Süleyman Demirel Üniversitesinden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

   MADDE 1 — 29/08/2004 tarihli ve 25568 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan  Süleyman Demirel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "Madde 4 — Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi Kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise,  19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte-Yüksekokul yönetim kurullarınca yapılır.

   MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "Madde 6 — Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara girerek Süleyman Demirel Üniversitesinde eşdeğer bir birimin birinci sınıfına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk 2 (iki) haftası içinde başvurmaları halinde; ilgili bölüm/program intibak komisyonu görüşleri dikkate alınarak fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile ders ve yıl intibakları yapılır. Bu durumda olan öğrenciler, yeni okuyacakları derslere denk olan ve önceden okuyup başarılı oldukları derslerin  kredisi kadar (ortak zorunlu ve seçmeli dersler hariç) üst yarıyıldan ders alabilirler."

   MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   “Madde 7 — Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

   Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Alınacak dersler eğitim-öğretimin ilk haftasında kesinleşir. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar.

   Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk 15 (onbeş) günü içinde yapılır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, mazeretlerinin kabulünü takip eden ilk 3 (üç) işgünü içerisinde tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

   İkinci öğretim öğrencilerinden öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise 1 (bir) aylık ek süre tanınır. Bu süre içerisinde de öğrenim ücretlerini kanuni faizi ile birlikte ödemeyen öğrencinin Üniversiteden kaydı silinir.”

   MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin  (a) ve (c)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "a) Hazırlık eğitimi öngören ve eğitimlerini yabancı dille yürüten programlara kaydolan öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlar Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim başlamadan önce yapılır. Bu sınavda 70 (yetmiş) başarı notu alan öğrenciler ile KPDS ve ÜDS sınavlarından 60 (altmış) başarı notu sağlayan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılır.

   c) Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilere, Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Muafiyet sınavı uygulanır. Enformatik bölümü tarafından eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içinde yapılan bu sınavlardan 70 (yetmiş) başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır."

   MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "Madde 9 — Bir eğitim-öğretim yılı; her biri 70 (yetmiş) iş günü ile yarıyıl veya yıl sonu sınavlarını kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.Yarıyıllara sınav süreleri de dahildir. Tatil günleri bu sürenin dışındadır. İlgili kurullar,bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunarlar.Senato tarafından onaylanan programlar ve akademik takvim en geç Haziran ayı sonunda ilan edilir."

   MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "Madde 11 — Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak önlisans ve lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte ve yüksekokullarda yetkili kurulların önerisi, Senatonun gerekçeli kararı ve Yükseköğretim Kurulu'nun izni ile 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hangi yabancı dil veya dillerde eğitim-öğretim yapılacağı, ilgili Fakülte/Yüksekokul kurulunun önerisi ve senatonun kararı ile belirlenir. Yabancı dil hazırlık eğitimi esasları "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" ile "Süleyman Demirel Üniversitesi Hazırlık Eğitimi-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği"ne göre düzenlenir. Hazırlık sınıfı öğrencileri, diğer öğrencilerin tüm haklarından yararlanırlar ve yükümlülüklerini taşırlar.

   Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, sadece Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanan fakülte/yüksekokulun birinci sınıfına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

   Yabancı dil hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri eğitim-öğretim yılı başlamadan önce, Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavından geçerli not alanlar doğrudan birinci sınıfa kayıt hakkı kazanır. Sınavda başarısız olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır.

   Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi bir yıl devam eder. Bu eğitim 140 (yüzkırk) işgününden ve haftada 20 (yirmi) saatten az 30 (otuz) saatten fazla olamaz. Başarılı olan öğrenciye "Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Başarı Belgesi" verilir. Geçici mezuniyet belgesi ve diplomalarına da "Yabancı Dil Hazırlık Eğitimini başarı ile tamamlamıştır." ibaresi yazılır.

   Hazırlık sınıfında birinci yıl başarısız olan öğrenciler, ertesi yıl hazırlık sınıfına yeniden devam etmek suretiyle tekrar etmek zorundadırlar. Bu durumda da başarısız olanlardan;

   a) Türkçe eğitim-öğretim yapılan bölüm veya programlardaki öğrencilerin birinci sınıfa kayıtları yapılır. Bunların azami öğrenim süresi içinde açılacak hazırlık sınıfı sınavlarında başarılı olmaları gerekir, ancak bu öğrencilerin lisans eğitimlerinde önkoşullu ve zorunlu olan mesleki yabancı dil derslerini alabilmeleri yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olmalarına bağlıdır.

   b) Yabancı dilde eğitim yapan bölümlere kayıtlı öğrenciler, açılması halinde yaz okulu haklarından da yararlanabilirler. Bu haklarını da kullandıktan sonra başarısız olmaları halinde Üniversite ile ilişikleri kesilir."

   MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "Madde 12 — Önlisans ve lisans ders programları bölüm kurulunun önerisi fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve senatonun onayı ile kesinleşir. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Her yarıyıl başında açılacak seçmeli dersler ilgili bölüm kurulunun teklifi ve ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karara bağlanır. Fakülte ve yüksekokullar bazı derslere ön şart koyabilirler.

   Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Yüksek Okulları hariç, lisans ve ön lisans programlarından mezun olabilmek için; lisans öğrencilerinin 140±10 kredi-saat, ön lisans öğrencilerinin 90±10 kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesi (ı) bendindeki dersler bunun dışındadır. Seçimlik dersler, mezuniyet kredi saatinin %20’sini geçemez.

   Fakülte ve yüksekokullarda teorik ders, uygulama, uygulamalı teorik ders, laboratuvar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, bitirme ödevi ve benzeri eğitim-öğretim türleri yer alabilir."

   MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "Madde 14 — Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü; öğrencinin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümlerine göre tespit edilecek o yarıyıla ait derslerin kredi değerleri toplamıdır. Bu ders yüküne, ortak zorunlu dersler ile Türkçe eğitim yapan birimlerde yabancı dil dersleri dahil değildir.

   Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı ders yükü; ders programının zorunlu kıldığı haller veya haklı ve geçerli bir nedenin bulunması halinde, genel not ortalamaları 2.00’den az olan öğrencilerin ise istekleri halinde, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanının kararı ile ez fazla 2 (iki) ders azaltılabilir. Bu takdirde, öğrenci almadığı dersleri açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

   Genel not ortalamaları en az 2.50 olan öğrencilerin ders yükleri, danışmanlarının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile arttırılabilir.

   Genel not ortalamaları 2.00’den az olan öğrencilerin ders yükleri arttırılamaz. Ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen azami eğitim-öğretim sürelerinin son yarıyılında bulunan öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarına bakılmaksızın bölüm başkanının (anabilim dalı başkanının) onayı ile artırılabilir.

   Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler ile not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükleri; genel not ortalamalarının en az 2.00 olması koşulu ile danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile en fazla 1 (bir) ders artırılabilir."

   MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "Madde 18 — Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulur. Bir dersin her yarıyıl /yılda en az 1 (bir) ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları fakülteler/yüksekokullar tarafından belirlenerek ilan  edilen yer ve tarihte  yapılır. Fakülte/yüksekokul kurullarının kararıyla ayrıca  staj, uygulama, laboratuvar sınavları açılabilir. Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yıl sonu sınavından en az 15 (onbeş) gün sonra bütünleme sınavı yapılır. Ders geçme esası uygulayan fakülte/yüksekokullarda yarıyıl sonu sınav dönemlerinde o dönem okutulan bütün derslerin sınavı yapılır.

   Sınavlar yazılı ve/veya  sözlü olarak yapılabilir. Sınav şekli ve tarihleri, sınav döneminden en az 1 (bir) hafta önce öğrencilere duyurulmak üzere ilan edilir. Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından  yapılır. Zorunlu hallerde ilgili yönetim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Dini ve milli bayramlar dışında  Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav sonuçları, son sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.

   Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için;

   a) Kayıt yenilemek,

   b) Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,

   c) Dersin varsa uygulama ve laboratuvarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak,

   d)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak

   gerekir.

   Ders ve laboratuvarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuvarlar için de aynen geçerlidir.

   Yukarıdaki koşullardan birinin sağlanamamış olması halinde öğrenci  o  yarıyılda/yılda o dersin yarıyıl/yıl sonu, varsa bütünleme sınavına giremez. Ders notu olarak FF verilir ve devamsızlıktan kaldığı belirtilir. Ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilerin ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde kendilerine mazeret sınavı hakkı tanınır. "

   MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "Madde 19 — Bir öğrencinin bir dersten başarı notu; o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve  yarıyıl sonu veya yıl sonunda aldığı not ve sınıfın başarı düzeyine göre birlikte değerlendirilir. Bu değerlendirmede; ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır.

   Ders başarı puanının da bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen "Geçer Notlara" karşılık puanlardan biri olması gerekir. Ancak bir dersin "Ders başarı notu" DC ve DD (koşullu geçer) ise, bu dersin başarılmış sayılabilmesi için, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programında o yarıyılda yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin FF notları dahil yarıyıl akademik ortalamasının  en az 2.00 olması gerekir. Öğrencinin yarıyıl akademik ortalaması 2.00’ın altında ise ders başarı notu DC ve DD olan dersler başarılmamış sayılır.

   Yarıyıl akademik ortalamasının hesabında; G ve K notları verilen dersler ile öğrencinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilen mazeretinden dolayı, ara sınava girememesi nedeniyle H notu verilen dersler dikkate alınmaz. Öğrencinin mazereti nedeniyle ara sınava giremediği dersler, mazeretlerinin bitiminden sonra yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girdikleri dönemin akademik ortalamasının hesabında dikkate alınır."

   MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "e) H (mazeretli) : Mazereti nedeniyle dersin ara sınavına giremeyen öğrenciye ilgili  yönetim kurulu kararı ile verilen işarettir."

   MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "Madde 22 — Bir dersten (FF), (FD) veya (K) notu alan veya bir dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu derse tekrar verildiği ilk yarıyılda kayıt  olmak zorundadırlar. Tekrarlanan dersler için  önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse bu derslere devam zorunlu değildir. Ancak bu derslerden uygulaması olanlarda, uygulama ile ilgili devam zorunluluğu, ilgili  fakülte/yüksekokul kurullarınca belirlenir. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine, kayıtlı olduğu bölümün bölüm kurulunca uygun görülen ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca onaylanan dersleri alırlar. Öğrenciler not yükseltme amacıyla, lisans ve önlisans öğrenimi süresince aldıkları ve başarılı oldukları dersleri kayıt yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler, bu durumda  devam şartı aranmaz. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. "

   MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "Madde 23 — Genel  Not Ortalaması en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden; öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile, not ortalaması 3.00-3.49 olanlar "Başarı Belgesi", 3.50-4.00 arasında olanlar "Üstün Başarı Belgesi" almaya hak kazanırlar.

   Genel not ortalaması 2.00’nin altında olan lisans öğrencileri sınamalı öğrenci sayılır. Genel not ortalaması (GNO) 2.00’nin altında olan lisans öğrencilerinden, DNO’sı iki yarıyıl üst üste 1.80’in altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenci, GNO’nı 2.00’ye yükseltebilmek için, alt yarıyıllardan daha önce almadığı dersler ile önceden  (DC), (DD), (FD), (FF), (NA) ve (K) notu aldığı dersleri tekrarlar. Bu durumdaki öğrenci GNO’sını 2.00’ye yükseltinceye kadar, üst yarıyıldan ders alamaz. Önlisans öğrencileri bu koşulların dışında tutulur. Ancak bu öğrencilerin mezun olabilmesi için genel  not ortalaması en az 2.00 olmalıdır. Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar, azami öğrenim süresi hesabına dahil edilir.

   Normal eğitim süresini tamamlayarak mezun olabilmek için programda bulunan bütün derslerin yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanan ve en çok 5 (beş) dersten başarısız olan öğrencilerin herhangi bir dersin yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavında ara sınav not ortalaması dikkate alınmaz. Ancak bu öğrenciler de, başarısız oldukları dersin açıldığı ilk dönemde o derse kayıt yaptırmak zorundadırlar.

   GNO’nı yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, GNO hesabında alınan en son not geçerlidir."

   MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

   "Madde 24 — Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav sonuçları, sınavların bitiş tarihinden en geç 1 (bir) hafta sonra ilan edilir. Sınav evrakının fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne verilmesinden sonra maddi hata dışında öğrencinin notu değiştirilemez.

   Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içinde bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüğünün isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kağıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri, fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca sınav kağıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç 15 (onbeş)  gün içerisinde yönetim kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur."

   MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddeler eklenmiştir.

   "Geçici Madde 2 — 2003-2004 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler ile 2004-2005 eğitim-öğretim yılından önce Süleyman Demirel Üniversitesine kaydını yaptırıp donduran öğrencilerden 2004-2005 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayan öğrenciler bu  Yönetmelik hükümlerine tabidir.

   Geçici Madde 3 — 2004-2005, 2005-2006 eğitim-öğretim yıllarında yatay/dikey geçiş ile ÖSS sınavıyla gelen ve bir üst sınıf/sınıflara intibakı yapılan öğrenciler, intibakı yapılan sınıflarla aynı haklara tabidir. "

   Yürürlük

   MADDE 16 — Bu Yönetmelik yayımı  tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   MADDE 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.