Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi- New York Eyalet Üniversitesi

(SUNY) Uluslararası Ortak Lisans Programları

Eğitim-Öğretimine İlişkin Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç ve Kapsam

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile New York Eyalet Üniversitesi Sistemi (SUNY) tarafından gerçekleştirilen anlaşma çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde SUNY sistemine bağlı üniversiteler tarafından ortaklaşa yürütülecek çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programlarının esaslarını düzenlemektir.

             Dayanak

             Madde 2 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Lisans Programlarıyla İlgili Esaslar

             Programların Amacı

             Madde 3 — Bu programlarda öğrenim görecek öğrencilerin:

             a) Lisans eğitimi süresince Türkiye’de ve ABD’de YÖK onaylı programlarda öğrenim görmeleri,

             b) İki farklı kültürü tanımaları,

             c) İngilizcelerini hem ODTÜ, hem de SUNY yerleşkelerinde geliştirmeleri,

             d) Programlarını başarı ile tamamladıklarında aynı anda ODTÜ ve ilgili SUNY üniversitesinin lisans diplomasına sahip olmaları

             amaçlanmıştır.

             Başvuru ve Yerleştirme

             Madde 4 — Öğrenciler uluslararası ortak lisans programlarına, Üniversite Senatosunca tespit edilen esaslara göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirilirler.

             Öğretim Dili

             Madde 5 — Uluslararası ortak programların eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Türkçe veya başka bir dilde yapılmasında zorunluluk olan dersler Üniversite Senatosunca belirlenir.

             Uluslararası ortak lisans programlarına başlayabilmek için öğrencilerin, Üniversite Senatosunca belirlenen İngilizce yeterlik koşulunu sağlamaları gerekir.

             Yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler "ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü"ne kayıt olurlar. Bu öğrencilerin tabi olacakları kurallar, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından belirlenir.

             Yatay Geçiş Yolu ile Kabul

             Madde 6 — Diğer yüksek öğretim kurumlarından yatay geçişler YÖK tarafından çıkarılan Yönetmelikler ve ilgili Fakülte Yönetim Kurullarınca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

             Uluslararası ortak lisans programına kabul edilmek, öğrenciye Türk veya Amerikan üniversitelerinin diğer programlarına doğrudan yatay geçiş hakkını vermez.

             Temel  İngilizce Bölümünden başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilen öğrenciler, ÖSYM  kılavuzunda belirtilen koşulları sağlamak kaydı ile, Türkçe öğretim yapan ve aynı adı taşıyan yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilebilirler. Bu kapsamdaki öğrenciler için, öğrencinin kaydının silindiği programa yerleştiği yıldaki ÖSS/ YÖS puanının, tercihleri arasında göstereceği yükseköğretim programlarının öğrencinin yerleştiği yıldaki en düşük ÖSS/ YÖS puanlarına eşit veya bu puanlardan yüksek olması gerekir.

             İlk Kayıt İşlemleri

             Madde 7 — Öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ve Üniversite Senatosunca belirlenen tarihlerde yapılır. İlan edilen tarihlerde kayıt için başvurmayan ve/veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

             Öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

             a) Programlara kabul edilen öğrencilerin ortaöğretim kurumlarından diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olmak.

             b) Sağlık durumu, askerlik görevi ve benzeri yönünden engeli olmamak.

             c) İlan edilen öğrenim ücretini yatırmış olmak.

             d) Üniversite yetkili kurullarınca duyurulan diğer şartları yerine getirmek.

             Üniversiteye kabul edilen ve belirlenen şartları sağlamış olanların kayıt için istenen belgeleri sağlamaları koşulu ile öğrenim ücretini ödemeleri üzerine kayıtları kesin olarak yapılır. Belgeleri eksik veya tahrifatlı olanların veya başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.

             Dönem Kayıtları

             Madde 8 — Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimle ilan edilen süreler içinde gerekli öğrenim ücretini ödeyerek ve ders programlarını onaylatarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri tamamlamakla yükümlüdürler.

             Öğrencinin ODTܒde ders ekleme-bırakma süresi içinde geç kayıt yaptırması mümkündür. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili birimin Yönetim Kurulu kararı ile ertesi dönem başında, kayıtsız geçirdiği döneme ait öğrenim ücretini de faizi ile ödeyerek kaydını yenileyebilir. Aksi halde öğrencilik haklarını tümü ile kaybeder. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırmadığı dönemde kaybettiği süre azami öğrenim süresinden düşülür.

             SUNY Üniversitesinde geçirilecek dönemlerde ilgili Üniversitenin kayıt kuralları geçerlidir.

             Ders Programları

             Madde 9 — Öğrenim süresince izlenecek ders programları ve derslerin dönemlere ve ilgili üniversitelere dağılımı ilgili bölümce düzenlenir ve ilgili fakülte kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.

             Ders Yükü

             Madde 10 — Bir öğrencinin ODTܒ de her dönemde alacağı normal ders yükü öğrencinin ait olduğu programda belirtilen yüktür. Ders yükü, derslerin kredi değeri esasına göre ilgili bölüm ve fakültenin önerisi ile Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

             Bir öğrencinin uluslararası programın ODTܒde yürütülen yarıyılında alacağı normal ders yükü, ancak ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedenin bulunması halinde, genel not ortalamaları 2.00'den az olan öğrencilerin ise istekleri halinde ilgili program koordinatörünün onayı ile en fazla 2 (iki) ders azaltılabilir. Bu takdirde bırakılan derslerin öğrencinin; o üniversitede ders aldığı ve ilgili dersin verildiği ilk dönemde öğrencinin programında yer alması gerekir. Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen veya not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarının en az 2.00 olması koşulu, danışmanın önerisi ve ilgili program koordinatörünün onayı ile en fazla 1 (bir) ders arttırılabilir. Genel not ortalaması 2.50'den fazla olan öğrencilerin ders yükleri ilgili program koordinatörünün onayı ile en fazla 2 (iki) ders arttırılabilir.

             Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar

             Madde 11 — Bir dersten geçer not alamayan veya dersi normal döneminde alamayan öğrenciler, bu dersi ilgili üniversitede ders aldığı ve dersin verildiği ilk dönemde alırlar.

             Öğrenciler ODTܒde daha önce geçer not aldıkları dersleri, lisans öğrenimi süresince, ilgili dersten geçer not aldıkları dönemden sonraki en geç 4 (dört) dönem içinde alınmak koşuluyla tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste,  önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

             Öğrencilerin aldıkları derslerden başarısız olmaları durumunda, ilgili üniversitenin yetkili kurullarının kararı ile ilgili dersi karşı üniversiteden alabilirler. Bu durumda ilgili ders diğer üniversitenin öğretim programına dahil edilir ve diğer üniversitenin başarı kriterlerine tabi olur.

             Notlar ve Başarı Değerlendirmesi

             Madde 12 — Öğrenci aldığı her derste, dersi aldığı üniversitenin not verme sistemine göre değerlendirilir.

             Öğrencinin kayıt olduğu ortak programı yürüten her üniversite, sadece kendisinden alınan dersleri ve notları kapsayacak şekilde dönem ve genel not ortalamasını hesaplar.

             Her dönem sonunda öğrencinin aldığı dersler ve notları içeren not çizelgesi  bilgi amacı ile diğer üniversiteye gönderilir. Öğrencinin her bir üniversitedeki not çizelgesinde, öğrencinin ortak yürütülen bu programda aldığı tüm dersler yer alır, ancak sadece ilgili üniversitede aldığı derslerdeki notları göz önüne alınarak hesaplanan dönem ve genel not ortalamaları belirtilir. Öğrencinin program içinde başarı (standing) durumunun belirlenmesinde her üniversite kendi kurallarını uygular.

             Öğrenci, her iki üniversitedeki mezuniyet koşullarını sağladığı anda, iki üniversitede aldığı krediler ve kredi değerleri toplanır ve izlenen ortak program için tek mezuniyet genel not ortalaması hesaplanarak 2 (iki) üniversitenin not çizelgesinde de tek mezuniyet genel not ortalaması belirtilir.

             Diplomalar

             Madde 13 — Öğrenciler, mezuniyet için her iki üniversitenin başarı koşullarını sağlamaları durumunda, iki üniversiteden iki ayrı diploma alırlar. Her iki üniversitenin verdiği diplomalarda, diplomanın ortak programa ait olduğu belirtilir. Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programının başarı koşullarını yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar.

             Danışmanlık

             Madde 14 — Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere, her üniversitede Rektör tarafından bir koordinatör ve her program için bir program koordinatörü görevlendirilir. Program koordinatörleri her dönem sonunda öğrencinin akademik durumunu inceler ve karşı üniversitenin koordinatörlerinin de onayını alarak bir sonraki dönemin hangi üniversitede geçirileceğine ve hangi derslerin alınacağına karar verir. 

             Öğrenim Ücretleri

             Madde 15 — Öğrencilerin yıllık öğrenim ücretleri, her iki üniversitenin yetkili kurulları tarafından belirlenir.

             Yan Dal/ Çift Ana Dal Programları

             Madde 16 — Bu programlara kayıtlı öğrenciler yan dal/ çift ana dal programlarından faydalanamazlar.

             Vize İşlemleri

             Madde 17 — Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen öğrenciler, ABD’nde öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öğrenciler ABD vizesi alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmek zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

             Madde 18 — Bu Yönetmelikte belirtilmeyen konularda, ODTܒnün ve ilgili üniversitenin yönetmelikleri ve akademik kuralları geçerlidir.

             Yürürlük

             Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini ODTÜ Rektörü yürütür.