Tebliğ

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(2005/8)

             Başvuru

             Madde 1 — 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üretici Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A.Ş. firması Güney Kore ve Endonezya menşeli "polyesterlerden sentetik devamsız lifler"in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

             Önleme tabi madde

             Madde 2 — 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan poliesterlerden sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış) olup "polyester elyaf" olarak adlandırılmaktadır.

             Mevcut önlem

             Madde 3 — Halen uygulanmakta olan önlem, 13/03/2000 tarih ve 23992 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2000/2 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulmuş olan, Güney Kore için CIF değerin % 11,9 u ile % 24,6 sı arasında, Endonezya için CIF değerin % 6,2 si ile % 37,4 ü arasında firma bazında değişen oranlarda uygulanan dampinge karşı önlemdir.

             Gerekçe

             Madde 4 — Yapılan incelemede, Güney Kore ve Endonezya menşeli önleme konu maddenin dampingli ihracatının devam ettiği, mevcut önlemin kaldırılması halinde bu ülkelerden önemli miktarlarda damping fiyatlı polyester elyafın Türkiye’ye ihraç edilebileceği ve dolayısıyla yerli üretim dalında zararın devam edebileceği konusunda yeterli delillerin bulunduğu sonucuna varılmıştır.

             Karar ve işlemler

             Madde 5 — Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca 25/02/2005 tarihinde Güney Kore ve Endonezya menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik'in 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

             Soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmelik'in 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar devam eder.

             Soru formları ve bilgilerin toplanması

             Madde 6 — Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla söz konusu maddenin Müsteşarlıkça bilinen Türkiye’deki ithalatçılarına, yurt dışındaki üretici ve ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu gönderi listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Soru formu gönderi listesinde yer almadığını öğrenen veya makûl bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların en geç bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde soru formu talebinde bulunması ve soru formlarını doldurarak 7 nci maddede belirtilen süreler içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

             Ayrıca, soru formunun ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturma konusu ülkelerin Türkiye’deki resmi temsilciklerine de soru formu gönderilecektir.

             Süreler

             Madde 7 —  Soru formlarına cevap verme süresi, soru formlarının gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 6 ncı madde de belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

             Soruşturmayla ilgili tarafların sundukları diğer her türlü bilgi ve belgenin dikkate alınabilmesi için, Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde DTM İthalat Genel Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.

             Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 6 ncı maddede belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

             İşbirliğine gelinmemesi

             Madde 8 —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

             Yetkili merci ve adresi

             Madde 9 — Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

             Tel: + 90.312.204 7726; 204 7710, 204 7702

             Faks: + 90.312.212 8765 veya 212 8711

             E-posta: damping@foreigntrade.gov.tr

             Soruşturmanın başlangıç tarihi

             Madde 10 — Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

             Yürürlük

             Madde 11 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 12 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.