Hazine Müsteşarlığından:

 

Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman

Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ’de

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

 

Madde 1 — 21/07/2001 tarih ve 24469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ"in 3 üncü Maddesinin (i) fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir:

"Ancak, Dış Finansman tutarına dahil edilen ihracat kredisi sigorta primleri, sözleşme para biriminden farklı olabilir."   

Madde 2 — 21/07/2001 tarihli ve 24469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ"in 3 üncü Maddesinin (k) fıkrasının (3) üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

"3) Faiz, ücret ve diğer kredi masrafları.

Ancak, ihracat kredileri için ödenecek sigorta primleri ile yabancı ülkelerin resmi hükümet kredileri için ödenecek ücret ve diğer kredi masrafları, Dış Finansman tutarı içinde yer alabilir."

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Tebliğ Hükümlerini, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.