Yönetmelikler

 

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

 

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

   MADDE 1 — 7/2/2002 tarihli ve 24664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "Madde 20 — Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitüye kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencisine, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle anabilim dalında görevli öğretim üyeleri arasından veya yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde kriterleri Senato tarafından belirlenecek öğretim görevlileri arasından bir danışman tayin eder. Anabilim dalında yeterli öğretim üyesi veya öğretim görevlisi bulunmaması halinde, en yakın anabilim dalı öğretim üyelerinden de danışman tayin edilebilir. Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu yüksek lisans programı için Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen programdaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her yarıyılın başında Enstitüye yazılı olarak bildirir. Danışman, öğrencinin ders kayıt formlarını, seminer sonucunu, tespit edilen tez konusunu veya  bitirilen tezini, ihtiyaç halinde, kayıt dondurma ve ek süre isteğini ve benzeri durumlarını Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla zamanında Enstitüye bildirir. Danışmanın talebi ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü ile veya danışman öğretim üyesinin 3 aydan daha uzun süreli GYTE dışında görevlendirilmesi veya GYTE’den ayrılması halinde Enstitü Yönetim Kurulunca yeni bir danışman tayin edilir.

   Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci  tez danışmanı atanabilir."

   Yürürlük

   MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

                MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.