Tebliğ

 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 346)

 

Vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

 

1. Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunlu Beyannameler:

Vergi Usul Kanununun[1] mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, aşağıda belirtilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi mecburiyeti getirilmiştir.

 

a) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi,

b) Kurumlar Vergisi Beyannamesi,

c) Geçici Vergi Beyannamesi,

d) Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç),

e) Özel İletişim Vergisi Beyannamesi,

f) Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi.

 

2. Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar:

 

31/12/2004 tarihi itibariyle aktif toplamı 200 milyar Türk Lirasını (200.000 YTL) veya 2004 hesap dönemine ait ciroları toplamı 400 milyar Türk Lirasını (400.000 YTL) aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi  ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

 

Aktif toplamı ibaresi, Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca tespit edilen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmiş ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş bilançonun aktifinde yer alan işletme varlıklarından oluşan net aktifi; ciro toplamları ibaresi, aynı mevzuata uygun olarak düzenlenmiş gelir tablosunda yer alan, satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen tutarlardan oluşan gayri safi hasılatı ifade etmektedir.

 

Özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi mükellefleri, yukarıda yer alan hadlerle sınırlı olmaksızın Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi, Özel İletişim Vergisi Beyannamesi ve Şans Oyunları Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

 

 

Şu kadar ki bu Tebliğ ile beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen mükellefler dışında kalan ve tam otomasyonlu vergi dairelerine bağlı bulunan mükelleflerin de beyannamelerini, 340 Sıra Numaralı  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde  elektronik ortamda gönderebilecekleri tabidir.

 

Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, bağlı bulundukları vergi dairesinin tam otomasyonlu olması gerekmektedir.

 

3. Mecburiyetin Başlama Tarihi:

 

Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olanlar;

 

a) 2004 yılına ilişkin olup, 15 Mart 2005 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini,

b) 2004 yılı hesap dönemine ilişkin olup, 15 Nisan 2005 tarihine kadar verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesini,

c) 2005 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini,

d) 15-30 Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan (1) sayılı listeye ait Özel Tüketim Vergisi Beyannamesini,

e) 1-30 Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 15 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan (2/b), (3) ve (4) sayılı listelere ait Özel Tüketim Vergisi Beyannamelerini,

f)  Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 15 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan Özel İletişim Vergisi Beyannamesini,

g) Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 20 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan Şans Oyunları Vergisi Beyannamesini.

 

340 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde[2] yer alan usul ve esaslar doğrultusunda bizzat kendileri veya aracılık yetkisi almış 3568 sayılı Kanuna[3] göre meslek mensubu sayılan kişiler aracılığıyla göndereceklerdir. Ayrıca, beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen mükelleflerden, 340 Sıra Numaralı Tebliğde belirtilen hadleri aşanlar ile 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine izin verilenler, söz konusu tebliğde ve sirkülerde yapılan açıklamalar doğrultusunda bağlı oldukları vergi dairelerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle, zorunluluk kapsamındaki beyannamelerini bizzat kendileri de elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

 

Söz konusu dönemleri izleyen dönemlerde verilecek mezkur beyannamelerin de elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

 

                                               

¹ 10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

² 30/09/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

³ 3/06/1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.