Genelge

 

Başbakanlıktan:

Konu : Bilgi edinme hakkı ile ilgili Yıllık Rapor.

 

Genelge

2005/3

                                                                             

                4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 30’uncu maddesi ile 19/4/2004 tarihli ve 2004/7189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 44 üncü maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının bir önceki yıla ait bilgi edinme başvuruları ile ilgili rapor düzenlemeleri gerekmektedir.

                Söz konusu raporların düzenlenmesi ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesinde uyulacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

                1. Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları raporlarını Genelge ekinde bulunan forma uygun olarak düzenleyeceklerdir.

                2. Kurum veya kuruluşların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamındaki taşra teşkilatlarının raporları ilçelerde kaymakamlıklara, il merkezinde ise valiliklere gönderilecek, valilikler bu raporları her bir ilçe için toplam sayıları içerecek şekilde düzenleyecekler, merkez ilçeden kendilerine yapılan başvurularla ilgili bilgileri de ekleyerek il bazında hazırlayacakları raporları İçişleri Bakanlığı’na göndereceklerdir. İçişleri Bakanlığınca, illerden gelen tüm raporlar birleştirilerek iller bazında tek bir rapor halinde düzenlenecektir.

                3. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe teşkilatları ile 5442 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarına ait raporlar, bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları kurum ve kuruluşlarda toplanacak ve bu kuruluşlar aracılığıyla bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları bakanlığa gönderilecek, bakanlıklarda toplanacak raporlar, merkezde yapılan başvurulara ilişkin bilgiler de eklenmek suretiyle tek bir rapor halinde düzenlenecektir.

                4. Üniversitelere ait raporlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında toplanacak, anılan Başkanlığa yapılan başvurulara ilişkin bilgiler de eklendikten sonra tek bir rapor halinde düzenlenecektir.

                Yukarıdaki esaslar çerçevesinde hazırlanacak raporların en geç 28/02/2005 tarihine kadar “ Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık / ANKARA” adresine gönderilmesini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan

 

 

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor

 

Raporun Ait Olduğu Yıl : 2004

Kurum veya Kuruluş :

 

VERİLER

SAYISI

Bilgi edinme başvurusu toplamı

 

 

Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular

 

 

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

 

 

Reddedilen* başvurular toplamı

 

 

Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

 

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular

 

 

Ücret yatırmadığı için talebinden vazgeçmiş sayılan başvurular

 

 

 

Kurum veya Kuruluş adına bilgileri düzenleyenin:

 

Adı ve Soyadı       :

 

Görevi                   :

 

İmzası                   :

 

* Bu kısımda 4982 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin istisnalarına girdiği için “olumsuz cevaplanan başvurular” ile Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şekil şartlarını taşımadığı için işleme konulamayan ve ilgilisine bildirilen başvurular yer alacaktır.