Yönetmelik

Millî Savunma Bakanlığından:

Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinin (a) paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(a) Muharip sınıflar : Piyade, süvari, tank, topçu, hava savunma, kara havacılık, uçak ve helikopter teknisyeni, istihkâm, istihkâm teknisyeni, muhabere, muhabere teknisyeni, istihbarat, jandarma."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik, 21/12/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.