12 Ocak 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25698
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik        Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği

—  Asansör Yönetmeliğinde (95/16/AT)  Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik

—  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve  Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik

—  Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelik

—  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği

—  İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yönetmeliği

 

Tebliğler

—  Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 433)

—  Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkındaki Tebliğ’de DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/1)

—  Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğe Ek Yapılması Hakkında Tebliğ

—  İşkolu TespitKararı (No: 2005/2)

—  İşkolu TespitKararı (No: 2005/3)

—  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/3/2005 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No : 2005/1)

 

Kurul Kararı

—  Tütün Mamulleriyle İlgili Olarak Basın Yayın Organlarında Fiyat Duyurusu Mahiyetinde İlan Yayımlanamayacağına İlişkin Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 1330)

 

DÜZELTME (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)