Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2005/8409

             Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumu ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve hızlı bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla e-Devlet Kapısı teknik altyapısının kurulmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu kararına dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 3/12/2004 tarihli ve 4915 sayılı yazısı üzerine, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/1/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                          Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

A.GÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ATALAY

Devlet Bakanı

B. ATALAY

Devlet Bakanı V.

M. AYDIN

Devlet Bakanı

G. AKŞİT

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K.UNAKITAN

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

Z. ERGEZEN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

O. PEPE

Kültür ve Turizm Bakanı V.

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

25/1/2005 Tarihli ve 2005/8409 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumunu ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve hızlı bir şekilde erişimini sağlayacak olan e-Devlet Kapısı teknik altyapısının kurulması görev ve sorumluluğu Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye verilmiştir.

Madde 2 — Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından e-Devlet Kapısına entegre edilecek hizmetlerle ilgili olarak yapılacak çalışmalar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının koordinatörlüğünde yürütülür. e-Devlet Kapısı Projesinin ihalesine esas teşkil edecek teknik şartname konusunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü alınır.

Madde 3 — e-Devlet Kapısı Projesi kapsamında, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda entegre bir şekilde sunumuna imkan veren ve güvenlik, kimlik denetimi, yetkilendirme ile ödeme hizmetleri gibi ortak bileşenleri içeren teknik altyapı kurulur.

Bu altyapı üzerinde, öncelikle halihazırda internet üzerinden sağlanmakta olan ve vatandaşın yoğun olarak kullandığı hizmetlerin entegrasyonu gerçekleştirilir. Diğer hizmetler de hazır hale geldikçe e-Devlet Kapısına entegre edilir.

Madde 4 — e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu, Projenin safahatına ilişkin her türlü kararı almaya yetkilidir. e-Devlet Kapısı Projesinin uygulama durumu, bu Kararın yayımından sonra en geç 1 yıl içinde e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Madde 5 — e-Devlet Kapısı çerçevesinde oluşturulan teçhizat ve yazılım ile yönetimi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından sorumlu Bakanın belirleyeceği bir tarihte bedelsiz olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına devredilir. Devre ilişkin usul ve esaslar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir.Devir sonrasında, e-Devlet Kapısının yönetimi için Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin imkanları bedeli karşılığında kullanılabilir.

Madde 6 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 — Bu Kararı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından sorumlu Bakan ile Ulaştırma Bakanı birlikte yürütür.