Tebliğ

          Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/1 Sayılı

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

             MADDE 1 — 04/02/2005 tarihli ve 25717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/1 sayılı Tebliğin “Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması” matlaplı 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 11 —Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem şeklindeki vergiler geriye dönük olarak uygulanabilir.Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.”

             MADDE 2 —Bu Tebliğ 04/02/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.