Kanun

Afyon İlinin Adının Afyonkarahisar Olarak

Değiştirilmesi Hakkında Kanun

        Kanun No. 5285                                                                               Kabul Tarihi : 6.1.2005

             MADDE 1. - Afyon ilinin adı Afyonkarahisar olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

10/1/2005