5 Şubat 2005 CUMARTESİ - Sayı : 25718
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

836 Geleneksel Türk El Sanatları Üretici ve Sanatkârlarının Sorunlarının Araştırılarak, El Sanatlarının Geliştirilmesi, Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/8414 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

2005/8415 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2005/8443 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Deği-şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Genelge

— KOBİ Bilgi Sitesi ile İlgili 2005/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

Tebliğler

— Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ (No: 2005/3)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2005/2)