Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Masraf Karşılıklarının Tespiti ve Uygulamasına

İlişkin Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

   Amaç

   Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumunun verdiği hizmetlerden alınacak masraf karşılıklarının tespiti ve uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türkiye İş Kurumu tarafından yerine getirilen hizmetler karşılığında işverenlerden, tarım aracılarından ve özel istihdam bürolarından alınacak masraf karşılıklarını kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 — Bu Yönetmelik 25/6/2003 tarihli ve   4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesinin (j) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

   Kurum    : Türkiye İş Kurumunu,

   Genel Müdürlük   : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

   Genel Müdür        : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

   Yönetim Kurulu   : Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu,

   Teftiş Kurulu        : Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulunu,

   İl Müdürlüğü        : Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerini,

   Şube Müdürlüğü : Türkiye İş Kurumu İlçe Şube Müdürlüklerini,

   İşveren  : İşçi çalıştıran ve Kurumdan kendisine hizmet götürülmesini talep eden yerli ve yabancı, kamu veya Özel, gerçek veya tüzel kişi, kurum veya kuruluşları,

   Masraf   : İşverenler, tarım aracıları ve özel istihdam büroları tarafından talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi için doğrudan ve dolaylı olarak Kurumca yapılan harcamaları,

   ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Masraf Karşılıkları, Değerlendirilme ve Denetleme

 

   Hizmetler Karşılığı Alınacak Masraf Karşılığı ve Miktarı

   Madde 5 — Kurum, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 16 ncı ve 17 nci maddelerine istinaden yerine getirdiği hizmetler için yapılan masrafların tamamını veya bir kısmını hizmet götürülen işveren, tarım aracısı ve özel istihdam bürolarından alır. Ne miktarda masraf karşılığı alınacağı, hizmetin maliyeti ve istihdamdaki etkinlik durumu ile değişen ve gelişen şartlar dikkate alınarak Genel Müdürün teklifi üzerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir.

   Masraf Karşılığını Tahakkuk ve Tahsil Edecek Birimler

   Madde 6 — Masraf karşılıkları, Kurumun İl Müdürlükleri ile İlçe Şube Müdürlükleri tarafından doğrudan makbuz karşılılığı veya banka aracılığı ile tahsil edilir. Kurumca tahsil edilen masraf karşılıkları, Bütçe Kanunu veya diğer kanunlarda, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufları altında bulunan kaynakları belirlenmiş bankalar nezdinde toplamalarına yönelik hükümler yer alması durumunda, sözkonusu masraf karşılıkları öncelikle bu düzenlemeler kapsamında değerlendirilir.

   Hizmetin Yerine Getirilememesi

   Madde 7 — Kurumun sunduğu hizmeti tam olarak ve zamanında yerine getirmesi esastır. Aynı hizmet akışı içerisinde aynı hizmetle ilgili ikinci bir masraf istenilmez.

   Talep edilen hizmetlerin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesi halinde, peşin tahsil edilen masraf karşılığı, talep halinde, yerine getirilemeyen hizmet ile orantılı olarak hizmet talep edene iade edilir.

   Masraf Karşılıklarının Değerlendirilmesi

   Madde 8 — Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtildiği şekilde tahsil edilen masraf karşılıkları, Kurumun cari harcamalarında kullanılmak üzere, mahallinde milli bir banka şubesinde toplanır.

   Denetleme

   Madde 9 — Teftiş Kurulu; İl ve Şube Müdürlüklerinin bu Yönetmelikte belirtilen görev ve hizmetlerini denetler. Denetleme sonucunu önerileriyle birlikte Genel Müdürlüğe intikal ettirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

   Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

   Madde 10 — 11/10/1987 tarihli ve 19601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Masraf Karşılıklarının Tespiti ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 11 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.