İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

   MADDE 1 — 23/01/2002 tarihli ve 24649 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 10 uncu  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "Madde 10 — Bir lisansüstü dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, EADB'nin önerisi üzerine Enstitü Kurulu ve Senato’nun onayı ile saptanır. Seminer, Dönem Projesi ve Tez Çalışması dersleri kredisiz derslerdir."

   MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 11  inci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "Madde 11 — Öğrenciler, derslerin başlamasından itibaren ilk iki haftalık sürede yalnız geçerli bir mazeretlerinin bulunması ve bu mazeretlerinin kabulü halinde açılmış olan derslere kayıtlarını yaptırabilirler. Bu süre içinde daha önce kayıt oldukları bir dersi/dersleri bırakamazlar. Ders ekleme dönemi olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler ders kayıtlarını danışmanının onayını alarak  bizzat yapmak zorundadır.

   Öğrenciler aldıkları her dersi başarmak zorundadır. Öğrencinin aldığı dersler arasından hangilerinin o dönem alınması gereken zorunlu krediye sayılacak dersler olduğu o döneme ait ders kayıt formunda danışmanınca belirtilir."

   MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 13  üncü  maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo’dan sonra gelen "Ortalamalara Katılmayan Notlar" başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.