Tebliğ

 

          Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

          TARİH          : 07.03.2005

          KARARNO   : 2005/32

          KONU           : Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait taşınmaz.

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 28.02.2005 tarih ve 2228 sayılı yazısına istinaden;

             Yüksek Planlama Kurulu’nun 30/12/2004 tarih ve 2004/T-39 sayılı kararı ile bağlı ortaklık statüsü sona erdirilerek bütün aktif ve pasifleri Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilen Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait Konya İli, Seydişehir İlçesi, Gökçehöyük köyünde bulunan 4010 no.lu parselde yer alan 13.918,53 m2 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ve satış yöntemi ile 31.12.2005 tarihine kadar özelleştirilmesini teminen Eti Alüminyum A.Ş.’ye devredilmesine,

             karar verilmiştir.