Tebliğler

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

 

Meyve, Asma Çeşit,Anaç Damızlığı Fidan Üretim Materyali

ve Fidanların Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: 2005/2)

 

             MADDE 1 — 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meyve,Asma Çeşit, Anaç Damızlığı Fidan Üretim Materyali ve Fidanların Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliğinin, 10/1/2002 tarihli ve 24636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meyve,Asma Çeşit, Anaç Damızlığı Fidan Üretim Materyali ve Fidanların Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliği ile değişik 38 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki süre; narenciye, antepfıstığı ve zeytinde iki yıl, diğer çeşitlerde üç yıl uzatılmıştır.

             MADDE 2 — Bu Tebliğ, 3/1/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.