28 Ocak 2005 CUMA - Sayı : 25710
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5286 Köy  Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/8337  Merkezi Afyon İli, Sinanpaşa İlçesinde Bulunan “Sincanlı İlçesi Merkez ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği”nin Adının “Sinanpaşa İlçesi Merkez ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2004/8339  Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2005/8374 Ulusal Petrol Stoğu Komisyonunun Çalışmalarına Dair Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

2005/8373     Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik     Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 344)

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 35)

—  2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ