002 yılında %67,55, 2003’te ise %53,73 olarak gerçekleşmiştir.

             d) Zirai Araç Dış Lastikleri: Zirai araç dış lastiklerinin üçüncü ülkelerden ithalatı miktar bazında 2001 yılında 42.651 adet, 2002’de 63.647 adet ve 2003’te 104.009 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar, bir önceki yıllara göre 2002 yılında %49,2, 2003 yılında ise %63,4’lük artışı göstermektedir. Söz konusu grupta 2001-2003 dönemi miktar artış oranı ise %143,9’dur.

             Zirai araç dış lastikleri grubunda üçüncü ülkelerden ithalatın 2001-2003 döneminde değer bazında artış oranı %405 olmuştur.

             Bu grupta, soruşturma konusu maddenin üçüncü ülkelerden ithalatının toplam ithalat içindeki payı 2001 yılında %89,36 iken, bu pay 2002 yılında %68,42, 2003’te ise %40,89 olarak gerçekleşmiştir.

             e) İş Makineleri Dış Lastikleri: Bu grupta üçüncü ülkeler menşeli ithalat miktar bazında 2001 yılında 64.449 adet iken, bu rakam 2002 yılında %117,2’lik artışla 140.025 adede, 2003 yılında ise bir önceki yıla göre %1,2’lik artışla 141.739 adede yükselmiştir. Genel ithalatın 2001-2003 dönemi miktar artış oranı ise %119,9’dur.

             İş makineleri dış lastikleri grubunda üçüncü ülkelerden ithalatın 2001-2003 döneminde değer bazında artış oranı %10,8’dir.

             Söz konusu grupta, soruşturma konusu maddenin üçüncü ülkelerden ithalatının toplam ithalat içindeki payı 2001 yılında %92,95 iken, bu pay 2002 yılında %72,1, 2003’te ise %51,71 olarak gerçekleşmiştir.

             Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim

             Madde 15 — Soruşturma konusu maddenin yurtiçi tüketimi, yerli üretim dalının yurtiçi satışları ile genel ithalatın toplanması suretiyle hesaplanmıştır.

             Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim miktarı endeks olarak 2001 yılında 100 iken, madde grupları itibariyle, 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla, otomobil dış lastik grubunda 141 ve 182, hafif ticari araç dış lastik grubunda 150 ve 179, ağır vasıta dış lastik grubunda 157 ve 193, zirai araç dış lastik grubunda 121 ve 197 ve iş makineleri dış lastik grubunda ise 255 ve 349 olarak gerçekleşmiştir.

             ÇHC’nin pazar payı ise 2001 yılı 100 olarak kabul edildiğinde, 2002 ve 2003 yıllarında sırası ile, otomobil dış lastik grubunda 141 ve 182, hafif ticari araç dış lastik grubunda 150 ve 179, ağır vasıta dış lastik grubunda 157 ve 193, zirai araç dış lastik grubunda 121 ve 197 ve iş makineleri dış lastik grubunda ise 255 ve 349 olarak gerçekleşmiştir.

             Dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi

             Madde 16 — Soruşturma konusu maddeye ilişkin tüm gruplarda 2001-2003 döneminde ÇHC’den yapılan ithalatın fiyatlarının genel ithalatın fiyatlarının altında kaldığı tespit edilmiştir.

             ÇHC’den yapılan ithalatın fiyatı 2001 yılında 100 olarak alındığında, 2003 yılında otomobil dış lastikleri grubunda 122, hafif ticari araç dış lastikleri grubunda 95, ağır vasıta dış lastikleri grubunda 102, zirai araç dış lastikleri grubunda 50 ve iş makineleri dış lastikleri grubunda ise 32 olmuştur.

             Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi

             Madde 17 — ÇHC menşeli ithalatın gümrük vergisi ve ithal masrafları dahil Türkiye piyasasına giriş fiyatları yerli üretim dalının satış fiyatları ile mukayese edildiğinde, soruşturma dönemi olan 2003 yılında tüm gruplarda dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının önemli ölçüde altında kaldığı (fiyat kırılması) tespit edilmiştir.

             Söz konusu fiyat kırılmaları 2003 yılında, otomobil dış lastik grubu için %37,2, hafif ticari araç dış lastikleri için %54,8, ağır vasıta dış lastikleri için %73,7, zirai araç dış lastikleri için %74,6 ve iş makineleri dış lastikleri için ise %91,9’dur.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

             Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisi

             Madde 18 — Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde Petlas, Pirelli ve Brisa firmalarından elde edilen veriler temel alınmış, ekonomik göstergeler mümkün olduğunca ayrıntılı incelemeye olanak sağlamak üzere beş grup halinde değerlendirilmiştir.

             Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla, TL bazındaki veriler yıllık ortalama TEFE kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler olarak hesaplanmıştır.

             a) Üretim

             Yerli üretim dalının 2001 yılında 100 olarak alınan üretim endeksi 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla, otomobil dış lastikleri için 117 ve 139, hafif ticari araç dış lastikleri için 123 ve 133, ağır vasıta dış lastikleri için 116 ve 139, zirai araç dış lastikleri için 118 ve 133, iş makineleri dış lastikleri için 129 ve 162 olarak gerçekleşmiştir.

             b) İç piyasa satışları

             Yerli üretim dalının 2001 yılında 100 olarak alınan iç piyasa satış miktarı endeksi 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla, otomobil dış lastikleri için 146 ve 151, hafif ticari araç dış lastikleri için 126 ve 103, ağır vasıta dış lastikleri için 131 ve 122, zirai araç dış lastikleri için 126 ve 139, iş makineleri dış lastikleri için 125 ve 116 olarak gerçekleşmiştir.

             Yerli üretim dalının yurt içi satış hasılatı ise 2001 yılında 100 olarak kabul edildiğinde 2002 ve 2003 yılları için sırasıyla, otomobil dış lastikleri için 137 ve 136, hafif ticari araç dış lastikleri için 118 ve 91, ağır vasıta dış lastikleri için 109 ve 96, zirai araç dış lastikleri için 123 ve 150, iş makineleri dış lastikleri için 112 ve 92 olarak gerçekleşmiştir.

             c) İhracat

             Yerli üretim dalının 2001 yılında 100 olarak alınan ihracat miktar endeksi 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla, otomobil dış lastikleri için 102 ve 119, hafif ticari araç dış lastikleri için 120 ve 124, ağır vasıta dış lastikleri için 92 ve 118, zirai araç dış lastikleri için 116 ve 137, iş makineleri dış lastikleri için 109 ve 155 olarak gerçekleşmiştir.

             Yerli üretim dalının ihracat hasılatı ise 2001 yılında 100 olarak kabul edildiğinde 2002 ve 2003 yılları için sırasıyla, otomobil dış lastikleri için 82 ve 86, hafif ticari araç dış lastikleri için 98 ve 88, ağır vasıta dış lastikleri için 72 ve 80, zirai araç dış lastikleri için 102 ve 96, iş makineleri dış lastikleri için 89 ve 101 olarak gerçekleşmiştir.

             d) Pazar payı

             Yerli üretim dalının pazar payı 2001-2003 döneminde, otomobil dış lastiklerinde %60,92’den %50,75’e, hafif ticari araç dış lastiklerinde %79,48’den %45,7’ye, ağır vasıta dış lastiklerinde %68,89’dan %48,44’e, zirai araç dış lastiklerinde % 85,88’den %61,85’e ve iş makineleri dış lastiklerinde ise %15,96’dan %4,84’e gerilemiştir.

             e) Stoklar

             Soruşturma konusu madde grupları itibariyle ayrılamayan yerli üretim dalının stok miktar endeksi 2001 yılında 100 olarak alındığında 2002 yılında 126 ve 2003 yılında 130 olmuştur.

             f) Kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

             Yerli üretim dalının 2001 yılında 100 olarak alınan kapasite endeksi 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla, otomobil dış lastikleri için 104 ve 130, hafif ticari araç dış lastikleri için 97 ve 124, ağır vasıta dış lastikleri için 101 ve 111, zirai araç dış lastikleri için 107 ve 109, iş makineleri dış lastikleri için 113 ve 109 olarak gerçekleşmiştir.

             KKO ise 2001 yılında otomobil dış lastikleri için %84, hafif ticari araç dış lastikleri için %63, ağır vasıta dış lastikleri için %62, zirai araç dış lastikleri için %56, iş makineleri dış lastikleri için %28 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu oran 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla, otomobil dış lastikleri için %95 ve %90, hafif ticari araç dış lastikleri için %80 ve %67, ağır vasıta dış lastikleri için %71 ve %77, zirai araç dış lastikleri için %61 ve %68, iş makineleri dış lastikleri için %32 ve %41 olmuştur.

             g) İstihdam

             Soruşturma konusu madde grupları itibariyle ayrılamayan yerli üretim dalının istihdam endeksi 2001 yılında 100 olarak alındığında 2002 yılında 98 ve 2003 yılında 101 olmuştur.

             h) Ücretler

             Soruşturma konusu madde grupları itibariyle ayrılamayan yerli üretim dalının ücret endeksi 2001 yılında 100 olarak alındığında 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla 88 ve 94 olmuştur.

             i) Verimlilik

             Soruşturma konusu madde grupları itibariyle ayrılamayan yerli üretim dalının verimlilik endeksi 2001 yılında 100 olarak alındığında 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla 120 ve 136 olmuştur.

             j) Yurt içi fiyatlar

             Yerli üretim dalının yurt içi fiyat endeksi 2001 yılında 100 olarak kabul edildiğinde 2002 ve 2003 yılları için sırasıyla, otomobil dış lastikleri için 94 ve 90, hafif ticari araç dış lastikleri için 94 ve 88, ağır vasıta dış lastikleri için 83 ve 79, zirai araç dış lastikleri için 98 ve 107, iş makineleri dış lastikleri için 90 ve 80 olarak gerçekleşmiştir.

             k) Maliyetler

             Yerli üretim dalının birim ticari maliyet endeksi 2001 yılında 100 olarak kabul edildiğinde 2002 ve 2003 yılları için sırasıyla, otomobil dış lastikleri için 91 ve 93, hafif ticari araç dış lastikleri için 86 ve 84, ağır vasıta dış lastikleri için 87 ve 86, zirai araç dış lastikleri için 86 ve 88, iş makineleri dış lastikleri için 102 ve 73 olarak gerçekleşmiştir.

             l) Kârlılık

             2001 yılı için 100 olarak alınan yerli üretim dalının birim kârlılığı, 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla, otomobil dış lastikleri için 106 ve 74, hafif ticari araç dış lastikleri için 160 ve 122, iş makineleri dış lastikleri için ise –222 (zarar) ve 267 olarak gerçekleşmiştir.

             2001 yılı için –100 (zarar) olarak alınan yerli üretim dalının birim kârlılığı, 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla, ağır vasıta dış lastikleri için –132 (zarar) ve –182 (zarar), zirai araç dış lastikleri için ise –4 (zarar) ve 50 olmuştur.

             m) Nakit akışı

             Yerli üretim dalının nakit akışı endeksi 2001 yılında 100 olarak kabul edildiğinde 2002 ve 2003 yılları için sırasıyla, otomobil dış lastikleri için 108 ve 82, hafif ticari araç dış lastikleri için 139 ve 96, ağır vasıta dış lastikleri için 43 ve -31, zirai araç dış lastikleri için 695 ve 1.207, iş makineleri dış lastikleri için 59 ve 123 olarak gerçekleşmiştir.

             n) Özkaynakların kârlılığı ve yatırım hasılatı

             2001 yılı için 100 olarak alınan yerli üretim dalının özkaynak kârlılığı, 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla, otomobil dış lastikleri için 103 ve 52, hafif ticari araç dış lastikleri için 135 ve 59, iş makineleri dış lastikleri için ise –185 ve 144 olarak gerçekleşmiştir.

             2001 yılı için –100 olarak alınan yerli üretim dalının özkaynak kârlılığı, 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla, ağır vasıta dış lastikleri için –115 ve –103, zirai araç dış lastikleri için ise   –3 ve 32 olmuştur.

             2001 yılı için 100 olarak alınan yerli üretim dalının yatırım hasılatı ise 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla, otomobil dış lastikleri için 105 ve 60, hafif ticari araç dış lastikleri için 137 ve 67, iş makineleri dış lastikleri için ise -188 ve 164 olarak gerçekleşmiştir.

             2001 yılı için -100 olarak alınan yerli üretim dalının yatırım hasılatı, 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla, ağır vasıta dış lastikleri için -117 ve -118, zirai araç dış lastikleri için ise -3 ve 37 olmuştur.

             o) Büyüme

             Soruşturma konusu madde grupları itibariyle ayrılamayan yerli üretim dalının aktif toplamı endeksi 2001 yılında 100 olarak alındığında 2002 yılında 98 ve 2003 yılında 100 olmuştur.

             p) Sermaye artışı

             Soruşturma konusu madde grupları itibariyle ayrılamayan yerli üretim dalının özsermaye endeksi 2001 yılında 100 olarak alındığında 2002 yılında 100 ve 2003 yılında 114 olmuştur.

             r) Yatırımlardaki artış

             Soruşturma konusu madde grupları itibariyle ayrılamayan yerli üretim dalının yatırımları toplamı (tevsi + yenileme) endeksi 2001 yılında 100 olarak alındığında 2002 yılında 74 ve 2003 yılında 66 olmuştur.

             s) Damping marjının büyüklüğü

             Damping marjı tüm gruplarda önemli oranlarda bulunmuştur.

             Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

             Madde 19 — 2001-SD aralığında, yurt içi fiyatlar zirai araç dış lastikleri dışındaki gruplarda önemli düşüş kaydetmiştir. Bununla beraber, ilgili dönemde otomobil dış lastikleri grubunda kârlılığın azaldığı, ağır vasıta dış lastikleri grubunda ise artarak devam eden bir zarar bulunduğu anlaşılmaktadır.

             Diğer taraftan, 2001-SD aralığında, sektörün toplam yatırımlarında ve zirai ve iş makineleri dış lastikleri grupları dışındaki gruplarda yatırım hasılatı ile özkaynak kârlılığı göstergelerinde bozulma tespit edilmiş, ayrıca, zarar inceleme dönemi boyunca yerli üretim dalının stoklarının arttığı ve ücretlerin düştüğü gözlenmiştir.

             Öte yandan, incelemeye tabi tüm gruplarda yerli üretim dalının pazar payının önemli ölçüde düştüğü belirlenmiştir.

             Türkiye’de otomotiv piyasasının canlılığı ve gelişimi ile büyüyen pazar nedeniyle yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin tamamında bozulma meydana gelmemiştir. Bununla birlikte, 2001 yılında ülkemizde yaşanan ekonomik krizin ardından 2002 yılında yeniden canlanan piyasada ekonomik göstergelerin bir önceki yıla göre düzelme gösterdiği, ancak, 2003 yılında dampingli ithalatın artan miktarı ve fiyat kırılması ile genel olarak yerli üretim dalının iç piyasa satışlarının büyüyen piyasadaki payının azaldığı tespit edilmiştir.

             Tüm grupların toplu olarak değerlendirilmesinde ise yerli üretim dalının iç piyasa satışlarının miktar bazında 2003 yılında bir önceki yıla göre mutlak olarak azaldığı, 2001-2003 döneminde yatırımlarının düştüğü, nakit akışının bozulduğu görülmektedir.

             Ayrıca, 2001-2003 döneminde tüm grupların toplam ithalatı %181 oranında artarken, aynı dönemde ÇHC menşeli ithalatın artış oranı %1.023 olmuştur. Söz konusu dönemde yerli üretim dalının pazar payı düşerken, ÇHC menşeli ithalatın pazar payı ise devamlı bir yükseliş göstermiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingli İthalat ile Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

             Dampingli ithalatın etkisi

             Madde 20 — Zarar inceleme döneminde soruşturma konusu ürünün tüm gruplarda ithalatının ÇHC’den mutlak ve nispi olarak arttığı ve yerli üretim dalının fiyatlarının önemli ölçüde altında kaldığı tespit edilmiştir.

             Dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını kırması ve dampingli ithalattaki artış eğilimi ile yerli üretim dalında görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması nedeniyle dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

             Üçüncü ülkelerden ithalat

             Madde 21 — Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın 2001-SD aralığında nispi olarak otomobil dış lastiklerinde %109,5, hafif ticari araç dış lastiklerinde %152,6, ağır vasıta dış lastiklerinde %127,7, zirai araç dış lastiklerinde %143,9 ve iş makineleri dış lastiklerinde %119,9 oranlarında arttığı tespit edilmiştir.

             Buna karşılık, üçüncü ülkelerin pazar payı 2001 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, 2002 ve 2003 yıllarında sırası ile otomobil dış lastiklerinde 99 ve 115, hafif ticari araç dış lastiklerinde 144 ve 141, ağır vasıta dış lastiklerinde 116 ve 118, zirai araç dış lastiklerinde 124 ve 124 ve iş makineleri dış lastiklerinde ise 85 ve 63 olarak gerçekleşmiştir.

             Sonuç olarak, diğer ülkeler kaynaklı soruşturma konusu ithalat, gerek miktarı ve piyasa payındaki eğilim, gerek fiyatları itibariyle bu aşamada yerli üretime zarar verebilecek boyutta görülmemektedir.

             Diğer unsurların etkisi

             Madde 22 — Dampingli ithalatın talep daralmasının görüldüğü 2001 yılı sonrası önemli oranlarda artış gösterdiği, pazar payını sürekli artırdığı ve yerli üretimin pazar payı aleyhine genişlediği görülmüştür. Üçüncü ülkeler menşeli ithalat 2001-2003 döneminde dört grupta pazar payını artırmaktadır, ancak, tek başına dampingli ithalatın pazar payındaki artışın gerisinde kalmaktadır.

             Dampingli ithalatın fiyatlarının sürekli olarak ortalama ithal fiyatlarının önemli oranlarda altında kalması, ithalatın buna bağlı olarak sürekli artması ve pazar payının genişlemesi dikkate alındığında, dampingli ithalatın yerli üretim dalına zarar verdiği ve nedensellik bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

BEŞİNCİ KISIM

Sonuç

             Karar

             Madde 23 — Ön belirlemeler sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen ürünlerin Türkiye’ye ithalatında belirtilen oranda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

 

Menşe

GTP

Eşyanın Tanımı

Teminat Oranı (CIF %)

Çin Halk Cum.

4011.10

Otomobillerde kullanılanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil)

%33

4011.20

Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar

4011.61

Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.62

Jant ölçüsü 61 cm'yi geçmeyen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.63

Jant ölçüsü 61 cm'yi geçen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.69

Diğerleri

4011.92

Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.93

Jant ölçüsü 61 cm'yi geçmeyen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.94

Jant ölçüsü 61 cm'yi geçen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.99

Diğerleri

 

             Süre

             Madde 24 — Karar maddesinde belirtilen geçici önlem, Kanun’un 12 nci maddesi çerçevesinde, zararın önlenmesi için damping marjından daha düşük oranda bir kesin önlemin yeterli olup olmadığının incelenecek olması nedeniyle, soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar, azami 6 ay süreyle yürürlükte kalır.

             Uygulama

             Madde 25 — Gümrük İdareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numaraları, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen oranda teminat alırlar.

             Yürürlük

             Madde 26 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 27 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.