Yönetmelik

 

            Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, birinci ve ikinci fıkrada belirtilenler dışında, piyasada herhangi bir faaliyette bulunamaz."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler hariç, lisans sahibi bir tüzel kişi piyasa dışında faaliyet gösteremez. Lisans sahibi tüzel kişi, lisansında yer alması halinde, piyasa faaliyetini tamamlayan ve/veya gereği olan faaliyetler ve piyasa faaliyeti sonucu oluşan yan ürünlere ilişkin faaliyetleri yürütebilir."

             Yürürlük

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.