19 Ocak 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25705
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

2004/8351  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi  Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik                           

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saray, Köşk, Kasır ve Müştemilatının Bakım, Onarım ve Korunmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları, Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik                 

—  Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Mali Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

—  Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

— Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi  İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik

— İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)

—  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında  Yönetmelik

—  Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

—  Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Planlama Mimar Mühendisleri Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

—  5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh,  Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait  Teknolojilere İlişkin Liste

—  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 93)

—  2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 2)

—  2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 3)

—  Bandrol Uygulamasına İlişkin Kurulacak Denetim Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—  Kamu İhale Tebliği (No: 2005/1)