Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi

Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, oda ve borsa hizmetlerinin daha iyi verilmesini teminen, şubelerin kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri, bütçeleri, organlarının seçim usulleri, oda ve borsaların şubeye dönüşümü ile oda temsilciliklerinin kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, oda ve borsalar ile bunlara bağlı şube ve temsilcilikleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 7 nci, 8 inci, 31 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Kanun: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

             Bakanlık:  Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             Birlik:  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

             Oda:  Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odasını,

             Borsa:  Ticaret borsasını,

             Meclis: Şube meclisini,

             Yönetim Kurulu: Şube yönetim kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şubenin Kuruluşu, Çalışma Alanı, Görevleri ve Şubeye Dönüşüm

             Şubenin Kuruluşu

             Madde 5 — İlçenin bulunduğu ilde kurulu oda nevinden olmak şartıyla, bir ilçede faaliyet gösteren tacir ve/veya sanayici sayısı bini aştığı takdirde ticaret ve sanayi odası şubesi veya ticaret odası şubesi, faaliyet gösteren sanayici sayısı ikiyüzelliyi aştığı takdirde sanayi odası şubesi, faaliyet gösteren deniz taciri sayısı yüzü aştığı takdirde deniz ticaret odası şubesi, ilgili oda yönetim kurulunun teklifi ve meclislerinin üye tamsayısının üçte ikisinin kararıyla kurulur.

             Borsa şubeleri, ticari ihtiyaçların gerekli kıldığı ilçelerde, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclislerinin üye tamsayısının üçte ikisinin kararıyla kurulur.

             Bölge odaları ve borsaları kapsadıkları çalışma alanlarında yönetim kurulunun teklifi ve meclislerinin üye tamsayısının üçte ikisinin  kararıyla şube kurabilir. 

             Oda ve borsa şubelerinin açılmasına karar verilirken, şube açılacak yerin nüfus yoğunluğu, ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi ve benzeri hususlar ile oda veya borsanın bütçe ve kadro durumları göz önünde bulundurulur.

             Oda ve borsalar, açılmasına karar verilen şubelerin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri için yeterli alt yapı, teknik donanım ve personeli sağlamak ve şubelerin örgütlenmelerine ilişkin gerekli hizmet birimlerini oluşturmak zorundadır.

             Şubenin kuruluşu, derhal Bakanlığa ve Birliğe bildirilir, ayrıca uygun vasıtalarla şubenin kurulduğu yerde duyurulur.

             Şubeye Dönüşüm

             Madde 6 — Bölge odasının, coğrafi bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından fazlasının talebi üzerine kurulması halinde coğrafi bölge içinde kurulu bulunan tüm il ve ilçe odaları; bölge odasının, coğrafi bölge içinde kurulu bulunan il ve ilçe odalarının en az üçte ikisinin meclislerinin ayrı ayrı alacağı üye tamsayısının üçte ikisinin kararıyla kurulması halinde ise kurucu il ve ilçe odaları şube haline dönüşür.

             Bölge borsasının, bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından fazlasının talebi üzerine kurulması halinde bölge içinde kurulu bulunan tüm il ve ilçe borsaları; bölge borsasının, borsa meclislerinin ayrı ayrı alacağı üye tamsayısının üçte ikisinin kararıyla kurulması halinde ise kurucu borsalar şube haline dönüşür.

             Bölge oda veya borsasının çalışma merkezi, kuruluş talebindeki görüşler dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

             İlçe oda ve borsaları, meclislerinin üye tamsayısının üçte ikisinin kararıyla bölge ya da il oda veya borsasının şubesine dönüşebilir.

             Şubeye dönüşen oda ve borsaların varlıkları tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bağlandığı oda veya borsaya intikal eder. Devir işlemleri, şubeye dönüşen oda ve borsalarda organ seçimlerinin tamamlanmasını müteakip üç ay içinde yapılır.

             Şubeye dönüşen oda ve borsada çalışan personelin, bağlanılan oda veya borsada mevcut statülerine göre istihdamına devam olunur. Bu personel hakkında bağlanılan oda veya borsa çalışanlarının tabi olduğu mevzuat uygulanır.

             Şubenin Çalışma Alanı

             Madde 7 — İlçe şubelerinin çalışma alanı ilçe, il şubelerinin çalışma alanı ise o il sınırı içindeki ilçe şubelerinin çalışma alanı dışında kalan il sınırıdır. Oda ve borsalar kendi çalışma alanlarıyla sınırlı olmak üzere, şubelerin çalışma alanlarını, çevre ilçeleri kapsayacak şekilde meclislerinin üye tamsayısının üçte ikisinin kararıyla genişletip daraltabilir.

             Şubenin Görevleri

             Madde 8 — Oda ve borsa şubesinin görevleri şunlardır:

             a) Oda şubesinin görevleri şunlardır;

             1) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak,

             2) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bağlı bulunduğu odanın izni ile bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek,

             3) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, çalışma alanları içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek, bunları uygun vasıtalarla yaymak ve bu bilgileri bağlı bulunduğu odaya düzenli olarak bildirmek,

             4) Kanunun 26 ncı maddesinde sayılan belgeleri düzenlemek ve onaylamak,

             5) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek ve bağlı bulunduğu odaya bildirmek,

             6) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine çalışmak,

             7) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları  mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak,

             8) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit etmek ve bağlı bulunduğu odaya bildirmek,

             9) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak,

             10) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları talep halinde bağlı bulunduğu odaya bildirmek,

             11) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip bağlı bulunduğu odaya bildirmek,

             12) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak,

             13) Sair mevzuatın verdiği görevler ile ilgili mevzuat çerçevesinde bağlı bulunduğu oda yönetim kurulu tarafından verilecek görevleri yapmaktır.

             b) Borsa şubesinin görevleri şunlarıdır;

             1) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek,

             2) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek ve bunları bağlı bulunduğu borsaya bildirmek,

             3) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek,

             4) Kanunun 51 inci maddesinde sayılan belgeleri düzenlemek ve onaylamak,

             5) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları talep halinde bağlı bulunduğu borsaya bildirmek,

             6) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek ve bunları bağlı bulunduğu borsaya bildirmek,

             7) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde bağlı bulunduğu borsaya bildirmek,

             8) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip bağlı bulunduğu borsaya bildirmek,

             9) Sair mevzuatın verdiği görevler ile ilgili mevzuat çerçevesinde bağlı bulunduğu borsa yönetim kurulu tarafından verilecek görevleri yapmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şube Organları, Oluşumları ve Görevleri

            

             Şube Organları

             Madde 9 — Şubenin organları şunlardır:

             a) Meclis,

             b) Yönetim Kurulu.

             Şube Meclisi

             Madde 10 — Borsa şubesi meclisi, şubenin çalışma alanında faaliyet gösteren üyeler arasından yargı gözetiminde yapılacak seçimle dört yıl için seçilecek on kişiden oluşur. Oda şubesi meclisi, şubenin çalışma alanında faaliyet gösteren üyeler arasından yargı gözetiminde yapılacak seçimle dört yıl için seçilecek en az on en çok yirmi kişiden oluşur. Ayrıca, aynı sayıda yedek üye seçilir. Oda şubesi meclisinin kaç üyeden oluşacağına oda meclisince karar verilir.

             Meclis, yapacağı ilk toplantıda yargı gözetiminde olmaksızın kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

             Meclis üyeleri, aynı zamanda bağlı bulundukları veya başka bir oda veya borsanın veyahut bunlara bağlı şubelerin meclisleri ile 17/7/1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa göre kurulmuş odalarda görev alamazlar.

             Meclis başkan ve yardımcıları, yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler.

             Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.

             Şube Meclisinin Görevleri

             Madde 11 — Şube meclisinin görevleri şunlardır:

             a) Şube başkanı ile yönetim kurulu üyelerini seçmek,

             b) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak,

             c) Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit etmek,

             d) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve bağlı bulunduğu oda veya borsa meclisinin onayına sunmak,

             e) Yıllık bütçe ve kesin hesapları kabul etmek ve bunları bağlı bulunduğu oda veya borsa meclisinin onayına sunmak, yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak,

             f) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak,

             g) Bağlı bulunduğu oda veya borsa meclisi tarafından devredilen yetkileri kullanmak,

             h) Sair mevzuatın verdiği görevler ile ilgili mevzuat çerçevesinde bağlı bulunduğu oda veya borsa tarafından verilecek görevleri yapmak.

             Oda ve Borsa Yetkilerinin Devri

             Madde 12 — Oda ve borsalar; taşınır ve taşınmaz mal almaya, sosyal faaliyetleri destekleyeme ve özendirmeye, bağış ve yardımda bulunmaya, okul ve derslik yapmaya ve burs vermeye ilişkin yetkilerini şube meclisine devredebilir.

             Yetki devrine ilişkin kararlar, oda veya borsa yönetim kurulunun teklifi ve oda veya borsa meclisinin onayıyla alınır.

             Şube Yönetim Kurulu

             Madde 13 — Şube yönetim kurulu, meclis üyeleri arasından yargı gözetiminde yapılacak seçimle dört yıl için seçilecek beş kişiden oluşur. Ayrıca, aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis, şube başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer.

             Yönetim kurulu, yapacağı ilk toplantıda yargı gözetiminde olmaksızın kendi üyeleri arasından şube başkan yardımcısını ve sayman üyeyi seçer.  

             Şube başkanı ve/veya yardımcısı, şubeyle ilgili konularda oy kullanmamak üzere bağlı bulundukları oda veya borsa meclisi toplantılarına katılabilir.

             Şubenin protokolde kimler tarafından temsil edileceği bağlı bulunulan oda veya borsanın iç yönergesiyle belirlenir.

             Yönetim kurulu, bağlı bulunulan oda veya borsayı bağlayacak ve yükümlülük getirecek tasarruflarda bulunamaz.

             Şube başkanı, oda veya borsa yönetim kurulu başkanına karşı sorumludur.

             Üst üste iki dönem şube başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.

             Şube Yönetim Kurulunun Görevleri

             Madde 14 — Şube yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

             a)  Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde şube işlerini yürütmek,

             b) Aylık mizanı, bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları şube meclisine sunmak,

             c) Şube personelinin işe alınmasını veya görevlerine son verilmesini bağlı bulunulan oda veya borsa yönetim kuruluna teklif etmek; şube personelinin disiplin ve diğer işlemleri hakkında bağlı bulunulan oda veya borsa yönetim kurulu tarafından verilecek görevleri yapmak,

             d) Kanunun 26 ncı ve 51 inci maddesinde öngörülen belgeleri tasdik etmek,

             e) Şubenin bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak,

             f) Ticarete, sanayiye ve borsacılığa ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve mevzuat çerçevesinde başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek,

             g) Bu Yönetmelikle ve sair mevzuatla şubelere verilen ve özel olarak meclise bırakılmayan görevleri yerine getirmek,

             h) İlgili mevzuat çerçevesinde bağlı bulunduğu oda veya borsa tarafından verilecek görevleri yapmak.

             Şube Yönetim Kurulunun Yetkilerinin Devri

             Madde 15 — Şube yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını şube başkanına, üyelerinden birine veya birkaçına yahut şube müdürüne devredebilir.

            

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şube Organlarının Seçimi

             Şube Organlarının Seçimi

             Madde 16 — Şube organlarının seçimleri, Kanunda yazılı esas ve usullere göre, seçme ve seçilme niteliklerine haiz olan üyeleri gösteren oda, borsa ve Birlik veri tabanından alınan güncel üye listeleriyle yargı gözetiminde bağlı bulunulan oda veya borsa organ seçimleriyle birlikte yapılır.

             Yeni kurulan şubelerde, şubenin kuruluşuna ilişkin kararın alınmasından itibaren, bölge oda veya borsasının kurulmasıyla şubeye dönüşen oda ve borsalarda, bölge oda veya borsasının organ seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren, il ya da bölge odasının şubesine dönüşen oda ve borsalarda ise, şubeye dönüşüm kararının alınmasından itibaren iki ay içinde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca meclis ve yönetim kurulu seçimi yapılır ve bu seçimler izleyen genel seçimlerde yenilenir. Genel seçimlere altı aydan daha az bir süre bulunması halinde şube organlarının seçimi izleyen genel seçimlerle birlikte yapılır. Yeni organ üyeleri görevlerine seçilinceye kadar, mevcut organlar bu Yönetmelikte belirtilen şubenin görev ve yetkileri çerçevesinde ve rutin iş ve işlemlerle sınırlı olmak üzere görevlerine devam ederler.

             Şube organlarının seçimine ilişkin tüm işlemler bağlı bulunulan oda veya borsa tarafından yerine getirilir.

             Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kanunda öngörülen oda ve borsa organ seçimlerine ilişin hükümler uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bütçe ve Muhasebe

             Şube Bütçesi

             Madde 17 — Şubenin bütçesi, her yılın Kasım ayında Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanır. Meclisçe kabul edilen bütçeler bağlı bulunulan oda veya borsa meclisinin onayıyla yürürlüğe girer. Oda ve borsa meclisleri, şube bütçelerini aynen ya da değiştirerek onaylayabilir.

             Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir.

             Bütçeden harcama, şube başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve şube müdürünün veya sayman üyenin ortak imzasıyla yapılır. Şube müdürünün bulunmadığı hallerde, şube müdürü yerine sayman üyenin imzası aranır.

             Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, şube müdürü tarafından resen yapılabilir.

             Gelirler, bağlı bulunulan oda veya borsa meclisleri tarafından onaylanan tarifelere ve Kanuna göre tahsil olunur. Tahsilatlar, oda veya borsa adına yapılır.

             Şube Muhasebesi

             Madde 18 — Şubenin muhasebesi, Birlikçe tespit olunacak muhasebe usullerine uygun olarak tutulur. Muhasebeye ilişkin her türlü defter, fiş ve evrak bağlı bulunulan oda veya borsa tarafından temin olunur.

             Şubenin kasasında bulundurulabilecek günlük para miktarı, bağlı bulunulan oda veya borsa yönetim kurulu tarafından tespit olunur. Bu miktarın üzerindeki paralar, oda veya borsa yönetim kurulu tarafından belirlenen banka hesaplarına yatırılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Temsilcilik

 

             Temsilcilik

             Madde 19 — Oda şubesi bulunmayan ilçelerde, beldelerde ve endüstri bölgeleri ile organize sanayi bölgelerinde oda yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla oda temsilciliği kurulabilir. 

             Temsilciliğin kuruluşu, derhal Bakanlığa ve Birliğe bildirilir, ayrıca uygun vasıtalarla temsilciliğin kurulduğu yerde duyurulur.

             Odalar, çalışma alanları dışındaki yerlerde temsilcilik ve benzeri birimler açamazlar.

             Oda temsilciliği, faaliyet gösteren ve oda yönetim kurulu kararı ile belirlenen bir üye veya oda personeli tarafından yerine getirilir. Oda temsilcisine yardımcı olmak üzere ihtiyaç duyulacak personel, yetkileri belirlenerek oda yönetim kurulu tarafından atanır.

             Temsilci, oda yönetim kurulu başkanına, temsilcilik personeli de temsilciye karşı sorumludur.

             Temsilci, bağlı bulunulan odayı bağlayacak ve yükümlülük getirecek tasarruflarda bulunamaz.

             Temsilciliğin giderleri bağlı bulunulan oda tarafından karşılanır.

             Temsilcinin, faaliyet gösteren üyeler arasından seçilmesi durumunda, kendisine mesaisinin karşılığı olarak oda meclisi tarafından belirlenecek tutarda aylık bir tazminat ödenebilir. Bu tazminatın brüt tutarı, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin net tutarının yarısından fazla olamaz.

             Temsilcilik, oda yönetim kurulunun izni doğrultusunda, çalışma alanında faaliyet gösteren üyelerden oda meclisi tarafından onaylanan tarifelere göre her türlü aidat ve ücreti tahsil edebilir. Tahsilatlar, makbuz karşılığında oda adına yapılır. Bu makbuzlar, oda tarafından zimmet karşılığında temsilciliğe teslim olunur.

             Temsilciliğin kasasında bulundurulabilecek günlük para miktarı, oda yönetim kurulu tarafından tespit olunur. Bu miktarın üzerindeki paralar, bağlı bulunulan oda yönetim kurulu tarafından belirlenen banka hesaplarına yatırılır.

             Borsalar, bu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde çalışmak ve sadece tescil işlemlerine münhasır olmak üzere tescil büroları kurabilir.

             Temsilciliğin Görevleri

             Madde 20 — Çalışma alanıyla sınırlı olmak üzere temsilciliğin görevleri şunlardır:

             a) Oda yönetim kurulunun izni doğrultusunda, tarifelere göre üyelerden aidat ve ücret tahsil etmek,

             b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak,

             c) Oda yönetim kurulunun izni doğrultusunda, Kanunun 26 ncı maddesinde sayılan belgeleri düzenlemek ve onaylamak,

             d) Sair mevzuatın verdiği görevler ile bağlı bulunduğu oda yönetim kurulu tarafından verilecek görevleri yapmak.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

             Şube Personeli

             Madde 21 — Şube personeli, yönetim kurulunun teklifi üzerine bağlı bulunulan oda veya borsa yönetim kurulu tarafından atanır.

             Şube personeli bağlı bulunulan oda veya borsa personelidir ve bunlar hakkında oda veya borsa personelinin tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

             Şube Müdürü

             Madde 22 — Şubenin işlerini yürütmek üzere bir şube müdürü görevlendirilir. Şube müdürünün, Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen ve oda veya borsa genel sekreterleri için öngörülen nitelikleri haiz olması gerekir.

             Şube müdürü, şube personelinin disiplin ve sicil amiridir. Şube müdürü, meclis ile yönetim kuruluna ait tutanakları düzenler, şubenin iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir, personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler, yönetim kurulu veya şube başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

             Şube müdürü, şube başkanına karşı sorumludur.

             Yazışmalar

             Madde 23 — Şubeler, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilir. Ancak, Bakanlık, Birlik ve çalışma alanı dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer oda ve borsalarla yazışmalarını bağlı bulundukları oda veya borsalar aracılığıyla yaparlar.

             Temsilcilikler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle yazışma yapamaz. Ancak, odalar temsilciliğin çalışma alanındaki üyeleriyle yazışmalarını temsilcilik aracılığıyla yapabilir. Odalar, temsilciliğin çalışma alanındaki üyeleriyle doğrudan yazışmaları halinde, durum ayrı bir yazıyla temsilciliğe bildirilir.

             Toplantılar

             Madde 24 — Şube yönetim kurulu haftada bir, meclis ayda bir başkanların çağrısı üzerine toplanır. Meclis ve yönetim kurulu gerektiğinde başkanları tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

             Şube organlarının toplantı gündemi başkanları veya yokluğunda yetkilendirdikleri yardımcıları tarafından belirlenir. Ayrıca, üyelerin en az üçte birisinin başvurusu ile toplantının başlamasına kadar, gündeme yeni maddeler eklenir.

             Şube organları üye tamsayılarının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

             Şube organlarında görevli üyeler, özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde üyelikten çekilmiş sayılırlar. Bu hüküm, kendi organlarınca başka bir yerde görevlendirilen üyeler hakkında uygulanmaz.

             Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan toplantıların üst üste üç kez gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer ve yerlerine yedek üye çağrılır.

             Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kanunda öngörülen oda ve borsa organ toplantılarına ilişkin hükümler uygulanır.

             Vekalet

             Madde 25 — Meclis ve şube başkanının yokluğunda, yetkilendirdikleri yardımcıları bu görevlere vekalet ederler.

             Şube müdürünün yokluğunda ise yerine şube başkanı tarafından görevlendirilen personel vekalet eder.

             Huzur Hakkı

             Madde 26 — Oda veya borsa meclisinin kararıyla, meclis ve yönetim kurulu üyelerine iştirak edecekleri toplantılar için huzur hakkı verilebilir.

             Meclis ve yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktarı, bağlı bulunulan oda veya borsa yönetim kurulunun teklifi üzerine oda veya borsa meclisince belirlenir.

             Meclis ve yönetim kurulu üyelerine iştirak edecekleri toplantılar için verilecek huzur hakkının miktarı, bağlı bulunulan oda veya borsa yönetim kurulu ve meclis üyelerine verilen huzur hakkı miktarının yarısını geçemez.

             Denetim

             Madde 27 — Şube ve temsilcilikler, bağlı bulundukları oda veya borsanın gözetim ve denetimine tabidir.

             Şube Organlarının Görevlerine Son Verilmesi ve Faaliyetten Men Edilmesi

             Madde 28 — Şube organlarının görevlerine son verilmesinde ve faaliyetten men edilmesinde, oda ve borsa organlarının görevlerine son verilmesi ve faaliyetten men edilmesine ilişkin Kanunun 94 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

             Şubelerin Lağvedilmesi ve Tasfiyesi

             Madde 29 — Şubelerin, bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetlerini ve kuruluş amaçlarını gerçekleştiremeyeceklerinin anlaşılması veya Bakanlıkça tespit olunması halinde bağlı bulundukları oda veya borsa meclislerinin üye tamsayısının üçte ikisinin kararı ile lağvedilir. 

             Şubelerin tasfiyesinde, oda ve borsaların tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

             Geçici Madde 1 — 1/6/2004 tarihinden önce kurulmuş olan sanayi odaları ile ticaret borsaları şubeleri durumlarını 2005 yılı Mart ayı içinde yapılacak organ seçimlerine kadar bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına uygun hale getirir.

             Bu süre içinde durumlarını uygun hale getirmeyen şubeler kapanmış sayılır ve bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre tasfiye edilir.

             Geçici Madde 2 — 1/6/2004 tarihinden önce kurulmuş olan ajanlıklar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilgili odaya bağlı şube veya temsilciliğe dönüştürülür.

             Geçici Madde 3 — Şubeye dönüşen oda veya borsaların genel sekreterlerinden şube müdürü olarak atanacaklarda bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki nitelikler aranmaz.

             Yürürlük

             Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.