EKLER

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  TABLOLARI

TABLO 1: KITAİÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE KALİTE KRİTERLERİ

 

SU KALİTE SINIFLARI

SU KALİTE PARAMETRELERİ

I

II

III

IV

A) Fiziksel ve inorganik- kimyasal

      parametreler

 

 

 

 

    1) Sıcaklık (oC)

25

25

30

> 30

    2) pH

6.5-8.5

6.5-8.5     

6.0-9.0

6.0-9.0 dışında

    3) Çözünmüş oksijen (mg O2/L)a

8

6

3

< 3

    4) Oksijen doygunluğu (%)a

90

70

40

< 40

    5) Klorür iyonu (mg Cl‾/L)

25

200

400b

> 400

    6) Sülfat iyonu (mg SO4=/L)

200

200

400

> 400

    7) Amonyum azotu (mg NH4+-N/L)

0.2c

1c

2c

> 2

    8) Nitrit azotu (mg NO2‾-N/L)

0.002

0.01

0.05

> 0.05

    9) Nitrat azotu (mg NO3‾-N/L)

5

10

20

> 20

  10) Toplam fosfor (mg   P/L)

0.02

0.16

0.65

> 0.65

  11) Toplam çözünmüş madde (mg/L)

500

1500

5000

> 5000

  12) Renk (Pt-Co birimi)

5

50

300

> 300

  13) Sodyum (mg Na+/L)

125

125

250

> 250

B) Organik parametreler

 

 

 

 

    1) Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L)

25

50

70

> 70

    2) Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) (mg/L)

4

8

20

> 20

    3) Toplam organik karbon (mg/L)

5

8

12

> 12

    4) Toplam kjeldahl-azotu (mg/L)

0.5

1.5

5

> 5

    5) Yağ ve gres (mg/L)

0.02

0.3

0.5

> 0.5

    6) Metilen mavisi ile reaksiyon veren

        yüzey aktif maddeleri (MBAS) (mg/L)

0.05

0.2

1

> 1.5

    7) Fenolik maddeler (uçucu) (mg/L)

0.002

0.01

0.1

> 0.1

    8) Mineral yağlar ve türevleri (mg/L)

0.02

0.1

0.5

> 0.5

    9) Toplam pestisid (mg/L)

0.001

0.01

0.1

> 0.1

C) İnorganik kirlenme parametrelerid

 

 

 

 

    1) Civa (μg Hg/L)

0.1

0.5

2

> 2

    2) Kadmiyum (μg Cd/L)

3

5

10

> 10

    3) Kurşun (μg Pb/L)

10

20

50

> 50

    4) Arsenik (μg As/L)

20

50

100

> 100

    5) Bakır (μg Cu/L)

20

50

200

> 200

    6) Krom (toplam) (μg Cr/L)

20

50

200

> 200

    7) Krom (μg Cr+6/L)

Ölçülmeyecek kadar az

20

50

> 50

    8) Kobalt (μg Co/L)

10

20

200

> 200

    9) Nikel (μg Ni/L)

20

50

200

> 200

  10) Çinko (μg Zn/L)

200

500

2000

> 2000

  11) Siyanür (toplam) (μg CN/L)

10

50

100

> 100

  12) Florür (μg F‾/L)

1000

1500

2000

> 2000

  13) Serbest klor (μg Cl2/L)

10

10

50

> 50

  14) Sülfür (μg S=/L)

2

2

10

> 10

  15) Demir (μg Fe/L)

300

1000

5000

> 5000

  16) Mangan (μg Mn/L)

100

500

3000

> 3000

  17) Bor (μg B/L)

1000e

1000e

1000e

> 1000

  18) Selenyum (μg Se/L)

10

10

20

> 20

  19) Baryum (μg Ba/L)

1000

2000

2000

> 2000

  20) Alüminyum (mg Al/L)

0.3

0.3

1

> 1

  21) Radyoaktivite (pCi/L)

 

 

 

 

        alfa-aktivitesi

1

10

10

> 10

        beta-aktivitesi

10

100

100

> 100

D) Bakteriyolojik parametreler

 

 

 

 

    1) Fekal koliform(EMS/100 mL)

10

200

2000

> 2000

    2) Toplam koliform (EMS/100 mL)

100

20000

100000

> 100000

(a) Konsantrasyon veya doygunluk yüzdesi parametrelerinden sadece birisinin sağlanması yeterlidir.

(b) Klorüre karşı hassas bitkilerin sulanmasında bu konsantrasyon limitini düşürmek gerekebilir.

(c) PH değerine bağlı olarak serbest amonyak azotu konsantrasyonu 0.02 mg NH3–N/L değerini geçmemelidir.

(d) Bu gruptaki kriterler parametreleri oluşturan kimyasal türlerin toplam konsantrasyonlarını vermektedir.

(e) Bora karşı hassas bitkilerin sulanmasında kriteri 300 μg/L’ye kadar düşürmek gerekebilir.

 

 

 

 

TABLO 2: GÖLLER, GÖLETLER, BATAKLIKLAR VE BARAJ HAZNELERİNİN ÖTROFİKASYON

KONTROLÜ SINIR DEĞERLERİ

 

 

 

İstenen özellikler

Kullanım alanı

Doğal koruma alanı

ve rekreasyon

Çeşitli kullanımlar için (doğal olarak

tuzlu, acı ve sodalı göller dahil)

pH

6.5-8.5

6-10.5

KOİ (mg/L)

3

8

ÇO (mg/L)

7.5

5

AKM (mg/L)

5

15

Toplam koliform sayısı (EMS)/100 mL

1000

1000

Toplam azot (mg/L)

0.1

1

Toplam fosfor (mg/L)

0.005

0.1

Klorofil-a (mg/L)

0.008

0.025

 

 

 

TABLO 3: REKREASYON AMACIYLA KULLANILAN KIYI VE DENİZ SULARININ SAĞLAMASI

GEREKEN STANDART DEĞERLER

Parametre

Standart

Düşünceler

Renk

Doğal

Estetik açıdan deniz suyunun doğal renginden farklı olmamalıdır.

Koku ve tat

Doğal

Doğal koku ve tadı dışında olamaz.

Işık geçirgenliği

2 metreden fazla

Estetik açıdan deniz suyunun doğal bulanıklığından farklı olmamalıdır. Bu değer Secchi disk ölçümüyle 2 metreden az olamaz.

pH

6-9

 

Yağ ve gres (mg/L)

 

Estetik açıdan deniz suyunun doğal yağ ve gres içeriğinden farklı olmamalıdır.

Toplam koliform (EMS/100 mL)

1000

15 günde bir periyodik, şüPHeli durumlarda ise İdarenin isteği üzerine; çoklu tüp fermentasyon veya membran filtre tekniği ile

Fekal Streptococ(EMS/100 mL)

100

Membran filtre tekniği ile

Enterovirus(PSU/10 L)

0

Membran filtre tekniği ile

Fekal koliform (EMS/100 mL)

200

 

Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeler (mg/L)

Kalıcı köpük teşkil etmeyecek seviyede olacaktır. Ayrıca 0.3 mg/L lauril sülfat eşdeğerinin altında olmalıdır.

Herhangi bir şüpheli durumda ilgili İdarenin isteği üzerine yapılan analiz üzerinden mg/L lauril sülfat eşdeğeri olarak

Fenoller (mg/L)

Fenol kokusu duyulmayacak kadar az olacak ancak 0.005 mg/L’nin altında olması gerekir.

Herhangi bir şüpheli durumda ilgili İdarenin isteği üzerine fenol analizi yapılıp verilen değerin aşılmaması gerekir.

Çözünmüş oksijen

Doygunluğu % 80’den az olmayacaktır.

 

Katran kalıntıları ve yüzen maddeler

Bulunmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABLO 4: DENİZ SUYUNUN GENEL KALİTE KRİTERLERİ

Parametre

Kriter

Düşünceler

pH

6.0-9.0

-

Renk ve bulanıklık

Doğal

Doğal suiçi yaşam için gerekli fotosentez aktivitesinin, ölçüm derinliğindeki normal değerini % 90’dan fazla etkilemeyecek kadar olmalıdır.

Yüzer madde

-

Yüzer halde yağ, katran vb. sıvılarla çöp vb. sıvılarlara çöp vb. katı maddeler bulunamaz.

Askıda katı madde (mg/L)

30

-

Çözünmüş oksijen (mg/L)

Doygunluğun % 90’nından fazla

Çözünmüş oksijen değerleri derinlik boyunca izlenmelidir.

Parçalanabilir organik kirleticiler

-

Seyreldikten sonra çözünmüş oksijen varlığını yukarıda öngörülen değerden daha fazla tehlikeye düşürecek miktarda olmamalıdır.

Ham petrol ve petrol türevleri (mg/L)

0.003

Su, biyota ve sedimanda ayrı değerlendirilmeli ve tercihan hiç bulunmamalıdır.

Radyoaktivite

-

Sözkonusu deniz ortamına ait doğal radyoaktivite tür ve seviyeleri aşılmayacaktır. Yapay radyoaktivite ölçülmeyecek düzeyde bulunacaktır.

Üretkenlik

-

Söz konusu deniz ortamına ait mevsimsel üretkenlik seviyeleri korunacaktır.

Zehirlilik

Bulunmayacak

 

Fenoller (mg/L)

0.001

 

Çeşitli ağır metaller

 

 

Bakır, (mg/L)

0.01

 

Kadmiyum, (mg/L)

0.01

 

Krom, (mg/L)

0.1

 

Kurşun, (mg/L)

0.1

 

Nikel, (mg/L)

0.1

 

Çinko, (mg/L)

0.1

 

Civa, (mg/L)

0.004

 

Arsenik, (mg/L)

0.1

 

Amonyak, (mg/L)

0.02

 

 

 

TABLO 5: GIDA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

 

Tablo 5.1: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

250

200

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

120

100

pH

 

6-9

6-9

 

                               Tablo 5.2: Sektör: Gıda Sanayii (Maya Üretimi)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE  

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

1200

1000

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

200

100

YAĞ VE GRES

(mg/L)

  60

 30

pH

 

6-9

6-9

 

Tablo 5.3: Sektör: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE  

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

170

160

YAĞ VE GRES

(mg/L)

60

30

pH

 

6-9

6-9

 

              

Tablo 5.4: Sektör: Gıda Sanayi (Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu-Zeytinyağı Hariç)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE  

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

200

170

YAĞ VE GRES

(mg/L)

60

30

pH

6-9

6-9

 

 

Tablo 5.5: Sektör: Gıda Sanayii (Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Katı Yağ Rafinasyonu)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE 

 24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

250

230

YAĞ VE GRES

  (mg/L)

 60

 40

pH

 -

6-9

6-9

 

 

Tablo 5.6: Sektör: Gıda Sanayii (Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

250

160

YAĞ VE GRES

(mg/L)

30

20

pH

-

6-9

6-9

 

 

Tablo 5.7: Sektör: Gıda Sanayii (Balık ve Kemik Unu Üretimi)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

ANLIK NUMUNE

KOMPOZİT

 NUMUNE

 2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

-

140

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE

(ml/L)

0.5

-

 

 

Tablo 5.8: Sektör: Gıda Sanayii (Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

 2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE  

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI KOİ)

(mg/L)

200

160

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

100

60

YAĞ VE GRES

(mg/L)

30

20

pH

 -

6-9

6-9

 

 

 Tablo 5.9: Sektör: Gıda Sanayii (Sebze, Meyva Yıkama ve İşleme Tesisleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

150

100

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

200

100

pH

6-9

6-9

 

                                                                                                  

Tablo 5.10: Sektör: Gıda Sanayii (Bitki İşleme Tesisleri ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

200

150

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

 -

4

3

pH

 -

6-9

6-9

 

 

Tablo 5.11: Sektör: Gıda Sanayii (Şeker Üretimi ve Benzerleri)

 

 Tablo 5.11.a: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Yok İse

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

  2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE  

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

500

450

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

100

80

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

 -

4

-

 

 

Tablo 5.11.b: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Var İse

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

60

-

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

-

4

-

 

 

Tablo 5.12: Sektör: Gıda Sanayii (Tuz İşletmeleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

200

100

pH

6-9

6-9

 

 

Tablo 5.13: Sektör: Gıda Sanayii (Tarla Balıkçılığı)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

 2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

50

30

 

 

Tablo 5.14: Sektör: Gıda Sanayii (Su Ürünleri Değerlendirme)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

300

250

YAĞ VE GRES

(mg/L)

30

20

pH

 -

6-9

6-9

 

 

Tablo 5.15 : Gıda Sanayi ( Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Besiciliği ve Tavukhaneler)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE 

 24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

500

400

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

200

150

AMONYUM AZOTU (NH4-N)

(mg/L)

20

15

FOSFAT FOSFORU(PO4-P)

(mg/L)

3

2

pH

 -

6-9

6-9

 

 

TABLO 6: İÇKİ SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

 

Tablo 6.1: Sektör: İçki Sanayii (Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

160

110

pH

 -

6-9

6-9

 

 

 

 

Tablo 6.2: Sektör: İçki Sanayii (Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE  

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

300

200

pH

 

6-9

6-9

 

 

Tablo 6.3: Sektör: İçki Sanayii (Malt Üretimi, Bira İmali ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE 

 24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

120

100

pH

 -

6-9

6-9

 

 

Tablo 6.4: Sektör: İçki Sanayii (Melastan Alkol Üretimi)

 

 

PARAMETRE

 

BİRİM

 

ANLIK NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

-

400

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE

(ml/L)

0.3

-

 

 

TABLO 7: MADEN SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

 

Tablo 7.1: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstrisi,  Çinko Madenciliği, Kurşun ve Çinkonun Rafinize Edildiği Tesisler, Kalsiyum, Florür, Grafit ve Benzeri Cevherlerin Hazırlanması) (*)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

80

60

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

70

50

KURŞUN (Pb)

(mg/L)

0.5

-

TOPLAM SİYANÜR (CN‾)

(mg/L)

0.1

-

DEMİR (Fe)

(mg/L)

3

-

ÇİNKO (Zn)

(mg/L)

3

-

SERBEST KÜKÜRT (S)

(mg/L)

15

10

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

-

4

-

CİVA (Hg)

(mg/L)

-

0.05

KADMİYUM (Cd)

(mg/L)

-

0,2

BAKIR (Cu)

(mg/L)

5

3

TOPLAM KROM

(mg/L)

2

1

pH

-

6-9

6-9

(*)  Deniz dibi veya hidrotermal kaynaklı cevherlerde KOİ için 150 mg/l değerine izin verilir. Grafit cevherinin  hazırlanmasında

KOİ konsantrasyonu 65 mg/l, demir konsantrasyon 10 mg/l   olarak kabul edilmiştir.

 

Tablo 7.2: Sektör: Maden Sanayii (Kömür Üretimi ve Nakli)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

200

100

ASKIDA KATI MADDE

(mg/L)

150

100

pH

 -

6-9

6-9

 

 Tablo 7.3: Sektör: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

100

-

BOR (B)

(mg/L)

500

-

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

 -

   8

-

pH

 -

6-9

6-9

 

 

 

Tablo 7.4: Sektör: Maden Sanayii (Seramik ve Topraktan Çanak-Çömlek Yapımı ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

80

-

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

100

-

KURŞUN (Pb)

(mg/L)

1

-

KADMİYUM (Cd)

(mg/L)

0.1

-

ÇİNKO (Zn)

 (mg/L)

3

-

pH

 -

6-9

6-9

 

 

Tablo 7.5: Sektör: Maden Sanayii (Çimento, Taş Kırma, Karo, Plaka İmalatı, Mermer İşleme, Toprak

Sanayi, ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE  

24 SAATLİK

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

100

-

KROM (CR+6)

(mg/L)

0.3

-

YAĞ VE GRES

(mg/L)

10

-

pH

-

6-9

6-9

 

 

Tablo 7.6: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Bileşiklerinin İmali((*)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KADMİYUM (Cd)

(mg/L)

-

0. 2**

(*)  Kadmiyum;  kimyasal element olarak kadmiyum veya içeriğinde kadmiyum bulunan bileşiklerdir. Kadmiyumun işlenmesi(imali); kadmiyum  üretimi yada kullanımını içeren endüstriyel işlem  yada içinde kalıcı(kalıtsal)  olarak kadmiyum bulunan herhangi bir işlemi anlatır                                                  .

(**)  Toplam kadmiyum’un aylık ortalama konsantrasyonudur.

 

 

Tablo 8: Cam Sanayii Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları

 

PARAMETRE

 

BİRİM

 

ANLIK NUMUNE

KOMPOZİT

 NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

-

160**-250*

FLORÜR (F‾)

(mg/L)

-

30

NİKEL (Ni)

(mg/L)

-

3

GÜMÜŞ (Ag)

(mg/L)

-

1

KURŞUN (Pb)

(mg/L)

-

1.0

SÜLFAT (SO4‾2)

(mg/L)

-

3000

pH

-

6-9

6-9

(*)  Tesisin kirlilik yükü 1000 kg KOİ/yıl’dan küçükse, gümüş kaplamalı ayna imalinde KOİ-250 mg/l  ve gümüş kaplamasız

 ayna imalinde KOİ-200 mg/l alınacaktır.

(**)  Tesisin kirlilik yükü 1000 kg KOİ/yıl’dan büyükse, gümüş kaplamalı  ayna imalinde KOİ-200 mg/l ve gümüş kaplamasız  ayna imalinde KOİ-160 mg/l alınacaktır.

 

 

TABLO 9: KÖMÜR HAZIRLAMA, İŞLEME VE ENERJİ ÜRETME TESİSLERİ ATIK SULARININ

ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

 

Tablo 9.1: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Taşkömürü ve Linyit Kömürü  Hazırlama)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

200

100

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

150

100

YAĞ VE GRES

(mg/L)

20

10

TOPLAM SİYANÜR (CN‾)

(mg/L)

-

0.5

SICAKLIK

(°C)

35

30

pH

 -

6-9

6-9

 

 

 

Tablo 9.2: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri(Kok ve Havagazı Üretimi ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

150

100

YAĞ VE GRES

(mg/L)

20

10

TOPLAM SİYANÜR (CN‾)

(mg/L)

 

0.5

FENOL

(mg/L)

1.0

0.5

SICAKLIK

(°C)

35

30

pH

 -

6-9

6-9

 

 

 

Tablo 9.3: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Termik Santraller ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

60

30

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

150

100

YAĞ VE GRES

(mg/L)

20

10

TOPLAM FOSFOR

(mg/L) 

8

-

TOPLAM SİYANÜR (CN‾)

(mg/L)

-

0.5

SICAKLIK

(°C)

-

35

pH

 -

6-9

6-9

 

 

Tablo 9.4: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri  (Nükleer Santraller)(*)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE 

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE  

24 SAATLİK

SICAKLIK

(°C)

35

30

(*) 2690 sayılı Kanun ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna verilen yetki alanına giren, insan sağlığı ve çevrenin nükleer yakıt

ve diğer  radyoaktif maddelerin radyasyonundan korunmasında kullanılacak kısıtlayıcı değerler bu yönetmeliğin kapsamı

dışındadır.

 

 

Tablo 9.5: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Jeotermal Kaynaklar ve Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Sıcak  Sular)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

60

30

YAĞ VE GRES

(mg/L)

20

10

TOPLAM SİYANÜR (CN‾)

(mg/L)

 0.5

SICAKLIK

(°C)

35

pH

 -

6-9

6-9

 

 

 

Tablo 9.6: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Soğutma Suyu ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

YAĞ VE GRES

(mg/L)

20

10

ASKIDA KATI MADDE(AKM)

(mg/L)

150

100

SICAKLIK*

(°C)

35

30

pH

-

6-9

6-9

(*) Soğutma amaçlı olarak deniz suyu kullanılması durumunda Tablo 23 deki sıcaklık kriteri dikkate alınır.

 

 

 

 

Tablo 9.7: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri  (Kapalı Devre Çalışan Endüstriyel Soğutma Suları)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

 24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

40

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

100

SERBEST KLOR

(mg/L)

0.3

TOPLAM FOSFOR

(mg/L)

5.0

ÇİNKO (Zn)

(mg/L)

4.0

 

 

Tablo 9. 8: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri  (Fuel-Oil ve Kömürle Çalışan

 Buhar Kazanları Soğutma Suları) ( * )

 

 

PARAMETRE

 

BİRİM

ANLIK NUMUNE

KOMPOZİT

 NUMUNE

  2 SAATLİK

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE

(ml/L)

0.3

-

HİDRAZİN

(mg/L)

5

-

TOPLAM FOSFOR

(mg/L)

-

8**

VANADİUM

(mg/L)

-

 3***

DEMİR

(mg/L)

-

   7****

(*)  Soğutma suyu alınan kaynağın yukarıdaki limitleri sağlamaması durumunda soğutma suyunun deşarjı ile,temin ettikleri su

 kaynağının kirletici yükünün artırılması ve su kalitesinin %5 ten daha fazla bozulmaması esastır.

(**) Sadece kazanların blöf sularında yapılacaktır.

(***) Fuel-oil ile çalışan buhar kazanlarının artık gazlarının yıkama sularında yapılacaktır.

(****) Kömür ile çalışan buhar kazanlarının artık gazları ve hava ön ısıtmalı tesislerin  atık gazlarının yıkama sularında yapılacaktır.

 

 

 TABLO 10: TEKSTİL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ  STANDARTLARI

 

 

Tablo 10.1: Sektör: Tekstil Sanayii (Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

350

240

AMONYUM AZOTU (NH4-N)

(mg/L)

5

 

SERBEST KLOR

(mg/L)

0.3

 

TOPLAM KROM

(mg/L)

2

1

SÜLFÜR (S‾2)

(mg/L)

0.1

-

SÜLFİT

(mg/L)

1

-

YAĞ VE GRES

(mg/L)

10

-

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

 -

4

3

pH

 -

6-9

6-9

 

 

 

Tablo 10.2: Sektör: Tekstil Sanayii (Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE 

 2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE  

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

400

300

ASKIDA KATI MADDE(AKM)

(mg/L)

140

100

AMONYUM AZOTU (NH4-N)

(mg/L)

5

-

SERBEST KLOR

(mg/L)

0.3

-

TOPLAM KROM

(mg/L)

2

1

SÜLFÜR (S‾2)

(mg/L)

0.1

-

SÜLFİT

(mg/L)

1

-

FENOL

(mg/L)

1

0.5

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

 -

4

3

pH

 -

6-9

6-9

 

 

 

 

Tablo 10.3: Sektör: Tekstil Sanayii (Pamuklu Tekstil ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

250

200

ASKIDA KATI MADDE(AKM)

(mg/L)

160

120

AMONYUM AZOTU (NH4-N)

(mg/L)

5

-

SERBEST KLOR

(mg/L)

0.3

-

TOPLAM KROM

(mg/L)

2

1

SÜLFÜR (S‾2)

(mg/L)

0.1

-

SÜLFİT

(mg/L)

1

-

YAĞ VE GRES

(mg/L)

10

-

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

-

4

3

pH

-

6-9

6-9

 

 

Tablo 10.4: Sektör: Tekstil Sanayii (Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

400

300

 ASKIDA KATI MADDE(AKM)

(mg/L)

400

300

AMONYUM AZOTU (NH4-N)

(mg/L)

5

-

SERBEST KLOR

(mg/L)

0.3

-

TOPLAM KROM

(mg/L)

2

1

SÜLFÜR (S‾2)

(mg/L)

0.1

-

SÜLFİT

(mg/L)

1

-

YAĞ VE GRES

(mg/L)

200

100

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

 

4

3

pH

 

6-9

6-9

 

 

Tablo 10.5: Sektör: Tekstil Sanayii (Örgü Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

300

200

AMONYUM AZOTU (NH4-N)

(mg/L)

5

-

SERBEST KLOR

(mg/L)

0.3

-

YAĞ VE GRES

(mg/L)

10

-

TOPLAM KROM

(mg/L)

2

1

SÜLFÜR (S‾2)

(mg/L)

0.1

-

SÜLFİT

(mg/L)

1

-

FENOL

(mg/L)

1

0.5

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

4

3

pH

6-9

6-9

 

 

Tablo 10.6: Sektör: Tekstil Sanayii (Halı Terbiyesi ve Benzerleri)  

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

300

200

ASKIDA KATI MADDE(AKM)

(mg/L)

160

120

AMONYUM AZOTU (NH4-N)

(mg/L)

5

-

SERBEST KLOR

(mg/L)

0.3

-

TOPLAM  KROM

(mg/L)

2

1

SÜLFÜR (S‾2)

(mg/L)

0.1

-

SÜLFİT

(mg/L)

1

-

FENOL

(mg/L)

1

0.5

YAĞ VE GRES

(mg/L)

10

-

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

-

4

3

pH

-

6-9

6-9

 

 

 

 Tablo 10.7: Sektör: Tekstil Sanayii (Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

 2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

400

300

SÜLFÜR (S‾2)

(mg/L)

0.1

-

FENOL

(mg/L)

1

0.5

ÇİNKO (Zn)

(mg/L)

12

10

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

3

2

pH

 

6-9

6-9

 

 

TABLO 11: PETROL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ  STANDARTLARI

 

Tablo 11.1: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Rafinerileri ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

ASKIDA KATI MADDE(AKM)

(mg/L)

120

60

YAĞ VE GRES

(mg/L)

20

10

AMONYUM AZOTU (NH4-N)

(mg/L)

40

20

HİDROKARBONLAR

(mg/L)

15

10

SÜLFÜR (S‾2)

(mg/L)

2

1

FENOL

(mg/L)

2

1

KROM (Cr+6)

(mg/L)

0.2

0.1

TOPLAM SİYANÜR (CN‾)

(mg/L)

2

1

pH

-

6-9

6-9

 

Tablo 11.2: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Dolum Tesisleri  ve Benzerleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

400

200

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

60

30

YAĞ VE GRES

(mg/L)

40

20

HİDROKARBONLAR

(mg/L)

6

8

FENOL

(mg/L)

2

1

TOPLAM SİYANÜR (CN‾)

(mg/L)

0.5

0.2

SÜLFÜR (S‾2)

(mg/L)

2

1

pH

 

6-9

6-9

 

Tablo 11. 03: Sektör: Petrol Sanayii  (Hidrokarbon Üretim Tesisleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

300

250

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

200

100

YAĞ VE GRES

(mg/L)

20

10

HİDROKARBONLAR

(mg/L)

15

10

AMONYUM AZOTU (HN4-N)

(mg/L)

20

10

SODYUM (Na)

(mg/L)

250

200

SERBEST KLOR (Cl)

(mg/L)

0.3

-

SÜLFAT ( SO4)

(mg/L)

2000

1700

DEMİR

(mg/L)

10

8

FENOLLER

(mg/L)

2

1

TOPLAM SİYANÜR (CN-)

(mg/L)

1

0.5

SÜLFÜR (S‾2)

(mg/L)

2

1

CİVA (Hg)

(mg/L)

-

0.05

KADMİYUM (Cd)

(mg/L)

0.15

0.10

ÇİNKO (Zn)

(mg/L)

1

0.5

KURŞUN (Pb)

(mg/L)

1

0.5

KROM (Cr+6)

(mg/L)

0.5

0.2

BAKIR (Cu)

(mg/L)

1

0.5

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

-

6

4

pH

-

6-9

6-9

 

 

Tablo 12: Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayilerin Atık  Sularının  Alıcı Ortama Deşarj Standartları

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

300

200

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

125

-

TOPLAM KJELDAHL-AZOTU

(mg/L)

20

.15

YAĞ VE GRES

(mg/L)

30

20

SÜLFÜR (S‾2)

(mg/L)

2

1

KROM (Cr+6)

(mg/L)

0.5

0.3

TOPLAM KROM

(mg/L)

3

2

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

-

4

4

pH

-

6-9

6-9

 
 

 

TABLO 13: SELÜLOZ, KAĞIT, KARTON VE BENZERİ SANAYİLERİN ATIK SULARININ

 ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

 

Tablo 13.1: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yarı Selüloz Üretimi)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

 

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

DEBİ

(m3/t)

-

100

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

-

800

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

-

50

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE

(ml/L)

3

-

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

-

-

8

 

 

Tablo 13. 2: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii  (Hurda Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağartılmamış Selüloz Üretimi)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

 

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

 NUMUNE  

24 SAATLİK

DEBİ

(m3/t)

-

150

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

-

870

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

-

80

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE

(ml/L)

4.5

-

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

-

-

8

 

 

Tablo 13.3: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii  (Ağartılmış Selüloz Üretimi)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

 

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

DEBİ

(m3/t)

-

200

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

-

1000

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

-

50

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE

(ml/L)

6

-

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

-

-

8

 

 Tablo 13.4: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Saf Selüloz Üretimi)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

 

ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

 NUMUNE  

24 SAATLİK

DEBİ