Yönetmelik

 

          Gaziantep Üniversitesinden:

Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 28/1/1989 tarihli ve 20063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin  9 uncu maddesi   aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 9 — Üniversitede lisans programlarının üçüncü ve daha yukarı yarıyılında verilen derslere, ilgili bölümlerin eğitim olanaklarının elverişli olması halinde, bir dönemde en fazla iki derse katılmak ve Üniversite öğrencilerine tanınan diğer haklardan yararlandırılmamak şartı ile, özel öğrenciler alınabilir. Lisansüstü programlarına da aynı şekilde özel öğrenci alınabilir.

             Özel öğrencilerin kabul şartları şunlardır:

             a) Öğrenim yetenekleri bakımından, izlemek istedikleri derslerden yararlanacak nitelikte olmak.

             b) Bir Fakülte/Yüksekokuldan disiplin cezası veya başarısızlık nedeni ile çıkarılmamış olmak.

             c) Derslerini izleyeceği bölümün eğitim dilini yeterli seviyede bilmek.

             Özel öğrencilerin, ilgili yönetmelik hükümlerine göre lisans programlarına kabulü, bölüm başkanı ve dekan; lisansüstü programlara kabulü, enstitü anabilim dalı başkanı ve enstitü müdürünün kararları ve Rektörün onayı ile yapılır.

             Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak istedikleri takdirde, kendilerine takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bir kimse, her dönemde başarılı olmak şartıyla, en fazla dört dönem özel öğrenci olabilir.

             Sonradan Gaziantep Üniversitesine öğrenci olarak girenlerin, özel öğrenci iken aldıkları ders ve notlar, kendilerine ders muafiyeti sağlamaz. Ancak, yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmeden önce, öngörülen şartlarla bir süre özel öğrenci olarak devam edenlerin aldıkları derslerden en fazla iki tanesi, ilgili Bölümce kabul edilebilir."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.